02/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΛΤΕ: Προτεινόμενες βελτιώσεις στο ΔΠΧΑ 3 και στο ΔΛΠ 36

Τον Μάρτιο δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB), προς δημόσια διαβούλευση, το Προσχέδιο Έκθεσης «Συνενώσεις επιχειρήσεων-Γνωστοποιήσεις, Υπεραξία και Απομείωση» το οποίο περιλαμβάνει ένα πακέτο προτεινόμενων αλλαγών στην χρηματοοικονομική αναφορά των αποκτήσεων του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και στο τεστ απομείωσης του ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.

Σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών στο ΔΠΧΑ 3 είναι

 • οι επιχειρήσεις, για τις αποκτήσεις που πραγματοποιούν, να παρέχουν βελτιωμένη πληροφόρηση με λογικό κόστος προς τους επενδυτές
 • να μπορούν οι επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα τις αποφάσεις της διοίκησης για την πραγματοποίηση μιας απόκτησης καθώς και την απόδοση που έχει αυτή η απόκτηση.

Στην αναθεώρηση του ΔΛΠ 36, προτείνονται στοχευμένες αλλαγές στο τεστ απομείωσης.

Εν συντομία, οι προτεινόμενες αλλαγές στο ΔΠΧΑ 3 απαιτούν από μια επιχείρηση να γνωστοποιεί για μια στρατηγική απόκτηση:

 • στη χρονιά της απόκτησης, πληροφορίες για τους σημαντικούς σκοπούς της διοίκησης κατά την ημερομηνία απόκτησης
 • μεταγενέστερα, την έκταση κατά την οποία οι σημαντικοί σκοποί της διοίκησης κατά την ημερομηνία απόκτησης και οι σχετικοί στόχοι εκπληρώνονται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το IASB προτείνει εξαίρεση στην γνωστοποίηση πληροφοριών οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά κάποιον από τους σημαντικούς σκοπούς της διοίκησης κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η εξαίρεση αυτή είναι διαθέσιμη για πληροφορίες που το IASB έχει αναγνωρίσει ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εάν γνωστοποιηθούν.

Αναφορικά με τις τροποποιήσεις στο τεστ απομείωσης του ΔΛΠ 36, το IASB επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παρακάτω προβλήματα που του έχουν αναφερθεί:

 • οι ζημιές από την απομείωση της υπεραξίας μερικές φορές δεν αναγνωρίζονται έγκαιρα
 • το τεστ απομείωσης μπορεί να είναι δαπανηρό και περίπλοκο.

Το IASB εντοπίζει δύο αιτίες για τις πιθανές καθυστερήσεις στην αναγνώριση των ζημιών από την απομείωση της υπεραξίας:

 • υπεραισιοδοξία της διοίκησης. Οι παραδοχές της διοίκησης κατά την επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού είναι υπεραισιόδοξες.
 • θωράκιση (shielding). Αφορά το περιθώριο (headroom) σε μια επιχείρηση (με την οποία συνενώνεται μια αποκτηθείσα επιχείρηση) που μπορεί να θωρακίσει την υπεραξία από απομείωση. Το περιθώριο προκύπτει επειδή δεν έχει συμπεριληφθεί όλη η αξία μιας επιχείρησης στον ισολογισμό της δηλαδή είναι η διαφορά κατά την οποία το ανακτήσιμο ποσό της επιχείρησης υπερβαίνει την λογιστική αξία των αναγνωρισμένων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αυτών θεμάτων, προτείνονται από το IASB στοχευμένες αλλαγές στο τεστ απομείωσης που αποσκοπούν:

 • να μειώσουν την θωράκιση (shielding), ξεκαθαρίζοντας το τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία κατανέμει την υπεραξία σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών,
 • να μειώσουν την υπεραισιοδοξία της διοίκησης, ζητώντας από μια επιχείρηση να γνωστοποιεί σε ποιον αναφερόμενο τομέα περιλαμβάνεται μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών που εμπεριέχει υπεραξία,
 • να αλλάξουν τον τρόπο με το οποίο μια επιχείρηση υπολογίζει την αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, αφαιρώντας τον περιορισμό να περιλαμβάνονται ταμειακές ροές από μη δεσμευμένη μελλοντική αναδιάρθρωση ή από βελτίωση περιουσιακού στοιχείου και αφαιρώντας την απαίτηση να υπολογίζεται η αξία λόγω χρήσης σε προ φόρου βάση.

Το Προσχέδιο Έκθεσης «Συνενώσεις επιχειρήσεων-Γνωστοποιήσεις, Υπεραξία και Απομείωση» τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το IASB και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους έως τις 15 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το Προσχέδιο Έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα των ΔΠΧΑ www.ifrs.org.

Ο εντεταλμένος ελεγκτής της ΕΛΤΕ

Πέτρος Μενέξηςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΛΠ, ΕΛΤΕ, ΔΠΧΑ