17/11/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Στη φορολογία, παγκοσμίως, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Όταν ένα κράτος προσπαθεί να προσδιορίσει τη φορολογητέα ύλη τεκμαρτά, απλά δεν λειτουργεί καλά ο φορολογικός της μηχανισμός αποκάλυψης του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος. Όταν ένα κράτος φορολογεί τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και ελευθέρια επαγγέλματα, αθροιστικά, με συντελεστή 44% για ποσά άνω των 40.000 ευρώ, πλέον των ασφαλιστικών εισφορών, κανένας δεν έχει κίνητρο να εργαστεί επιπλέον, ή καταφεύγει στη φοροδιαφυγή (Arthur Laffer). Το θέμα δεν είναι αν περίπου 1 εκ. αυτοαπασχολούμενοι αποδίδουν ελάχιστους φόρους, το θέμα είναι ποιοι από αυτούς φοροδιαφεύγουν στην πράξη.

Εδώ και αρκετά χρόνια, γίνονται συζητήσεις για τους συντελεστές φορολογίας των ενοικίων, όπου για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, ο συντελεστής από 15%, εξακοντίζεται άμεσα στο 35%. Από την άλλη μεριά, διερωτώνται οι διοικούντες γιατί υπάρχουν περίπου 750 χιλιάδες πανελλαδικά, κλειστά διαμερίσματα. Απλά γιατί ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα μεν να μετακυλήσει το φόρο στον μισθωτή με την αύξηση του ενοικίου, μόνο που η αύξηση είναι τόσο μεγάλη που δεν βρίσκονται μισθωτές. Τελικά, ζημιωμένο είναι και το κράτος, δεδομένου ότι τα φορολογικά έσοδα από ένα κλειστό ακίνητο είναι μηδενικά, αν εξαιρέσει κανείς τον φόρο ιδιοκτησίας, ή αλλιώς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Το κληρονομηθέν σπίτι αρκετών τετραγωνικών και αρκετών δεκαετιών, δεν μπορεί να είναι τεκμήριο για τον τώρα κάτοχο, το αυτοκίνητο 2.000 κυβικών το οποίο πριν από δεκαπέντε χρόνια επιδοτούσε η τότε διοίκηση, δεν μπορεί να αποτελεί ένδειξη ευμάρειας, το ότι κάποιος που ασκεί ατομική επιχείρηση κάποια χρονιά δήλωσε λιγότερα από τον υπάλληλό του, δεν είναι εξ’ αντικειμένου ένδειξη φοροδιαφυγής. Οι επιχειρήσεις έχουν και άσχημες οικονομικά χρονιές και σε κάθε περίπτωση, δεν απολύουν τους υπαλλήλους τους για να επανακάμψουν.

Σε συνέχεια της εισαγωγής της στήλης: «Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής»: Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το νομοσχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Την υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData εντός του 2024.
 • Την απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων.
 • Το νέο δίκαιο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Την αύξηση του προστίμου για χρήση μετρητών σε συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.
 • Τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 • Την διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας.

Επιπλέον, τη μεταρρύθμιση συμπληρώνουν οι εξής παρεμβάσεις που δεν απαιτούν νομοθετική ρύθμιση και θα υλοποιηθούν με διοικητικές πράξεις:

 • Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS τους πρώτους μήνες του 2024.
 • Η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν.
 • Η ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους.
 • Τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια εντός του 2024 για τα οποία έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Ε.Ε..

Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minfin/?p=12178. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου.

«Τεκμαιρόμενο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα: Το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελ. επαγγελματιών και τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος»: Στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και λοιπές μειώσεις του.

Αναλυτικά, οι σχετικές διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου:

 • «Άρθρο 13

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 28Α ως εξής:

«Άρθρο 28Α

Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) το ετήσιο ελάχιστο κέρδος από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται ότι δεν υπολείπεται του ποσού που προσδιορίζεται σύμφωνα με το παρόν.

2. Ως ελάχιστο ετήσιο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τεκμαίρεται ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) που προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω:

α) ποσού μέχρι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο εκ των εξής:

αα) του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού των άρθρων 134 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 80/2022, ΦΕΚ Α' 222) και 103 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, προσαυξανόμενου κατά δέκα τοις εκατό (10 %) για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη ή

αβ) του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο της παρ. 1, αναγόμενες σε ετήσια αμοιβή για πλήρη απασχόληση, πλέον

β) ποσού, έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), που ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο υπόχρεος της παρ. 1 για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί, πλέον

γ) ποσοστού του ποσού της περ. α), το οποίο ανέρχεται σε:

γα) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71), στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,

γβ) εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,

γγ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαύξηση της περ. γ) δεν υπολογίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή

β) όταν το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται στον συγκεκριμένο Κ.Α.Δ. δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30).

Για την εφαρμογή της περ. γ) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. σε δεύτερο βαθμό του προηγούμενου φορολογικού έτους, που αφορά στους υπόχρεους της παρ. 1, όπως αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 67 εκάστου έτους. Για τον προσδιορισμού του μέσου όρου του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών.

3. Το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, που προσδιορίζεται βάσει της παρ. 2, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά δηλωθέντα κέρδη αυτού, εφόσον αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,

ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,

ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,

η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Δεν συνιστούν και δεν αποδεικνύουν τέτοιους λόγους μόνες οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, αρχεία και στοιχεία του φορολογουμένου. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, στο οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος που προσδιορίζεται με το παρόν και τα άρθρα 28Β έως 28Δ εξομοιώνεται με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 3.».

 • «Άρθρο 14

Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α' 167) προστίθεται άρθρο 28Β ως εξής:

«Άρθρο 28Β

Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 28Α που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 21, το οποίο υπολείπεται του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 28Α, το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτούν από τη μισθωτή εργασία, τη σύνταξη ή την αγροτική δραστηριότητα.».

 • «Άρθρο 15

Άλλες μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις – Προσθήκη άρθρου 28Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α' 167), μετά το άρθρο 28Β, προστίθεται άρθρο 28Γ ως εξής:

«Άρθρο 28Γ

Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις

1. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπόχρεων της παρ. 1 του άρθρου 28Α. Για το τέταρτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3). Για το πέμπτο έτος από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας το τεκμαιρόμενο ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ένα τρίτο (1/3).

2. Τα άρθρα 28Α και 28Β δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).

3. Το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά το ήμισυ (1/2): για υπόχρεους της παρ. 1 που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς της ηπειρωτικής χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.».

«Υπ. Οικ.: 12 ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο»: Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «12 Fake news για το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

«myDATA: Το πλαίσιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών και η παροχή κινήτρων»: Με τα άρθρα 4 και 9 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται το πλαίσιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών και τα σχετικά κίνητρα που παρέχονται στις οντότητες.

 • «Άρθρο 4

Συνέπειες από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, ΦΕΚ Α΄ 206), περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης πληροφοριών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 15Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15Α

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή ορίζονται:

α) Ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1 και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της διάταξης για κλάδους δραστηριοτήτων, για όσο χρόνο οι αντίστοιχες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μηχανοργάνωση που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση και διαβίβαση δεδομένων και

β) η έναρξη εφαρμογής της παρ. 2, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2 και τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό της παρ. 2 ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ. 1.».».

 • «Άρθρο 9

Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄167), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 84Α ως εξής:

«84Α. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2024.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου 71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 71ΣΤ.».».

Περαιτέρω, «Υπ. Μεταφορών: Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση για το μητρώο συνεργείων, πλυντηρίων και σταθμών οχημάτων»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 329369/2023 του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.».

«Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας από 1.1.2024»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση A.1179/2023 σχετικά με τη ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).

Σύμφωνα με την απόφαση από 1/1/2024 ενεργοποιείται η λειτουργίας του «Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και στόχο θα έχει την ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

«Αγροτικό πετρέλαιο - Επιστροφή ΕΦΚ, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1180/2023 σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α'265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023, δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού.

