23/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αύξηση της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4949/2022 αναφορικά με το καθεστώς επιχορήγησης εκδοτικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης για την επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους, για τη διανομή εντύπων καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου στις αναφερόμενες εκδοτικές επιχειρήσεις και από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. (Κατά τα ισχύοντα, η δαπάνη δύναται να καλυφθεί μόνο με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε.).

β. Αυξάνεται, σε εκατό τοις εκατό (100%) [από πενήντα τοις εκατό (50%) που ισχύει σήμερα], το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 5

Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1, 4 και 6 άρθρου 81 ν. 4949/2022

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126), περί της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων, προστίθενται οι λέξεις «εθνικού ή» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και επιχορήγηση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου. Η δαπάνη των επιχορηγήσεων δύναται να καλύπτεται με πόρους του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4949/2022, οι λέξεις «πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εκατό τοις εκατό (100%)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται: α. από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, β. τα παραστατικά εκτυπώσεως, γ. λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και δ. από έκθεση ορκωτού λογιστή στις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 81 του ν. 4949/2022, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των παρ. 3 και 4 καί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η χορήγηση ενισχύσεων κατ' εφαρμογή της παρούσας λαμβάνει χώρα, τηρούμενων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο.».


Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126). Η αρχική ρύθμιση αποσκοπούσε, όπως και η προτεινόμενη ρύθμιση, στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε λόγω της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία στον χώρο των έντυπων μέσων και συγκεκριμένα της κατακόρυφης αύξησης στα μεταφορικά κόστη για διανομή των εντύπων, αλλά και του κόστους αγοράς της πρώτης τους ύλης, δηλαδή του δημοσιογραφικού χάρτου. Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε ότι στις επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και του 50% του κόστους του δημοσιογραφικού χάρτου για το έτος 2022, με σκοπό την αδιάλειπτη διανομή του Τύπου ανά την επικράτεια. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την ένταση των επιπτώσεων αυτών στις ως άνω επιχειρήσεις, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης του υπολειπομένου 50% του κόστους του δημοσιογραφικού χάρτου για την ως άνω περίοδο, σε συνέχεια και της σχετικής έγκρισης που παρασχέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SA.113322/26.04.2024) για την ένταξη του μέτρου στο καθεστώς της υπό στοιχεία 2023/C/101/03 «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση υπό στοιχεία 2023/C/1188 «Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 5

Λόγω της προκληθείσας από την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία οικονομικής κρίσης, επλήγη σημαντικά ο κλάδος των επιχειρήσεων των εφημερίδων και περιοδικών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο οι επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού COVID 19 δεν είχαν ολοσχερώς αρθεί, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, όσο και την εν γένει βιωσιμότητά τους. Κατ' αποτέλεσμα, η δυνατότητα των ανωτέρω Μέσων να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον συνταγματικό τους ρόλο και τη μείζονα κοινωνική αποστολή τους, δηλαδή την παροχή έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης, τέθηκε σε ουσιώδη κίνδυνο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση, Τροπολογία, Νομοσχέδιο, Μεταφορικό κόστος