08/09/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Το αυστηρό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων επί μη διαβίβασης δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης στο πληροφοριακό σύστημα e-send

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54Η του Ν. 4987/2022 «1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στον υπόχρεο: α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο το οποίο ισούται με το πενήντα τοις εκατό (50%) του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος….». Το πιο πάνω άρθρο αντικατέστησε το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 4174/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 173 Ν.4972/2022, ΦΕΚ Α 181/23.09.2022, και ίσχυσε, σύμφωνα με την παρ.2 του αυτού άρθρου και νόμου, από την 31η.10.2022 καταλαμβάνοντας παραβάσεις που διαπράχθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την 03/11/2022, καθόσον από 04/11/2022 και εφεξής ισχύει ο Ν. 4987/2022.

Συνακόλουθα, με το άρθρο 174 του Ν.4972/2022 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και θεσμοθετήθηκε η επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης και στην περίπτωση που διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης εκδοθέντων μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Οι νέες φορολογικές διατάξεις προέκυψαν κατ’ αρχήν από την έλλειψη οιασδήποτε κύρωσης στο μέχρι τότε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των παραβάσεων και κυρώσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 και ήδη σήμερα Ν.4987/2022) και του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997, σχετικά με την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα e- send. Συνεπώς οι νέες διατάξεις αποσκοπούν στην θεσμοθέτηση κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των εν λόγω δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 και του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (πλέον ν. 4987/2022).

Mε την Α.1157/5-11-2022 και στο πλαίσιο της ανάγκης παροχής, επιπλέον, πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, που εκδίδονται μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΦΗΜ), ορίσθηκε διαδικασία ενημέρωσης των επιχειρήσεων, πριν την επιβολή κυρώσεων και ειδικότερα προβλέφθηκε ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του Ν.2523/1997, για μη διαβίβαση στοιχείων εσόδων λιανικής από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), όσες οντότητες είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ και δεν έχουν διαβιβάσει στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 έως τις 30.11.2022, λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην εφαρμογή e- Κοινοποιήσεις της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) περί μη διαβίβασης, αναλυτικά για κάθε ΦΗΜ από τον οποίο δεν έχουν διαβιβαστεί στοιχεία λιανικής. Με το μήνυμα αυτό καλούνται να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της αποστολής του. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τη σχετική υποχρέωση, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω άρθρων για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις των ανωτέρω άρθρων μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ως άνω προθεσμίας, οι κυρώσεις επιβάλλονται για μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής από 31.10.2022 και μέχρι το χρόνο διαπίστωσης της μη διαβίβασης. Παραβάσεις μη διαβίβασης που διαπράττονται από 1.12.2022 και μετά επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 54Η του ΚΦΔ και του άρθρου 13Α του Ν.2523/1997, χωρίς την προηγούμενη αποστολή ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.

Επισημαίνεται, δε, ότι σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και συνακόλουθης αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων στον χρόνο που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, θα πρέπει να διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της (σχετ. η παρ. 6 του άρθρου 5 της με αριθμό Α.1138/2020 ΚΥΑ). Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, για τη διαμόρφωση ασφαλούς κρίσης προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων στον οριζόμενο χρόνο χωρίς υπαιτιότητα του ελεγχόμενου, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται τα πραγματικά περιστατικά που διέπουν την εκάστοτε υπόθεση (σχετ. έγγραφο ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α 1104112 ΕΞ 07-09-2023 Διασύνδεση ΦΗΜ-esend. Κυρώσεις και χρόνος διαβίβασης σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων).

Από τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα προκύπτει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν, ήδη, προχωρήσει στη διαπίστωση πληθώρας παραβάσεων που σχετίζονται με την παραβίαση της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, τα οποία εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. και στην επιβολή των προαναφερόμενων κυρώσεων.

Σύμφωνα με το από 6-9-2023 δελτίου τύπου της ΑΑΔΕ, από τους φετινούς φορολογικούς ελέγχους, τόσο στις τουριστικές περιοχές, τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, όσο και στο σύνολο της χώρας, το οκτάμηνο, εντοπίστηκαν επιχειρήσεις με παραβάσεις μη έκδοσης και μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων, καθώς και πλήθος περιπτώσεων, όπου η πληρωμή είχε γίνει με πλαστικό χρήμα, αλλά η επιχείρηση δεν είχε κόψει ή δεν είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, επιβλήθηκε κλείσιμο 48 ωρών, καθώς και τα αναλογούντα πρόστιμα. Έκλεισαν για 48 ώρες 621 επιχειρήσεις και επιβλήθηκε ειδική χρηματική ποινή σε 131 επιχειρήσεις (πρόκειται για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, που δεν προβλέπεται το κλείσιμό τους, λόγω του αντικειμένου τους, ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους).

Ωστόσο, η εν λόγω πρόβλεψη ενός αντικειμενικού συστήματος επιμέτρησης και επιβολής κυρώσεων αν και καταρχήν θεμιτή και επιτρεπτή από τα υπερνομοθετικής ισχύος κείμενα, δημιουργεί αμφιβολίες ως προς το σεβασμό της αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται σε συνταγματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την αντιπαραβολή του νομικού πλαισίου για την παράβαση της μη διαβίβασης δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω (Φ.Η.Μ.),στο πληροφοριακό σύστημα e-send με το αντίστοιχο που αφορά παραβάσεις μη έκδοσης παραστατικού πωλήσεων (φορολογικού στοιχείου) ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου προκύπτει ότι οι πρώτες παραβάσεις (μη διαβίβασης) ουσιαστικά εξομοιώνονται ως προς τις διοικητικές κυρώσεις που αυτές συνεπάγονται με τις δεύτερες (μη έκδοση, ανακριβή έκδοση).

Σχηματικά ως προς το σύστημα των διοικητικών κυρώσεων για τις ανωτέρω παραβάσεις παραθέτουμε τους πιο κάτω πίνακες:

Παράβαση: Μη διαβίβαση των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της (ΑΑΔΕ)

Κυρώσεις –Πρόστιμα άρθρου 54 Η Ν. 4987/2022 από 01-12-2022

Για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α

Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α

Υποτροπή

Πρόστιμο

- σε επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

- σε επιχείρηση με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

- ίσο με το (50%) του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο των (250) ευρώ.

- ίσο με το (50%) του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο των (500) ευρώ.

- ίσο με (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

- ίσο με (1.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 13Α N. 2523/1997

Αναστέλλεται άμεσα για (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εφόσον δεν διαβιβασθούν στο σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης εκδοθέντων μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για (10) ημέρες.

Παράβαση: Διαπίστωση κατόπιν ελέγχου μη έκδοσης παραστατικού πωλήσεων (φορολογικού στοιχείου) ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου

Κυρώσεις

Για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α

Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α

Υποτροπή

Πρόστιμο

- σε επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

- σε επιχείρηση με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Πρόστιμο άρθρου 58 Α Ν. 4987/2022

- ίσο με το (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα και όχι μικρότερο των (250) ευρώ, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο.

- ίσο με το (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα και όχι μικρότερο των (500) ευρώ, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο.

Πρόστιμο άρθρου 54 παρ. 1 περ. ιε’ Ν. 4987/2022

- ίσο με (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

- ίσο με (1.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Εκ νέου διάπραξη ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης.

-ίσο με το 100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε και όχι μικρότερο των (500) ευρώ αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο,. Σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, πρόστιμο ίσο με το (200%) και όχι μικρότερο των (1.000) ευρώ, αντίστοιχα.

-ίσο με το 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε και όχι μικρότερο των (1.000) ευρώ, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο.

Σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, πρόστιμο ίσο με το (200%) και όχι μικρότερο των (2.000) ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις διαδικαστικές παραβάσεις μη έκδοσης στοιχείου για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.

Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 13 Α ν. 2523/1997

Μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κ.Φ.Δ. ανακριβής έκδοση πλέον των (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα (500) ευρώ , αναστέλλεται άμεσα για (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για (96) ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για (10) ημέρες.

Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο το προαναφερθέν πρόστιμο (50% του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου), το ύψος του οποίου οποίο υπολογίζεται καταρχήν στο ίδιο ποσό με το πρόστιμο του άρθρου 58Α του Ν.4987/2022, που επισύρουν παραβάσεις σχετικές με τον Φ.Π.Α., οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου και σκοπούν στην αποφυγή πληρωμής Φ.Π.Α. (μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ή συμψηφισμός ή έκπτωση ανακριβώς του Φ.Π.Α., καθώς και παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ή συμψηφισμός ή έκπτωση ανακριβώς του Φ.Π.Α. ή λήψη επιστροφής, καθώς και διακράτηση Φ.Π.Α.), καθώς και η συνεπιβαλλόμενη κύρωσης της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης για τη συγκεκριμένη τυπική παράβαση της μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» δικαιολογούνται από τη φύση και τη σοβαρότητα της φορολογικής παράβασης, ήτοι αν τελούν σε αναλογία προς ένα έλλογο μέτρο που πρέπει να πρυτανεύσει στη σχέση νομοθετικού σκοπού (ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογούμενων, διαφάνεια των συναλλαγών και δίκαιη μεταχείριση των φορολογούμενων σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4972/2022) και μέσου (διοικητικές κυρώσεις).

Κατά τη γνώμη του γράφοντος, η εξομοίωση μιας καθαρά διαδικαστικής παράβασης, η οποία δεν συνεπάγεται άμεσα υλική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, με τις παραβάσεις της φοροδιαφυγής σε επίπεδο εννόμων συνεπειών συνιστά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει νομοθετική τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων με σκοπό τον εξορθολογισμό των διοικητικών κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση την διαφοροποίηση τους σε σχέση με τις αντίστοιχες κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών με τον Φ.Π.Α. Δέον, δε, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού προστίμου να δοθεί προτεραιότητα στο στοιχείο της χρονικής περιόδου που καταλαμβάνει η παράβαση και να υπάρξει πρόβλεψη για διαφοροποίηση των επιβαλλόμενων κυρώσεων ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας που φέρει ο υπόχρεος.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι το σύστημα διαβίβασης εμφανίζει ακόμη και σήμερα πολλά τεχνικά προβλήματα (απώλεια διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και συνακόλουθη αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων στον προβλεπόμενο χρόνολόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet, είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, βλάβης στο router ή υπερφόρτωσης της εφαρμογής e-send της ΑΑΔΕ), ότι η παράλειψη διαβίβασης στοιχείων δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τους υπόχρεους και ότι η συμμόρφωση στην υποχρέωση διαβίβασης στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση και λειτουργία μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού με την οποία οι υπόχρεοι δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι θα έπρεπε, ενδεχομένως, να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας ενημέρωσης των επιχειρήσεων, πριν την επιβολή κυρώσεων που προέβλεπε η Α.1157/5-11-2022.

Σε κάθε περίπτωση σε υποθέσεις αμφισβήτησης της νομιμότητας των προαναφερόμενων διοικητικών κυρώσεων ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων πλήρους δικαιοδοσίας είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το ζήτημα της συμβατότητάς τους με την αρχή της αναλογικότητας και ως εκ τούτου αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κρίση τους επ’ αυτού.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Λιανική πώληση, Διοικητικές Κυρώσεις, Πληροφοριακό σύστημα, ΦΠΑ, e send