20/05/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Όλες οι λεπτομέρειες για τις επενδύσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 46834/19.5.2023, με την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η χορήγηση της δυνατότητας μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας, η διαδικασία για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της τριετίας, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης, η διαδικασία υποβολής του αιτήματος του υπαγόμενου προσώπου για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι προθεσμίες έκδοσης των πράξεων της Διοίκησης, η διαδικασία κοινοποίησης της πράξης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης στη φορολογική διοίκηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.


Κατηγορίες Επενδύσεων

1. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, φορολογούμενου που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα είναι να αποδεικνύει ότι, o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 , ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, μη αποκλειόμενων λοιπών πηγών χρηματοδότησης για το υπερβάλλον ποσό, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Επένδυση σε ακίνητη περιουσία.

Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 ή/ και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα.

α.1 Αγορά ακινήτου στην Ελλάδα.

Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά ακινήτου (κτίσμα, οικόπεδο, γήπεδο) εξ' ολοκλήρου ή ποσοστού ιδιοκτησίας ακινήτου ή τμήματος ακινήτου στην Ελλάδα. Ως ποσό της επένδυσης, για τους σκοπούς του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, καθορίζεται το τίμημα, όπως αυτό αναφέρεται στο οικείο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

α.2 Ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα.

Στην επένδυση ανέγερσης ακινήτου, ποσό της επένδυσης είναι το κόστος της ανέγερσης το οποίο βεβαιώνεται, με αναλυτική αναφορά στα παραστατικά δαπανών, στην έκθεση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, που συνοδεύει το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της επένδυσης. Το ποσό επένδυσης που αναλογεί στον φορολογούμενο κατ' αναλογία του ποσοστού ιδιοκτησίας του επί του ανεγειρόμενου ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

β. Επένδυση μέσω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο, με τίτλους μη εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Επιλέξιμη επένδυση είναι η απόκτηση τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα και ειδικότερα i. η συμμετοχή σε σύσταση Ανώνυμης ή Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, ii. η αγορά μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή iii. η αγορά μεριδίων σε Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η εταιρεία η οποία συστήνεται ή στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα, ένα έτος μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης και για όλη την περίοδο υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Η επένδυση δύναται να αφορά εισφορά κεφαλαίου σε σύσταση εταιρείας ή απόκτηση νέων τίτλων με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου (αύξηση μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου) ή αγορά υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους.

β.1 Στην επένδυση εισφοράς κεφαλαίου σε σύσταση εταιρείας το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό εισφερόμενο ποσό για τη συμμετοχή στη σύσταση της εταιρείας.

β.2 Στην επένδυση απόκτησης νέων τίτλων, το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό εισφερόμενο ποσό για τη συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

β.3 Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων τίτλων, το ποσό της επένδυσης ισούται με το ποσό του τιμήματος που αναγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό βέβαιης χρονολογίας ή στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης.

γ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία (3) έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης, ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να διακρατεί αντίστοιχη επένδυση καθ' όλη τη χρονική περίοδο υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

δ. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Επιλέξιμη επένδυση είναι η εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕΑΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εάν ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενη αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018 (Α΄ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α του Παραρτήματος του ιδίου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». Το ποσό της επένδυσης, ισούται με το ποσό που εισφέρει ο φο ρολογούμενος για την απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως πιστοποιείται κατά περίπτωση από τις βεβαιώσεις του Διαχειριστή του Οργανισμού ή του διαμεσολαβητή για την αγορά των τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Το ποσό της επένδυσης οφείλει να μην είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια διακράτησης της επένδυσης.

ε. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές.

Επιλέξιμη επένδυση είναι η αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζό-μενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I του ιδίου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΆΪ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη. Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν ποσό για την αγορά των τίτλων, όπως προκύπτει από βεβαίωση του διαμεσολαβητή του προηγούμενου εδαφίου. Το ποσό της επένδυσης, οφείλει να μην είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια διακράτησης της επένδυσης.

2. Για τις επενδύσεις των περ. α1 της κατηγορίας α και β3 της κατηγορίας β, της παρ. 1, ο πωλητής δεν μπορεί να είναι συγγενικό πρόσωπο του επενδυτή κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 . Σε περίπτωση που ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο και σε αυτό συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα μέσω διαδοχικών συμμετοχών άλλων νομικών προσώπων, φυσικά πρόσωπα συγγενικά, κατά την ανωτέρω έννοια, του επενδυτή, το ποσό επένδυσης που αναλογεί σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και εφεξής.

4. Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα ως επενδυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, υποβάλλεται συνοδευόμενη από:


i. Αντίγραφο της ισχύουσας απόφασης χορήγησης άδειας διαμονής για επενδυτές.

ii. Βεβαίωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διατήρηση της άδειας διαμονής.

Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής εξετάζει την αίτηση, εγκρίνει την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Διαδικασία διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης

1. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνοδευόμενης από το αποδεικτικό για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εγκρίνει την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Η επένδυση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου, έχει εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών της και έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση αυτής αρμοδίως, εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση, κατά περίπτωση. Για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, ο φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, υποβάλει αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης το αργότερο εντός διαστήματος έξι (6) μηνών μετά την ολοκλήρωση αυτής. Εάν η επένδυση έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του φορολογούμενου, η αίτηση υπαγωγής του συνοδεύεται από αίτημα διαπίστωσης ολοκλήρωσης με τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση του άρθρου 4 της παρούσας.

4. Το αίτημα διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, η οποία ελέγχει την πληρότητα αυτού σε σχέση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση του άρθρου 4 της παρούσας, επιβεβαιώνει και συμπληρώνει τα στοιχεία του αιτήματος με τυχόν σχετικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη φορολογική αρχή (ενδεικτικά Α.Φ.Μ. φορολογούμενου/επενδυτή) και διαβιβάζει το αίτημα με Πληροφοριακό Σημείωμα, στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης. Η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος διαπιστώνει την ολοκλήρωση ή μη της επένδυσης. Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία, η προθεσμία άρχεται με την αποστολή των συμπληρωματικών αυτών στοιχείων.

5. Εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, ο φορολογούμενος μπορεί να προβεί άπαξ σε μεταβολή της επένδυσης σε τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις σε μια ή περισσότερες κατηγορίες από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 της παρούσας.

6. Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, και μέχρι την έκδοση της παρούσας δεν έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλουν να υποβάλλουν το αίτημα διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν.4172/2013 και της παρούσας.

Εάν έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της επένδυσης και δεν έχει υποβληθεί αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης, αυτό υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

Δείτε επίσης τα δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης καθώς και τις λεπτομέρειες για το χρόνο διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής στην απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση στην Online τράπεζα.Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επένδυση, Μεταφορά φορολογικής κατοικίας, Εισόδημα αλλοδαπής, Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης