11/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Διακανονισμός φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2022/2024 της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε. 2200/2019, Ε.2058/2021, Ε.2028/2022 και Ε.2021/2023, σχετικά με την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (A’ 261), 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου εισροών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν λάβει παράταση ολοκλήρωσης.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2200/2019, Ε.2058/2021, Ε.2028/2022 και Ε.2021/2023, αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή αυτού, και δεδομένων των νέων παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261), 3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄117) και των στοιχείων που μας γνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:

1. α. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215) ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261).

β. Με το άρθρο 53 του ν. 5079/2023 (Α΄215) ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

γ. Με το άρθρο 54 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215), ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4399/2016.

2. Εν προκειμένω με τις νέες ρυθμίσεις έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις :

α. Μέχρι την 1η Απριλίου 2024 τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό ν.3299/2004, για τα οποία οι φορείς των υποχρεούνται μέχρι την ίδια ημερομηνία (1η Απριλίου) να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των.

β. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2024 (1 έτος) τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό ν.3908/2011 με την προϋπόθεση ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου κόστους των και έχει υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 σχετική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης του 25% του συνολικού κόστους των.

γ. Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, ο υπολογισμός της παράτασης συναρτάται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης που προκύπτει από κάθε εγκριτική πράξη – απόφαση υπαγωγής. Εν προκειμένω χορηγείται παράταση δύο (2) ετών για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί μετά την 24η Μαΐου 2021στις διατάξεις του ν. 4399/2016 εφόσον έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου κόστους και έχει υποβληθεί, έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, σχετική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους των. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησής τους έξι (6) μηνών προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%). Η προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζεται στην παρεχόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των δύο (2) ετών.

3. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου, είναι τα παρακάτω: i. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, απαιτείται η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και το αντίγραφο της αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, απαιτείται η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, και η απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί, αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση παράτασης ,η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 και με την οποία δηλώνεται η υλοποίηση του 25% του συνολικού κόστους επένδυσης.

iii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, απαιτείται η σχετική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο είναι δημοσιευμένη η περίληψη της απόφασης υπαγωγής.

Στην περίπτωση που η απόφαση έχει δημοσιευτεί μετά τις 24-05-2021 απαιτείται και αντίγραφο της αίτησης με την οποία δηλώνεται η υλοποίηση δαπανών του 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε. 2200/2019.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδυτικά αγαθά, Κώδικας ΦΠΑ, έκπτωση φόρου εισροών, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων