04/02/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τροπολογία για επικουρικές συντάξεις, την άδεια πενθούντων γονέων και το επίδομα Πάσχα στους εργαζόμενους του κλάδου γουνοποιΐας

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις της οποία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Προβλέπεται:

- διαδικασία ταχείας απονομής επικουρικής σύνταξης και επανακαθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης της σχετικής πράξης απονομής,

- η χορήγηση αυτεπαγγέλτως από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. εφάπαξ προκαταβολής έναντι της επικουρικής σύνταξης, σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.


2.Χορηγείται, κατ’ εξαίρεση, στις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του αναγκαίου χρονικού διαστήματος ασφάλισης και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

3. α. Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 στους οριζόμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. (Πρόκειται για εργαζόμενους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι την 31η.5.2022 και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, δυνάμει του άρθρου 79 του ν.4949/2022).

β. Οι εργαζόμενοι στις ως άνω επιχειρήσεις, θα λάβουν αναλογία επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

γ. Το εν λόγω επίδομα τελεί υπό ειδικό προνομιακό καθεστώς.

4. Αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστημα, από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης προνοιακού φορέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, η ισχύς κατασχέσεων απαιτήσεων επί του προνοιακού φορέα εις χείρας τρίτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.


Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρα 1, 2: Αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος διάφορων κατηγοριών ασφαλισμένων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ορθής ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (L 118), με βάση τη διόρθωση στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (L 227).

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καταβολής δώρου Πάσχα σε εργαζομένους του κλάδου γουνοποιίας που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας λόγω της κρίσης που προκάλεσε στον κλάδο ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της άδειας γονέων, των οποίων το τέκνο πεθαίνει.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα των συνεπειών που έχει η εξυγίανση προνοιακού φορέα ως προς τις κατασχέσεις δανειστών του φορέα επί απαιτήσεών του που βρίσκονται εις χείρας τρίτων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 1 και 2: Οι καθυστερήσεις στην απονομή των επικουρικών συντάξεων αποστερούν τους συνταξιούχους από ένα σημαντικό τμήμα του εισοδήματος τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενόψειτης δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και των διεθνών εξελίξεων, η επιβάρυνση των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης είναι μεγάλη, καθώς επειδή εκκρεμεί η έκδοση σύνταξης, δεν λαμβάνουν κάποιο ποσό, το οποίο να αντιστοιχεί έστω και εν μέρει στη σύνταξη που δικαιούνται.

Άρθρο 3: Η υγειονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών να μη συμπληρώσουν τις απαραίτητες ημέρες ασφάλισης, ώστε να δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ενώ πολλοί επαγγελματίες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να μη δικαιούνται τις αντίστοιχες παροχές υγείας.

Άρθρο 4: Η εθνική νομοθεσία δεν είναι συμβατή με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (L 118), όπως έχει διορθωθεί με το Διορθωτικό στην οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου (L 227).

Άρθρο 5: Δεν έχει προβλεφθεί η καταβολή δώρου Πάσχα για εργαζομένους σε πληττόμενες επιχειρήσεις γουνοποιίας που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Άρθρο 6: Δεν προβλέπεται άδεια για γονείς που χάνουν τα τέκνα τους.

Άρθρο 7: Δεν είναι σαφές ότι η ρύθμιση οφειλών προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και τρίτους έχει ως αποτέλεσμα και την αναστολή ισχύος των κατασχέσεων μελλοντικών απαιτήσεων του φορέα εις χείρας τρίτων, με αποτέλεσμα η ρύθμιση να μην έχει το αποτέλεσμα της συντεταγμένης αποπληρωμής των χρεών του προνοιακού φορέα.

3.Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Άρθρα 1-2: Ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης.

Άρθρα 3: Εργαζομένους διαφόρων κατηγοριών και ελεύθερους επαγγελματίες.

Άρθρο 4: Εργαζόμενους γονείς.

Άρθρο 5: Εργαζόμενους σε πληττόμενους κλάδους (γουνοποιία) που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Άρθρο 6: Εργαζόμενους που χάνουν τα τέκνα τους.

Άρθρο 7: Προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση και τους πιστωτές τους.


Προτενόμενες διατάξειςΆρθρο 1

Ταχεία απονομή επικουρικών συντάξεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 48 ν. 4921/2022

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4921/2022 (Α' 75), περί της προθεσμίας για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και της διαδικασίας ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «ή εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης.», β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης ή εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για την απονομή επικουρικής σύνταξης, αν αυτή υποβλήθηκε μεταγενέστερα από την αίτηση απονομής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών του πρώτου εδαφίου οι πράξεις απονομής της επικουρικής σύνταξης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία οι αιτούντες ασφαλισμένοι υπάγονται, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος και ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 49, όταν πρόκειται για ασφαλισμένους στους οποίους έχει απονεμηθεί κύρια σύνταξη και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες επικουρικής ασφάλισης, εφόσον α) έχουν ηλικία εξήντα επτά (67) ετών ή β) το σύνολο ή μέρος της επικουρικής τους ασφάλισης έχει διανυθεί στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) ή σε φορείς επικουρικής ασφάλισης που είχαν ενταχθεί σ' αυτό.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2 Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης

1. Σε ασφαλισμένους με εκκρεμή αίτηση για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου η οποία έχει υποβληθεί πριν την 1η.7.2022, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης της ίδιας κατηγορίας με την αιτούμενη επικουρική σύνταξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται αυτεπαγγέλτως από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εφάπαξ προκαταβολή έναντι της επικουρικής σύνταξης, εφόσον, ειδικώς επί αιτήσεων χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, ο αϊτών έχει συμπληρώσει κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη επικουρικής ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες επικουρικής ασφάλισης, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα ή κλάδο που έχει ενταχθεί στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

2. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους δικαιούχους έως τη 15η.3.2023 και το ύψος της ανέρχεται στο γινόμενο του αριθμού των μηνών που μεσολαβούν μεταξύ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση επικουρικής σύνταξης και της 31ης.1.2023, πολλαπλασιαζόμενου με:

α) εκατό (100,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος,

β) πενήντα (50,00) ευρώ για αιτούντες τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου,

γ) είκοσι πέντε (25,00) ευρώ για τα δικαιοδόχα τέκνα, αιτούντα τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, εάν τέτοια υπάρχουν, ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

3. Η προκαταβολή της παρ. 2 είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

4. Η καταβληθείσα προκαταβολή της παρ. 2 συμψηφίζεται με τα ποσά επικουρικής σύνταξης που θα χορηγηθούν με την οριστική απόφαση χορήγησης επικουρικής σύνταξης. Από τα ποσά της οριστικής επικουρικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης.

5. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το παρόν, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190) και δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά συνταξιοδοτικών παροχών οποιοσδήποτε κατηγορίας που τους καταβάλλονται ή θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

Άρθρο 3

Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2023-2024

1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί, αποκλειστικά βάσει της περ. δ' τηςπαρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

δ) στις επιχειρήσεις, εργοδότες, ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, και στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του e-Ε.Φ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και υπάγονται αντίστοιχα στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α' 196),

ε) Στις επιχειρήσεις και εργοδότες, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες επιδρούν στη γενικότερη οικονομική ζωή της περιοχής, χωρίς να απαιτείται η επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α' 196).

στ) Στα πρόσωπα που έλαβαν, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών ή πενήντα (50) ημερών εντός του έτους 2022, αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης.

ζ) Στους ασκούντεςτο επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του ν. 710/1977 (Α' 283) που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Παρατείνεται, για το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2023 έως 29.2.2024, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος των κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών τους:

α) Των ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του πρώην Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α) και των υπερηλίκων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που έχουν κάνει χρήση των περ. A', Β' και Γ' της υποπαρ. Α.3 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) και των ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασφάλισης Νομικών καιτου Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α, της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α' 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α' 273).

γ) Των ανέργων ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ηλικίας άνω των τριάντα (30) και έως εξήντα επτά (67) ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α' 65), παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι και δεν έχουν οφειλές προερχόμενες από τον πρώην Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

3. Στους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν οφειλές από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997 (Α' 15), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την απόφαση αυτή.

4. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ' εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2023 έως 31.5.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι τις 29.2.2024, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή καταβάλλουν εντός του 2023, αναδρομικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022.

Άρθρο 4

Ενσωμάτωση διόρθωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου - Τροποποίηση περ. α) και γ) άρθρου 219 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου και περ.

α) και γ) άρθρου 26 ν. 4808/2021

Στις περ. α) και γ) του άρθρου 219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222) και στις περ α) και γ) του κωδικοποιηθέντος άρθρου 26 του ν. 4808/2021 (Α' 101) η λέξη «επιμέλεια» αντικαθίσταται από τη λέξη «φροντίδα» και οι περιπτώσεις αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

«α) «Άδεια πατρότητας»: άδεια από την εργασία για τον πατέρα, η οποία λαμβάνεται, με την ευκαιρία της γέννησης, για τη φροντίδα του τέκνου.

γ) «Γονική άδεια»: άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους γονείς λόγω της γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, ώστε να είναι δυνατή η φροντίδα του τέκνου.».

Άρθρο 5

Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιίας

1. α) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή δυνάμει του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α' 126), είναι δικαιούχοι αναλογίας επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους, κατά τον χρόνο καί τον τρόπο που ορίζεται στην υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β' 742). Οι ασφαλιστικές εισφορές του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα της αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού.

β) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

2. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 της περ. α) της παρ. 1, το οποίο καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 6

Άδεια πενθούντων γονέων - Προσθήκη άρθρου 236Α στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222) προστίθεται άρθρο 236Α ως εξής:

«Άρθρο 236Α

Άδεια πενθούντων γονέων

Οι εργαζόμενοι γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 218 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222) δικαιούνται άδεια είκοσι (20) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου του τέκνου τους.».

Άρθρο 7

Εξυγίανση προνοιακών φορέων - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 55 ν. 4262/2014

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α' 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, προστίθενται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, στο οποίο εμπεριέχονται ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές, για όσο διάστημα ισχύουν και εφόσον εφαρμόζονται κατά πλήρες περιεχόμενο οι όροι των ως άνω ρυθμίσεων, αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Για το ίδιο διάστημα και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, οι κατασχέσεις απαιτήσεων του προνοιακού φορέα εις χείρας τρίτων, περιλαμβανομένων και πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν επιβληθεί πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης για οφειλές που υπάγονται στην τηρούμενη ρύθμιση, δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του προνοιακού φορέα που είχαν εκχωρηθεί αναγκαστικά με την κατάσχεση, αλλά γεννώνται μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Τα ποσά των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου αποδεσμεύονται και αποδίδονται στον προνοιακό φορέα, ενώ ποσά απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί και γεννήθηκαν πριν από την υπογραφή του Συμφώνου αποδίδονται στον κατασχόντα. Εάν ανατραπεί η ρύθμιση των οφειλών του προνοιακού φορέα προς το Δημόσιο, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του αρχικώς κατασχόντος.

Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε Σύμφωνα Εξυγίανσης που έχουν υπογράφει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
επικουρικές συντάξεις, νεα τροπολογία, Άδεια πενθούντων γονέων