04/04/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ανακοίνωση Α.ΚΙ.Ο.Ε για τα προβλήματα ασθένειας των λογιστών

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

Πρόταση

03/04/2023

Προς: Υπ. Οικονομικών : κ. Χ. Σταικούρα.

Υπ. Εργασίας Κ.Υ : κ. Κ. Χατζηδάκη.

Διοικ. Α.Α.Δ.Ε : κ. Γ. Πιτσιλή.

Κοιν.: Προέδρο Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος κ Κ. Κόλλια

κυρίες/οι

Η προστασία των λογιστών και των πελατών τους από γεγονότα ανωτέρας βίας.

Το Πρόβλημα

Το ζήτημα της προστασίας των λογιστών από τα γεγονότα και περιστατικά που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας είναι εξαιρετικής σημασίας για τους λογιστές ως στοιχείο ατομικής αξιοπρέπειάς τους , αλλά και εξ αντικειμένου επειδή οι λογιστές αποτελούν ένα είδος προεκτάσεως της δημόσιας διοίκησης.

Αφορά τόσο τους ίδιους τους λογιστές ως επαγγελματίες , αλλά και τους πελάτες τους γιατί υπάρχει ο κίνδυνος για την εκπρόθεσμη υποβολή πάσης φύσεως δηλωτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την φορολογική , ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία.

Οι ως άνω οι εκπρόθεσμες υποβολές δηλωτικών υποχρεώσεων οδηγούν :

α)Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα και προσαυξήσεις ) σε βάρος των επιχειρήσεων ή ιδιωτών πελατών του λογιστικού γραφείου.

β)Στην διατάραξη της σχέσης ανάμεσα στον επαγγελματία λογιστή και στον πελάτη του , η οποία μπορεί να φθάσει και έως την διάρρηξή της ( την διακοπή της επαγγελματικής σχέσης ).

Υπενθυμίζουμε ότι ανωτέρα βία θεωρείται κάθε ανυπαίτιο και απρόβλεπτο γεγονός εξαιρετικής φύσεως το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή σε αμέλεια , το οποίο δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί ή αποτραπεί ακόμη και με λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και συνέσεως και το οποίο δεν μπορεί να δημιουργήσει οποιαδήποτε ευθύνη για τον «οφειλέτη» ή αυτόν που «ζημίωσε».

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

1)Όπως προκύπτει από το έγγραφο ΔΕΕΦ Α 1034563 ΕΞ 2022/19-04-2022 της ΑΑΔΕ για τις περιπτώσεις αυτές :

α)Εχει παρασχεθεί στην Φορολογική Διοίκηση (άρθρο 38 παρ. 12β) η εξουσιοδότηση ώστε επί φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών ή δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν τους φορολογούμενους , να χορηγείται κατόπιν σχετικής αποφάσεως διαφορετική προθεσμία για την υποβολή περιοδικής δηλώσεως ΦΠΑ, υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων και καταβολής του φόρου.

β)Με τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν 4764/2020 σε περίπτωση που ο λογιστής βεβαιωμένα νοσήσει από προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης στις προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με την διάρκεια της νοσηλείας του και παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου (από το νοσοκομείο).

2)Στην απόφαση Α 1034/09-03-2022 , άρθρο 1 παρ. 2γ (σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021) κατά λέξη αναφέρονται τα ακόλουθα «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 ν. 4764/2020, σε περίπτωση που λογιστής - φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται εντός των νέων προθεσμιών στην αρμόδια Δ.Ο.Τ., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του παρόντος, χωρίς την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 και υπολογισμού του τόκου του άρθρου 53 του ν.4174/2013 »

3) Στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν 4978/2022 (ΚΕΔΕ) και στο άρθρο 61 παρ. 1 του ν 4174/13 αναφέρεται ότι οφειλέτης μπορεί να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στην ΑΑΔΕ, από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους έχουν επιβληθεί τόκοι και το τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΥΣΗ

Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν με πληρότητα το σημαντικό αυτό ζήτημα (της προστασίας των λογιστών , αλλά και των πελατών τους από γεγονότα ανωτέρας βίας) γιατί :

Δεν υπάρχουν μόνο οι φορολογικές δηλωτικές υποχρεώσεις που χειρίζονται οι λογιστές για λογαριασμό δικό τους ή των πελατών τους δεδομένου ότι ο νόμος (άρθρο 93 ν 4764/2020) αναφέρεται και σε υποχρεώσεις που ανάγονται στην ασφαλιστική νομοθεσία , ενώ δεν καλύπτει ρητά αυτές που δημιουργούνται από την εργατική νομοθεσία.

Ο νόμος 4764/2020 κάνει αναφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας από κορωνοϊό , αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο γεγονός ή κατάσταση (ακόμη και χαρμόσυνο ) που μπορεί να συνιστά λόγο ανωτέρας βίας για τον λογιστή .
Δεν έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι και αποφάσεις που να ορίζουν ένα απλό και εύχρηστο , για τον λογιστή και τον πελάτη του , πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στο θιγόμενο ζήτημα.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Την αναγκαιότητα βελτιώσεων στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καλύπτονται πάσης φύσεως δηλωτικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας αναγνώρισε πρόσφατα η πολιτική ηγεσία και η ΑΑΔΕ , σύμφωνα με το από 25/01/2023 δελτίο τύπου του Ο.Ε.Ε.

Στην κατεύθυνση αυτή και με στόχους :

-την αποφυγή περιπτωσιολογίας που μπορεί να αφήσει εκτός ρύθμισης πολλές καταστάσεις

-την αποτελεσματική προστασία του λογιστή άλλα και των πελατών του από διοικητικές κυρώσεις.

-την διαφύλαξη των σχέσεων μεταξύ λογιστών και πελατών

-την καθιέρωση ενός απλού και εύχρηστου πλαισίου εφαρμογής …

προτείνουμε :

1)Οι υποβολές των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54 παρ. 1 περ, α, β, γ να θεωρούνται εκπρόθεσμες μετά το πέρας 4 μηνών από την εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής τους και συνεπώς τότε να επιβάλλονται και τα οριζόντια πρόστιμα που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού.

2)Ομοίως , για λόγους επιβολής προστίμου, η δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 56 ν 4174/2013 να θεωρείται κατά την παράγραφο 1 εκπρόθεσμη μετά το πέρας 3 μηνών από την εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής τους.

3)ι δηλωτικές υποχρεώσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας (υποβολή ΑΠΔ) να ρυθμιστεί ως προς το εμπρόθεσμο της υποβολής της με τρόπο παρόμοιο της περιπτώσεως 1.

4)Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που προβλέπουν οι δηλωτικές υποχρεώσεις της αποφάσεως 60201/Δ7.1422/19 του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων να επιβάλλονται μετά το πέρας 4 μηνών από την λήξη της εμπρόθεσμης ημερομηνίας υποβολής τους.

5)Οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μειωθούν στο ελάχιστο για τους πρώτους 2 μήνες που ακολουθούν την λήξη της εμπρόθεσμης ημερομηνίας καταβολής τους.

Η Συντονιστική Επιτροπή

της

Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

Επικοινωνία:

Email: teamakioe@gmail.com

Τηλ.6944522935comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΑΚΙΟΕ, Ασθένεια λογιστή