14/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επείγουσα ανακοίνωση ΕΔΟΕΑΠ: Η ΚΥΑ για τη στήριξη των επιχειρήσεων ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού τύπου και επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου, σε ό,τι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ και συγκεκριμένα ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων
 2. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης περιοδικού τύπου
 3. ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου
 4. ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
 5. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας

(Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ είναι:

1) οι δικαιούχοι των υπό στοιχείων i, ii και iii να έχουν λάβει πιστοποίηση στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (ΜΕΤ) ή στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ) του ν. 5005/2022 (Α΄ 236) μέχρι και την 7η Ιουνίου 2024 και

2) οι δικαιούχοι των υπό στοιχείων iv, και v να είναι καταχωρημένες στα αντίστοιχα μητρώα του ΕΣΡ ως πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας ή ως ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και να μην έχει ανασταλεί ή διακοπεί η λειτουργία τους από το ΕΣΡ από 01ης/01/2022.

(Όλες οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τις παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 5 της ΚΥΑ)

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. E/2018/9.5.2024 (ΦΕΚ 2729/10.5.2024/Τεύχος Β΄), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι ως ΜΜΕ ανήκουν σε μία από τις παραπάνω 5 κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο θέμα της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα για το έτος 2022.

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν στις παραπάνω 5 κατηγορίες ΜΜΕ και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ, θα μπορούν από την Τρίτη 14/5/2024 έως και την Παρασκευή 24/5/2024 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση, ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου, όλες οι κατηγορίες των ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 5 κατηγορίες που αναγράφονται παραπάνω) που διαθέτει η επιχείρηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα). Σε ειδικές περιπτώσεις εταιρειών π.χ. συνδεδεμένες, εξαγορασθείσες κλπ., παρακαλούμε όπως αναγραφεί αναλυτικά η εκάστοτε περίπτωση στο κάτω μέρος της αίτησης.

2. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ, όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε γενικές κατευθύνσεις για τα εν λόγω δικαιολογητικά, καθώς και ορισμούς εννοιών και τον έλεγχο σώρευσης.

3. Απαραίτητο δικαιολογητικό (συνημμένο έγγραφο για συμπλήρωση Νο 6) αποτελεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας από την οποία να προκύπτει το συνολικό ποσό της ετήσιας εισφοράς ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος), δηλαδή το ετήσιο σύνολο της ΑΚΕ που υπέβαλε η εταιρεία στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2022 αναλυτικά ανά ΜΜΕ (να αναφέρεται η κατηγορία και η ονομασία τους) που έχει στην κατοχή της η εταιρεία και έχει τις προϋποθέσεις να υπαχθεί στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης (να αναφέρεται ο αρ. ΜΗΤ/ΜΕΤ ή ο αρ. και η ημερομηνία βεβαίωσης λειτουργίας από το ΕΣΡ ή να γίνεται αναφορά ότι εκκρεμεί η έκδοση πιστοποίησης από ΜΗΤ/ΜΕΤ βάσει του αρ. πρωτ. της εκκρεμούσας αίτησης).

Για παράδειγμα μία εταιρεία που έχει ραδιόφωνο και ιστοσελίδα υπέβαλε ενιαία ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών (ΑΚΕ) στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2022 συνολικό ποσό € 1.000. Θα πρέπει στην συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει ότι συνολικά η εταιρεία υπέβαλε € 1.000 ποσοστό 2% επί του κύκλου εργασιών στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2022 εκ του οποίου ποσό π.χ. € 400 αφορούσαν το ραδιόφωνο (αναφέροντας την ονομασία του) και € 600 αφορούσαν την ιστοσελίδα (επίσης αναφέροντας την ονομασία της).

4. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epidotisi@edoeap.gr

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.


Συνημμένα έγγραφα για συμπλήρωση:

 1. Αίτηση για τη χρηματοδότηση περιόδου 1/2022-12/2022
 2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των δικαιολογητικών
 3. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
 4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την δήλωση του λογαριασμού (IBAN) της Τράπεζας
 5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του Διευθυντή της επιχείρησης – άρθρο 6, παράγραφος 1i. Η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί για κάθε ΜΜΕ που διαθέτει η επιχείρηση χωριστά.
 6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για το διαχωρισμό του υποβληθέντος στον ΕΔΟΕΑΠ ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών, έτους 2022

Επισημαίνεται και τονίζεται ότι εκτός των παραπάνω συνημμένων εγγράφων, απαιτείται και η αποστολή όλων των υπολοίπων δικαιολογητικών του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ.

Παρακαλούμε όπως όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά (gov.gr) είτε από ΚΕΠ.

Τέλος, παρακαλείσθε όπως, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης, παρακολουθείτε ανελλιπώς την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) επικοινωνίας που θα μας δηλώσετε στην αίτηση σας, προκειμένου εγκαίρως να ενημερωθείτε από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τυχόν εκκρεμότητες που ενδεχομένως να υπάρξουν στον φάκελο της αίτησης σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371, 2107264370, 2107264340, 2107264369, 2107264378 και 2107264318.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΔΟΕΑΠ, επιχειρήσεις ΜΜΕ