17/05/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Τουρισμός και ναυτιλία είναι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και το Ελληνικό Α.Ε.Π.. Με την Ελληνική ναυτοσύνη ανάμεσα στην πρώτη τριάδα παγκόσμια και τον τουρισμό, όσον αφορά την χώρα ως προορισμό, ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα παγκόσμια, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας είναι εμφανή

Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – Ι.Ο.Β.Ε., με θέμα «Η Συμβολή της Ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Προοπτικές και Προκλήσεις», λαμβάνοντας υπόψη και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας, η συνολική επίδραση της ναυτιλίας στο Α.Ε.Π. της Ελλάδας εκτιμήθηκε στα €14,1 δισεκ. ετησίως (μέσος όρος περιόδου 2018-2021), που αντιστοιχεί στο 7,9% του Α.Ε.Π.. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάται σε 86,3 χιλ. θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ τα δημόσια έσοδα αυξάνονται περίπου κατά €1,9 δισεκ. από τη ναυτιλία άμεσα ή έμμεσα από τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις.

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με θέμα: «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023», με βάση τον πολλαπλασιαστή για τον τομέα που χρησιμοποιεί το Ι.Ο.Β.Ε., σε συνδυασμό με τους πολλαπλασιαστές των επιμέρους κλάδων της ελληνικής οικονομίας του ΚΕΠΕ (καταλύματα, εστίαση, θαλάσσιες- οδικές- εναέριες μεταφορές, εμπόριο, ψυχαγωγία, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικίαση αυτοκινήτων και συνέδρια), ο προκύπτων πολλαπλασιαστής του τουρισμού ανέρχεται σε 2,65, που σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ από την τουριστική δραστηριότητα, δημιουργείται έμμεση και προκαλούμενη πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα 1,65 ευρώ και άρα συνολικά το Α.Ε.Π. αυξάνει κατά 2,65 ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία της χώρας το 2023 εκτιμάται μεταξύ 62,8 δισ. ευρώ και 75,6 δισ. ευρώ, μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 28,5% έως 34,3% του Α.Ε.Π..

Εδώ να σημειώσουμε ότι το Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές το 2023 ανήλθε σε 220,3 δισ. ευρώ έναντι 206,6 δισ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6%.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία και προχωρώντας σε δικούς μας υπολογισμούς, της Επιστημονικής Ομάδας της EPSILON NET, μπορούμε να υπολογίσουμε τα ποσοστά της συνεισφοράς της ναυτιλίας και του τουρισμού στο Α.Ε.Π. για το 2023:

Η συνεισφορά της ναυτιλίας ανέρχεται στο περίπου 6,39% του Α.Ε.Π. του 2023, ενώ η συνεισφορά του τουρισμού ανέρχεται περίπου στο 31,42% του Α.Ε.Π. του 2023.

Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα ποσοστά συνεισφοράς με το φορολογικό έτος 2022, έχουμε αντίστοιχα:

Εμφανέστατα υφίσταται σημαντική ποσοστιαία μεγέθυνση της συμμετοχής του τουρισμού στο Α.Ε.Π. το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ η συμμετοχή της ναυτιλίας υποχωρεί ελάχιστα.

Από τα «καλά νέα» της Εβδομάδας που πέρασε «Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ για όσους αναζητούν δουλειά σε τουρισμό και εστίαση»: Ενεργοποιήθηκε η νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της Δ.ΥΠ.Α. για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε αντίστοιχες ειδικότητες. Η πλατφόρμα jobmatch.dypa.gov.gr απευθύνεται στις επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία.

«Επιβεβαίωση και διόρθωση στοιχείων φυσικών προσώπων σε μητρώα του δημοσίου τομέα»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 16000 ΕΞ 2024. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, η εξειδίκευση των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή, η διαδικασία επιβεβαίωσης ή διόρθωσής τους, ο καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επεξεργασία τους και των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων.

Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,

β. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

γ. Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.,

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),

ε. Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

στ. Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» εκκινεί από τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. α’ έως δ’ του άρθρου 2 της παρούσας. Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, η οποία δημοσιεύεται όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ειδικά για τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. ε’ και στ’ του άρθρου 2.

«Υπ. Περιβάλλοντος: Παραμένει ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει πως οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη στο πρόγραμμα: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και μετά την 15η Μαΐου που προβλεπόταν μέχρι πρότινος.

