29/09/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που έφυγε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Κάποια στιγμή, ανακοινώθηκαν τα εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2021. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι, 5.864.287 είναι αυτοί που εμφανίζουν εισοδήματα μέχρι και 10.000 ευρώ και περίπου το 36,6% των φορολογουμένων έχουν εισοδήματα μέχρι 5.000 ευρώ. Μετά από τις ως συνήθως τυμπανοκρουσίες περί φοροδιαφυγής του περίπου 65,4% του πληθυσμού της χώρας, το ποσό των προς διερεύνηση «δηλούντων», μειώθηκε κάθετα στους 700.000 περίπου επαγγελματίες, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι αφορούσαν το ευρύ φάσμα των συνταξιούχων, όπου οι πενιχρές συντάξεις, επικουρικές και ταμεία, δεν ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις συνολικά τα 800 ευρώ μηνιαίως, άρα λιγότερα από 10.000 ευρώ και των χαμηλόμισθων, ειδικά αυτών που αμείβονται με τον κατώτερο, πενιχρό, μισθό. Από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ δηλώνουν περίπου οι μισοί!

Περαιτέρω, τα δεδομένα τα οποία επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δείχνουν, ειδικότερα, ότι:

Το 65,4% των 8.957.436 φορολογουμένων που υπέβαλαν πέρυσι φορολογικές δηλώσεις για το 2021, δηλαδή 5.864.287 άτομα, δήλωσε ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ δήλωσε το 90,92% των εκμισθωτών ακίνητης περιουσίας, το 99,19% των λοιπών εισοδηματιών (των φορολογουμένων με εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), το 67,2% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών με ατομικές επιχειρήσεις, το 92,76% των αγροτών και το 49,88% των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Το 8,84% του συνόλου των 8.957.436 φορολογουμένων ατόμων που κατέθεσαν πέρυσι φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή 791.985 άτομα, δήλωσε μηδενικό εισόδημα. Μέσα σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται, βεβαίως, πολλοί φοιτητές κυρίως λόγω της υποχρέωσης για την υποβολή φορολογικής δήλωσης που έχουν με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, καθώς επίσης και πολλές νοικοκυρές.

Από τον έλεγχο πάλι των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2021, το 65% των ιδιοκτητών μπαρ δηλώνουν ζημιές και στο 22% που δηλώνουν κέρδη αντιστοιχούν μέσα καθαρά κέρδη 6.860 ευρώ , το 40% των εκμεταλλευτών ταξί δηλώνουν ζημίες και στο 56% με κέρδη αναλογεί μέσο καθαρό κέρδος 3.726 ευρώ ή 310,5 ευρώ το μήνα, ενώ το μέσο καθαρό κέρδος που δηλώνουν οι οδοντίατροι ανέρχεται σε 5.545 ευρώ. Τα εισοδηματικά στοιχεία σοκάρουν, δεδομένης και της σχετικής ευκολίας που μπορούν να αποδειχθούν (ή να απορριφθούν), μέσω των τραπεζικών καταθέσεων. Τα προγράμματα που διαθέτει η Α.Α.Δ.Ε., έχουν τη δυνατότητα σε ελάχιστο χρόνο να βρούνε όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς κάποιου ελεγχόμενου και όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που πιθανώς να διαθέτει και να τα συγκρίνουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τυχόν διαφορές πέραν ενός ποσοστού, εμφανώς προέρχονται από αδήλωτες πηγές εισοδήματος και το πλέον πιθανόν, να αφορούν ποσά προερχόμενα από το επάγγελμα του ελεγχόμενου τα οποία δεν δηλώνονται.

Έναρξη των ειδήσεων της στήλης με εργασιακά και «Ψηφίστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο»: Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής το ψηφισθέν εργασιακό νομοσχέδιο, με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας». Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

«Νόμος 5053/2023: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 5053/2023, με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας». Δείτε πιο κάτω το άρθρο 9 σχετικά με την παράλληλη απασχόληση:

«Άρθρο 9

Παράλληλη απασχόληση - Αντικατάσταση άρθρου 189 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152)

Στο άρθρο 189 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, ΦΕΚ Α’ 222), και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 16 του από 27.6/4-7-1932 π.δ. (ΦΕΚ Α’ 212), περί απαγόρευσης της απασχόλησης κατά τον χρόνο ανάπαυσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) τα εδάφια τρίτο και τέταρτο καταργούνται και

β) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο ως εξής:

«Δεν επιτρέπεται να συνάπτονται συμφωνίες ή να τίθενται ρήτρες με τις οποίες ο εργαζόμενος απαγορεύεται να παρέχει εργασία σε άλλους εργοδότες εκτός του ωραρίου εργασίας που έχει συμφωνηθεί με συγκεκριμένο εργοδότη, εκτός αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους, όπως η υγεία και η ασφάλεια, η προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου, η εργασία σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Συμφωνίες ή ρήτρες περί απαγόρευσης της παροχής εργασίας σε άλλους εργοδότες είναι άκυρες. Σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ή πολλαπλής καταβολής εισφορών προσαυξάνονται οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85). Η παράλληλη απασχόληση του τρίτου εδαφίου επιτρέπεται με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των εργαζομένων, ιδίως δε των άρθρων 162 έως 179 του παρόντος. Κάθε δυσμενής μεταχείριση του εργαζόμενου από τον εργοδότη λόγω παροχής εργασίας σε άλλους εργοδότες απαγορεύεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται κάθε αναγκαίο ζήτημα ως προς την πληροφόρηση του εργοδότη αναφορικά με την ύπαρξη παράλληλης απασχόλησης και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Φυσικές καταστροφές και «Πληγέντες από πλημμύρες: Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, χαρτοσήμου κ.ά.»: Η απόφαση Α.1144/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αφορά την παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, Φ.Π.Α., τελών και λοιπών έμμεσων φόρων για τους υποκείμενους στον φόρο που έχουν την έδρα ή υποκατάστημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή την κατοικία τους στις περιοχές που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλωθήκαν τον Σεπτέμβριο 2023.

Οι δηλώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, για την απόδοση φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, που έχουν καταληκτική ημερομηνία από την 05/09/2023 υποβάλλονται εμπρόθεσμα, σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την Α. 1054/2022 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., μέχρι και την 30/11/2023.

«Τροπολογία - Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων από τα μεγάλα Super markets»: Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

α. Εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο την προστασία της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας μέσω:

ι) της υποχρέωσης των Super markets να ανακοινώνουν οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση,

ιι) της επισήμανσης προϊόντων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και

ιιι) της ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Ορίζονται κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχου, τη διαπίστωση των οικείων παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

γ. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υ.α. των κατηγοριών των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων, της διαδικασίας του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων.

δ. Ορίζεται το χρονικό διάστημα ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

«Πόθεν Έσχες: Παράταση υποβολής καταστάσεων υπόχρεων προσώπων 2023»: Σχετικά με την καταχώριση των καταστάσεων 2023 των υπόχρεων προσώπων, δημοσιεύθηκε στο pothen.gr η εξής ανακοίνωση:

«Η καταχώριση των ετήσιων καταστάσεων έτους 2023 των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης ξεκινάει από τις 04/09/2023 και τελειώνει στις 06/11/2023.

Υπόχρεοι των οποίων έχει μεταβληθεί, εντός του έτους 2022, η οικογενειακή τους κατάσταση σε σχέση με την τελευταία οριστικοποιημένη αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αρχική ή ετήσια Δ.Π.Κ. έτους 2022, απαιτείται να συνδεθούν στην νέα εφαρμογή «Γνωστοποίηση στοιχείων Συζύγου/ΜΣΣ Υπόχρεου Πόθεν Έσχες» μέχρι τις 20/10/2023.

Προς τούτο, οι Φορείς Υποχρέων θα πρέπει να ενημερώσουν τους υπόχρεους αρμοδιότητάς τους για την προαναφερθείσα διαδικασία.».

«Νέα παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 139859 ΕΞ 2023 με την οποία τροποποιείται η 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 ΚΥΑ σχετικά με την «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020».

Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρατείνουμε εκ νέου τις προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπως έχουν παραταθεί με τις υπό στοιχείο 4) του προοιμίου αποφάσεις, ως εξής:
α) Την προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και

β) Την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 29 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

«ΑΑΔΕ - Μητρώο POS επιχειρήσεων: 9 νέες ερωτήσεις-απαντήσεις»: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κοινοποίησε εννέα νέες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με το μητρώο POS των επιχειρήσεων.

1. Ε Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων των ενεργών POS ανά δεκαήμερο;

Α Τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα πρέπει να δηλώνονται, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

 • από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και
 • από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

2. Ε Είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τα ενεργά POS που έχουν στη κατοχή τους;

Α Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που:

 • είτε οι Πάροχοι (βλ. ερώτηση 1) δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών.
 • είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Χρόνος δήλωσης από πλευράς Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υποχρεούνται σύμφωνα με τα προηγούμενα:

 • από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα.

3. Ε Κάθε πότε λαμβάνει χώρα η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers), Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και Επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Α Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:

1. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

2. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.

3. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

4. Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής θα πρέπει αρχικά να αποκτήσουν Ειδικούς Κωδικούς πρόσβασης. Κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που κάποιος διαθέτει μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών. Εν συνεχεία στην ενότητα «Διαθέσιμες Υπηρεσίες» επιλέγει την εφαρμογή με όνομα «Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών».

5. Ε Πως αποκτούν πρόσβαση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API);

Α Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) αλλοδαπής, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο παραγωγικό περιβάλλον αποστολής δεδομένων (API), αποστέλλουν αίτημα στο posregistry.support@aade.gr με τίτλο "Αίτημα πρόσβασης στο API Μητρώου Μέσων Πληρωμών" στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: Χώρα, Επωνυμία, ΑΦΜ, Ρόλος (Acquirer, NSP ή και τα δυο), Στοιχεία Επικοινωνίας (email, τηλέφωνο).

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον αιτούντα - στο e-mail που έχει δηλώσει κατά το αίτημά του - tokenUsername και tokenPassword.

6. Ε Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δοκιμαστικό περιβάλλον (test) του API της ΑΑΔΕ ώστε να γίνονται validate τα αρχεία CSV;

Α Διατίθεται δοκιμαστικό περιβάλλον swagger στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε..

Δυνατότητα πρόσβασης στο δοκιμαστικό περιβάλλον του API της ΑΑΔΕ, ώστε να κάνουν validate τα προς υποβολή αρχεία CSV, μπορούν να έχουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs).

Για πληροφορίες όσον αφορά στη διενέργεια των δοκιμαστικών υποβολών και την παροχή πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεστε στο posregistry.support@aade.gr

7. Ε Ποιοι είναι οι τύποι, το μέγεθος και οι πιθανές τιμές των ζητούμενων πεδίων;

Α Πληροφορίες αναφορικά με τους τύπους των πεδίων και τις πιθανές τιμές τους, για ACQuirers και NSPs, μπορείτε να βρείτε στην εξής διαδρομή στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: Αρχική σελίδα // Επιχειρήσεις // Δημιουργία Μητρώου Μέσων Πληρωμών.

Όσον αφορά στο μέγεθος των αλφαριθμητικών πεδίων δεν έχει τεθεί κάποιος περιορισμός σε επίπεδο υποβολής αρχείου οπότε και δεν αποτελεί αιτία απόρριψης του αρχείου. Παρόλα αυτά για αρκετά πεδία ισχύουν κανόνες που εμμέσως προσδιορίζουν το αποδεκτό μέγεθος (π.χ. αλγόριθμος Α.Φ.Μ.) οι οποίοι εφόσον δεν πληρούνται, το αρχείο

απορρίπτεται.

8. Ε Υπάρχει διαθέσιμη λίστα με όλους τους πιθανούς κωδικούς λάθους που μπορεί να επιστρέψει το API και την επεξήγηση αυτών;

Α Η συνολική λίστα των συχνότερων error & warning codes συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και συγκεκριμένα στο αρχείο “Οδηγίες χρήσης API Μητρώου Μέσων Πληρωμών” το οποίο συνεχώς θα επικαιροποιείται.

Σε κάθε περίπτωση, δε θα εμφανίζεται μόνον ο κωδικός του αντίστοιχου error/warning. Κατά την ανεπιτυχή υποβολή αρχείου, οι εκάστοτε κωδικοί θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο επεξηγηματικό κείμενο.

9. Ε Σε περίπτωση υποβολής αρχείου που περιέχει και λανθασμένα στοιχεία, η ΑΑΔΕ λαμβάνει μέρος του αρχείου ή γίνεται συνολική απόρριψη του;

Α Κατά την πρώτη φάση (validation αρχείου υποβολής) , θα απορρίπτεται ολόκληρο το αρχείο, και θα εμφανίζονται άμεσα (σύγχρονα) τα σχετικά μηνύματα λάθους.

Σε επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής αρχείου, ο χρήστης λαμβάνει απάντηση στην οποία αναγράφεται το μέγεθος του αρχείου και ο αριθμός των εγγραφών.

Σε δεύτερη φάση, κατά την ενημέρωση της ΒΔ του Μητρώου Μέσων Πληρωμών, και εφόσον δεν «ανέβει» σωστά ολόκληρο το αρχείο, η λειτουργία προβλέπει να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης για το πόσες εγγραφές έγιναν αποδεκτές και πόσες (και ποιες) απορρίφθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο posregistry.support@aade.gr, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.

Δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο στην Online Τράπεζα.

Και επειδή, σύμφωνα με τον Ε.Φ.Κ.Α. το εφάπαξ δεν αποτελεί πλέον μακρινό όνειρο του συνταξιούχου: «e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία και η ηλεκτρονική αίτηση απονομής ΕΦΑΠΑΞ».

Αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά θα υποβάλλουν από την 1η Οκτωβρίου 2023 και εφεξής την αίτηση απονομής ΕΦΑΠΑΞ οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα (ασφαλισμένοι σε 20 πρώην Τομείς Πρόνοιας) και αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι σε 6 πρώην Τομείς Πρόνοιας).

Συγκεκριμένα αφορά σε:

 • μισθωτούς εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Μετάλλου, Λιπασμάτων, Τσιμέντων, Εμπορικών Καταστημάτων,
 • ξενοδοχοϋπαλλήλους,
 • λιμενεργάτες,
 • υπαλλήλους πρώην Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Ε.Ρ.Τ.),
 • υπαλλήλους τραπεζών,
 • εφημεριδοπώλες,
 • ναυτικούς (κατώτερα πληρώματα και αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού),
 • μηχανικούς,
 • υγειονομικούς,
 • δικηγόρους,
 • συμβολαιογράφους,
 • δικαστικούς επιμελητές,
 • εργολήπτες δημοσίων έργων

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση απονομής Εφάπαξ» o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, είτε μέσω του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί την διαδρομή:

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες =>Συνταξιούχοι => Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης & Εφάπαξ Παροχής

«Παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο»: Ψηφίστηκε την Πέμπτη το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας (Ε.Ε.) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών".

Στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου, ορίζεται η παράταση των προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023.

Δείτε το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση εδώ.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ.κ. Χρήστος Παύλου - Ιωάννης Γκούρλιας, Υπάλληλοι Α.Α.Δ.Ε. και «Φορολογική αντιμετώπιση - έκπτωση αποσβέσεων παγίων»: Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, «Οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013. Οι νέες διατάξεις, δεν συναρτούν τη διενέργεια αποσβέσεων με το χρόνο απόκτησης των παγίων. Οι φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το άρθρο 24, διενεργούνται σε φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησης των παγίων δηλαδή, είτε αυτά αποκτήθηκαν πριν από την 01/01/2014 είτε μετά την ημερομηνία αυτή. Στην περίπτωση διαχειριστικής περιόδου με έναρξη πριν την 01/01/2014, για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (παλαιός Κ.Φ.Ε.) όπως ίσχυαν, αποκλειστικά για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο (ΠΟΛ. 1073/2015).».

Διαβάστε το σύνολο του εμπεριστατωμένου άρθρου των καταξιωμένων συγγραφέων – αρθρογράφων και αποταθείτε για το σύνολο του έργου τους στην βιβλιογραφία τους. Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο των κ. κ. Χρήστου Παύλου και Ιωάννη Γκούρλια που έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε ζητήματα όπως η έννοια του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο εξοπλισμός και τα όργανα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η ένταξη σε κατηγορία παγίου, ο χρόνος έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων, σχετικά πρακτικά παραδείγματα, κ.ά..

Κ. Πέτρος Ραπανάκης, Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρώπινου δυναμικού και «Οι όροι αμοιβής και εργασίας μετά την κήρυξη Σ.Σ.Ε. ως υποχρεωτικής»: Σημειώνεται ότι το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομώνυμο άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε ζητήματα όπως οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας αμειβομένων βάσει του κατώτατου νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου, σε ποιες περιπτώσεις ένας μισθωτός αμείβεται με το νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, πρόστιμα-κυρώσεις και σχετικά παραδείγματα. Ενημερωθείτε για σημαντικά εργασιακά θέματα, από τον πλέον ειδικό.

Τέλος εργασιακής Εβδομάδας και για την Εβδομάδα που μας έρχεται θα συζητηθεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με τους οφειλέτες του Δημοσίου. Πέραν της γενικής διαπίστωσης ότι υπήρξε σημαντική μείωση των μικρών οφειλετών (χρέη μικρότερα των 10.000 ευρώ), αλλά αύξηση του αριθμού των μεγάλων οφειλετών (με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 77,7% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών), προκύπτει θέμα και με τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Α.Α.Δ.Ε. (ΑΑΔΕ: Διευκρινήσεις για το Tax Administration Monitor Ιουλίου 2023), καταγράφεται η μη καταβολή στο Δημόσιο των επιστρεπτέων προκαταβολών, συνολικού ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Παρασκευή σήμερα, μια ημέρα πριν το τέλος του Σεπτέμβρη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κάνει την είσοδό του ο Οκτώβρης. Με τη χώρα χωρισμένη σε περιοχές όπου άλλες βιώνουν ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφικές πλημύρες, ενώ βόρειες περιοχές της χώρας, όπως η Κεντρική Μακεδονία, διέρχεται ένα ήπιο έως και καλοκαιρινό κάποιες φορές φθινόπωρο, σας χαιρετούμε και για αυτή την Εβδομάδα. Με τη σκέψη σε αυτούς που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται από πλημμυρικά φαινόμενα πρωτόγνωρα στη χώρα μας, σας προτρέπουμε να είστε σε εγρήγορση για να προστατεύετε τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε, επειδή η δύναμη της φύσης πολύ δύσκολα ελέγχεται να είστε πάντα καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα