15/11/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Η φορολόγηση κερδών επαγγελματικού σκάφους αναψυχής με τις διατάξεις του Ν. 27/1975


Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εφόσον η εταιρεία είναι πλοιοκτήτρια και πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του άρθρου 3 του Ν. 4926/2022, δε θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας επειδή η φορολόγηση τους διέπεται από τις διατάξεις του Ν.27/1975.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία με εμπορική & βιομηχανική δρα­στηριότητα επιδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ για την αγο­ρά σκάφους με ελληνική σημαία, το οποίο εκμεταλ­λεύεται για την πραγματοποίηση ταξιδιών αναψυ­χής.

Η εταιρεία επέκτεινε περαιτέρω τη δραστηριότητά της στην εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων ανα­ψυχής με ελληνική σημαία, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4926/2022.

Ερωτάται:

1. Στα κέρδη της εταιρείας περιλαμβάνονται και κέρδη από την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία. Οφείλεται φόρος εισοδήματος για το σύνολο των κερδών ή εξαιρούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου;

2. Εάν η δραστηριότητα από την διαχείριση του πλοίου είναι κερδοφόρα και οι άλλες δραστηριό­τητες της εταιρείας είναι ζημιογόνες γίνεται συμ­ψηφισμός των αποτελεσμάτων (κερδών – ζη­μιών);

3. Η διανομή κερδών στην οποία περιλαμβάνονται και κέρδη από την εκμετάλλευση του πλοίου επι­βαρύνεται με φόρο μερισμάτων 5% στο σύνολο των κερδών ή εξαιρούνται τα κέρδη από την εκ­μετάλλευση του πλοίου;

4. Οφείλεται φόρος εισοδήματος για τα κέρδη της εταιρείας από την διαχείριση πλοίου, που ανήκει σε τρίτο;


ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής:

Στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του Ν.27/1975 ορίζεται ότι:

« Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται κατά τας διατάξεις του παρόντος νό­μου φόρος και εισφορά επί των υπό ελληνικήν ση­μαίαν πλοίων.

2. Διά τους σκοπούς του παρόντος νόμου τα πλοία λογίζονται υπό ελληνικήν σημαίαν, από της νηολογήσεως των εις ελληνικόν λιμένα ή της εγγραφής των εις Προξενικά Λιμεναρχεία τηρούμενα νηολόγια ή της εκδόσεως προσωρινού εγγράφου ελληνικής εθνικότητος αυτών, μέχρι του χρόνου καθ' ον λαμβάνει χώραν το επιβάλλον την διαγραφήν του εκ του νηολογίου γεγονός.

3. Ο όρος πλοίον περιλαμβάνει και τα πλοιάρια, εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως.

Άρθρο 2

1. Ο κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί πάσαν υποχρέ­ωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας οιου­δήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων.

2. Ως εισόδημα απαλλασσόμενον νοείται και η τυχόν υπεραξία η πραγματοποιούμενη εκ της εκποιήσεως του πλοίου, εισπράξεως ασφαλιστικής αποζημιώ­σεως ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας.

3. Εις ην περίπτωσιν ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλας επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδή­ματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμά­των, ίσον προς την σχέσιν την υφισταμένην μεταξύ των εκ του πλοίου κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων και του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων της τοιαύτης εταιρείας.

Άρθρο 4. Υποκείμενον φόρου και εισφοράς

1. Ο φόρος και η εισφορά βαρύνει:

Τους πλοιοκτήτας ή πλοιοκτητρίας εταιρείας, τους εγγεγραμμένους εις το οικείον νηολόγιον κατά την πρώτην ημέραν εκάστου ημερολογια­κού έτους, ανεξαρτήτως της κατοικίας ή της δια­μονής ή της έδρας αυτών εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή.

Αλληλεγγύως υπόχρεως προς καταβολήν του φό­ρου και της εισφοράς είναι και πας κατ' εντολήν του πλοιοκτήτου ή οιασδήποτε Αρχής ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας διαχειριζόμενος το πλοίον και εισπράτ­των τους ναύλους ως και ο αντίκλητος αυτού ο απο­δεχθείς εγγράφως τον διορισμόν του.

2. Επί εκουσίας μεταβιβάσεως της κυριότητος του πλοίου ο νέος πλοιοκτήτης τυγχάνει εξ ολοκλήρου μετά των κατά την μεταβίβασιν υποχρέων δικαιοπα­ρόχων του υπόχρεως εις πληρωμήν του φόρου και της εισφοράς των βαρυνόντων το πλοίον κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως.»

Περαιτέρω, στα άρθρα 12, 13, 17 και 20 ορίζονται αντίστοιχα, ειδικά για τα πλοία που κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία του άρθρου 3 του ν.27/1975, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, οι απαλλαγές από το φόρο, ο τρόπος βεβαίωσης του καθώς και ποιος είναι ο αρμόδιος οικονομικός έφο­ρος.».

  • Στις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 14 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεομένων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις επιχει­ρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του πα­ρόντος Κώδικα.»
  • Στις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν.4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαι­σίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματι­κών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», ορίζε­ται:

ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

(…)

Άρθρο 1. Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

(…)

γ. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως επαγ­γελματικό, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 3. Το επαγ­γελματικό πλοίο αναψυχής είναι μεταφορικής ικανό­τητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών και δια­θέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτη­σης, ειδικά για τους επιβάτες.

(…)

Άρθρο 2. Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουρι­στικών ημερόπλοιων

1. α. Δημιουργείται και τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερό­πλοιων, με τίτλο «e-Μητρώο Πλοίων», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ­λης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των πλοίων ανα­ψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερό­πλοιων της παρ. 2, που απαιτούνται από τις αρμό­διες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκο­πούς. Η πρόσβαση των χρηστών στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίη­σης, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και η είσοδος πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

β. Κάθε διαλειτουργικότητα, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του e-Μητρώου Πλοίων με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α' 184), πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα­τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί­κησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

2. Στο e-Μητρώο Πλοίων καταχωρίζονται:

α. τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

β. τα πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, εκτός αυτών της περ. (α), προκειμένου για τον χαρακτηρι­σμό τους ως επαγγελματικών και τη δραστηριοποί­ησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3,

γ. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής (i) υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και (ii) υπό σημαία κράτους, εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, με ολικό μήκος άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και υλικό κατασκευής: χάλυβα ή πλαστικό ή αλουμίνιο, προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους, σύμ­φωνα με το άρθρο 3 και

δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κρά­τους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και τη δραστηριοποίησή τους, σύμ­φωνα με το άρθρο 10. (…)

Άρθρο 3. Όροι και προϋποθέσεις για τη δρα­στηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυ­χής

1. Για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2, απαιτούνται:

(α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολο­γικής διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελ­ματικής εκμετάλλευσης πλοίου και

(β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. (…).

Άρθρο 22.

Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Άδειες του ν. 2743/1999 (Α' 211) ή προσωρινές άδειες της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α' 92) παραμένουν σε ισχύ, εφόσον για τα επαγ­γελματικά πλοία αναψυχής που τις διαθέτουν, έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α' 67), η διαδικασία για την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21. Η άδεια φυ­λάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτη­ση των αρμόδιων αρχών.

β. Η μη εμπρόθεσμη αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πλοίων της περ. (α), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Ως ημερο­μηνία παύσης ισχύος της άδειας ορίζεται η επομένη από την ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.».

ΜΕΡΟΣ Β'

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

(…)

Άρθρο 23.

Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α.

«1. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και η οποία θεω­ρείται εμπορική, με αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοί­ων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζο­νται ως επαγγελματικά σύμφωνα με το Μέρος Α'. Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

(…)

Άρθρο 65.

Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α.

«1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 27/1975 (A' 77) εφαρμό­ζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτή­τρια, καθώς και για τους μετόχους αυτής.

2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποια­δήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρί­των, εκτός τελών χαρτοσήμου και Φόρου Συγκέ­ντρωσης Κεφαλαίων:

α. η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθά­ρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 12 τουν. 4172/2013 (Α'167),

(…)

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά το Μέρος Α', τα οποία ανή­κουν σε τρίτους αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον φόρο εισοδήματος.

(…)

5. Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη, κατά το Μέρος Α', άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύ­ουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.».

  • Στον Οδηγό Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολο­γίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νο­μικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) Φορολογικού Έτους 2022 της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρονται τα εξής:

«…Κωδικός 559

Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα έσοδα των ναυτι­λιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975, κατ’ εφαρ­μογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορι­σμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτι­κών πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υπο­χρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βά­ση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλ­λασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δή­λωσης. Για τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, καθόσον ο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.27/1975 επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των με­τόχων ή εταίρων όσον αφορά τα κέρδη που προκύ­πτουν από την εκμετάλλευση πλοίων. Σε περίπτω­ση που οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλους κλάδους δραστηριότητας, συ­μπληρώνουν τον κωδικό 559 μόνο με τα έσοδα του ναυτιλιακού κλάδου. Εάν διανείμουν κέρδη, γίνεται επιμερισμός του ποσού των κερδών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1012/2017 εγκύκλιο. Επίσης στον ίδιο κωδικό (559) καταχω­ρούνται και τα τυχόν έσοδα που αποκτούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από τη συμμετοχή τους στις ναυτιλιακές εταιρείες του ν.27/1975, δεδο­μένου ότι από τις σχετικές διατάξεις προκύπτει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μετό­χων/εταίρων των εν λόγω εταιρειών. Τα ίδια ισχύουν και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εται­ρειών, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται με­ταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου (ΠΟΛ.1073/1992 εγκύκλιος και άρθρο 26 ν.27/1975).

(…)».

  • Στην ΠΟΛ.1012/2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου σε περίπτωση διανομής κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία διατηρούν και κλάδο τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδή­ματος», αναφέρονται τα εξής:

«(…)

6. Σε ερώτημα της υπηρεσίας μας προς το Υπουρ­γείο Ανάπτυξης για το αν ανώνυμη εταιρεία με δύο κλάδους δραστηριότητας, τεχνικό και ναυτιλίας, μπορεί να διανέμει μέρος των κερδών που προέρ­χονται μόνο από τον ναυτιλιακό κλάδο, τα κέρδη του οποίου απαλλάσσονται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 27/1975, η αρμόδια υπηρεσία μας απήντησε με το αριθμ. πρωτ. 111682/24.10.2016 έγγραφό της ότι η διανομή μέ­ρους των κερδών από συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 34 του κ.ν.2190/1920 με βά­ση το οποίο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό­χων εγκρίνει τον ισολογισμό εταιρείας και διανέμει τα ετήσια κέρδη που θεωρούνται ενιαία και αδιαίρε­τα σύμφωνα με το άρθρο 45 και τους περιορισμούς των άρθρων 44, 44α, 46 και 46α του ίδιου νόμου.

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο λογαριασμός καθαρών κερδών από τον οποίο πραγματοποιείται διανομή δεν διακρίνεται σε συγκεκριμένα ποσά ανά πηγή εσόδου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πραγ­ματοποιηθεί διανομή μόνο από συγκεκριμένη πηγή εσόδων. Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει επιμερισμός του ποσού των κερδών που διανέμονται σε αφορολόγητα και σε λοιπά έσο­δα που υπόκεινται σε φορολογία προκειμένου να επιβληθεί παρακρατούμενος φόρος στο μέρος των διανεμομένων κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία (έσοδα του τεχνικού κλάδου).».


Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:


Ερωτήματα 1 και 2:

Στο Ν.4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων ανα­ψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενί­σχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατά­ξεις» ορίζονται οι ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και το θεσμικό πλαίσιο των εται­ρειών πλοίων αναψυχής.

Στο άρθρο 23 του Ν. 4926/2022 «Έννοια και σκο­πός της Ν.Ε.Π.Α.» δεν αποκλείεται η σύσταση εται­ρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότη­τας.

Στο άρθρο 65 του Ν. 4926/2022 ορίζονται τα Φορο­λογικά θέματα των Ν.Ε.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 27/1975 ο φόρος πλοίων «εξαντλεί πάσαν υποχρέωσιν του πλοιοκτήτου, ως και του μετόχου ή εταίρου ημεδα­πής ή αλλοδαπής εταιρείας οιουδήποτε τύπου εκ φόρου εισοδήματος, καθ' όσον αφορά εις τα κέρδη, τα οποία προκύπτουν εκ της εκμεταλλεύσεως πλοί­ων».

Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, σε περίπτωση που η εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίων υπό ελληνικήν σημαία, ασκεί πλην της εκμεταλλεύσεως του πλοίου και άλλες επιχειρήσεις, απαλλάσσεται από του φόρου εισοδήματος ποσόν των καθαρών κερδών ή των μερισμάτων, ίσο με την υφιστάμενη σχέση μεταξύ των κτηθέντων ακαθαρίστων εσόδων από το πλοίο και το σύνολο των ακαθαρίστων εσό­δων της εταιρείας.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 4926/2022 και του Ν. 27/1975 προκύπτει η εξά­ντληση της φορολογικής υποχρέωσης του πλοιοκτή­τη και των μετόχων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατά­ξεις του Ν.27/1975, όσον αφορά τα κέρδη που προ­κύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων.

Συνεπώς τα έσοδα από την εκμετάλλευση επαγγελ­ματικού πλοίου, εφόσον η εταιρεία είναι πλοιοκτή­τρια και υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο έχει κα­ταχωρηθεί στο Μητρώο του άρθρου 2 του Ν. 4926/2022 και έχει ληφθεί βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για την έναρ­ξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης πλοίου, δε θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας.

Στον οδηγό συμπλήρωσης της ΑΑΔΕ σχετικά με το Έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2022, αναφέρεται ότι τα έσοδα από το ναυτιλιακό κλάδο, που φορο­λογούνται με τον Ν. 27/1975, αναγράφονται στον κωδικό 559 του πίνακα Ι΄ του εντύπου Ν και επιπλέ­ον συμπληρώνεται ο κωδικός 2018 της «Κατάστα­σης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντί­στοιχες δαπάνες, που αφορούν στα απαλλασσόμε­να έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλω­σης. Όπως προκύπτει από το συγκεκριμένο πίνακα, τα απαλλασσόμενα έσοδα σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται.

Ερώτημα 3:

Με την ΠΟΛ. 1012/2017 διευκρινίσθηκε ότι, όταν νομικό πρόσωπο με κλάδο απαλλασσόμενο της φορολογίας, όπως της εκμετάλλευσης πλοίων του Ν. 27/1975, προβαίνει σε διανομή κερδών, θα πρέ­πει να γίνει επιμερισμός του ποσού των κερδών που διανέμονται σε αφορολόγητα και σε λοιπά έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία, προκειμένου να επι­βληθεί παρακρατούμενος φόρος στο μέρος των δια­νεμομένων κερδών που αντιστοιχεί στα φορολογη­τέα έσοδα, ενώ στα διανεμόμενα κέρδη από την εκ­μετάλλευση πλοίου, δεν θα διενεργηθεί παρακράτη­ση φόρου μερισμάτων.

Ερώτημα 4:

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4926/22 και των άρθρων 1,2 και 4 του Ν. 27/1975, η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος δεν αφορά στον εκμεταλλευτή πλοίου αλλά στον πλοιο­κτήτη. Συνεπώς το εισόδημα από τη διαχείριση πλοίου από την εταιρεία, που ανήκει σε τρίτο, θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Η ανωτέρω διατυπωθείσα γνώμη της Φορολογι­κής Επιτροπής βασίστηκε αποκλειστικά και μό­νο στα δεδομένα και στις πληροφορίες που πε­ριλαμβάνονται στην διατύπωση του ερωτήμα­τος.

Νομοθεσία-Νομολογία

  • N. 27/1975 άρθρα 1, 2, 4
  • Ν.4926/22 άρθρα 1,2,3,22,23,65
  • Ν. 4172/2013 άρθρο 72 παρ. 14
  • Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) Φορολογικού Έτους 2022 της Α.Α.Δ.Εcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φορολόγηση κερδών, Επαγγελματικό σκάφος, τουριστικό σκάφος αναψυχής