Για τις αιτήσεις θα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out). Συνεπώς, αυτές που θα εγκρίνονται θα δεσμεύουν και προϋπολογισμό σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα χαρακτηρίζονται επιλαχούσες και θα ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr

«IRIS: Παράταση της προθεσμίας εγγραφής για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 37848/2024, με θέμα: «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών “Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)” (Β’ 1445)» (Β’ 7115)».

Με τη νέα απόφαση αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αρ. 119899/13-12-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών - Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών “Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, Α’240” (Β’ 1445)» (Β’ 7115), ως προς την παρ. 1 του άρθρου 8, όπου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή των μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. Online payments, και η παρ. 1 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή των μέσων πληρωμής με κάρτα πληρωμής η 29.02.2024. Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι) ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή των μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. Online payments, η 30.6.2024.».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2023»: Δημοσιεύθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ε3 για το φορολογικό έτος 2023.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

«e-ΕΦΚΑ: Εξυπηρέτηση κοινού με ραντεβού για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και την ενημέρωση στοιχείων μητρώου»: Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι η διαδικασία χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας και της ενημέρωσης στοιχείων Μητρώου πραγματοποιείται κατόπιν κλεισίματος ραντεβού από τους πολίτες με την οικεία Τοπική Διεύθυνση του Φορέα, καθώς πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες που υπαγόρευαν τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι, οι συναλλασσόμενοι μπορούν μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis προκειμένου να πραγματοποιήσουν το κλείσιμο του ραντεβού.

Με απλά βήματα, επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμούν. Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να προσέλθουν λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθούν άμεσα και με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, έκτακτα γεγονότα που σχετίζονται με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και ενημέρωσης στοιχείων Μητρώου αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ με υψηλό βαθμό ευαισθησίας.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, Δρ. Δημήτριος Μελάς, Οικονομολόγος PhD, MBA και «Η έμμεση τεχνική ελέγχου της Αρχής των Αναλογιών»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Με την Α.1008/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος διαταγή αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμοστική εγκύκλιο, με την οποία εφαρμόζονται πλέον από την έκδοσή της και οι έμμεσες ελεγκτικοί μέθοδοι:

  • η μέθοδος της αρχής των αναλογιών και
  • η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Η όλη μεθοδολογία των εμμέσων τεχνικών ελέγχου και γενικά η χρήση αυτών στον φορολογικό έλεγχο ιστορικά εδράζεται σε αντίστοιχες μεθόδους που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί η Φορολογική Υπηρεσία των Η.Π.Α. (IRS - Internal Revenues Service).».

Το ομότιτλο άρθρο του κ. Δημητρίου Μελά δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2024 του περιοδικού Epsilon7.

Το ανωτέρω άρθρο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Δημητρίου Κ. Μελά, με τίτλο «Άμεσοι και Έμμεσοι Φορολογικοί Έλεγχοι Φυσικών και Νομικών Προσώπων», Οικονομικές Εκδόσεις Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2023.

Κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Χρηματιστήριο: Γιατί ανεβαίνουν τα κέρδη των εισηγμένων εταιρειών»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 (η δημοσίευσή τους ολοκληρώθηκε στις 30/4/2024), η αθροιστική κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ξεπέρασε τα δέκα δισ. ευρώ και αν δεν συμπεριλάβουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις τις τράπεζες, διαμορφώθηκε στα 6,75 δισ. ευρώ.

Αυτό που εύκολα διαπιστώνεται είναι η αλματώδης άνοδος των κερδών αυτών κατά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, οι ίδιες μη τραπεζικές εισηγμένες εταιρείες είχαν εμφανίσει το 2022 κέρδη ύψους 5,57 δις ευρώ, δηλαδή κατά 17,5% χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι. Η επίδοση μάλιστα του 2022 ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή του 2021 (3,73 δισ. ευρώ, αλλά με κάπως διαφορετικό αριθμό και σύνθεση εταιρειών) και φυσικά πολλαπλάσια από εκείνη του 2020 (820 εκατ.), η οποία είχε επηρεαστεί από την εκδήλωση της πανδημίας covid-19.». Ένα ακόμα εξειδικευμένο άρθρο με την πένα και την υπογραφή του κ. Στέφανου Κοτζαμάνη που αξίζει να το διαβάσετε στο σύνολό του.

K. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Η υποχρέωση εχεμύθειας του εργαζόμενου»: Σύμφωνα με τον γνωστό αρθρογράφο «Το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση πίστης, η οποία αποτελεί ειδικότερη περίπτωση της γενικής αρχής της καλής πίστης (άρθρο 288 του Α.Κ.).

Η υποχρέωση πίστης αποτελεί υποχρέωση του εργαζομένου για καλόπιστη συμπεριφορά, αλλά και αποφυγή κάθε βλαπτικής ενέργειας εις βάρος του εργοδότη. Ειδικότερη έκφανση της υποχρέωσης πίστης αποτελεί η υποχρέωση εχεμύθειας του εργαζομένου.

Στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος εκτός από τη κύρια υποχρέωση του για παροχή της εργασίας, υπέχει της παρεπόμενης υποχρέωσης εχεμύθειας. Πιο συγκεκριμένα, υποχρεούται να μην ανακοινώνει σε τρίτους επιχειρηματικά απόρρητα τα οποία γνωρίζει λόγω της φύσης των καθηκόντων του. Τα απόρρητα αυτά μπορούν να αφορούν την οργάνωση, την πορεία των εργασιών, τις καταστάσεις πελατών, τις πηγές προμήθειας πρώτων υλών, τις τεχνικές μεθόδους παραγωγής κ.α. Η τήρηση άκρας μυστικότητας κρίνεται αναγκαία καθώς η διαρροή τέτοιων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει οικονομική βλάβη στην επιχείρηση. Ειδικότερα ο εργαζόμενος στο πλαίσιο της τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας οφείλει:

  • Να μην προβαίνει σε ανταγωνιστικές πράξεις κατά του εργοδότη.
  • Να μην αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή τις εμπιστευτικές πληροφορίες παρά μόνο για να φέρει εις πέρας την εργασία που του έχει ανατεθεί από την εργοδότρια Εταιρεία.
  • Να μην αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε άλλους υπαλλήλους ή γενικότερα σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει αφού πρώτα δοθεί έγγραφη εντολή και συναίνεση της Εταιρίας.
  • Να μην εκμεταλλεύεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες με σκοπό προσπορισμού ιδίου περιουσιακού οφέλους.

Η υποχρέωση εχεμύθειας κατά κανόνα παύει με τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Βέβαια, γίνεται δεκτό ότι η υποχρέωση εχεμύθειας είναι δυνατόν να εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά από τα μέρη στη μεταξύ τους σύμβαση. Αξίζει, όμως να τονιστεί ότι η ισχύς της εν λόγω ρήτρας δεν είναι απόλυτη αλλά υπόκειται σε θεμιτούς περιορισμούς ώστε να μην περιορίζεται υπέρμετρα η επαγγελματική ελευθερία και πορεία του εργαζομένου. Έτσι, στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν οι δεξιότητες και γενικότερα η εμπειρία που ο εργαζόμενος αποκόμισε κατά την εργασία του προς όφελος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του.

Σε κάθε περίπτωση οι ρήτρες μετασυμβατικής τήρησης εχεμύθειας υπόκεινται σε έλεγχο καταχρηστικότητας (κατά το άρθρο 281 του Α.Κ.). Η υποχρέωση εχεμύθειας θα πρέπει να αφορά σε πληροφορία «απόρρητη», η αποκάλυψη της οποίας πράγματι να προκαλεί σημαντική ζημία της επιχείρησης. Μάλιστα, οι ρήτρες αυτές θα πρέπει να είναι διατυπωμένες γραπτώς με σαφή και ορισμένο τρόπο δηλαδή να υπάρχει ρητή αναφορά σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά απόρρητα αλλά και να προβλέπεται η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης.».

Μέσα του Μάη και ακόμα μια εργασιακή εβδομάδα έλαβε τέλος. Για την Εβδομάδα που έρχεται, ξεχωρίσαμε και θα συζητηθούν δύο θέματα.

