28/04/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Το «απεγνωσμένο φορολογικό διάβημα» ή αλλιώς, σε διενεργούμενο φορολογικό έλεγχο, η επιχείρηση να αρνηθεί να επιδείξει τα βιβλία στους ελεγκτές, ήταν το δημοσιογραφικό θέμα του Σαββατοκύριακου της Εβδομάδας που πέρασε. Είναι μια πραγματικότητα την οποία η φορολογική διοίκηση αντιμετωπίζει αρκετά συχνά, από ελεγχόμενους οι οποίοι θεωρούν πως η άρνηση αποτελεί λύση. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δεδομένου ότι εκτός της εξ΄ αντικειμένου μη αποδοχής των δηλωθέντων φορολογικών κερδών της επιχείρησης και του προσδιορισμού αυτών με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, της μη αναγνώρισης φορολογητέων εισροών όσον αφορά τον Φ.Π.Α., επιβάλλονται πλέον και εξοντωτικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 12 Απριλίου (Ε.2028/12.4.2023 με θέμα Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54Ε ΚΦΔ (Ν.4987/2022 - Α΄ 206), σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ), θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 54Ε του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν.4987/2022) σύμφωνα με τις οποίες:

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως τα έσοδα αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ούτε μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου (ουσιαστικά, το επιβαλλόμενο πρόστιμο, μπορεί να φθάσει μέχρι 150.000 ευρώ).

Ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων νοούνται και:

α) Η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) εντός του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Η μη επίδειξη στον φορολογικό έλεγχο, για οποιονδήποτε λόγο, των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) της περιόδου για την οποία έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνος ενημέρωσής τους για την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνήθως βέβαια, η μη επίδειξη δεν είναι άμεση στις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά εξυφαίνονται διάφοροι λόγοι θεομηνιών και φυσικών ή άλλων καταστροφών, όπως καταστροφή ψηφιακών και έγχαρτων αρχείων επειδή φυλασσόταν στο υπόγειο κτιρίου που περιέργως πλημμύρισε, καταστροφή από πυρκαγιά η οποία προέκυψε άγνωστο πως και το πλέον κοινότυπο, κλοπή με διάρρηξη αυτοκινήτου, στην πίσω θέση του οποίου αναπαυόταν αρχεία, κομπιούτερ και ότι άλλο σχετικό της επιχείρησης. Φυσικά είναι κατανοητό ότι χοντροκομμένοι λόγοι, δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, η φορολογική αρχή δεν θα αρκεστεί σε μία καταγραφή γενική της πυροσβεστικής υπηρεσίας περί άντλησης υδάτων από υπόγειο όπου υπήρχαν διάφορα έγγραφα, αλλά θα πρέπει αυτά να αναγράφονται αναλυτικά (όπερ αδύνατο), ούτε θα υπάρξει ποτέ βεβαίωση πως οι στάχτες τις πυρκαγιάς αφορούσαν συγκεκριμένα, κατονομαζόμενα, φορολογικά αρχεία. Για δε την κλοπή από Ε.Ι.Χ. ούτε λόγος να γίνεται, επειδή τα κλοπιμαία δηλώνονται με δήλωση του παθόντα, ο οποίος φυσικά δηλώνει ότι θέλει, χωρίς αυτό να μπορεί να επαληθευτεί. Ηθικό δίδαγμα: Ο «στρουθοκαμηλισμός» κατά τον φορολογικό έλεγχο (επειδή περί αυτού πρόκειται), ποτέ δεν ωφέλησε τον ελεγχόμενο, αντίθετα κάνει εξαιρετικά «εύκολο» το έργο των ελεγκτών, επειδή προσδιορίζει με έμμεσες μεθόδους τα φορολογικά του έσοδα.

Εβδομάδα λοιπόν που πέρασε και από τις σημαντικές ειδήσεις, σχετικές με τη στήλη, ανθολογούμε τις πιο κάτω:

«Εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική ΓΣ οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην ΤΤΕ - Αλλαγή για τις εισηγμένες»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η πράξη του Διοικητή 2690/12.04.2023 με την οποία τροποποιείται η Πράξη Διοικητή (ΠΔ) υπ' αρ. 2682/03.06.2019 σχετικά με την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά τον ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της Πράξης Διοικητή υπ' αρ. 2682/03.06.2019 παραμένουν αμετάβλητες.

