30/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Αυξάνεται το όριο ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα οποία δημιουργείται σε νέους γεωργούς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον π. ΟΓΑ

Κατόπιν της τροποποιήσεως των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) με το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (Α΄ 108), με το οποίο αυξήθηκε το όριο της απαιτούμενης ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μικρότερης από πεντακόσια kW), όριο που αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής στο ανωτέρω Μητρώο, η διάταξη του άρθρου 84 του νέου νόμου Ν.5036/2023 εναρμονίζει από 1ης.1.2023 το αντίστοιχο όριο της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικώς με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προκειμένου αγρότες που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μικρότερης από πεντακόσια kW, αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως ορίζονται από το Μ.Α.Α.Ε. να έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην Ο.Γ.Α. και όχι ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 84 του Ν.5036/2023 τροποποιείται η περ. δ) παρ. 5 άρθρου 40 ν. 4387/2016 περί των ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), και η φράση «φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι εκατό (100kW)» αντικαθίσταται από τη φράση «φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µικρότερης από πεντακόσια (500 kW)». Η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παρ. 1-3 έχουν:

α) Οι ασφαλισµένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαµβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

β) Οι ασφαλισµένοι, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι εκατόν πενήντα (150) ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες, εξαιρούµενοι της ασφάλισής τους ως µισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστηµα των εκατόν πενήντα (150) ηµερών µπορεί να κατανεµηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης.

γ) Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο µέτρο της πρώιµης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 1096/88 του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά µε την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταξη στο ανωτέρω µέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του µέτρου, και µέχρι συµπλήρωσης του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόµενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και σε περίπτωση που το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του εξηκοστού εβδόµου (67ου) έτους ηλικίας των εντασσόµενων σε αυτό.

δ) Οι κατά κύριο επάγγελµα, τουλάχιστον για µία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µικρότερης από πεντακόσια kW (500 kW).»comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φωτοβολταϊκά, Φωτοβολταϊκό σύστημα