Αρχή φορολογικών δηλώσεων και σύμφωνα με στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε., μόνο 31 από τους 15.765 ελεύθερους επαγγελματίες υπέβαλαν ένσταση στο τεκμαρτό εισόδημα που τους προσδιόρισε η φορολογική αρχή. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 0,2% των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Ειδικά, από τους 15.765 ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που υπέβαλαν φορολογική δήλωση, μόνο οι 31 από αυτούς υπέβαλαν ένσταση για τα τεκμήρια φορολόγησης. Η τελική εικόνα, ωστόσο, θα διαμορφωθεί όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους περίπου 730.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Συμπέρασμα: Δεν υπάρχουν ιδανικοί αυτόχειρες στις σχέσεις τους με τη φορολογική διοίκηση.

Ως δεύτερο θέμα που ήδη ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων και ανάγκασε το οικονομικό επιτελείο να επέμβει, αναφέρεται το ότι τερματίσθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τα επιτόκια της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε. διατηρήθηκαν «παγωμένα» από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, προσφέροντας προστασία στους οφειλέτες από τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ.

Ήδη, οι φορολογούμενοι που εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για να ρυθμίσουν κάποια φορολογική ή άλλη οφειλή, διαπιστώνουν ότι το ετήσιο επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει αυξηθεί κατά 2,31 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, για τις 12 δόσεις της ρύθμισης το επιτόκιο έχει αυξηθεί στο 6,68% από 4,37%, ενώ όσοι επιλέγουν τις 24 δόσεις (για τακτικές οφειλές) ή 48 δόσεις (για έκτακτες οφειλές) επιβαρύνονται με επιτόκιο 8,18% από 5,87%.

Όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, το επιτόκιο των πάγιων ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο προκύπτει με βάση το επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών, το μέσο επίπεδο του οποίου ανακοινώνει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος. Το συγκεκριμένο επιτόκιο ήταν στο 4,12% το 2021, στο 4,09% το 2022, στο 6,43% το 2023 και έφτασε το 6,78% τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται κατά περίπτωση προσαύξηση 0,25%-1,5%. Αντίθετα με την πάγια ρύθμιση, το επιτόκιο των αρρύθμιστων οφειλών, η μηνιαία προσαύξηση, δηλαδή, που επιβάλλεται σε όσους αφήσουν μια δόση φόρων ή περισσότερες απλήρωτες έχει «παγώσει» έως τον Αύγουστο του 2025 στο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή στο 8,76% σε ετήσια βάση. Επίσης, σταθερό στο 6% παραμένει μέχρι τις 2 Αυγούστου 2025, το ετήσιο επιτόκιο, με βάση το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Επειδή εμφανώς το θέμα θα φέρει άμεση παύση των ρυθμίσεων, δεδομένου ότι με τα σημερινά επιτόκια αν κάποιος προσφύγει σε ρύθμιση κερδίζει «ψίχουλα» επιτοκίου, ενώ η «προσφορά» του Δημοσίου είναι ουσιαστικά να μην οδηγηθεί στα ποινικά δικαστήρια για φοροδιαφυγή, γίνεται κατανοητό ότι εκφεύγει κατά πολύ του κράτους δικαίου.

Με τα δεδομένα αυτά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι διευκρινίσεις που παρείχε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το «πάγωμα» του επιτοκίου για τη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία και για ένα έτος. Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης εξήγησε ότι «μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση μία τροπολογία, η οποία θα ορίζει τα επιτόκια για τη ρύθμιση χρεών των φορολογουμένων. Με αυτή τη διαδικασία θα αλλάξουμε τα επιτόκια των ρυθμίσεων για όσους έχουν ήδη προχωρήσει στις ρυθμίσεις με το αυξημένο επιτόκιο, καθώς και για όλους όσοι θα ακολουθήσουν. Αυτή η τροπολογία για τα επιτόκια θα έχει αναδρομικότητα από τις αρχές του Απριλίου, οπότε και έγινε η σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχουμε προβλέψει επίσης ότι η διαφορά για όσους έχουν ήδη πληρώσει την πρώτη δόση, θα πιστωθεί στην επόμενη. Οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια, η τροπολογία στο νομοσχέδιο θα καλύπτει πλήρως το ζήτημα». (Χ. Θεοχάρης: «Την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή προς ψήφιση τροπολογία για τα επιτόκια για τη ρύθμιση χρεών των φορολογουμένων»).

Περιμένοντας τον πρώτο καύσωνα του 2024 για την Εβδομάδα που έρχεται, όπου και αν είσαστε, ότι και αν κάνετε, σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα