14/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εργατών γης

Τέθηκε σε λειτουργία στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/eisphores-ergaton-ges-phorologikes-bebaioseis-ekkathariseon-epiloge-asphalistikes-kategorias), μέσω της οποίας, οι -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ- απασχολούμενοι ως εργάτες γης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν.

Επισημαίνονται τα εξής:

- Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης και ισχύει για όλο το έτος.

- Η προθεσμία υποβολής της αίτησης - δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/3/2023.

- Ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση - δήλωση επιλογής κατηγορίας θα ενταχθούν στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία Αγροτών.

Μήνυμα με την εισαγωγή στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ :

• Εάν δεν υποβληθεί αίτηση για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η κατάταξή σας θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

• Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σε προηγούμενο έτος ασφάλιση στον π. ΟΓΑ, η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία ανεξαρτήτως της επιλογής.

• Στις περιπτώσεις που ασφαλίζεστε στο έτος παράλληλα για μη μισθωτή απασχόληση (πχ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ) η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί για τη μη μισθωτή ασφάλισή σας.

• Εάν δεν επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία για κάποιο έτος η κατάταξη για το έτος αυτό θα πραγματοποιηθεί στην ασφαλιστική κατηγορία του προηγούμενου έτους.

• Η παροχή δυνατότητας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δεν τεκμαίρει την ασφάλισή σας στο έτος καθώς κατά την εκκαθάριση θα διενεργηθούν έλεγχοι προϋποθέσεων.»

1. Δήλωση Ασφαλιστικής Κατηγορίας

Παρακαλούμε επιλέξτε έτος δήλωσης:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμείτε για την εκκαθάριση εργοσήμων σας. Εάν δεν επιλέξετε κατηγορία, αυτόματα το σύστημα επιλέγει για εσάς την 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εργατών γης αφορά τόσο στα έτη 2020-2022, όσο και στο τρέχον έτος 2023 (υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να απασχολούνται ως εργάτες γης).

Αυτή η δυνατότητα δίνεται πλέον και στους εργάτες γης με σκοπό να λάβουν υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό Ποσό

87,00 €

32,00 €

2,00 €

121,00 €

104,00 €

38,00 €

2,00 €

144,00 €

132,00 €

38,00 €

3,00 €

173,00 €

166,00 €

38,00 €

3,00 €

207,00 €

207,00 €

38,00 €

4,00 €

249,00 €

280,00 €

38,00 €

6,00 €

324,00 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό Ποσό

89,00 €

32,00 €

2,00 €

123,00 €

107,00 €

38,00 €

2,00 €

147,00 €

136,00 €

38,00 €

3,00 €

177,00 €

171,00 €

38,00 €

3,00 €

212,00 €

212,00 €

38,00 €

4,00 €

254,00 €

288,00 €

38,00 €

6,00 €

332,00 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό Ποσό

91,00 €

32,00 €

2,00 €

125,00 €

110,00 €

38,00 €

2,00 €

150,00 €

139,00 €

38,00 €

3,00 €

180,00 €

175,00 €

38,00 €

3,00 €

216,00 €

218,00 €

38,00 €

4,00 €

256,00 €

295,00 €

38,00 €

6,00 €

339,00 €

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Κλάδος Σύνταξης

Κλάδος Υγείας

Εισφορά αγροτικής εστίας

Συνολικό Ποσό

99,78 €

35,09 €

2,19 €

137,06 €

120,61 €

41,67 €

2,19 €

164,47 €

152,41 €

41,67 €

3,29 €

197,37 €

191,88 €

41,67 €

3,29 €

236,84 €

239,03 €

41,67 €

4,39 €

285,09 €

323,45 €

41,67 €

6,58 €

371,70 €

Σημειώσεις

1. Οι εργάτες γης, που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και αμείβονται με εργόσημο, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά ύψους 10% επί της αμοιβής τους, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας).

2. Στο τέλος κάθε έτους διενεργείται εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί στο σύνολο του έτους θα πρέπει να καλύπτουν τις προβλεπόμενες εισφορές του πρώην ΟΓΑ για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει βάσει της εκκαθάρισης. Εάν προκύπτει διαφορά αυτή καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο.

3. Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης έχει ολοκληρωθεί έως και τη χρήση 2019- συνεπώς μετά την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και τον υπολογισμών εισφορών εργοσημων θα ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση για τα επόμενα έτη!!

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας θα επηρεάσει το καταβλητέο ποσό…..

4. Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο προσδιορίζεται κατ’ έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις ημέρες εργασίας, τις παρακρατηθείσες εισφορές από την εξαργύρωση εργοσήμου (στις περιπτώσεις που οι ημέρες εργασίας είναι λιγότερες των 150) και τον χρόνο ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το προηγούμενο έτος (σχετ. 42/2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ).

5. Οι περί εργοσήμου διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή στα πρόσωπα που ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ έως 31-12-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3232/2004, όπως ισχύει, δηλαδή στους:

  • απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ
  • απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις - εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις)
  • ανειδίκευτους εργάτες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς φυτικής παραγωγής, σε υδατοκαλλιέργειες, ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και φυτώρια.
  • αλλοδαπούς εργαζόμενους που προσκαλούνται να απασχοληθούν στην αγροτική οικονομία για ένα έτος
  • αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ασφαλιστική κατηγορία, Ασφάλιση των εργατών γης, Εργάτης γης, εργάτες γης