14/12/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Ξέπλυμα χρήματος: Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για την AMLA

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τη σύσταση νέας ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) η σχετική πρόταση αποτελεί τη βασική πράξη της νομοθετικής δέσμης για το ξέπλυμα χρήματος, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η AMLA θα έχει άμεσες και έμμεσες εποπτικές εξουσίες επί των υπόχρεων οντοτήτων υψηλού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει τη λήψη απόφασης σχετικά με την έδρα του οργανισμού, θέμα που εξακολουθεί να συζητείται χωριστά.

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του οικονομικού εγκλήματος, η νέα αρχή θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για την ΚΞΧ/ΧΤ (καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού με τη συμμετοχή των εθνικών εποπτικών αρχών που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση των υπόχρεων οντοτήτων με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ΚΞΧ/ΧΤ στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η AMLA θα έχει επίσης υποστηρικτικό ρόλο όσον αφορά τους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς και θα συντονίζει τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών στα κράτη μέλη.

Πέραν των εποπτικών εξουσιών και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση, σε περιπτώσεις σοβαρών, συστηματικών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων των άμεσα εφαρμοστέων απαιτήσεων, η Αρχή θα επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις στις επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες.

Εποπτικές εξουσίες

Η προσωρινή συμφωνία αναθέτει επιπλέον εξουσίες στην AMLA για την άμεση εποπτεία ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εάν θεωρούνται υψηλού κινδύνου ή δραστηριοποιούνται διασυνοριακά.

Η AMLA θα διενεργεί επιλογή πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων απομονώνοντας όσα αντιπροσωπεύουν υψηλό κίνδυνο σε αρκετά κράτη μέλη. Οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες θα εποπτεύονται από μεικτές εποπτικές ομάδες υπό την ηγεσία της AMLA, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα διενεργούν αξιολογήσεις και επιθεωρήσεις. Η συμφωνία αναθέτει στην Αρχή την εποπτεία έως και 40 ομίλων και οντοτήτων στην πρώτη διαδικασία επιλογής.

Για τις μη επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες, η εποπτεία ΚΞΧ/ΧΤ θα παραμείνει πρωτίστως σε εθνικό επίπεδο.

Για τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, η AMLA θα έχει υποστηρικτικό ρόλο, διενεργώντας επανεξετάσεις και διερευνώντας πιθανές παραβάσεις κατά την εφαρμογή του πλαισίου ΚΞΧ/ΧΤ. Η AMLA θα έχει την εξουσία να εκδίδει μη δεσμευτικές συστάσεις. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα μπορούν προαιρετικά να συστήνουν εποπτικό σώμα για μη χρηματοπιστωτική οντότητα που δραστηριοποιείται διασυνοριακά, εάν κριθεί αναγκαίο.

Η προσωρινή συμφωνία διευρύνει το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της εποπτικής βάσης δεδομένων της AMLA, ζητώντας από την Αρχή να δημιουργήσει και να επικαιροποιεί μια κεντρική βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικές με το εποπτικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ.

Στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις

Η Αρχή θα παρακολουθεί κατά πόσον οι επιλεγμένες υπόχρεες οντότητες διαθέτουν εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες για τη διασφάλιση της εφαρμογής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Διακυβέρνηση

Η AMLA θα διαθέτει γενικό συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των εποπτικών αρχών και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από όλα τα κράτη μέλη, και εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα είναι το διοικητικό όργανο της AMLA, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της Αρχής και πέντε ανεξάρτητα μέλη πλήρους απασχόλησης.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατάργησαν το δικαίωμα αρνησικυρίας της Επιτροπής σε ορισμένες από τις εξουσίες της εκτελεστικής επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις εξουσίες κατάρτισης του προϋπολογισμού της.

Πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος

Η προσωρινή συμφωνία εισάγει ενισχυμένο μηχανισμό για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Όσον αφορά τις υπόχρεες οντότητες, η AMLA θα ασχολείται μόνο με καταγγελίες που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα μπορεί επίσης να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που προέρχονται από υπαλλήλους των εθνικών αρχών.

Διαφωνίες

Η AMLA θα έχει την εξουσία να διευθετεί διαφωνίες, με την έκβαση να είναι δεσμευτική, στο πλαίσιο των σωμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και, σε κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν αιτήματος αρχής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Έδρα της AMLA

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματεύονται επί του παρόντος τις αρχές που διέπουν τη διαδικασία επιλογής της έδρας της νέας αρχής. Μόλις συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής για την έδρα, θα διεξαχθεί η εν λόγω διαδικασία επιλογής και ο τόπος θα εισαχθεί στον κανονισμό.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας θα διατυπωθεί οριστικά και θα υποβληθεί προς έγκριση στους εκπροσώπους των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν εγκριθεί, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν στην τυπική έκδοση της νομοθετικής πράξης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό σχετικά με τις υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την οδηγία για τους μηχανισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Ιστορικό

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ). Στη δέσμη αυτή περιλαμβάνονται:

  • κανονισμός για τη σύσταση της νέας ευρωπαϊκής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AMLA), η οποία θα έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές
  • κανονισμός για την αναδιατύπωση του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ο οποίος έχει ως στόχο να καταστήσει τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων πιο διαφανείς και πλήρως ιχνηλάσιμες
  • κανονισμός σχετικά με τις υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • οδηγία για τους μηχανισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών στις 29 Ιουνίου 2022.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ξέπλυμα χρήματος, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο