10/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Εν μέσω κατακλυσμού θλιβερών ειδήσεων του Σαββατοκύριακου που πέρασε και διηνεκούς εθνικού πένθους, υπήρξαν και φορολογικές ειδήσεις. Έτσι η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο πως μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να ανιχνεύονται σε πραγματικό χρόνο ύποπτα περιστατικά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ενώ οι φορολογούμενοι θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη συμπεριφορά τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος εδράζονται στο ότι:

1. Θα μπορεί να συνδέεται και να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της ΑΑΔΕ καθώς και εξωτερικών πηγών.

2. Θα προσφέρεται η δυνατότητα παραγωγής στατιστικών και διαδραστικών αναφορών επιχειρησιακής ευφυΐας για το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών στους επιχειρησιακούς χρήστες.

3. Θα υφίσταται επεξεργασία των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί η παραγωγή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, η λήψη απόφασης και δράσης βάσει αυτών και η άμεση ενημέρωση των εφαρμογών.

4. Στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης το οποίο θα περιλαμβάνει τεχνικές με τις οποίες θα γίνεται επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή πληροφορίας από μεγάλα σύνολα δεδομένων με σκοπό να γίνουν προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Αρχικά, τα ιστορικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για να χτίσουν ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο συλλαμβάνει τις σημαντικές μελλοντικές τάσεις. Στη συνέχεια, το μοντέλο πρόβλεψης που δημιουργείται, θα χρησιμοποιείται σε τρέχοντα δεδομένα για να προβλέψει τι θα συμβεί μελλοντικά ή για να προτείνει δράσεις με τις οποίες θα επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

5. Θα υφίσταται η δυνατότητα παραγωγής συνθετικών δεδομένων.

6. Θα υφίσταται η δυνατότητα χρήσης προβλεπτικών μελλοντικών τάσεων.

Πράγματι, η τεχνική νοημοσύνη εξακοντίζει τις ελεγκτικές δυνατότητες με το να μπορεί να συνθέτει ένα τεράστιο πλήθος διάσπαρτων πληροφοριών που υπάρχουν για τον καθένα μας, είτε μέσω θεσμικών φορέων (τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα κλπ.), είτε ακόμα και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνθέτοντας ένα σχεδόν πλήρες οικονομικό προφίλ του καθένα. Οι δυνατότητες της τεχνολογίες τεράστιες, μόνο που για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, χρειάζεται φυσικά και δεδομένα. Και ναι μεν, στην παρούσα στιγμή υφίσταται πλήθος από αυτά, μόνο που τα δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις τροφοδοτούνται από συγκεκριμένες, όχι όμως υποχρεωτικές, ανθρώπινες ενέργειες. Οι τράπεζες για παράδειγμα έχουν δεδομένα της μισθοδοσίας, πληρωμής λογαριασμών, πάγιες εντολές, ενοίκια και ότι άλλο διευκολύνει τις συναλλαγές. Η στενή παρακολούθηση αυτών, πιθανώς να ωθήσει τα οικονομούντα άτομα να στραφούν σε παραδοσιακές μεθόδους, όπου αυτό επιτρέπεται και όπου πιθανώς δεν επιτρέπεται. Με απλά λόγια, ένα ψηφιακό οικοδόμημα είναι εξαιρετικό, όταν δεν καταστρέφει ένα άλλο. Συνεπώς, αν ο καταθέτης νοιώσει κίνδυνο μέσω της διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών, πιθανώς να διακρατεί μεγαλύτερα ποσά εκτός τραπεζικού συστήματος, να μετέρχεται συναλλαγών πέραν των τραπεζών, να πληρώνει τους λογαριασμούς του μέσω των ταμειολογιστικών μηχανημάτων των τραπεζών χωρίς τα χρήματα να περνούν από καταθετικό λογαριασμό.

Στην οικονομία χρειάζεται το απόλυτο μέτρο. Για αρκετά χρόνια τώρα ακούμε πως αν μπορούσε το σύνολο των συναλλαγών να μεταφερθεί μέσω πλαστικού χρήματος, θα εξαλειφόταν σχεδόν η φοροδιαφυγή. Τελευταία ακούστηκε πως οι συναλλαγές σε χρήμα για δαπάνες κάτω των 500 ευρώ που αναγνωριζόταν σε αυτούσιο χρήμα, θα μπορούσαν να οροθετηθούν στα 200 ευρώ. Βέβαια, είναι η πολλοστή φορά που ακούγεται το σενάριο χωρίς να εφαρμόζεται, επειδή και πολύ σωστά κατά την άποψή μας, αντιτίθεται η Ευρωπαϊκή τράπεζα. Η χρήση πλαστικού χρήματος, σημαίνει και διαθέσιμα ποσά για συναλλαγές χωρίς να υφίσταται πραγματική τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κατόχου της κάρτας, είτε πιστωτικής που εξ’ αντικειμένου χρησιμοποιείται για τον λόγο αυτό, είτε και με χρεωστικές κάρτες, στις οποίες πλέον οι τράπεζες δίνουν δικαίωμα υπερανάληψης και ουσιαστικά, από ένα σημείο και μετά, λειτουργούν ως πιστωτικές. Μόνο που η κατανάλωση μέσω μόχλευσης και όχι με πραγματική οικονομική δύναμη, φέρνει αφενός μεν αύξηση των οιονεί χρηματικών διαθεσίμων πολύ μεγαλύτερη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, αφετέρου δε μεγαλύτερη ταχύτητα στην κυκλοφορία του χρήματος. Οι δύο αυτές σταθερές, αύξηση χρήματος και ταχύτητα κυκλοφορίας, καταλήγουν μία εξαιρετικά επώδυνη μεταβλητή που ακούει στο όνομα «πληθωρισμός». Ως επιμύθιο της στήλης, είναι καλό να σχεδιάζουμε τη δράση, αλλά θα πρέπει να προβλέπουμε και την αντίδραση και τις συνέπειες.

Ξεκινώντας από τις φορολογικές, εργατικές και γενικά οικονομικές ειδήσεις της Εβδομάδα που πέρασε και στη μάχη του κράτους για το πόλεμο της πολυνομίας και γραφειοκρατίας το οποίο διαχρονικά δημιούργησε «Απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας)»: Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (διάρκεια ισχύος κ.λπ.) και προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αυτής.

Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) -Τροποποίηση περίπτωσης α' παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993
Στην περ. α' της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α'62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο αα) προστίθεται η φράση «χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή» αβ) οι λέξεις «για ένα (1) έτος από την έκδοσή της» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της» και β) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η περ. α' της παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.».

«Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης - Δημοσιεύθηκε η απόφαση»: Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ΄/22841/6-3-2023 σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 9 του ν. 4997/ 2022 (Α΄ 219) λόγω μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο για τη μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, σε συνέχεια της δημοσίευσης της με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/22841/6-3-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1217/6.3.3023) που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε στο Ν.4997/2022 (άρθρο 9) με στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

«Ξεκινά το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος «Κάλυψη» για την στέγαση ευάλωτων νέων, ηλικίας 25-39 ετών που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σε ιδιωτικές κατοικίες, με καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Σήμερα υπεγράφη από τους συναρμόδιους Υπουργούς η ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στόχος σε αυτή τη φάση είναι να στεγαστούν 3.000 ωφελούμενοι 25-39 ετών με την αξιοποίηση τουλάχιστον 1.000 κατοικιών και η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος εντός του Μαρτίου.

