23/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΛΤΕ - Έρευνα IFIAR 2023

Η Επιτροπη? Λογιστικη?ς Τυποποι?ησης και Ελε?γχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινω?νει την ετη?σια ε?ρευνα ε?τους 2022 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικα? με τα ευρη?ματα των μελω?ν του που προε?κυψαν απο? τους ποιοτικου?ς ελε?γχους επι? των ελεγκτικω?ν ε?ργων που εκτελου?νται απο? τις ελεγκτικε?ς εταιρει?ες που συνδε?ονται με τα ε?ξι (6) διεθνη? ελεγκτικα? δι?κτυα.

Πενη?ντα ένα (51) με?λη του IFIAR συνε?βαλαν στην ε?ρευνα του 2022. Το IFIAR συγκε?ντρωσε πληροφορι?ες σχετικα? με δυ?ο κατηγορι?ες δραστηριοτη?των: ποιοτικου?ς ελε?γχους που πραγματοποιη?θηκαν στα εσωτερικα? συστη?ματα δικλι?δων ποιο?τητας σε επι?πεδο εταιρει?ας και επιθεωρη?σεις μεμονωμε?νων ελεγκτικω?ν αναθε?σεων.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως με?λος του IFIAR, συμμετει?χε στην ε?ρευνα του 2022.

Τα μέλη του IFIAR ανέφεραν στην έρευνα του 2022 ότι το 26% των ελέγχων που επιθεωρήθηκαν είχαν τουλάχιστον ένα εύρημα, σε σύγκριση με το 30% στην έρευνα του 2021 και μειωμένο από 47% στην πρώτη έρευνα, το 2014, που κατέγραψε αυτή τη μέτρηση.

Περίπου το 64% των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων που υποβλήθηκαν στην έρευνα του 2022 σχετίζονται με ελέγχους για χρήσεις που έληξαν τέλη του 2020 ή το 2021, αντανακλώντας έτσι τα τέλη χρήσεων εν πανδημίας. Ενώ η πλειονότητα των επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η αυστηρότητα των προγραμμάτων επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ελέγχων των εισηγμένων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ/PIE) που επιθεωρήθηκαν, παρέμεινε συνεπής με τα προηγούμενα έτη.

Ενώ τα ευρήματα της έρευνας έχουν δείξει βελτίωση από την έναρξη της παρακολούθησης που ήταν το 2014, παραμένει γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο των ελέγχων των ΟΔΣ που έχουν επιθεωρηθεί έχουν τουλάχιστον ένα εύρημα. Το IFIAR προτρέπει τα δίκτυα GPPC και τις εταιρείες μέλη τους να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, τη μείωση του αριθμού των επιθεωρήσεων με ευρήματα και την επαγρύπνηση απέναντι στις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον, όπου οι τρέχουσες συνθήκες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ελέγχου και να επηρεάσουν την ποιότητα του ελέγχου. Το IFIAR παρακολουθεί τις γενικές τάσεις στα ευρήματα των ερευνών με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μεμονωμένες αλλαγές από έτος σε έτος στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στα προγράμματα επιθεωρήσεων των μελών δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές διαρκών αλλαγών στην ποιότητα του ελέγχου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας όταν εξετάζεται η πρόοδος των εταιρειών στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου. Οι διαδικασίες επιθεώρησης των μελών ακολουθούν μια μεθοδολογία βασισμένη στον κίνδυνο (risk-based methodology) και δεν προορίζονται απαραίτητα για την επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος όλων των εταιρειών ή όλων των στοιχείων ελέγχου ποιότητας ή των εργασιών διασφάλισης των εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενώ η ευθύνη για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου ανήκει στις ελεγκτικές εταιρείες, το IFIAR επιδιώκει να επηρεάσει την πρόοδο προς συνεπείς, υψηλής ποιότητας ελέγχους παγκοσμίως μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ικανοτήτων ρυθμιστικής εποπτείας των μελών της και της τακτικής δέσμευσης και πρόκλησης των δικτύων GPPC να επιτύχουν ελέγχους υψηλότερης ποιότητας.

Σχετικά με την Έρευνα

Η ετήσια έρευνα ευρημάτων επιθεώρησης του IFIAR συλλέγει δεδομένα για βασικά αποτελέσματα από επιθεωρήσεις των μελών του IFIAR σε εσωτερικα? συστη?ματα δικλι?δων ποιο?τητας σε επι?πεδο εταιρει?ας των ελεγκτικών εταιρειών και σε ελέγχους εισηγμένων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ/PIE), συμπεριλαμβανομένων συστημικά σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (systemically important financial institutions /SIFI). Τα ευρήματα επιθεώρησης για ελέγχους PIE είναι ελλείψεις σε ελεγκτικές διαδικασίες που υποδεικνύουν ότι η ελεγκτική εταιρεία δεν συγκέντρωσε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να υποστηρίξει τη γνώμη του, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι ουσιωδώς ανακριβείς.

Έρευνα IFIAR 2022 σχετικά με τα ευρήματα ποιοτικών ελέγχων.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλοςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
IFIAR