«ΑΑΔΕ και ΥΠΕΘΟ: Νέες λειτουργίες στην ψηφιακή εφαρμογή Αποδεικτικού Ενημερότητας»: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων αναβαθμίζουν τη νέα ψηφιακή εφαρμογή χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, προκειμένου να διευκολύνουν τις συναλλαγές με ακόμη πιο απλές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, με κοινή Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.ΕΘ.Ο., Χάρη Θεοχάρη, και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, προστίθενται νέες λειτουργίες στην ψηφιακή εφαρμογή:

1. Για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού:

 • Το Α.Τ.ΑΚ., η αντικειμενική αξία και το τίμημα απαιτείται να αναγράφονται μόνο στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης.
 • Περισσότεροι Α.Τ.ΑΚ. ή περιγραφικά στοιχεία περισσοτέρων ακινήτων είναι δυνατό να αναγράφονται στην ίδια αίτηση.
 • Η σύνταξη διορθωτικού ή επαναληπτικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου πραγματοποιείται χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, εάν δεν μεταβάλλεται κάποιο από τα ουσιώδη στοιχεία της μεταβίβασης.
 • Από τις 30/11/2023, χωρίς την συμπλήρωση Α.Τ.ΑΚ., με μόνη την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου, οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας για λογαριασμό εργολάβου κατά τη μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου σε τρίτο, καθώς και στην περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

2. Για την είσπραξη χρημάτων, από 30/11/2023:

 • Στην περίπτωση ύπαρξης περιοδικών απαιτήσεων, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς αναγραφή του ποσού είσπραξης της επόμενης απαίτησης.
 • Έως πέντε Μοναδικοί Αριθμοί Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) μπορούν να αναγράφονται στην ίδια αίτηση, ενώ εάν οι Μ.ΑΡ.Κ. είναι περισσότεροι αρκεί η αναγραφή του συνολικού αριθμού και του συνολικού ποσού αυτών.

«ΑΑΔΕ: Ταχύτερη η έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με υλοποίηση από οποιαδήποτε ΔΟΥ»: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την Α.Α.Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Εφεξής ο πολίτης, κατά την υποβολή του αιτήματός του, θα συνεχίσει να επιλέγει, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα εντοπίσει δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης από μια άλλη Δ.Ο.Υ., το αίτημα δρομολογείται αυτόματα σε αυτή τη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την αρμοδιότητά της. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να γνωρίζει τη Δ.Ο.Υ. που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένο αρχείο), η Δ.Ο.Υ. που το παρέλαβε μέσω της ψηφιακής δρομολόγησης, μπορεί να το επιστρέψει για διεκπεραίωση στη Δ.Ο.Υ. της αρχικής υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση επίσης ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τη Δ.Ο.Υ. που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Η καινοτόμος αυτή διαχείριση ξεκίνησε με τα αιτήματα που αφορούν στην έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων και δεν εξυπηρετούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) Gov.gr, και σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέες διαδικασίες.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Επενδύσεις: Ο ρόλος των αποδόσεων στη δημιουργία πλούτου». Σύμφωνα με τον γνωστό αρθρογράφο – δημοσιογράφο «Το passing game (το παιχνίδι κατοχής, όπου μια ομάδα ελέγχει τη μπάλα κατά το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα) έχει πολύ περισσότερους οπαδούς στις μέρες μας. Στις επενδύσεις ως «passing game» θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ένα μικτό, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο από επίλεκτους τίτλους (όπως επίλεκτοι θα πρέπει να είναι και οι ποδοσφαιριστές μιας καλής ποδοσφαιρικής ομάδας), το οποίο θα διακρίνεται για το μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα του και θα ποντάρει στην ανοδική τάση του Α.Ε.Π. και στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς των εταιρειών που θα επιλέξουμε.». Ένα ακόμα εξαιρετικό – τεχνικό άρθρο του κ. Κοτζαμάνη σχετικά με τη σχέση κινδύνου-προσδοκώμενης απόδοσης της επενδυτικής πολιτικής των οικονομούντων ατόμων.

ΣΟΛ Crowe, Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών και «Η φορολόγηση κερδών επαγγελματικού σκάφους αναψυχής με τις διατάξεις του Ν. 27/1975»: Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 της ΣΟΛ Α.Ε. www.solcrowe.gr. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εφόσον η εταιρεία είναι πλοιοκτήτρια και πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του άρθρου 3 του Ν. 4922/2022, δε θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας επειδή η φορολόγηση τους διέπεται από τις διατάξεις του Ν.27/1975. Πάντα με τη σφραγίδα της ΣΟΛ Crowe.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Τί ισχύει για τον εργαζόμενο που επίτηδες δεν βρίσκει εργασία ενώ έχει απολυθεί;»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Καταχρηστική έκρινε την άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας το δικαστήριο του Αρείου Πάγου στην απόφασή του 221/2023 όταν κατά το διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη του, ο εργαζόμενος παραμένει θεληματικά άνεργος, αποφεύγοντας αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει την εξεύρεση άλλης εργασίας, την οποία μπορεί να ανεύρει και να παράσχει ευχερώς, για να εισπράττει τους μισθούς υπερημερίας χωρίς να εργάζεται.

Σημειωτέων ότι ο Άρειος Πάγος επανειλημμένα έχει τονίσει ότι ο εργαζόμενος δεν έχει κατ’ αρχήν υποχρέωση να δεχθεί οποιαδήποτε άλλη εργασία ή να επιδιώξει την εξεύρεση άλλης εργασίας, για να απαλλαγεί ο εργοδότης του από την πληρωμή των οφειλόμενων σ’ αυτόν μισθών υπερημερίας. Είναι όμως δυνατό, με τη συνδρομή ιδιαίτερων συνθηκών, η παράλειψη του εργαζομένου να αναζητήσει εργασία να θεμελιώσει την καταχρηστικότητα της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας.». Ένα ακόμα ανατρεπτικό άρθρο του γνωστού δικηγόρου - εργατολόγου κ. Καρούζου, το οποίο αξίζει να το διαβάσετε στο σύνολό του.

Τέλος της εργασιακής Εβδομάδας και για την Εβδομάδα που έρχεται σίγουρα θα συζητηθεί η Απόφαση A.1179/2023, σχετικά με τη ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας). Με βάση την Απόφαση, το Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας («Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP) θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αιτημάτων άρσης χρηματοπιστωτικού απορρήτου, που αποστέλλονται από την Α.Α.Δ.Ε.. Τα αιτήματα άρσης αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των αρχών και υπηρεσιών του δημοσίου. Κάθε αίτημα πρέπει να απαντηθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος και ένταξης των υπόχρεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2024. Χωρίς άλλα σχόλια, για πληροφόρηση όσων χρησιμοποιούν «εναλλακτικές» τραπεζικές οδούς τύπου revolute κ.λπ..

Παρασκευή σήμερα 17 του Νοέμβρη και για μια ακόμα χρονιά θα επαναληφθούν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Δημοκρατίας εναντίον της χούντας των συνταγματαρχών και της θυσίας νέων ανθρώπων, για να βρισκόμαστε σήμερα, τουλάχιστον πολιτειακά, εδώ που βρισκόμαστε. Ημέρες μνήμης για τους 65+, έστω περασμένες μέσα από τα ροζ σύννεφα της λήθης, επειδή ο χρόνος είναι αδυσώπητος. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι η θυσία πολλών και όχι μόνο αυτών που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και αυτών που εξορίστηκαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν και υπέφεραν, δεν θα καταλήξει και πάλι ως ένας πετροπόλεμος μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και διαφόρων ομάδων, αμαυρώνοντας μνήμες για μια ακόμα φορά. Έχουμε ανάγκη από την εθνική μνήμη η οποία θα μας ενώνει και όχι εθνική μνήμη που θα μας διχάζει.

Αν και ο καιρός προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο που έρχεται να θυμίσει, έστω και προσωρινά, χειμώνα, να έχετε ένα ακόμα ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα