14/05/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επιβεβαίωση και διόρθωση στοιχείων φυσικών προσώπων σε μητρώα του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 16000 ΕΞ 2024, με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Αντικείμενο - Σκοπός

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» για την επιβεβαίωση ή διόρθωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα μητρώα του δημόσιου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, η εξειδίκευση των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή, η διαδικασία επιβεβαίωσης ή διόρθωσής τους, ο καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επεξεργασία τους και των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων.

3. Σκοπός της παρούσας είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.


Άρθρο 2

Πεδίο Εφαρμογής

Στην εφαρμογή περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών,

β. Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.,

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.),

ε. Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

στ. Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


Άρθρο 3

Πρόσβαση στην Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή «myInfo»

Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «myInfo» παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και με χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

Πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω του gov.gr - ΕΨΠ έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

i. έχουν προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),

ii. είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), και έχουν δυνατότητα επιβεβαίωσης δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

β. με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και στις έμμισθες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.


Άρθρο 4

Λειτουργία Ειδικής Ηλεκτρονικής Εφαρμογής «myInfo» μέσω του gov.gr - ΕΨΠ

1. Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 8, στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

α. Όνομα

β. Επώνυμο

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής

ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

2. Το φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 1 και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.

β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.

στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

3. Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Επώνυμο

β. Όνομα

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία Γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

Η εφαρμογή αναζητά στο Μητρώο Πολιτών την εγγραφή που αντιστοιχεί στα καθ’ υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχεία και, σε περίπτωση επιτυχούς αντιστοίχισης με τα στοιχεία του συνδεδεμένου φυσικού προσώπου, εμφανίζει προς επιβεβαίωση τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που αντλούνται από το Μητρώο Πολιτών, τότε η εφαρμογή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο ότι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στον οικείο Δήμο (Δημοτολόγιο ή Ληξιαρχείο) για να διορθώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να επαναλάβει τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

4. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης ή εσφαλμένης αντιστοίχισης μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού των περ. ζ έως θ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο είτε δηλώνει ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο συγκεκριμένο μητρώο είτε υποδεικνύει τον αναγνωριστικό αριθμό στο εκάστοτε μητρώο που θεωρεί ότι ισχύει. Σε περίπτωση που υποδείξει αναγνωριστικό αριθμό, η εφαρμογή ελέγχει την εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο και, σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου και αντιστοίχισης με τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών, εμφανίζει στο φυσικό πρόσωπο προς επιβεβαίωση τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Εφόσον εντοπιστούν περισσότερες από μία ενεργές εγγραφές για το ίδιο φυσικό πρόσωπο με βάση τον αναγνωριστικό αριθμό σε οποιοδήποτε από τα μητρώα των σημείων α έως δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο υποδεικνύει τον αναγνωριστικό αριθμό και τα σχετιζόμενα με αυτόν προσωπικά στοιχεία που επιθυμεί να παραμείνει ενεργός. Ο αρμόδιος φορέας τήρησης του εκάστοτε μητρώου ενημερώνεται μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, για την ύπαρξη πολλαπλών ενεργών εγγραφών και την επιλογή του αναγνωριστικού αριθμού που θεωρεί το φυσικό πρόσωπο ότι ισχύει. Η επιλογή αναγνωριστικού αριθμού από το φυσικό πρόσωπο δεν δεσμεύει τον αρμόδιο φορέα τήρησης του εκάστοτε μητρώου, ο οποίος προβαίνει στους ελέγχους και τις ενέργειες που προβλέπονται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

6. Οι διαδικασίες των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, δηλαδή α) η επιβεβαίωση της αντιστοίχισης, β) η υπόδειξη στοιχείων αναζήτησης στο Μητρώο Πολιτών, γ) η υπόδειξη αναγνωριστικού αριθμού σε ένα από τα Μητρώα των σημείων β έως δ της παρ. 2 του παρόντος και δ) η επιλογή αναγνωριστικού αριθμού, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων.

7. Οι ενέργειες των παρ. 2 έως 5 του παρόντος άρθρου καταγράφονται στην εφαρμογή και διατηρούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως ιστορικό. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των μητρώων της παρ. 2 του άρθρου 4 τηρούν το ιστορικό των αιτημάτων και κάθε σχετικό έγγραφο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

8. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ελέγχου από την εφαρμογή των καθ’ υπόδειξη από το φυσικό πρόσωπο στοιχείων, διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. περαιτέρω διερεύνηση σε μεταγενέστερο χρόνο και το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται για την έκβαση αυτής με ειδοποίηση που αποστέλλεται στα στοιχεία επικοινωνίας του που είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ.

9. Κατόπιν της επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων από το φυσικό πρόσωπο και εφεξής, κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή των στοιχείων του στο Μητρώο Πολιτών, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ενημέρωση των φορέων που τηρούν τα μητρώα των σημείων β έως στ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βάσει του αναγνωριστικού αριθμού που τηρεί το εκάστοτε μητρώο, προκειμένου να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες με βάση το οικείο νομικό πλαίσιο του εκάστοτε φορέα. Η λήψη των μεταβολών από το Μητρώο Πολιτών και η ενημέρωση των λοιπών μητρώων με τα νέα στοιχεία πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού που λειτουργεί με μέριμνα της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.


Άρθρο 11

Έναρξη Ισχύος

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» εκκινεί από τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. α’ έως δ’ του άρθρου 2 της παρούσας. Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, η οποία δημοσιεύεται όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ειδικά για τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. ε’ και στ’ του άρθρου 2.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΓΓΠΣ, Φυσικά πρόσωπα, ΦΕΚ, Μητρώο