«myBusinessSupport: Αιτήσεις επιχορήγησης μεταφορικού κόστους για διανομή εντύπων 2022 (έως 30/04)»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση κόστους διανομής εντύπων & δημοσιογραφικού χαρτιού ημερολογιακού έτους 2022 η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 30.04.2023.

Δείτε σχετικά την απόφαση Α.1053/2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1105/29.07.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών, και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης για το έτος 2022 του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων, καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από τη σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126)» (Β' 4190)»

«Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών»: Από την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο νέο «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» της ΔΥΠΑ που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στην ψηφιακή οικονομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στις 23:59.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.935.120€, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση δείτε εδώ.

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Τροποποίηση στην απόφαση για την επανεξέταση αιτήσεων. Μέχρι 31/10/2023 οι απαντήσεις στα αιτήματα επανεξέτασης»: Δημοσιεύθηκε η ΓΔΟΥ44/2023 με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19».

Αναλυτικά με τη νέα απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει στην επανεξέταση των αιτήσεων χορήγησης που έχουν απορριφθεί αποκλειστικά βάσει των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων, βάσει των στοιχείων που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν. Ο φορολογικός έλεγχος σε βιβλία και στοιχεία ή οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνοντας σχετικά τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, για τα αποτελέσματά του ως προς την τελική αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων, σε περίπτωση που διαφέρουν από αυτά που έχουν αποσταλεί εγγράφως από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα ανωτέρω.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης ισχύουν κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1. Ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης έως 31.5.2023. Εφόσον η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιηθεί μετά την 1.3.2023 ως περίοδος χάριτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης και η διαδικασία μετασχηματισμού τους, είτε μερικώς, είτε καθ’ ολοκληρίαν, είναι εντός των φορολογικών ή ημερολογιακών περιόδων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 4172/2013, και ν. 4601/2019. Στην έννοια του μετασχηματισμού του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για την διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή.»

4. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 33/2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Λοιπά θέματα-Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην περίπτωση συγχώνευσης, η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται στην απορροφώσα επιχείρηση. Ειδικότερα:

α) Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε επόμενο έτος από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η σύγκριση, για όλα τα κριτήρια που θέτουν οι ΚΥΑ, γίνεται χωριστά σε κάθε επιχείρηση.

β) Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το κριτήριο της έναρξης εργασιών ορίζεται από την απορροφώσα, η σύγκριση γίνεται στα αθροιστικά ποσά, η ύπαρξη ζημίας υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας «οντότητας» και η διατήρηση του αριθμού του προσωπικού που αφορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, όπως ορίζεται σε κάθε απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1, σε απόλυτο μέγεθος ατόμων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία.

2. Στην περίπτωση διάσπασης, η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται στη λήπτρια/λήπτριες επιχείρηση/επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση διάσπασης που συντελέστηκε σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η βεβαίωση συντελείται στη λήπτρια/στις λήπτριες επιχειρήσεις, ή και στην εισφέρουσα εάν συνεχίζει να υφίσταται, ανάλογα με τη συμμετοχή του κύκλου εργασιών της καθεμίας στο συνολικό κύκλο εργασιών της δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ, για την οποία ενισχύθηκε η εισφέρουσα ή, εάν ο εν λόγω υπολογισμός δεν είναι δυνατός, σύμφωνα με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των ως άνω επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία της διάσπασης.

β) Ο έλεγχος του κριτηρίου: i) της έναρξης εργασιών υπολογίζεται στη λήπτρια, ii) της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών και της ύπαρξης ζημίας γίνεται βάσει των στοιχείων της λήπτριας εταιρείας ή/και της εισφέρουσας, iii) της διατήρησης του προσωπικού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, όπως ορίζεται σε κάθε απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1, σε απόλυτο μέγεθος.

3. Η διαδικασία απάντησης στα αιτήματα επανεξέτασης ολοκληρώνεται έως 31.10.2023. Η διάρκεια της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία 154382 ΕΞ 2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1066) απόφαση, ορίζεται από την ημερομηνία σύστασής της και έως την ως άνω ημερομηνία.

4. Αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν.

5. Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), μεταβολές στο φορολογικό μητρώο που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνονται υπόψη εάν έχουν δηλωθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης των υπό στοιχεία Α1076/2020 , ΓΔΟΥ 131/2020 , ΓΔΟΥ 207/2020 , ΓΔΟΥ 281/2020 , ΓΔΟΥ 1/2021 , ΓΔΟΥ 154/2021 , ΓΔΟΥ 366/2021 αποφάσεων, αντιστοίχως.

7. Αιτήσεις για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», αποκλειστικά λόγω του ότι δεν υπήρξε σχετική δυνατότητα σύμφωνα με την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 από την ΑΑΔΕ εξαιτίας του ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στις αποφάσεις αυτές, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν προσπελάσει την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αίτησης χορήγησης εμπρόθεσμα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ανωτέρω κατάλογο, δεν απαιτείται η εκ των υστέρων καταχώρισή τους προκειμένου η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών να απαντήσει στο σχετικό αίτημα επανεξέτασης.»

«Μπόνους» 300 ευρώ σε επιπλέον 1.200 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης»: Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, καταβλήθηκε από τη ΔΥΠΑ η εφάπαξ παροχή 300 ευρώ σε επιπλέον 1.200 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ). Συνολικά, έως τώρα η παροχή έχει καταβληθεί σε 66.314 δικαιούχους.

Το «μπόνους» θεσμοθετήθηκε με τον νόμο «Δουλειές Ξανά» (ν. 4921/2022), με στόχο την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων μέσω της δημιουργίας επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ, βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους και εύρεσης εργασίας. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της νέας παροχής είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

· Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίζουν Ψηφιακό ΑΣΔ και

· Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ οι άγαμοι, 24.000 ευρώ οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 27.000 ευρώ οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο).

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

· Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous

· Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση

· Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)

· Η καταβολή γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

· Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ, ώστε να μετατραπεί σε Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης.

Για να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed

Για να κλείσουν ραντεβού δια ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει είτε να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο ΚΠΑ2 ή να τηλεφωνήσουν στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε με βάση την κατοικία σας, καθώς και το αντίστοιχο email, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/poy-aniko

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: https://www.dypa.gov.gr/

«Προγράμματα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές: Διευκρίνιση για την Ημερομηνία Λήψης την Ενίσχυσης»: Σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα των προγραμμάτων:

Σε συνέχεια πολλαπλών ερωτημάτων, ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήψης την ενίσχυσης για τα Προγράμματα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές», υπολογίζεται η ημερομηνία δήλωσης εξαργύρωσης της επιταγής. Στις περιπτώσεις πολλαπλών εξαργυρώσεων, είτε λόγω σφάλματος της δήλωσης και διόρθωσής της είτε λόγω περισσότερων παρατατικών, ως ημερομηνία λήψης την ενίσχυσης υπολογίζεται η τελευταία δήλωση εξαργύρωσης.

«ΕΝΦΙΑ: Διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης 50% και 100% μετά την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έως 30/06/2023»: Με την Α.1058/2023 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, αρχικές ή τροποποιητικές, που υποβάλλονται για το έτος 2023 μετά την πρώτη κεντρική εκκαθάριση, σύνθεση δηλώσεων και έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους αυτού, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013, ήτοι μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδεται κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φόρος υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη. Κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, και το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται νέα κεντρική εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος αυτό από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., με βάση την περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον από τις υποβληθείσες δηλώσεις της παρ. 1 της παρούσας απόφασης προκύπτουν νέοι δικαιούχοι έκπτωσης ή μεγαλύτερο ποσό ή ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το ποσό της έκπτωσης χορηγείται με βάση την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Ο φόρος υπολογίζεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2023 από τους φορολογουμένους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην οποία λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023. Κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα ίδια θέματα παύει να ισχύει.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, ΣΟΛ Crowe Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών και «Δεν δύναται να συμψηφιστούν ζημίες με ποσά από καταθέσεις μετόχων, εφόσον αυτά προηγουμένως δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί»: Το Ερώτημα: «Η ανώνυμη εταιρεία Α, συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π ( Ν.4308/2014). Μεταξύ των λογαριασμών της καθαρής θέσης της χρήσης 2021 περιλαμβανόταν και ο λογαριασμός «Καταθέσεις Ιδιοκτητών» ποσού ευρώ 100.000,00, που αφορούσε κατάθεση ενός εκ των μετόχων και δεν είχε ληφθεί απόφαση από αρ­μόδιο όργανο, που να όριζε ότι προοριζόταν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 πα­ρουσίαζαν σωρευμένες ζημίες τέτοιες, ώστε το σύ­νολο των Ιδίων Κεφαλαίων να καθίσταται κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου. Συνέ­πεια του γεγονότος αυτού ήταν, να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018. Στην από 30/10/2022 Τακτική Γε­νική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε, προ­κειμένου να πάψουν να υφίστανται οι συνθήκες του ως άνω άρθρου (άρθρο 119) του Ν.4548/2018, ο συμψηφισμός όλων των σωρευμένων ζημιών της εταιρείας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι ο συμ­ψηφισμός των ζημιών θα πραγματοποιηθεί α) Με συμψηφισμό του λογαριασμού «υπέρ το άρτιο» πο­σού ευρώ 90.000,00, β) Με συμψηφισμό του λογα­ριασμού «Καταθέσεις Ιδιοκτητών» ποσού ευρώ 100.000,00 και γ) Με μείωση του μετοχικού κεφα­λαίου, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του Ν.4308/2014 και ποια είναι η επίδραση του λογιστι­κού χειρισμού της στις χρηματοοικονομικές κατα­στάσεις;».

Δείτε την εμπεριστατωμένη απάντηση, πάντα με τη σφραγίδα της ΣΟΛ Crowe.

Παρασκευή σήμερα και η Εβδομάδα που έρχεται, είναι και η πρώτη εβδομάδα του Μάη. Ο χρόνος μετράει πια αντίστροφα για τις Εθνικές εκλογές, συνεπώς και μέχρι τον σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης, θα ζούμε στον αστερισμό των προσδοκιών, δεδομένου ότι τα πολιτικά κόμματα υπερθεματίζουν επί βασικών μισθών, μέσων μισθών, αυξήσεων σε συντάξεις, μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και ότι άλλο. Βέβαια, εδώ κάπου έρχεται το «εθνικό ρητό», σύμφωνα με το οποίο «το τάξιμο δεν έκλεισε σπίτια, το δόσιμο έκλεισε».

Πρώτη του Μάη την Δευτέρα της Εβδομάδας που μας έρχεται και θα θέλαμε να θυμηθούμε από τον Γιάννη Ρίτσο τη «Μέρα Μαγιού»:

«Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, / άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω / Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις / άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης / Και με το δάχτυλο απλωτό μου τα δειχνες ένα-ένα

τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα / Και μου 'δειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι, / και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι / Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα, / κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα. / Μα, γιόκα μου, κι αν μου 'δειχνες τ' αστέρια και τα πλάτια, / τα 'βλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. / Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια / τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια / Και μου λες, γιε, πως όλ' αυτά τα ωραία θα ναι δικά μας, / και τώρα εσβήστης κ' έσβησε το φέγγος κ' η φωτιά μας.».

Από τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου, Ποιήματα (Α' τόμος, 1978, σ. 168 άσμα VI). Το υπέρτατο ποίημα «Επιτάφιος» δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης» με τον τίτλο «Μοιρολόγι» στις 12 Μαΐου του 1936. Στην πρώτη του μορφή το έργο αποτελούνταν από τρία μέρη 44 στίχων και ήταν αφιερωμένο στους εργάτες της Θεσσαλονίκης. Το 1936 κυκλοφόρησε η 1η έκδοση σε τόμο, με τον τίτλο «Επιτάφιος». Ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου έγινε κειμήλιο των παλαιότερων γενεών, κληρονομιά της σημερινής γενιάς και των επερχόμενων. Εξωτερικεύει μία εσωτερική και πνιγμένη φωνή του παρελθόντος που αντιπροσωπεύει και αφορά και τις γενιές της σύγχρονης εποχής, για τη καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της παγκοσμιοποίησης που επιβάλλει η νέα τάξη πραγμάτων.

Χωρίς κάτι περισσότερο, υποκλινόμενοι στην μέρα αυτή, να είστε πάντα υγιείς, σωματικά και ψυχικά. Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα