20/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΑRTION 2022


Ο Όμιλος εταιρειών ARTION κατά την διάρκεια της χρήσης του 2022, υλοποίησε με επιτυχία την επιχειρηματική του στρατηγική.

Επενδύοντας σε νέα πληροφοριακά συστήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό, εξέλιξε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του, προσπαθώντας να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο, την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2022, τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ARTION είναι τα ακόλουθα:

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ARTION Χρήση 2022

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€)

1/1/2022-31/12/2022

% Ετήσιας μτβ

Κύκλος Εργασιών

8.019.986,09

22,67%

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

(EBITDA)

2.068.958,54

233,16%

Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2022 ανήλθε στα 8.019.986,09 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,67% έναντι του έτους 2021 και τα Κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2.068.958,54 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 233,16% έναντι του έτους 2021.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€)

1/1/2022-31/12/2022

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

1.908.676,52

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

2.101.026,82

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

16.198,74

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

0,00

Ίδια Κεφάλαια

3.482.859,19

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

3.691.408,23

Συντελεστής Μόχλευσης

60,79%

Ο Όμιλος, με σταθερό προγραμματισμό, προχώρησε κατά το έτος 2022 σε επένδυση αγοράς ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στέγασης του προσωπικού, χωρίς να επηρεαστεί η ρευστότητά του, που παραμένει σε υψηλά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα 1,9 εκ. €). Η αγορά του ακινήτου καλύφθηκε εν μέρει με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και με ίδια κεφάλαια.

Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

Ο Όμιλος από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ένας από τους σημαντικότερους πόρους του Ομίλου είναι οι εργαζόμενοι, που αυξήθηκαν κατά την Χρήση του 2022 κατά 13,33 %.

Στοιχεία Εργαζομένων Ομίλου

2022

2021

% μτβ

Αριθμός Εργαζομένων

153

135

13,33%

Στόχοι επόμενων ετών

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Γιώργος Δαλιάνης, παρουσιάζει τους στόχους των επόμενων ετών:

  • Για το 2023 ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών άνω των 10 εκ. € και αύξηση του EBITDA σε ποσοστό 30%. Ήδη κατά το πρώτο δίμηνο ο Όμιλος είναι εντός του στόχου του.
  • Προτεραιότητα, επίσης, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων τεχνολογίας, όπως λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (WMS), ΒΙ (Business Intelligence) και εξειδικευμένες web εφαρμογές για επιχειρήσεις.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: Για την επιτυχία των στόχων τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ο Όμιλος, τέλος, εξετάζει την περαιτέρω επέκτασή του μέσω εξαγορών ή συμμετοχών σε εταιρείες τεχνολογίας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οικονομικά δεδομένα, Κύκλος εργασιών