Το πρόγραμμα «Κάλυψη» εντάσσεται στις δράσεις στεγαστικής πολιτικής που εξήγγειλε πρόσφατα η κυβέρνηση και θεσμοθετήθηκε με το νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου – Στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις». Οι κατοικίες που θα μισθωθούν για την στέγαση των νέων, σε 57 Δήμους όλης της χώρας, είναι εκείνες που διατέθηκαν για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εστία», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο, εφόσον βέβαια οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα και υποβάλουν σχετική αίτηση. Ήδη περισσότεροι από 600 ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κατ’ αρχήν ανταποκριθεί θετικά, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους στην προκαταρκτική διερεύνηση που διεξήγαγε το υπουργείο σε συνεργασία με τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

«Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»: Έναρξη της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης την Τετάρτη 22 Μαρτίου»: Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Δείτε τη Δέσμη Δράσεων εδώ

«Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων με επιχορήγηση 14.800 €»: Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

· 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

· 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

· 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

«Διατακτικές σίτισης: Οι τέσσερις προϋποθέσεις για να μην υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ»: Με την εγκύκλιο 22/2023 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του N. 5006/2022 , με τις οποίες στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α΄ 222) και στην παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος άρθρου 9 του N. 2336/1995 (Α΄ 189), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το οποίο από την έναρξη ισχύος αυτού (1/1/2023) καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των χορηγούμενων από εργοδότη προς τους εργαζόμενους διατακτικών σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., της παρ. 4 του άρθρου 25 Α.Ν.1846/51 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4476/65 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 825/78 , ορίζεται η έννοια των αποδοχών επί των οποίων υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις αλλά και την δικαστηριακή νομολογία αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές θεωρούνται οι κάθε είδους παροχές σε χρήμα και σε είδος που χορηγούνται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο, τακτικά ή έκτακτα, είτε από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση, είτε οικειοθελώς, ως αντάλλαγμα για την εργασία τους, εκτός από τις παροχές κοινωνικού χαρακτήρα που είναι τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, ή λόγω γέννησης τέκνων του ασφαλισμένου και το βοήθημα σε οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Α. του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως αποδοχές επί των οποίων υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών θεωρούνταν τα χρηματικά ποσά (φιλοδωρήματα ή άλλου είδους αμοιβές) που τυχόν καταβάλλονται κατά συνήθεια από τρίτους και που υπολογίζονται βάσει σχετικών πινάκων.

Με την σύσταση του e - ΕΦΚΑ και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4387/16 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 , το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 2336/1995, το οποίο κωδικοποιήθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου ορίστηκε ότι οι παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, και δεν υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές ή άλλες κρατήσεις, εφόσον :

- Εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, και

- Χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 9 του ν. 2336/1995 ορίζεται ότι στην έννοια των ανωτέρω παροχών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρύ γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά την διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τους εργαζόμενους εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον :

1) Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους

2) Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

3) Ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, και

4) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Διευκρινίζουμε ότι, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά εκ μέρους του εργοδότη. Ως εκ τούτου τα ελεγκτικά όργανα του e - Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να κρίνουν για την υποχρέωση η μη καταβολής εισφορών επί των χορηγούμενων εκ μέρους του εργοδότη διατακτικών σίτισης, θα πρέπει να εξετάζουν, εκτός των άλλων, τόσο την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ αυτού και του δικτύου καταστημάτων, όσο και τους όρους αυτής.

Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 .

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε και με την σφραγίδα της ΣΟΛ Crowe, Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών https://www.solcrowe.gr (Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022 της ΣΟΛ Α.Ε.) «Φορολογικός χειρισμός από ημεδαπή Α.Ε. του εισπραχθέντος μερίσματος και του φόρου που παρακρατήθηκε από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Η.Π.Α.». Όπως απαντά σε σχετική ερώτηση η ΣΟΛ Crowe: «- Στη Σ.Α.Δ.Φ., μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που κυρώθηκε με το N.Δ. 2548/1953, δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να ρυθμίζει την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα μερίσματα, οπότε, στην περί­πτωση αυτή, ισχύουν οι γενικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας της κάθε χώρας.

- Όπως προκύπτει και από την παρ. 3 του άρθρου ΧΙV της Σύμβασης, μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για την απο­φυγή της διπλής φορολογίας, πρέπει να συμψη­φιστεί ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ως παρακρατούμενος στη δια­νομή κερδών, με τον περιορισμό που αναφέ­ρεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013, ότι δηλαδή η μείωση του φόρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

- Ο φόρος αυτός αφαιρείται κατά προτεραιότητα, έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, από το συνολικό ποσό φό­ρου που οφείλεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση δε, που μετά από την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο εφαρμόζε­ται το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, ήτοι το υπόλοιπο αυτό επιστρέφε­ται.

- Για την εφαρμογή των ανωτέρω, το ποσό των εισ­πραττόμενων μερισμάτων καταχωρείται μικτό στα βιβλία του νομικού προσώπου προκειμένου στη συ­νέχεια να συμψηφιστεί ο φόρος που κατα­βλήθηκε στην αλλοδαπή.

- Επομένως, με βάση την Ε.2040/2022, θα συ­μπληρωθεί ο πίνακας 8Α του εντύπου Ν, θα δη­λωθεί το συνολικό εισόδημα, που έχει αποκτηθεί και ο φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό. Στη συνέχεια το ποσό του φόρου περιορίζεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου ΧΙV της Σ.Α.Δ.Φ. και στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4172/2013) στο ποσό που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα με βάση τον υφιστάμενο συντελεστή φο­ρολογίας, αφού ο καταβληθείς στην αλλοδαπή φόρος υπερβαίνει τον αναλογούντα και μεταφέ­ρεται στον κωδικό 619.».

Κ. Νίκος Καβουρίνος, Λογιστής – Φοροτεχνικός και «Αίτηση μεταφοράς Φορολογικής κατοικίας (φορολογικού κατοίκου Ελλάδας)»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας ενός φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, αποτελείται από δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται η αίτηση της μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, (μαζί με τα πρώτα δικαιολογητικά που απαιτούνται) και γίνεται στο επόμενο έτος της μεταφοράς και μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου (για φέτος έως την Παρασκευή 10-3-2023).

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλονται τα υπόλοιπα έγγραφα-δικαιολογητικά που απαιτούνται (για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας) και οι φορολογούμενοι πρέπει να τα προσκομίσουν έως το τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου (για φέτος έως Παρασκευή 8-9-2023).

Στο σημερινό μας άρθρο, θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και συγκεκριμένα στην αίτηση που πρέπει να υποβληθεί έως 10-3-2023.

Σημειώνουμε ότι αν η αίτηση μεταφοράς γίνει και μετά την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου (και έως την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών ή και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης), δεν αποκλείει τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου και δεν υπάρχει πρόστιμο εκπρόθεσμης αίτησης.». Διαβάστε το εξαιρετικά επίκαιρο άρθρο του κ. Νίκου Καβουρίνου, στον ιστότοπό μας.

Από την εκθετική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου της EPSILON NET «Όμιλος EPSILON NET Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2022 Κύκλος εργασιών 75 εκ. ευρώ (+49%) Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 18 εκ. ευρώ (+70%) EBITDA 25 εκ. ευρώ (+66%)»: Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια το επιχειρησιακό και επενδυτικό του πλάνο, ανακοινώνει την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 49%, τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 70%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,36% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 29,88% το 2021. Το εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 60%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών που επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο της Διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Στόχος του Ομίλου για το 2022 ήταν να ενισχύσει την ηγετική του θέση στην αγορά της πληροφορικής ως ο μεγαλύτερος φορέας παροχής λύσεων Business Software για τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ενώ παράλληλα να εκτελέσει με επιτυχία το πρόγραμμα ανάπτυξης & εξέλιξης καινοτόμων εφαρμογών, τεχνολογικών λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών για τους πελάτες του. Σημαντικό επίτευγμα για το 2022 αποτέλεσε και η περαιτέρω αύξηση της ενεργής εγκατεστημένης πελατειακής βάσης, με περισσότερους από 132.000 πελάτες, στους οποίους οι εταιρίες του Ομίλου παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις (360ο), κατάλληλα προσαρμοσμένες στο μέγεθός τους και στις ειδικές ανάγκες της αγοράς που δραστηριοποιούνται.

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν τη δύναμη να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική μας δεν αλλάζει , με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με όραμα και προσήλωση στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε το μοντέλο «all in one solution». Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Όπως έχω δηλώσει, το 2022 αποτέλεσε για τον Όμιλο της EPSILON NET, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα ενώ περαιτέρω η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη του Ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech.

Η διοίκηση του Ομίλου, οι μηχανικοί πληροφορικής και όλα τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία μας ως ο μεγαλύτερος Όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα»

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: e- mail: ir@epsilonnet.gr

Τέλος της εργασιακής Εβδομάδας και θα θέλαμε να σταθούμε στην εγκύκλιο 22/2023 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές στις διατακτικές σίτισης. Να υπενθυμίσουμε ότι από τον ΕΦΚΑ εφαρμοζόταν οι διατάξεις του Α.Ν.1846/1951 και ο Κανονισμός Ασφάλισης. Το άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ το οποίο όριζε τι είναι μισθός στον οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές δεν όριζε σε κανένα σημείο του ότι εξαιρούνται οι διατακτικές από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Με το άρθρο 43 του Ν. 5006/22.12.2022 και θέμα «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις», σχετικά με «Διατακτικές σίτισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου», ορίζεται ότι:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α΄ 222) και στην παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος άρθρου 9 του Ν. 2336/1995 (Α΄ 189), περί των παροχών σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.». (Σχετική και η Ο. 3333/30.12.2022 ΑΑΔΕ).

Με βάση τα ανωτέρω, οι διατακτικές σίτισης που η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων. (άρθρο 43 του Ν. 5006/22.12.2022). Συνεπώς, το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών επί των διατακτικών σίτισης, λύθηκε οριστικά βάση νόμου.

Η αναφορά της επίμαχης εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ πως «Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά εκ μέρους του εργοδότη. Σε περίπτωση μη τήρησης και των τεσσάρων προϋποθέσεων οι χορηγούμενες από τον εργοδότη διατακτικές σίτισης, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4670/2020 .», είναι κάπως άκομψη. Δεδομένου ότι η πρώτη συνθήκη του άρθρου 43 του Ν. 5006/22.12.2022 αναφέρει σχετικά με τις διατακτικές σίτισης πως «Χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους…», συνεπώς η παροχή διατακτικών σε κάποια περίπτωση για δίμηνο επιφέρει και την ασφαλιστική επιβάρυνση αυτών, έχουμε την άποψη ότι μόνο ως άκομψη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η προσέγγιση του e-ΕΦΚΑ.

Παρασκευή σήμερα και εν μέσω εθνικού πένθους και γενικευμένης κατάρρευσης ενός ωραιοποιημένου συστήματος που τελικά δεν λειτουργούσε, συνεχίζεται το γνωστό παιχνίδι απόδοσης ευθυνών στους πάντες. Το «κατάστημα» που δημιουργήσαμε με την εξαιρετική βιτρίνα και τα άδεια ράφια, αποκαλύπτεται. Η παθογένεια του συστήματος από τύχη δεν είχε εμφανιστεί σε τόσο αποτρόπαια μορφή. Η υπόσχεση ότι όλα θα διορθωθούν σε ελάχιστο διάστημα, θα φάνταζε σαν ανέκδοτο, αν δεν υπήρχε τόση θλίψη. Χαιρετισμοί σήμερα Παρασκευή και ίσως είναι ένας ακόμα λόγος, οδεύοντας προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Θείο Πάθος και την Ανάσταση του Θεανθρώπου να κάνουμε μια αποτίμηση της πραγματικότητάς μας. Να είστε όλοι καλά, ψυχικά και σωματικά και να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπάνε. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα