27/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Επιθεώρηση εργασίας: Εργοδότες ή διευθυντές 6 στους 10 καταγγελλόμενους για βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Έξι στους δέκα καταγγελλόμενους για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι εργοδότες η? πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό? δικαίωμα η? εκπροσωπούν τον εργοδότη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας. Τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις αφορούν σε άλλο εργαζόμενο η? με άλλη σχέση απασχολούμενο στην ίδια επιχείρηση.

Η συντριπτική πλειοψηφία (91%) των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας, λεκτικής, σωματικής και ηθικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης και το υπόλοιπο 9% σε σεξουαλική? παρενόχληση.

Όπως επίσης προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης για το 2022, του αυτοτελούς τμήματος παρακολούθησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, σε ποσοστό? 38% οι καταγγέλλοντες-θιγόμενοι είναι άντρες και το 62% γυναίκες.

Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, κατά? φθίνουσα σειρά?, αναφέρονται στο εμπόριο, την εστίαση, τα ξενοδοχεία, την παραγωγή?-βιομηχανία τροφίμων, τις μεταφορές, τις κατασκευές και την υγεία.

Σε σύνολο 151 υποβληθε?ντων και διεκπεραιωθε?ντων καταγγελιω?ν:

  • 51 υποθε?σεις (34%) επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λη?ψη προ?σφορων και ανα?λογων με?τρων απο? την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστα?σεων.
  • 24 υποθε?σεις (16%) ματαιώθηκαν, ει?τε λο?γω μη παρα?στασης κατα? την ορισθει?σα συζη?τηση του καταγγε?λλοντος ή της καταγγέλλουσας, ει?τε λο?γω γραπτη?ς σχετικη?ς δη?λωσης των τελευται?ων, ει?τε διο?τι κατα? τη συζη?τηση δεν αναλυ?θηκαν περαιτε?ρω συγκεκριμε?να περιστατικα? βι?ας και παρενο?χλησης, ω?στε να μπορου?ν να υπαχθου?ν στηνειδικη? διαδικασι?α του α?ρθρου 18 του Ν. 4808/2021.
  • Σε 65 υποθε?σεις (43%) ε?χει καταγραφει?, απο? τον διεξα?γοντα τη διαδικασι?α επιθεωρητη? εργασιακω?ν σχε?σεων, αιτιολογημε?νη συ?σταση προσφυγη?ς στα αρμο?δια δικαστη?ρια, εξαιτι?ας αντικρουο?μενων ισχυρισμω?ν επι? αμφισβητου?μενων πραγματικω?ν και νομικω?ν ζητημα?των, που χρη?ζουν δικαστικη?ς εκτιμη?σεως.
  • Σε 11 υποθέσεις (7%) επιβλήθηκαν, με βάση τον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικε?ς κυρω?σεις συνολικού ύψους υ?ψους 29.950 ευρω?. Eντός του 2022 ενεργοποιήθηκε και το μητρώο εργοδότων κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όχι μόνο στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, αλλά και κατόπιν επιτόπιων ελέγχων. Τα συνολικά επιβληθέντα πρόστιμα ανέρχονται σε 37.050 ευρώ.

Δείτε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αυτοτελούς τμήματος βίας και παρενόχλησης της Επιθεώρησης Εργασίας εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιθεώρηση εργασίας, Παρενόχληση, Βία στην εργασία, Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας