24/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέο πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, κ.ά.Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλος Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Με το υπόψη σχέδιο νόμου:

ΜΕΡΗ Α’ και Β’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Ορίζεται ότι επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 εξετάζονται σύμφωνα με το πλαίσιο του ν. 4399/2016 ως προς την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

β. Δικαιούνται φορολογικής απαλλαγής κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, οι οριζόμενες επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 4399/2016.

γ. Ρυθμίζεται η διαδικασία αποζημιώσεων μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.

δ.
Παρέχεται δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες δύνανται να διενεργούνται είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ-Αν), είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.).

ε.Θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν τα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) και
ειδικότερα:
- αποσαφηνίζονται ζητήματα χωροθέτησης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.),
- επανακαθορίζεται το ποσό που θα χρεώνει η Ε.Α.Δ.Ε.Π., για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του Ε.Π..

στ. Επανακαθορίζονται:

- το χρονικό περιθώριο υποβολής αίτησης, για έκδοση των πιστοποιητικών, περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οριζόμενων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προς το Δημόσιο κ.λπ.

- το πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% (ιδιαίτερα ως προς τους όρους εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών).

ζ. Παρατείνεται έως 30.6.2023 η εφαρμογή του μέτρου “καλάθι του νοικοκυριού”.

η. Παρέχεται η δυνατότητα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εάν εγείρονται υπόνοιες διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, με την έννοια του άρθρου 74 του ν. 4537/2018, να ζητά την άμεση δέσμευση του λογαριασμού πίστωσης από το ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή το υποκατάστημα αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος, που έχει άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο οποίο τηρείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

θ. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 1100/1980 που αφορούν τη λειτουργία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και ειδικότερα:

- Δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι δέκα (10) ημέρες το μήνα, αντί μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, όπως ισχύει, τα οριζόμενα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους.

- Καταβάλλεται στα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. αποζημίωση ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικήσεων, αντί αποζημίωσης ίσης προς τα δύο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης, κατά συνεδρίαση, των μελών της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ισχύει.


ι. Επανακαθορίζεται η διαδικασία σύστασης εταιρείας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) και ορίζεται ο τρόπος αυθεντικοποίησης εταιρείας στην περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας των στοιχείων της από την αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

ια. Υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 4310/2014 το ν.π.ι.δ. «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» («ΕΛ.ΚΕ.Δ») και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) [δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) κ.λπ.].

ιβ. Επεκτείνεται το πλαίσιο προστασίας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές του ν. 4792/2021 και στην οριζόμενη κατηγορία προμηθευτών γεωργικών προϊόντων.

ιγ. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία (ισχύουσα λήξη στο τέλος του έτους 2026), η διάρκεια της εταιρείας «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.». (άρθρα 1-29)


ΜΕΡΟΣ Γ'

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Συνιστάται Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστραλίας. Καθορίζονται η έδρα, η τοπική αρμοδιότητα και η στελέχωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας.(άρθρα 30-48)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

1.Ρυθμίζονται, εκ νέου, θέματα σχετικά με την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω αφαλάτωσης, για την υδροδότηση νησιών (άρθρο 50 του ν.4487/2017) και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. Παρατείνονται:
i) η προθεσμία για την έκδοση της μόνιμης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης με ευθύνη του αρμόδιου φορέα εκμετάλλευσης και
ii) η ισχύς των προσωρινών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

β. Προβλέπονται:

i) η επιβολή προστίμων, κατά τα ισχύοντα, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, στους παραβάτες των προαναφερόμενων διατάξεων,
ii) η δημιουργία, με κ.υ.α., πληροφοριακού συστήματος, ως μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των προαναφερόμενων αδειοδοτήσεων.

(άρθρο 49)

2. α. Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με τους πλωτούς τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου και τον τρόπο επιλογής του τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) κ.λπ.

β. Παρατείνεται η προθεσμία σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής. (άρθρα 50- 53)

3.Καθορίζεται η οριοθέτηση της γραμμής αιγιαλού στη Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας και θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις καθώς και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης του ανωτέρω λιμένα. (άρθρο 54)

4. Τροποποιείται το άρθρο 86 του ν.4504/2017 και επανακαθορίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Νομιμοποιούνται υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις (κύρια λιμενικά έργα, εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη) σε ζώνες λιμένα ανεξαρτήτως ενδιαφέροντος, που δεν κατασκευάστηκαν νομίμως μέχρι την 29η.4.2013 από φορείς του Δημοσίου. (Κατά τα ισχύοντα, νομιμοποιούνται μόνο οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σε λιμένες εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος).

Για τα ανωτέρω έργα εξακολουθεί να οφείλεται αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης για το διάστημα πριν την εκκίνηση της διαδικασίας νομιμοποίησης, η οποία μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 50% είτε με άτοκες δόσεις και διαγραφή των προσαυξήσεων.

β. Προβλέπεται η εξαίρεση των εκτάσεων προς αποχαρακτηρισμό, όπου υφίστανται τα προαναφερόμενα προς νομιμοποίηση έργα, από την καταβολή αποζημίωσης χρήσης από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις αυτές περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών, ως κοινόχρηστες εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας.

γ. Παρέχεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα εκτέλεσης στα προαναφερόμενα υφιστάμενα έργα, των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των προαναφερόμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ’ αυτών μέχρι την κατεδάφισή τους. (άρθρα 55 - 57)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Εισάγονται ρυθμίσεις για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Συγκεκριμένα:

1. α. Χορηγείται από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφεξής, ειδική σύνταξη σε όσους έπαθαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, λόγω του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και στις οικογένειες όσων απεβίωσαν από το συμβάν αυτό. β. Η προαναφερόμενη ειδική σύνταξη τελεί υπό ειδικό καθεστώς κατά την καταβολή της (είναι αφορολόγητη, δε μεταβιβάζεται, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, κ.λπ.). (άρθρο 58)

2.Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς (άρθρου 25 του ν.2961/2001) τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία των αποβιωσάντων ή αγνοουμένων λόγω του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος.(άρθρο 59)

3. Διαγράφονται αυτοδικαίως οι ανεξόφλητες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων, αγνοουμένων ή σοβαρά πληγέντων στο από 28.2.2023 σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και των στενών συγγενικών τους προσώπων. (άρθρο 60)

4. α. Προβλέπεται η αυτοδίκαιη διαγραφή των ατομικών οφειλών, βεβαιωμένων και μη, προς ασφαλιστικά ταμεία των οριζόμενων προσώπων (αποβιωσάντων στο ανωτέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα, των συνδεόμενων με αυτούς προσώπων κ.λπ.) οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί κατά την αναφερόμενη ημερομηνία.

β. Βεβαιώνονται, κατ' εξαίρεση, στο όνομα του ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι διαγραφείσες οφειλές προς τα οριζόμενα ασφαλιστικά ταμεία. (άρθρο 61)

5.Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994 περί διορισμού σε κενή οργανική θέση στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο και επί συζύγων ή συμβίων καθώς και επί συγγενών μέχρι β' βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού παρέχεται και σε πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία του ανωτέρω δυστυχήματος. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στους συζύγους τους ή στους συμβίους τους ή σε ένα (1) τέκνο τους και αν δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο μεταβιβάζεται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ρύθμισης καθορίζονται με υπουργική απόφαση. (άρθρο 62)

6. α. Καλύπτονται πλήρως, από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οριζόμενες δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών στο ανωτέρω σιδηροδρομικό δυστύχημα.

β. Δικαιούνται, τα οριζόμενα πρόσωπα, δια ζώσης και κατ' οίκον, δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη, μέσα από το δίκτυο Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ε.Σ.Υ., μέσω των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν.2716/1999 που διαθέτουν άδεια Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και τηλεφωνικά, μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γ ραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.(άρθρα 63 - 64)

7.Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στους φοιτητές και στους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος καθώς και στους φοιτητές και στους υποψήφιους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή οι συμβιούντες αυτών απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ειδικότερα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή άλλης Α.Ε.Α., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων φοιτητών.

β.
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι και Α.Ε.Α., καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων και με προσαύξηση 20% σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου των ετών 2023, 2024 και 2025.

Η ίδια ως άνω δυνατότητα δίδεται και στους υποψηφίους για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. για το έτος 2023 με το ποσοστό 10%, χωρίς νέα εξέταση.

γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης. (άρθρο 65)

8. α. Ορίζονται και τα θύματα του ανωτέρω σιδηροδρομικού δυστυχήματος δικαιούχοι της νομικής βοήθειας του ν.3226/2004, ως προς τις ποινικές και αστικές τους αξιώσεις.

Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του εν λόγω δυστυχήματος.

β. Κηρύσσονται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 910 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.), αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν στις απαιτήσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με το προαναφερόμενο σιδηροδρομικό δυστύχημα. (άρθρο 66)

9. α. Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019). Συγκεκριμένα, επανακαθορίζεται η αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων:

- επικίνδυνη οδήγηση (άρθρο 290Α ΠΚ) και συμπεριλαμβάνονται σε αυτή νέες περιπτώσεις οδήγησης για υπερβολική ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας ή εντός κατοικημένης περιοχής καθώς και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), για τις οποίες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, στις περιπτώσεις εκείνες που η οδήγηση τροχοφόρου οχήματος δύναται να θέσει σε κίνδυνο ξένα πράγματα, ανθρώπινη ζωή ή να επιφέρει βαριά σωματική βλάβη, σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή και θάνατο,

- επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), όπου συμπεριλαμβάνονται η αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας των εγκαταστάσεων ή των συγκοινωνιακών μέσων και προβλέπεται η επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης εάν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. (Κατά τα ισχύοντα, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη εάν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων),

- διακεκριμένη κλοπή (άρθρο 374 ΠΚ) και διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (άρθρο 394Α ΠΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η αφαίρεση και η διάθεση πράγματος που προορίζεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς και προβλέπεται η επιβολή ποινής κάθειρξης έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.

β. Συμπληρώνεται η ισχύουσα νομοθεσία (ν.4557/2018) σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με την προσθήκη και των προαναφερόμενων αξιόποινων πράξεων στα βασικά αδικήματα του νόμου αυτού, για τα οποία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.(άρθρα 67 - 71)


ΜΕΡΟΣ Ε'

Περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα:

1. α. Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κάλυψης έως τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Γ/2015), κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων.

β. Προβλέπεται διαζευκτικά η κάλυψη και από δημοσιογράφους των δύο (2) θέσεων στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου της Υ.Π.Α. (άρθρο 72)

2.Ρυθμίζονται θέματα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και μεταξύ άλλων:

α. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται και διενεργούνται από τις αρμόδιες μονάδες της Α.Π.Α., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, δαπάνες ή υποχρεώσεις κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων μη εκκαθαρισμένων δαπανών σε βάρος του Αρχικού Προϋπολογισμού και της Πάγιας Προκαταβολής της Αρχής (άρθρου 51 παρ. 1 περ. ιε' του ν. 4757/2020).

β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της Αρχής που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την εξυπηρέτηση της ειδικής αποστολής και του έργου της.

γ. Αυξάνεται κατά εικοσιπέντε (25) επιπλέον κενές οργανικές θέσεις, το ανώτατο όριο των κενών οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. που επιτρέπεται να στελεχωθούν από το προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης, από τον Διοικητή της Α.Π.Α., συμβάσεων μίσθωσης ή πάσης φύσεως παραχώρησης ή διάθεσης χώρων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Δ.Α.Α.) με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δ.Α.Α., προς εξυπηρέτηση των αναγκών εγκατάστασης βοηθητικών υπηρεσιών της Α.Π.Α. εντός των εγκαταστάσεων του Δ.Α.Α.

ε. Προβλέπεται η μεταφορά στην Α.Π.Α. ποσών που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο, ως έσοδα από παράβολα κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα και τα οποία δεν της έχουν αποδοθεί. Καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης αυτών, μέσω επιχορήγησης της Α.Π.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.(άρθρο 73)

2.Αυξάνεται, κατά εξήντα (60) [από 120 σε 180], ο αριθμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων, οι οποίες εκτελούνται κατά τα ισχύοντα (άρθρο 3 παρ.5 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015).

Με κ.υ.α., προσδιορίζονται ανά έτος οι περιφερειακοί αερολιμένες, για το προσωπικό των οποίων ισχύει η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση των ημερών μετακίνησης. (άρθρο 74)

3.Προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό των εταιρειών «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής.

Επιτρέπεται στις προαναφερόμενες εταιρείες, η πλήρωση, έως την οριζόμενη ημερομηνία, θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ. ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνιτών και υπό τους όρους ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας ενός (1) έτους, κατά τα ισχύοντα, από τον πίνακα των επιλαχόντων του διαγωνισμού της Προκήρυξης 1/2020.

Επιτρέπεται, επίσης, στην εταιρεία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», η σταθερή απασχόληση συνεργατών δικηγόρων με αμοιβή, το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το ύψος που καθορίζεται με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 παρ.10 του ν.4354/2015). (άρθρα 75 - 77)

4.Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην πλήρωση θέσεων προσωπικού στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.). Συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων που περιλαμβάνονται σε Π.Υ.Σ., στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του Οργανισμού, από τους περιλαμβανόμενους στους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 1/2022 Προκήρυξης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και για τις αναφερόμενες ειδικότητες, με σύμβαση εργασίας ι.δ.α.χ., για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών αυτού σε προσωπικό.

Με υπουργική απόφαση, προσαυξάνονται οι θέσεις της προαναφερόμενης Προκήρυξης, κατά ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα, με ανάλογη προσαύξηση των θέσεων που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ν.4765/2021.

β. Δεν εφαρμόζεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προσωπικού ι.δ.α.χ. στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δυνάμει της ανωτέρω Προκήρυξης.

γ. Συγκροτούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ειδικές επιτροπές, για τη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. στον τομέα της φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., που συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του ν.4506/2017 (18μηνες συμβάσεις, χωρίς Π.Υ.Σ.) και χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων σε αυτές.
(άρθρα 78 - 79)

5. Ρυθμίζονται θέματα επιβατικών μεταφορών αναφορικά με:

- τη δυνατότητα αντικατάστασης κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με μεταχειρισμένα, έως τριών (3) ετών από την αρχική θέση αυτών σε κυκλοφορία, επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων,

- την αύξηση του χρόνου μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, στα

νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας για την οριζόμενη χρονική περίοδο. (άρθρα 80- 81)

6. α. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 2963/2001 που αναφέρονται στην ενίσχυση των Κ.Τ.Ε.Λ. και συγκεκριμένα:

i) Παρέχεται ενίσχυση και για τη θέση σε κυκλοφορία αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. (Κατά τα ισχύοντα, παρέχεται ενίσχυση μόνο για την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή των μετόχων αυτών).

ii) Διατίθεται, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρηματοδότησης, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής κτήσης των προαναφερόμενων λεωφορείων, εφόσον είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά με τις οριζόμενες προδιαγραφές.

β. Ορίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της αφετηρίας, των ενδιάμεσων στάσεων και του τέρματος της διαδρομής της άγονης γραμμής, για την εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.

(άρθρα 83 - 84)

7. Εισάγονται ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα οχήματα και μεταξύ άλλων:

α. Καθορίζεται η διαδικασία:
i) έγκρισης χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων στα καινούργια και στα μεταχειρισμένα μικρά ρυμουλκούμενα οχήματα (κατηγορίας Ο1 - Ο2) και
ii) μεταβίβασης της κυριότητας από επαχθή αιτία ρυμουλκούμενου οχήματος, που έχει τεθεί σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητο όχημα.

β. Επιβάλλονται:
i) τέλος αδείας ρυμουλκουμένων για τα οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, ανάλογα με την κατηγορία με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας (30 ή 75 ή 100 ευρώ, κατά περίπτωση) και
ii) τέλος μεταβίβασης της κυριότητας ρυμουλκουμένων οχημάτων.

γ. Προβλέπεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, για τη χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων σε ρυμουλκούμενα οχήματα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας λόγω φθοράς, καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς τους (15 ευρώ για την πρώτη φορά και 30 ευρώ για τη δεύτερη και για κάθε επόμενη φορά).

δ. Επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας ή αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή επωνυμίας υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 51 του ν.4178/2013.

(άρθρα 82, 87, 88, 89 - 93)

8.Παρατείνονται οι προθεσμίες για:

- την έναρξη κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) από τους υπόχρεους ο.τ.α. α' βαθμού,

- την έκδοση της κ.υ.α., σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για τη

δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Σ.Β.Α.Κ. (άρθρο 94)

9. α. Παρέχεται η δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών καθώς και τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Μητρώο Εξεταστών. (άρθρα 95 - 99)

10. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις.

(άρθρα 100- 101)


ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. α. Προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) το οποίο θα φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.).

β. Περιγράφεται η διασύνδεση του Μητρώου με τις σχετικές βάσεις δεδομένων (όπως Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, e-Ε.Φ.Κ.Α., Τ.Ε.Κ.Α.) και ορίζονται τα αντλούμενα στοιχεία για τα εντασσόμενα φυσικά πρόσωπα.

γ. Διευκρινίζεται ότι το κόστος δημιουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου θα καλυφθεί μέσω χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

δ. Παρέχονται οι νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση με κ.υ.α των συναφών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του Μητρώου.

(άρθρα 102-105 και 118)

2.Εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου προετοιμασίας (πρόβας) ως χρόνου εργασίας των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού. (άρθρο 106)

3.Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης προγράμματος με σκοπό τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου (στον τομέα της υφαντικής, ξυλοτεχνίας και αγγειοπλαστικής) με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (άρθρο 107)

4.Επιτρέπεται:
i) η κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα Φαλήρου,
ii) η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις για την κατασκευή έργων απαραίτητων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα κ.λπ. (άρθρα 108-112)

5.Επανακαθορίζεται ο χρόνος διορισμού του πρώτου Γενικού Διευθυντή και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των μουσείων του άρθρου 3 του ν. 5021/2023. (άρθρο 113)

6. Εξυπηρετούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι οικονομικές υποχρεώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών, που καταργούνται με τις ειδικότερα οριζόμενες διατάξεις, καθώς και εκάστου των αναφερόμενων Μουσείων. (άρθρο 114)

7. α. Παρέχεται δυνατότητα στους προπονητές σκοποβολής να διατηρούν την αθλητική τους ιδιότητα και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας να συμμετέχουν στους μνημονευόμενους αγώνες υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. β. Δύνανται να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου και οι προπονητές των αθλητών εκείνων που κατέκτησαν τις μνημονευόμενες διακρίσεις στις αναφερόμενες διοργανώσεις.

(άρθρα 115 - 117)

ΜΕΡΟΣ Ζ'

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα, αναδρομικά από την οριζόμενη ημερομηνία και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., να αναλαμβάνουν σε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. και λοιπούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης φορείς, καθήκοντα:

- προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, υποδιοικητή, γενικού διευθυντή, διευθυντή ή μέλους Δ.Σ. κ.λπ., με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της θητείας τους,

- διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, με καθεστώς μερικής απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

(Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4957/2022, τα προαναφερόμενα πρόσωπα τίθενται σε αναστολή καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους στις μνημονευόμενες θέσεις). (άρθρα 119-122)


ΜΕΡΟΣ Η'

Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα:

1. Ιδρύεται νέα ακαδημαϊκή μονάδα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και συγκεκριμένα:

α. Εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής «Τμήμα Ψυχολογίας» με έδρα το Διδυμότειχο και καθορίζεται η αποστολή του.

β. Προβλέπεται η οργάνωση, από το Τμήμα Ψυχολογίας, προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Συνιστώνται στο ανωτέρω Τμήμα, οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μέχρι την πλήρωση των οποίων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες της νέας ακαδημαϊκής μονάδας καλύπτονται από υφιστάμενο διδακτικό προσωπικό [μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)] καθώς και με πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

δ. Συνιστάται, επίσης, νέα οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ψυχολογίας (Γραμματεία Τμήματος).

ε. Προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των προαναφερόμενων μονάδων (ακαδημαϊκής και διοικητικής) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα ως προς τη λειτουργία του Τμήματος Ψυχολογίας. (άρθρο 123)

2α. Επαναπροσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα στελέχωσης του παιδικού σταθμού που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (άρθρα 124- 125)


ΜΕΡΗ Θ' και I'

Περιλαμβάνονται λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις διαφόρων Υπουργείων και μεταξύ άλλων:

1.Επεκτείνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου, σε όλους τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή τμημάτων γεωπονικής, δασολογικής και ιχθυολογικής κατεύθυνσης αντίστοιχα, πενταετούς φοίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

(άρθρο 126)

2. α. Ιδρύεται Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.). και καθορίζονται με π.δ. τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της.

Για το ιπτάμενο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας χορηγείται το προβλεπόμενο, κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 127 περ. ΣΤ, του ν.4354/2015), πτητικό επίδομα και εξακολουθεί να ισχύει η παρ.6 του άρθρου 2 του ν.2334/1995 σχετικά με τον υπολογισμό στο διπλάσιο του συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού αυτού.

Η Υ.Ε.Μ.Ε.Α έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις και αναθέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με διεθνείς ή διακρατικούς οργανισμούς, αποτελεί δε καθολικό διάδοχο των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και των συναφθεισών συμβάσεων ή αναθέσεων από την υπηρεσία «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας» (άρθρο 25 του ν.2800/2000).

β. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας της υπηρεσίας «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας» για την υλοποίηση δαπανών που αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και για τις δαπάνες μίσθωσης εναερίων μέσων Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2023, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ιδρυόμενης υπηρεσίας.

γ. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) συμπεριλαμβανομένης και της υλοποίησης των επιχειρησιακών αναγκών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, μίσθωσης και αγοράς εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και δίνεται η δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις και αναθέσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και με διεθνείς ή διακρατικούς οργανισμούς. (άρθρα 127- 128)

3. Παρέχεται και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2023, η δυνατότητα για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, με την καταβολή αποζημίωσης, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα (12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.(άρθρο 129)

4.Προβλέπεται η πληρωμή ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τιμολογήθηκαν και δεν αποπληρώθηκαν στο πλαίσιο των μνημονευόμενων εκτελεστικών συμβάσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 131)

Κατεβάστε το νομοσχέδιο από εδώ

Κατεβάστε την αιτιολογική έκθεση από εδώ
Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επενδυτικά σχέδια, Σιδηροδρομικές μεταφορές