10/05/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Μια Εβδομάδα μικρών διακοπών η Εβδομάδα που πέρασε, μιας και οι γιορτές του Πάσχα και η μεταφορά της εορτής της Πρωτομαγιάς συνέτειναν σε «πρόβα διακοπών», αρκετά διευρυμένη. Και ενώ η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ήδη ανοίξει, χωρίς ακόμα ιδιαίτερη συμμετοχή, σημαντικά φορολογικά, εργατικά και οικονομικά νέα δεν υπήρξαν από το ελληνικό γίγνεσθαι.

Ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι και η αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων από το Ελληνικό οικονομικό επιτελείο, αλλά και φορείς (ΣΟΛ) και ανεξάρτητες αρχές (Α.Α.Δ.Ε.), όπου όλοι συμφωνούμε ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ως νόμισμα ή ως τίτλο.

Να θυμίσουμε ότι, με την με αριθμό Δ.Ε.Δ. Θ 417/2023 Απόφαση γίνεται συνοπτικά δεκτό πως τα κέρδη από αγοραπωλησίες κρυπτονομισμάτων ούτε φορολογούνται, ούτε μπορούν να δικαιολογήσουν τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων στο Σ.Λ.Ο.Τ., αυτό προέβη στη με αριθμό 104/27-02-2018 γνωμοδότησή του. Ειδικά, αναφέρει ότι:

«Όπως είναι γνωστό, το κρυπτονόμισμα αποτελεί μέσο συναλλαγής χωρίς φυσική υπόσταση, ενώ οι πράξεις γίνονται σε ψηφιακή μορφή. Δεν βασίζεται στην ισοτιμία ενός άλλου νομίσματος, ούτε παρέχεται εξασφάλιση από κεντρική τράπεζα ή κράτος...

Το κρυπτονόμισμα δεν έχει τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ισοδυνάμων, δεδομένου ότι δεν είναι επένδυση υψηλής ρευστότητας, δεν είναι άμεσα μετατρέψιμο σε γνωστά ποσά μετρητών, υπόκειται σε σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας του, και κατά συνέπεια δεν πληροί τα κριτήρια να καταχωριστεί στην κατηγορία των ταμειακών ισοδυνάμων...».

Πράγματι, το θέμα με τα κρυπτονομίσματα δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικό και μονοδιάστατα αντιμετωπιζόμενο, αλλά εμφανώς παγκόσμιο.

Προσπαθώντας να συνδέσουμε γεγονότα με την κάπως αποστασιοποιημένη αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων από την Ελληνική πολιτεία, βλέπουμε πως η τελευταία μάλλον έχει δίκαιο στο να μην βιάζεται να οριοθετήσει κάτι άυλο, το οποίο δεν υπακούει, όμως, ακριβώς στους όρους της αγοράς και στις προσταγές της μακροοικονομίας, το μόνο δε το οποίο θα πρέπει να εξασφαλιστεί είναι η δίκαια φορολόγηση των κερδών από τις εξαιρετικά ισχυρές μεταβολές των κρυπτονομισμάτων, προσδιορίζοντάς τα ως τίτλους, οπότε ο φορολογικός συντελεστής 15% επί των κεφαλαιακών και δη σύντομα αποκτηθέντων κερδών, φαντάζει μάλλον δίκαιος.

Εποχή δηλώσεων και «Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 ΦΠΑ έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS)»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2030/2024, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α., που ορίστηκε με την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1058/2024.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους υποκείμενους στο φόρο υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.

1. Με την Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α. 1058/2024 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή. Συνεπώς το έντυπο χρησιμοποιείται για δηλώσεις που υποβάλλονται για τον 7ο μήνα 2024 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και για το 3ο τρίμηνο 2024 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

2. Με το νέο έντυπο της δήλωσης Φ.Π.Α. επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση με το έντυπο της δήλωσης Φ.Π.Α. που είχε οριστεί με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1084/2016 και ισχύει για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 1.7.2016 έως και 30.6.2024:

i. Προστέθηκε ως επιλογή η ετήσια φορολογική περίοδος για τους υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. οι οποίοι εκμεταλλεύονται πλοίο αναψυχής χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ν.4926/2022 (A΄ 82) (e-charter permission).

ii. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκαν οι κωδικοί 308 και 309. Στους κωδικούς αυτούς καταχωρίζονται οι φορολογητέες εκροές που έχουν επιβαρυνθεί με τον μειωμένο συντελεστή του φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%) και τρία τοις εκατό (3%) κατά περίπτωση και αντίστοιχα στους κωδικούς 338 και 339 το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. Σημειώνεται ότι οι κωδικοί αυτοί αφορούν μόνο στην παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με την παρ. 11 του Κεφαλαίου Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α..

iii. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκε ο κωδικός 313 «Πράξεις που δεν συμμετέχουν στο ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π.Α. »

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται η αξία των πράξεων που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως 306,342,345,348,349 και 310, και δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, όπως ενδεικτικά :

  • την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,
  • εργασίες της παραγρ. 3β΄ του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,
  • οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και οι ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,
  • οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α΄) συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που καταβλήθηκαν για τις ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α,
  • οι μεταφορά αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α.
  • την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π.2869/1987 και την ΠΟΛ.1128/97,
  • η αξία πράξεων που πραγματοποιούνται (εισροές) σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.
  • η αξία των λοιπών πράξεων λήπτη.

iv. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκαν οι κωδικοί 314 και 315

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο από τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν ταυτόχρονα πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή/και λήψεις υπηρεσιών αφορούν αποκλειστικά τις απαλλασσόμενες πράξεις. Ειδικότερα στον κωδικό 314 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ..

Στον κωδικό 315 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. δηλαδή των λήψεων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και όχι κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ υποκειμένων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο κωδικό αυτό καταχωρίζεται και η αξία των προκαταβολών που αφορούν σε αυτές τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι:

  • οι κωδικοί 313,314 και 315 μειώνουν το κωδικό 311
  • ο κωδικός 312 εκφράζει τον συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α. και η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα εάν ο υποκείμενος έχει υποχρέωση διακανονισμού των εκπτώσεων του.

v. Στον υποπίνακα δ του πίνακα Β καταργήθηκε ο κωδικός «400 - Επιστροφή φόρου αρ. 41 (πωλ. αγρ. Προϊοντ. Χ 3%)». Ο κωδικός «400» καταργείται λόγω τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του άρθρου 41, με το άρθρο 47 του ν.4410/2016 (σχετ. και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1201/2016).

vi. Στα πληροφοριακά στοιχεία προστέθηκε ο κωδικός 912 «Aξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους», καθώς η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία προκειμένου για τον ορθό υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων για σκοπούς Φ.Π.Α. και την συνεισφορά της Χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και για το σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η ορθή συμπλήρωση του κωδικού αυτού.

Σημειώνεται ότι, ο κωδικός 912 συμπληρώνεται μόνο από τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από τον Φ.Π.Α. παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και εισαγωγές από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Π.7395/4269/1987, και σε αυτόν καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο η αξία των πράξεων αυτών.

Για την συμπλήρωση του νέου εντύπου της δήλωσης Φ.Π.Α. κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015, 1093/2016 και Ε.2185/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω «Οι αλλαγές στο νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ».

«Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν)»: Δημοσιεύθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν).

Δείτε ολόκληρο το αρχείο εδώ.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Οικονομολόγος, Μ.Β.Α. και «Ο δόκιμος εργαζόμενος»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Σύμβαση εργασίας με δοκιμή υπάρχει, όταν ο εργοδότης διατηρεί για εύλογο χρονικό διάστημα το δικαίωμα να κρίνει εάν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαραίτητες για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ικανότητες, προσόντα και επιμέλεια, προκειμένου να προχωρήσει σε οριστική πρόσληψη. Το χαρακτηριστικό της σύμβασης με δοκιμή είναι ότι καθιστά ευχερέστερη τη λύση της.

Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 3899/2010, η απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου θεωρείται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα μήνες και μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απολύσεως, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των μερών.

Οι όροι της σύμβασης εργασίας που περιλαμβάνει τη δοκιμαστική περίοδο μπορεί να καθορίζονται είτε από Σ.Σ.Ε., είτε από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, είτε με συμφωνία του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Για το χρονικό διάστημα που ισχύει η σύμβαση εργασίας υπό δοκιμή, ο εργαζόμενος έχει όλα τα εκ του νόμου εργατικά δικαιώματα και υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα και την εποπτεία του εργοδότη του.

Επιπλέον, εάν ο εργοδότης εξακολουθεί να απασχολεί τον εργαζόμενο μετά τη λήξη του χρόνου δοκιμής, θεωρείται ότι σιωπηρά προέβη στην οριστική του πρόσληψη.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, η σύμβαση με περίοδο δοκιμής διαφέρει από τη σύμβαση μαθητείας, διότι στην τελευταία ο εργοδότης μεταδίδει γνώσεις στο μαθητευόμενο μισθωτό, χωρίς κατ΄ ανάγκη να παρακολουθεί την απόδοση και την καταλληλόλητά του.».

Σημειώνεται ότι το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου 2024 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στην Οδηγία 2019/1152 και στις αλλαγές στη νομοθεσία.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Κάμερες στο χώρο εργασίας»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον εκσυγχρονισμό του τρόπου ζωής, αλλά και την αύξηση της παραβατικότητας, ιδιαιτέρως στις μεγαλουπόλεις, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσφεύγουν στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την προστασία της επιχείρησής τους και των ατόμων που εργάζονται σε αυτή. Ποιες, όμως, είναι οι προϋποθέσεις και εν γένει το νομικό πλαίσιο, για παράδειγμα, στην περίπτωση τοποθέτησης καμερών στο χώρο εργασίας;». Απαντήσεις τεκμηριωμένες στα εξαιρετικά σημαντικά θέματα που θέτει ο κ. Γιάννης Καρούζος, στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Κ. Θάνος Ζωντανός, Director| Tax and Legal Services, Baker Tilly Greece και «Ελάχιστο επίπεδο φορολογίας ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 5100/2024 (εφεξής ο «Νόμος»), ενσωματώθηκε στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο η Οδηγία (Ε.Ε.) 2022/2523 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επικράτησε να αναφέρεται ως Δεύτερος Πυλώνας (Pillar II).». Καίριες πληροφορίες και πλήρης ανάλυση του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, με την υπογραφή του κ. Θάνου Ζωντανού.

Παρασκευή 10 του Μάη και κάπου εδώ τελειώνει και η εργασιακή Εβδομάδα, εξαιρετικά μικρή ελέω Δευτέρας του Πάσχα και μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη. Τα φετινά στατιστικά που ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε. δεν συμφωνούν με τη γενική εικόνα που κάποιος έχει για τη χώρα και το επίπεδο «οικονομικής ευδαιμονίας» του πληθυσμού, έτσι το 61,7% των φορολογούμενων δηλώνει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως. Από αυτούς, το 50% δηλώνει εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ετησίως. Ενδιαφέρον εμφανίζει το ότι το 90,91% των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων δήλωσε εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Σε 493.225 δηλώσεις με εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες, οι 448.419 δεν ξεπέρασαν τα 10.000 ευρώ. Επιπλέον, το 60% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, καθώς και το 45,8% των μισθωτών. Δεδομένου ότι οι τελευταίοι μάλλον ελάχιστα εισοδήματα θα μπορούσαν να αποκρύψουν, το ποσοστό των χαμηλόμισθων στην Ελλάδα θα πρέπει να προκαλεί ερωτήματα στην εκάστοτε Κυβέρνηση.

Τα παραπάνω σίγουρα θα τα συζητήσουμε και την Εβδομάδα που έρχεται, σήμερα όμως είναι Παρασκευή, συνεπώς να έχουμε ένα ακόμα υπέροχο Σαββατοκύριακο, παρακολούθημα του προηγουμένου πενθημέρου ανάπαυλας για τους περισσότερους. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα