13/11/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Υπ. Μεταφορών: Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση για το μητρώο συνεργείων, πλυντηρίων και σταθμών οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 329369/2023 του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.».

Μεταξύ άλλων, η απόφαση ορίζει τα παρακάτω:

  • Άρθρο 1

Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες των λειτουργούντων:

α. Συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,

β. σταθμών οχημάτων,

γ. πλυντηρίων οχημάτων,

δ. λιπαντηρίων οχημάτων

ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των λειτουργούντων σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

3. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των Πινάκων 2,3,4,5,6 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, γίνεται ξεχωριστή καταχώρηση των στοιχείων της κάθε δραστηριότητας στους αντίστοιχους πίνακες του ψηφιακού μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Στην περίπτωση ύπαρξης αντλιών καυσίμων εντός σταθμών οχημάτων, αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

  • Άρθρο 5

Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10,11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

γ) Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

  • Άρθρο 6

Προθεσμίες - Μεταβολές

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

  • Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 (Β΄ 5407) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται με τη δημοσίευση της παρούσης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συνεργείο αυτοκινήτων, Υπουργείο μεταφορών, Αυτοκίνητο, Ψηφιακό μητρώο