10/10/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Υποχρεώσεις εταιρείας από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών παγίων


Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου 2023 της ΣΟΛ Α.Ε.

www.solcrowe.gr

Η εκπρόθεσμη κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992 δεν δημιουργεί φορολογικές υποχρεώσεις στην εταιρεία και στους μετόχους της

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία εμφανίζει την 31.12.2022 υπό­λοιπο αποθεματικού από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992 συνολικού ποσού € 210.500,00 προερχόμενο από τις χρήσεις 2008 και 2012, στις οποίες τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ..

Ερωτάται, εάν εκπρόθεσμα στο 2023 είναι εφικτή η λήψη απόφασης για κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής και ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παραπάνω απόφαση;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

«1. Από την προκύπτουσα υπεραξία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος, αφαιρεί­ται το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ".

2. Το υπόλοιπο ποσό υπεραξίας που απομένει, κεφαλαιοποιείται ως εξής:

………

3. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των προ­σωπικών εταιριών, των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιριών πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτόν αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλο­νται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 56 του νόμου 2190/1920.

………»

  • Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 2065/1995 οριζόταν τα εξής:

«2.Με την καταβολή του φόρου στο ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος της επιχείρησης, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του συνεταιρισμού. Ειδικά, για την ανώνυμη εταιρία και εταιρία πε­ριορισμένης ευθύνης η εξάντληση της φορολογι­κής υποχρέωσης παρέχεται με την προϋπόθεση ότι, η εταιρία δεν θα διαλυθεί ή το κεφάλαιο τους δεν θα μειωθεί με σκοπό διανομής στους μετό­χους ή εταίρους του ποσού της προκύψασας υπεραξίας των ακινήτων, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από το χρόνο της αναπροσαρμο­γής της αξίας των ακινήτων.»

  • Στην απάντηση του ΣΛΟΤ 163/2019 με θέμα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποί­ηση αποθεματικού Ν.2065/92» αναφέρονται τα εξής:

«ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη Εταιρεία την 31/12/2014 εμφάνιζε στον Ισολογισμό της Αποθεματικό του Ν. 2065/1992 (διαφορά αναπροσαρμογής πάγιων περιουσια­κών στοιχείων) ύψους 35.288 €.

Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 28/12/2018 αποφασίστηκε η κεφα­λαιοποίηση μέρους του ανωτέρω αποθεματικού με τροποποίηση του καταστατικού της.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν από τις δια­τάξεις του Ν. 4308/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 μπορεί να κεφαλαιο­ποιηθεί το ανωτέρω αποθεματικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 4308/2014, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:

α) ……………………………………………………..……………………………………………….

β) Τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 (περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων).

Ακολούθως, βάσει του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, το ποσό της προκύπτουσας υπεραξίας λόγω της αναπροσαρμογής, που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία εκείνη, λογιστικών ζημιών, κεφαλαιοποιείται, όσον αφορά την περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από τον χρόνο της αναπροσαρμο­γής. Πέραν του συμψηφισμού τυχόν ζημιών και της κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου, δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε άλλος λογιστικός χειρισμός της δια­φοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν. 2065/1992. Η τελευταία αναπροσαρμογή έλαβε χώρα την 31/12/2012, συνεπώς, η όποια κεφαλαιο­ποίηση, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2014.

Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο (παρ. 3, άρθρο 23, Ν. 2065/1992), σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί μέσα στον χρόνο αυτόν, σε αύξηση του κε­φαλαίου, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επι­βάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του Κ.Ν. 2190/1920.

Από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προ­κύπτει κάποια συγκεκριμένη αντιμετώπιση της δια­φοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν. 2065/1992. Δεδομένου ότι ο Ν. 2065/1992, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920, δεν ορίζει την περαιτέρω τύχη της δια­φοράς αναπροσαρμογής, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης κεφαλαιοποίησης, ενώ ο μοναδικός επιτρεπόμενος λογιστικός χειρισμός της, είναι η κε­φαλαιοποίησή της, έχουμε την γνώμη ότι έστω και εκπρόθεσμα αυτή μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, τη­ρουμένων των διατάξεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920. Παρά ταύτα, αρμόδιο να παράσχει αυ­θεντική ερμηνεία του άρθρου 23 του Ν. 2065/1992, είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, σχετικώς με την εμφάνιση της υπεραξίας και της επακόλουθης κεφαλαιοποίησής της, δεν έχουν εφαρμογή για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (η διάτα­ξη αυτή προστέθηκε με το άρθρο 20, παρ. 4 του Ν. 3756/2009 και ισχύει για αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων που πραγματοποιούνται από 31/12/2008).»

  • Στην ΠΟΛ.1007/2.1.2014 με την οποία έγινε κοι­νοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρ­θρου 72 του Ν.4172/2013 σχετικά με την αυτο­τελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.2238/1994, διευκρινίστηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν τα αποθεματικά που σχηματίσθηκαν με βάση ειδικές διατάξεις νόμων (αναπροσαρμογή παγίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/1992 κλπ).
  • Στην ΠΟΛ.1127/6.12.2004 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γινόταν μέχρι το τέλος του έτους 2004 και η οποία προ­βλεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992, διευκρινίστηκε ότι, για το ποσό της αύξησης του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, που θα προκύψει από την αναπρο­σαρμογή των ακινήτων, δεν οφείλεται φόρος συ­γκέντρωσης κεφαλαίου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοικητική και Δικαστηριακή νομολογία (Υπ.Οικον.3657/442/ΠΟΛ.349/19.12.86, Σ.τ.Ε. 219/1958, 3056/1974).

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

1. Οι διατάξεις του Ν. 2065/1992 δεν όριζαν φορο­λογικές υποχρεώσεις αλλά μόνο κυρώσεις του εταιρικού δικαίου (άρθρο 56 Κ.Ν. 2190/1920) στην περίπτωση που η κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας πραγματοποιείται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής.

  • Ούτε στον μεταγενέστερο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) έχει ενσωματωθεί διάταξη για την φορολογική μεταχείριση της εν λόγω υπερα­ξίας που κεφαλαιοποιείται εκπρόθεσμα, και μάλιστα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, που έπαψαν να ισχύουν τα άρθρα 20 έως 27 του Ν. 2065/1992.
  • Η αναφορά που γίνεται στην ΠΟΛ. 1007/2014 απλώς διευκρινίζει ότι, το αποθεματικό, που σχηματίστηκε από την αναπροσαρμογή πα­γίων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2065/1992, δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που υπόκεινται στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.

Επομένως, με βάση την απάντηση του ΣΛΟΤ 613/2019, είναι εφικτή η λήψη απόφασης για την κεφαλαιοποίηση, έστω και εκπρόθεσμα, της εν λόγω υπεραξίας εντός του 2023.

Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν δημιουργεί φορολο­γικές υποχρεώσεις στην εταιρεία και στους μετό­χους της, πλην όμως θα πρέπει να ερευνηθούν τυχόν κυρώσεις από τις διατάξεις του ισχύοντος εταιρικού δικαίου (Ν. 4548/2018).

2. Κατά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινή­των δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφα­λαίων.

Νομοθεσία-Νομολογία

Άρθρο 23 και 26 του Ν. 2065/1995

ΠΟΛ.1007/2.1.2014

ΠΟΛ.1127/6.12.2004

ΣΛΟΤ 163/2019comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πάγια, Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, Υποχρεώσεις εταιρειών