06/03/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΟΕΕ: Προγραμματισμός δράσεων του ΟΕΕ για την περίοδο 2024 – 2027

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να συμβάλλει με τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, να παρεμβαίνει έγκαιρα σε θέματα που απασχολούν επαγγελματικά και επιστημονικά τους οικονομολόγους και τους λογιστές - φοροτεχνικούς, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της, καθώς και να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτισή τους.

Η αύξηση της θητείας της Κεντρικής Διοίκησης από τρία σε τέσσερα έτη, λειτούργησε θετικά για την πορεία του Φορέα μας, καθώς με το χρόνο που είχε στη διάθεσή της, παράλληλα με τις Τοπικές Διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, είχε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει το έργο της και να αναβαθμίσει το ρόλο του ΟΕΕ, ως θεσμικός οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας και της κοινωνίας. Ειδικότερα, αν αναλογιστούμε, ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια βιώσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και διαταραχές, ο Φορέας μας και τα μέλη μας, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις και να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας.

Οι συνεχείς προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν εγρήγορση, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου οικονομικού κλίματος, να επανασχεδιάσουμε τις προτεραιότητες μας, να ενισχύσουμε το ρόλο του Φορέα μας και να θέσουμε νέους στόχους.

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Οι ομάδες εργασίας - επιτροπές ανά επαγγελματική ειδικότητα, την τελευταία τετραετία 2020 - 2023, δεν λειτούργησαν όλες όπως είχαμε προγραμματίσει λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν από την πανδημία. Θα πρέπει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αφού προηγουμένως αξιολογήσουμε τη συμμετοχή των μελών τους και τις εμπλουτίσουμε με νέα μέλη.

Ο στόχος αυτών των επιτροπών είναι αφενός να συζητήσουν και να προλαμβάνουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και αφετέρου να προχωρούν στην επεξεργασία θέσεων που θα βοηθήσουν στην πιστοποίηση και κατοχύρωση νέων ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος τους, στην εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση τους. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να θέσουμε νέες διαδικασίες ώστε η Κεντρική Διοίκηση να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να παρεμβαίνει όποτε απαιτείται. Η διοργάνωση ημερίδων - εκδηλώσεων πάνω σε θεματικές που αφορούν στον κάθε κλάδο ξεχωριστά και η συνεργασία με φορείς, πανεπιστήμια, επιμελητήρια και συλλόγους θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των επιμέρους κλάδων.

1. Για το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού

α) Προώθηση της διάταξης για την ανάθεση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της κατάρτισης του κανονισμού των υποχρεώσεων των λογιστών - φοροτεχνικών, που προκύπτουν από τον Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» και της άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων από το ΟΕΕ, ως ο δημόσιος φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού.

β) Καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μία και μόνο ηλεκτρονική πύλη, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε δημόσιος οργανισμός, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να αντλεί άμεσα ο λογιστής - φοροτεχνικός εκείνα τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν για την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων.

γ) Διασύνδεση μεταξύ του ΓΕΜΗ και της Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις να αντλούνται αυτόματα από την της Τράπεζα της Ελλάδος.

δ) Έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών (επικαιροποίηση του σχεδίου που έχει επεξεργασθεί η Επιτροπή για τα θέματα του λογιστή φοροτεχνικού).

ε) Έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την εξειδίκευση των λεπτομερειών και την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 5042/2023 για την ασθένεια του λογιστή φοροτεχνικού.

στ) Νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης - λήξης εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίς τεχνικά προβλήματα.

ζ) Άμεση αντιμετώπιση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί από τη λειτουργία των myDATA με τη συνέχιση των συναντήσεων με ΑΑΔΕ και Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

η) Ελεύθερη πρόσβαση των λογιστών φοροτεχνικών στις δημόσιες υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.) με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που δίνεται μέσω του συστήματος TAXIS προς τους λογιστές - φοροτεχνικούς από τους φορολογουμένους, να έχει ισχύ στην εκτέλεση όλων των διαδικασιών των φυσικών και νομικών προσώπων και να μην απαιτείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες νέα εξουσιοδότηση.

θ) Να υποβάλλεται και να υπογράφεται από λογιστή - φοροτεχνικό πιστοποιημένο από το ΟΕΕ η κάθε είδους φορολογική δήλωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.

ι) Παρέμβαση του ΟΕΕ για τις ευθύνες των πραγματογνωμόνων οικονομολόγων και λογιστών - φοροτεχνικών για υποθέσεις δικαστηρίων, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκονται έκθετοι σε ελέγχους και πρόστιμα.

2. Για τον οικονομολόγο μελετητή

Διεκδικούμε την αναβάθμιση του ρόλου του οικονομολόγου μελετητή, μέσω της θεσμοθέτησης του επαγγέλματος του μελετητή και τη σύσταση Μητρώου Μελετητών, το οποίο θα τηρείται στο ΟΕΕ. Καταθέσαμε πρόταση για θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου μελετητή, με τη σύσταση Μητρώου Μελετητών το οποίο θα τηρείται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). Σύμφωνα με την πρόταση, οι μελέτες που θα συνοδεύουν αιτήματα υπαγωγής ιδιωτών σε προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων πηγών χρηματοδότησης μέσω εθνικών ή ενωσιακών πόρων, θα υπογράφονται αποκλειστικά από μέλη του Μητρώου.

3. Για τον οικονομολόγο εσωτερικό ελεγκτή

Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή στον ιδιωτικό τομέα και η τήρηση των σχετικών μητρώων έχει ανατεθεί στο ΟΕΕ με τον Ν.4849/2021 όπως ισχύει. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών και θα προχωρήσουμε στην διοργάνωση των σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο.

Είναι, επίσης, επείγουσα η κατάρτιση σχεδίου κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών προκειμένου να προωθηθεί, μετά από την έγκριση από την Κεντρική Διοίκηση, στον Υπουργό Ανάπτυξης, για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

4. Για τον πιστοποιημένο εκτιμητή άυλων αγαθών

Με το Ν.4152/2013 ρυθμίσθηκαν θέματα για την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή και καθορίσθηκε, μετά την κατάργηση του ΣΟΕ (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών), η Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, για την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμβολή του οικονομολόγου στην εκτίμηση της αξίας αγαθών (ενσώματων ή άυλων) και ο Φορέας μας, αφενός, θα επιχειρήσει, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, να βοηθήσει τους νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματικά το χώρο της εκτιμητικής, ένα χώρο άγνωστο για τους περισσότερους οικονομολόγους που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και αφετέρου να του ανατεθεί η πιστοποίηση και η τήρηση του αντίστοιχου μητρώου.

5. Οικονομολόγος εκπαιδευτικός

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, από κοινού με την Ένωση Οικονομολόγων Εκπαιδευτικών, για να αναδείξουμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της οικονομικής παιδείας των Ελλήνων μαθητών και θα συνεχίσουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές στο παρόν ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών, στο Γυμνάσιο και Γενικό λύκειο. Επίσης, για την ανάπτυξη του αισθήματος της φορολογικής συνείδησης, θα προτείνουμε την ένταξη μαθήματος στο ωρολόγιο πρόγραμμα, από το Δημοτικό σχολείο, υπό τη μορφή εργαστηρίου.

6. Κατοχύρωση του οικονομολόγου στο Δημόσιο Τομέα

Μέσω της αναδιοργάνωσης των δομών των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ, με τη νέα οργανωτική δομή και στελέχωση των υπηρεσιών τους, το ΟΕΕ πρέπει άμεσα να αξιοποιήσει την ευκαιρία που δίνει για να παρέμβει, ώστε να επιτύχουμε:

α. Τροποποίηση των Οργανισμών στην κατεύθυνση της διάκρισης των θέσεων από ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, σε ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού, ώστε οι θέσεις ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο να αποδίδονται σε σχετικούς επιστήμονες. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, καθώς στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης οικονομικού αντικειμένου θα συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών.

β. Θεσμοθέτηση μεγαλύτερου συντελεστή μοριοδότησης στον τομέα της εμπειρίας και της εξειδίκευσης, ως κίνητρο για την αποδοτική και παραγωγική εργασία των έμπειρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

γ. Πιστοποίηση του οικονομολόγου - υπαλλήλου του Δημόσιου Τομέα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τον Φορέα μας, καθώς αναμένεται η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου στην Κεντρική Διοίκηση. Ήδη, για τα ΝΠΔΔ εφαρμόζεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΝΠΔΔ (έργο που είχε ανατεθεί και έχει ολοκληρωθεί από το ΟΕΕ).

δ. Σε συνεργασία με τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ (ΦΟΤΑ), διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στα στελέχη της ΑΑΔΕ, από πανεπιστημιακούς καθηγητές οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και έμπειρους λογιστές - φοροτεχνικούς και ορκωτούς λογιστές. Η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση των σεμιναρίων, εκτός της πολυπόθητης γνώσης που θα παρέχουν στα στελέχη της ΑΑΔΕ, θα μοριοδοτούν τα στελέχη σε μεταγενέστερες κρίσεις.

7. Πιστοποίηση νέων ειδικοτήτων οικονομολογικού επαγγέλματος

Στόχος του ΟΕΕ είναι η συνεχής αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία, καθώς και την πιστοποίηση από το ΟΕΕ, νέων ειδικοτήτων οικονομικού επαγγέλματος, που αναπτύσσονται συνεχώς και αναμένεται να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην οικονομία τα επόμενη έτη. Χαρακτηριστικά, ο Οικονομικός Αναλυτής, ο Οικονομολόγος της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, ο Οικονομολόγος Χρηματιστής Εμπορίας Ρύπων, κ.α.

Β. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΕ

Τα οικονομικά αποτελέσματα των χρήσεων του ΟΕΕ για τα τελευταία έτη, μετά από μια σειρά ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που ελήφθησαν, είναι πλεονασματικά. Μέσω της ορθής διαχείρισης και της εύρεσης κονδυλίων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έχουμε αυξήσει τα έσοδα του Φορέα μας.

Δεν εφησυχάζουμε, όμως, καθώς οφείλουμε να επιδιώξουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Φορέα μας, με αποφάσεις και δράσεις που ήδη έχουμε λάβει και θα εφαρμοσθούν με το ξεκίνημα της νέας θητείας.

Γ. ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΕΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Φορέα μας και τη δημιουργία της νέας διαδραστικής πλατφόρμας (Digi-ΟΕΕ), κάθε μέλος μας θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει την τρέχουσα επαγγελματική του δραστηριότητα, να αναζητήσει νέες θέσεις εργασίας καθώς και συναδέλφους που ενδιαφέρονται για εργασία. Επίσης, μέσω των Forum γίνεται δυνατή η κατάταξη των εργαζομένων οικονομολόγων ανά τομέα εργασίας, με στόχο ο διαχωρισμός να συμβάλλει στην προσπάθεια να φέρουμε κοντά μας όλα τα μέλη του ΟΕΕ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η νέα δράση με τίτλο «Διαδραστικός μηχανισμός πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ευνοϊκών οικονομικών ρυθμίσεων και χρηματοδότησης από δράσεις κρατικών ενισχύσεων» αναμένεται το προσεχές διάστημα να βγει στη δημοσιότητα. Αποτελεί, ένα νέο πληροφοριακό σύστημα του ΟΕΕ, που θα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση, που αφορά στις δυνατότητές τους για έγκριση επιχορηγήσεων και κρατικών ενισχύσεων: Κρατικές Ενισχύσεις (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός), Φορολογικές ρυθμίσεις και Επιχειρηματικά Δάνεια.

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΕΕ

Η ενίσχυση της λειτουργίας της ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενη από αναγνωρισμένης αξίας οικονομολόγους καθηγητές, αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους μας.

Τα τελευταία έτη, με τη συνδρομή των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής, που αποτελείται από καθηγητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων (μέλη ΔΕΠ), καταθέσαμε πλήθος προτάσεων και μελετών. Οι πιο πρόσφατες για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Σάμου και του Αρκαλοχωρίου παραδόθηκαν τις προηγούμενες μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, πλέον των μελετών που καταθέσαμε το προηγούμενο διάστημα για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, το ρόλο του Fintech, το δημογραφικό και την ενεργειακή κρίση.

Έχοντας αντιληφθεί έγκαιρα τον μετασχηματισμό της οικονομίας και τον αναδυόμενο ρόλο της τεχνολογίας, θα εμπλουτίσουμε με νέα μέλη την Επιστημονική Επιτροπή και θα δημιουργήσουμε νέα τμήματα, αφού κύριο μέλημά μας είναι η εκπόνηση και κατάθεση υπεύθυνων και ολοκληρωμένων προτάσεων που άπτονται στα θέματα της οικονομίας. Ενδεικτικά τμήματα:

 • Μακροοικονομία - Ανάπτυξη
 • Φορολογικό - Λογιστική
 • Τραπεζική - Χρηματοοικονομική
 • Μικροοικονομία - Δημοσιονομικό - Ασφαλιστικό
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Ενέργεια και Διαχείριση Πόρων

Στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι με τις εμπεριστατωμένες και επίκαιρες προτάσεις της να συμβάλλει στην καταξίωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας, στα θέματα της οικονομίας αλλά και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στα μέλη του ΟΕΕ για τις οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΕΕ

 • Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συνέχιση του επιστημονικού έργου του Φορέα μας, με έρευνες και μελέτες, στην κατεύθυνση της παρέμβασής του στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας.
 • Η συνεργασία του ΟΕΕ με Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Δημόσιους Οργανισμούς (ΑΑΔΕ, ΕΛΣΤΑΤ) και άλλους επιστημονικούς φορείς πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμα ένταση, με στόχο να παίρνει θέση, με συγκεκριμένες προτάσεις, για όλα τα θέματα οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και να την προβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο με εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου κ.α..
 • Δράσεις ενίσχυσης της οικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, αφού ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, και δη των νέων.
 • Συνέχιση της προσπάθειας για την προβολή και προώθηση των θέσεων και των δραστηριοτήτων του ΟΕΕ σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο (διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, αποστολή ενημερωτικού υλικού, ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα κράτη).
 • Καθιέρωση μόνιμου διαλόγου με τα υπόλοιπα Επιστημονικά επιμελητήρια της χώρας για ένα πραγματικό και εποικοδομητικό ρόλο των επιστημονικών φορέων στην χάραξη και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας.
 • Καθιέρωση της ετήσιας διοργάνωσης του Διεθνούς Συνεδρίου του ΟΕΕ με θέματα οικονομικής επικαιρότητας και με ομιλητές αναγνωρισμένους και καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες. Το συνέδριο έχει γίνει θεσμός και έχει μεγάλη απήχηση στον πολιτικό και οικονομικό κόσμο της χώρας.
 • Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου, εξειδικευμένου σε θέματα φορολογικά, εσωτερικού ελεγκτή, λογιστικά και ελεγκτικά θέματα.

ΣΤ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχο μας αποτελεί η συμμετοχή του ΟΕΕ σε αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που στοχεύουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Για αυτό θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε πόρους από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. αλλά και των μελών μας.

Για τα μέλη μας και τους λογιστές - φοροτεχνικούς, έχει κατατεθεί κοστολογημένη πρόταση από τον Φορέα μας, προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την επιχορήγησή τους και των εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στηρίζουμε έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση διαδικασιών της καθημερινότητάς των μελών μας και των γραφείων τους.

Για την αποτελεσματικότερη, ορθολογικότερη και ταχύτερη αξιοποίηση από το ΟΕΕ του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027», που άνοιξε και βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΟΕΕ θα διεκδικήσει τη θεσμοθέτησή του ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

Ζ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

Μέσω της νέας πλατφόρμας που δημιούργησε ο Φορέας μας (Digi-ΟΕΕ) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους νέους οικονομολόγους που αναζητούν εργασία να μπορούν αφενός να αναρτούν τα βιογραφικά τους και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.

Στόχος μας είναι η καθιέρωση ετήσιας μελέτης - έρευνας για την ανεργία στους νέους οικονομολόγους, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάζονται σε ημερίδα η οποία θα ονομάζεται «Ημέρα Καριέρας ΟΕΕ», σε συνεργασία με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η νέα Κεντρική Διοίκηση θα συνεχίσει τις δράσεις των προηγούμενων διοικήσεων για την ενδυνάμωση του ρόλου του ΟΕΕ, την εξυπηρέτηση των μελών του και την ανάδειξή του ως τον κορυφαίο επιστημονικό και γνωμοδοτικό φορέα της πολιτείας για όλα τα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΟΕΕ, Λογιστές-φοροτεχνικοί