24/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Χρόνος εργασίας η συμμετοχή στις πρόβες για τους ηθοποιούς - Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό με σύνδεση στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Με το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται επίσης θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) το οποίο θα φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.).

β. Περιγράφεται η διασύνδεση του Μητρώου με τις σχετικές βάσεις δεδομένων (όπως Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, e-Ε.Φ.Κ.Α., Τ.Ε.Κ.Α.) και ορίζονται τα αντλούμενα στοιχεία για τα εντασσόμενα φυσικά πρόσωπα.

γ. Διευκρινίζεται ότι το κόστος δημιουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου θα καλυφθεί μέσω χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ. Παρέχονται οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με κ.υ.α των συναφών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Μητρώου. (άρθρα 102-105 και 118)

2.Εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου προετοιμασίας (πρόβας) ως χρόνου εργασίας των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού. (άρθρο 106)


Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρα 102-105

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται να χαρτογραφηθούν συστηματικά και με πληρότητα οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε σχετικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, με απώτερο στόχο τη χάραξη και υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και δικαιότερων πολιτικών και, ιδίως, την εφαρμογή των υφισταμένων και την θέσπιση νέων δικαιωμάτων, παροχών, εργαλείων, πολιτικών και μέτρων στήριξής τους για τη βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής τους, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη φύση της δραστηριότητάς τους. Τα ανωτέρω καθίστανται εφικτά μέσω της σύστασης μητρώου απασχολούμενων (εργαζόμενων και επαγγελματιών) στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, το Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ), το οποίο, μέσω διαλειτουργικότητας, θα αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην δραστηριοποίηση, εργασία και ασφάλισή τους, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στους εν λόγω εργαζόμενους και επαγγελματίες να εγγραφούν σε αυτό, ώστε να ενημερώνονται για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης που τους αφορούν και να λαμβάνουν συναφείς χρηστικές πληροφορίες, καθώς και να λαμβάνουν μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης, συγκεντρωτικά, από ένα σημείο δηλαδή, πληροφορίες για την κατάσταση εργασίας, ασφάλισης και δραστηριοποίησής τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Οι προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκουν η προαναφερόμενη χαρτογράφηση να στηριχθεί σε αντικειμενικά, επομένως αντιπροσωπευτικά δεδομένα, προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο για την άσκηση, χάραξη και υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και δικαιότερων πολιτικών που αφορούν τη δραστηριοποίηση, αμοιβή, ασφάλιση και ενίσχυση των απασχολούμενων, εργαζομένων και επαγγελματιών, στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Συγχρόνως, αποτελούν την πληρέστερη μέχρι σήμερα προσπάθεια προσδιορισμού του συγκεκριμένου ευρύτερου εργασιακού και επαγγελματικού τομέα, ο οποίος διακρίνεται για την πολυμορφία των όρων δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισης των απασχολούμενων σε αυτόν. Η σύσταση του ΜΑΠ αποτελεί υλοποίηση τμήματος του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα» της Δράσης «16715 - Μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον πολιτιστικό Τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εκπληρώνει σχετικό ορόσημο. Η χρηματοδότηση της ψηφιακής υποδομής (πλατφόρμα), η οποία θα φιλοξενήσει το ΜΑΠ, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την υπό στοιχεία 20041 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/15.2.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΥΤ7Η-ΦΛ8).


Άρθρο 106

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι ο χρόνος προετοιμασίας (πρόβας), των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού, αποτελεί χρόνο εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, σύμφωνα με ατομική συμφωνία που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών. Συγχρόνως, προβλέπεται υποχρέωση σύναψης των σχετικών συμβάσεων εργασίας και δήλωσης των προσλήψεων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, περιλαμβανομένου και του χρόνου διάρκειας των δοκιμών, πριν από την έναρξη των εν λόγω δοκιμών (προβών). Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται με τρόπο σαφή η αναγνώριση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εν λόγω καλλιτεχνών, ώστε ο χρόνος αυτός να καταλαμβάνει και το διάστημα προετοιμασίας, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, συνιστά πραγματικό χρόνο εργασιακής απασχόλησης, ενώ, παράλληλα, θεσπίζεται και διαδικασία που καθιστά ευχερέστερο των έλεγχο των εργοδοτών.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;


Άρθρα 102-105

Μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί με πληρότητα η χαρτογράφηση των εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε σχετικές υποστηρικτικές δραστηριότητες. Η έλλειψη καταγραφής περιόριζε τη δυνατότητα της Πολιτείας να χαράξει αποτελεσματικές πολιτικές για την στήριξη των εν λόγω εργαζομένων και επαγγελματιών. Οι συνέπειες μάλιστα της πανδημίας του Covid-19 στον εν λόγω κλάδο ανέδειξαν το πρόβλημα αυτό, ενώ η θέσπιση -εν μέσω της πανδημίας- της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας απογραφής (artandcultureprofessionals.services.gov.gr) παρείχε μεν πρόσκαιρη πρακτική λύση στην κατεπείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του ευρύτερου κλάδου, αλλά όμως, εκ των πραγμάτων, δεν συνιστούσε συστηματική προσπάθεια χαρτογράφησής του. Οι προτεινόμενες, επομένως, ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτήν την ανάγκη, δηλαδή τη σύσταση ενός ειδικού μητρώου, με μόνιμα χαρακτηριστικά, το οποίο θα επιτρέψει να χαρτογραφηθεί ο συγκεκριμένος κλάδος εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε σχετικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, κατά τρόπο πλήρη, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη εφαρμογή μέτρων και δημόσιων πολιτικών που τους αφορά, δράση που θα συμβάλλει στην αποφυγή θέσπισης στο μέλλον αποσπασματικών ή και αναποτελεσματικών ρυθμίσεων.

Άρθρο 106
Με το αξιολογούμενο άρθρο αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της «αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας», το οποίο αποτελεί σταθερό και διαχρονικό πρόβλημα των σχέσεων εργασίας στο θέαμα-ακρόαμα και το οποίο έχει πολλές φορές μέχρι σήμερα αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο από τα σωματεία εργαζομένων στον εν λόγω χώρο. Η αναγνώριση του χρόνου προετοιμασίας (πρόβας) ως χρόνου εργασίας, έρχεται να προστατεύσει τα δικαιώματα ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού. Η απουσία συναφούς ρύθμισης παρείχε τη δυνατότητα καταστρατηγήσεων, οι οποίες όμως πλέον δεν θα είναι εφικτές, καθώς θεσπίζεται συγκεκριμένη προθεσμία σύναψης της σχετικής σύμβασης και δήλωσής της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό ένα πάγιο αίτημα, αυτό της διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής.

Άρθρο 107
Το πολιτιστικό προϊόν έχει ιδιαιτερότητες τόσο ως προς την οικονομική διαχείριση και τους όρους παραγωγής και διάθεσής του, όσο και ως προς τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, η τεχνολογία έχει επιτρέψει, αφενός, την ανάπτυξη νέων μοντέλων διανομής και παραγωγής πολιτισμού, αφετέρου, έχει επηρεάσει σε βάθος παραδοσιακές πολιτιστικές οικονομίες. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση εξειδικευμένων προϋποθέσεων και όρων χρηματοδότησης, σχεδιασμένους ακριβώς με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες αυτές, εν προκειμένω δε, προς τον σκοπό του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, ο οποίος συνιστά αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα των ωφελούμενων κλάδων.


3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Άρθρα 102-105
Οι ρυθμίσεις αφορούν το σύνολο των εργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε σχετικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα από τις ρυθμίσεις αυτές, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 106
Η ρύθμιση αφορά τους ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές, που απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εργασίας σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, χορού και μουσικής και τους αντίστοιχους εργοδότες τους.

Άρθρο 107
Η ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου, στον τομέα της υφαντικής, ξυλοτεχνίας και αγγειοπλαστικής, της χώρας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.».Προτεινόμενες διατάξεις


ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 102
Ορισμοί


Για τις ανάγκες του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1.«Πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας» ορίζεται ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας που καταλαμβάνει τα εξής πεδία:
α) Έργα λόγου,
β) εικαστικές τέχνες,
γ) μουσική,
δ) θέατρο,
ε) χορός,
στ) κινηματογράφος και εν γένει οπτικοακουστικός τομέας και
ζ) χειροτεχνία,
Στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα εμπίπτει κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο των ανωτέρω πεδίων που αφορά στην ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διαχείριση και διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσωματώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση ή άπτονται πολιτιστικών αξιών, καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση σε αυτά τα πεδία.
2. «Εργαζόμενος στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει παράσχει εργασία με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αποδεικνύεται από μία (1) τουλάχιστον ημέρα απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) σε κωδικό ειδικότητας που εμπίπτει στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.
3. «Επαγγελματίας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε έναν από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με ενεργό ΚΑΔ.
4. «Υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες, αν και μη άμεσα συνδεόμενες με την ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διαχείριση και διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσωματώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση ή άπτονται πολιτιστικών αξιών, καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση, είναι αναγκαίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας για την άσκηση των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της παρ. 1.
5. «Εργαζόμενος σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει παράσχει εργασία με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αποδεικνύεται από μία (1) τουλάχιστον ημέρα απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε κωδικό ειδικότητας που αποτελεί υποστηρικτική δραστηριότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.
6. «Επαγγελματίας υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε έναν από τους ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με ενεργό ΚΑΔ.


Άρθρο 103
Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό - Αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας


1. Συστήνεται Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) ή τυχόν μετεξέλιξης αυτής.

2. Σκοπός του ΜΑΠ είναι:
α) Η καταγραφή και η αξιόπιστη χαρτογράφηση των εργαζόμενων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε υποστηρικτικές αυτού δραστηριότητες,
με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων στήριξης και κατάρτισης, την εφαρμογή των υφιστάμενων και τη θέσπιση νέων δικαιωμάτων, παροχών, εργαλείων, πολιτικών και μέτρων στήριξης των εργαζόμενων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τη βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής τους και τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών για την εφαρμογή και παρακολούθηση του σχετικού πλαισίου.
β) Η ενημέρωση των εγγεγραμμένων για τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση με παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης, περιλαμβανομένων σχετικών χρηστικών πληροφοριών, καθώς και η συγκέντρωση σε ένα σημείο του συνόλου της πληροφορίας για την κατάσταση εργασίας, ασφάλισης και δραστηριοποίησής τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος, το ΜΑΠ διασυνδέεται ηλεκτρονικά, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134), περί των δεδομένων του δημοσίου τομέα, και 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184), περί της διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα, με τις βάσεις δεδομένων του Πληροφορικού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), καθώς και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Taxis).

4. Το ΜΑΠ αντλεί από τις βάσεις με τις οποίες διαλειτουργεί τα ακόλουθα στοιχεία εκάστου φυσικού προσώπου, το οποίο εμπίπτει στους ορισμούς των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 102:
α) Το σύνολο των ημερών απασχόλησής του κατ' έτος, όπως αυτό αντλείται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,
β) την ασφαλιστική του κατάσταση, όπως αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,
γ) τις ημέρες ασφάλισής του κατ' έτος, όπως αντλούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,
δ) την ημεροχρονολογία έναρξης δραστηριότητας, καθώς και τους ΚΑΔ υπό τους οποίους δραστηριοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο,
ε) τα ετήσια εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία κάθε δραστηριοποιούμενος έχει δηλώσει, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι ενεργοί του ΚΑΔ για κάθε έτος, αποτελούν ΚΑΔ του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ή ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

5. Τα στοιχεία της παρ. 4 υπόκεινται σε ψευδωνυμοποίηση μετά την άντλησή τους και προ της εμφάνισής του στην πλατφόρμα του ΜΑΠ, στην οποία έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες της παρ. 6.

6. Πρόσβαση στα ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία του ΜΑΠ έχει η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι οποίες δύνανται να αντλούν ψευδωνυμοποιημένα πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους και επαγγελματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

7. Αρμόδια για την τήρηση του ΜΑΠ είναι η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα για:
α) την οργάνωση και την εποπτεία των βάσεων δεδομένων του,
β) την κανονική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου και την άντληση στοιχείων από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
γ) τη δημιουργία και ανάρτηση στο ΜΑΠ ενημερωτικού υλικού για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης, καθώς και για σχετικές με τα ανωτέρω χρηστικές πληροφορίες, προθεσμίες και λοιπούς όρους υποβολής αιτημάτων σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

8. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί τον εκτελούντα την επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Οι κατ' ελάχιστον υποχρεώσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εκτελούντα την επεξεργασία διέπονται από το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 60 του ν. 4624/2019, περί του εκτελούντος την επεξεργασία.

Άρθρο 104
Προσωπικός λογαριασμός εγγεγραμμένων στο ΜΑΠ


1. Στο Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) δικαιούνται να εγγραφούν όλοι όσοι εμπίπτουν στους ορισμούς των περ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 102 κατόπιν αυθεντικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

2. Η εγγραφή στο ΜΑΠ είναι προαιρετική και παρέχει στον εγγεγραμμένο πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του παρόντος. Κάθε εγγεγραμμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του οποτεδήποτε, άνευ άλλης διατύπωσης, μέσω επιλογής που του παρέχει το ΜΑΠ.

