14/06/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Κατάτμηση της άδειας εργαζόμενων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο μεγάλη σώρευση εργασίας

Προκειμένου για επιχειρήσεις που απασχολούν τακτικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και έκτακτο εποχικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οποίες εμφανίζουν, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου εργασιών τους, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό το ενιαίο τμήμα των 10 ή 12 εργάσιμων ημερών αδείας, επί πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας (ΕγκύκλιοςΥΕΚΑ 26352/839/28-11-2012 ).

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης προϋποθέτει: α) την ύπαρξη επιχειρήσεων που απασχολούν τόσο τακτικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου όσο και έκτακτο-εποχικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και παρουσιάζουν, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου εργασιών τους και β) την έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη για κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα των δυο τμημάτων. Στην περίπτωση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι δυο ως άνω προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό το ενιαίο τμήμα των 10 ή 12 εργάσιμων ημερών αδείας, επί πενθημέρου ή εξαημέρου αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας.

Επισημαίνεται και πάλι ότι η αίτηση του εργαζόμενου για κατάτμηση της αδείας θα πρέπει να είναι ελέγξιμη από τους Επιθεωρητές Εργασίας, διατηρούμενη επί πενταετία, στην επιχείρηση, για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που η αίτηση του εργαζόμενου, καθώς και η έγκριση του εργοδότη λαμβάνουν χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η σχετική αλληλογραφία, με την ημερομηνία πραγματοποίησής της, να εκτυπώνεται, σε περίπτωση ελέγχου, από τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε., ούτως ώστε με τον τρόπο αυτό να πληρούται ο σκοπός της σχετικής νομοθετικής διάταξης (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 37506/730/3-11-2014).

Παράδειγμα

Εργαζόμενος προσελήφθη σε ξενοδοχειακή επιχείρηση την 1η Μαρτίου 2020 με συνολική προϋπηρεσία κατά το χρόνο πρόσληψης δέκα ετών, και η σχέση εργασίας του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης επί πενθήμερο εβδομαδιαίως με εναλλασσόμενο πρόγραμμα εργασίας, διαρκεί μέχρι σήμερα και καθ΄ όλο το 3ο ημερολογιακό έτος εργασίας, με αποτέλεσμα να δικαιούται κατά το έτος 2022 είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες άδεια. Ο υπόψη μισθωτός έχει υποβάλλει έγγραφη αίτηση για κατάτμηση της άδειας του και με δεδομένο ότι η επιχείρηση που τον απασχολεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους (από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), εμφανίζει μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας της εποχικότητας του αντικειμένου εργασιών της οι ημέρες άδειας χορηγήθηκαν σε αυτόν σύννομα στο σύνολό τους από την επιχείρηση σε πέντε (5) περιόδους:

• των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών η πρώτη (από Τρίτη 29 Μαρτίου έως Κυριακή 17 Απριλίου 2022),

• των δυο (2) εργασίμων ημερών η δεύτερη (από Τρίτη 18 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022),

• των πέντε (5) εργασίμων ημερών η τρίτη (από Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως και Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2022),

• των δυο (2) εργασίμων ημερών η τέταρτη (από Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022),

• της μιας (1) εργάσιμης ημέρας η πέμπτη περίοδος (τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022).

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο «Διαδικαστικό πλαίσιο κατάτμησης της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών» του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στο Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, την κατάτμηση της άδειας κατά τα δυο πρώτα ημερολογιακά έτη απασχόλησης, καθώς και την κατάτμηση αδείας του εργαζόμενου που διανύει το 3ο και πλέον ημερολογιακό έτος απασχόλησης σε δυο περιόδους χωρίς έγγραφη αίτηση του και την παραβίαση των διατάξεων για την κατάτμηση του χρόνου της αδείας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άδεια εργασίας, Εργαζόμενοι, Κατάτμηση αδείας