3. Από και με την εγγραφή στο ΜΑΠ δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός εκάστου εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου, στον οποίο αποτυπώνονται:
α) Το σύνολο των ημερών απασχόλησής του κατ' έτος, όπως αυτά αντλούνται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,
β) η ασφαλιστική του κατάσταση, όπως αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,
γ) οι ημέρες ασφάλισής του κατ' έτος, όπως αντλούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,
δ) η ημεροχρονολογία έναρξης δραστηριότητας, καθώς και οι ΚΑΔ υπό τους οποίους δραστηριοποιείται κάθε εγγεγραμμένος και
ε) τα ετήσια εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατ' έτος, τα οποία ο εγγεγραμμένος έχει δηλώσει, εφόσον όλοι οι ενεργοί του ΚΑΔ καθ' έκαστο έτος, αποτελούν ΚΑΔ του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ή ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

4. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο εγγεγραμμένος εργαζόμενος και επαγγελματίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα:
α) Ενημερώνεται για τη συνολική εικόνα δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής του στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα,
β) ενημερώνεται για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης με προσωποποιημένη πληροφόρηση με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και υφίστανται στο ΜΑΠ, καθώς και για σχετικές με τα ανωτέρω χρηστικές πληροφορίες, προθεσμίες και λοιπούς όρους υποβολής αιτημάτων,
γ) λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφα του συνόλου των στοιχείων του που έχουν καταχωρισθεί στον λογαριασμό του, καθώς και οποιοδήποτε πληροφοριακό ή άλλο υλικό είναι διαθέσιμο, δ) ενημερώνεται για όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες και δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

5. Κάθε πρόσβαση στο ΜΑΠ μετά την εγγραφή λαμβάνει χώρα κατόπιν αυθεντικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, περί των τρόπων αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 105
Έναρξη λειτουργίας ΜΑΠ

To Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) τίθεται σε λειτουργία με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός εύλογου χρόνου αμέσως μετά από την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Πλατφόρμα εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων στον τομέα της ΠΔΒ (Labor and Social Security Culture)», όπως αυτή περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα», το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την υπό στοιχεία 20041 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/15.2.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΥΤ7Η-ΦΛ8).Άρθρο 106
Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής


1. Η συμμετοχή των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού, σε δοκιμές (πρόβες) πριν από την έναρξη των παραστάσεων λογίζεται ως χρόνος εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, με ατομική συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών. Στην ατομική συμφωνία του πρώτου εδαφίου προβλέπεται ελάχιστος αριθμός δοκιμών.

2. Η αμοιβή της παρ. 1 θεωρείται αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, επί της αμοιβής διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

3. Ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας που έχει συναφθεί, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μέχρι την έναρξη των παραστάσεων από κάθε πλευρά, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή σπουδαίου λόγου.

4. Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας ευνοϊκότεροι για τους ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές, οι οποίοι απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, κατισχύουν.

5. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται πριν από την έναρξη των δοκιμών (προβών) και αναφέρουν υποχρεωτικά τον τόπο όπου θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές (πρόβες). Οι προσλήψεις αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση και έως την υπαγωγή του κλάδου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 (Α' 101), στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να προδηλώνουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τη διάρκεια των δοκιμών (προβών) και τη συμμετοχή των εργαζομένων της παρ. 1 σε αυτές, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε δοκιμής (πρόβας), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4808/2021, περί της ψηφιακής κάρτας εργασίας, και την υπ' αρ. 49758/26.5.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί της εφαρμογής συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας και της υποχρέωσης καταχώρισης ψηφιακών στοιχείων που σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Β' 2668).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 118 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 102, καθώς και οι ΚΑΔ και οι κωδικοί ειδικότητας στους οποίους εμπίπτουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες της παρ. 4 του άρθρου 102.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άντληση των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 103 από κάθε βάση με την οποία διαλειτουργεί, τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντληθούν, στο μέτρο που είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 103, το χρονικό σημείο από το οποίο και μετά αντλούνται τα εκάστοτε στοιχεία για κάθε βάση ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε βάσης, η διαδικασία ψευδωνυμοποίησης των στοιχείων μετά την άντλησή τους και προ της εμφάνισής τους στην πλατφόρμα του ΜΑΠ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, καθώς και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση στο ΜΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 και να συνεργάζονται με τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 7 του άρθρου 103, ο τρόπος εγγραφής και διαγραφής του προσωπικού λογαριασμού του εγγεγραμμένου αιτήσει του εγγεγραμμένου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 103 και 104. Με την απόφαση αυτή δύναται να προβλέπονται επιπλέον κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών προς καταχώρηση στο ΜΑΠ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, η διαδικασία, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο, τεχνικό ή λεπτομερειακό, θέμα για τη λειτουργία του ΜΑΠ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα του άρθρου 107 καθορίζονται: α) Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος, οι προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια,
β) οι δικαιούχοι του προγράμματος,
γ) η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος και τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα,
δ) κάθε άλλο αναγκαίο, τεχνικό ή λεπτομερειακό, θέμα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εν γένει εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 107.
Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ηθοποιός, Εργάνη ΙΙ, Επαγγελματίες πολιτισμού