20/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022

Δείτε αναλυτικά τις μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022


✔ Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων

Νέοι κωδικοί 79, 80, 81

79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου
80 Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283 του ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 του ν. 4386/2016)
81 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 123 του ν. 5003/2022)


Με το νέο κωδικό 79 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4714/2020 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ο κωδικός 79 χρησιμοποιείται μόνο για καταβολές ποσών με περίοδο αναφοράς το 2022 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2022. Τυχόν καταβολές αναδρομικών ποσών με περιόδους αναφοράς τα έτη 2020 και 2021 αποστέλλονται με τον κωδικό 51 με υποχρεωτική αναγραφή του έτους που αφορούν και της σχετικής διάταξης.


Με τον νέο κωδικό 80 αποστέλλονται οι υποτροφίες αριστείας και τα βραβεία που χορηγούν ΑΕΙ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 4957/2022, καθώς και τα χορηγούμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α' 83), τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα.

Με το νέο κωδικό 81 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε τον Δεκέμβριο 2022 στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακής, ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 5003/2022 κατά την καταβολή του εν λόγω ποσού δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και αυτό δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.


➤ Επισημάνσεις για το 2022

Δεν αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης ή ενίσχυσης πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές [ενδεικτικά Power Pass άρθρου 36 του ν.4936/2022 (Α' 105), Fuel Pass άρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α' 128), Evia & Samos Pass άρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α' 100), αποζημίωση ειδικού σκοπού ΤΑΞΙ άρθρου 83 ν. 4916/2022 (Α' 65)] προς κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών.

Με τον κωδικό 76 αποστέλλονται αθροιστικά τα ποσά των καταβαλλόμενων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ :
- προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα, ββ; γγ, δδ, εε; στστ; ζζ; ηη; θθ, ιι' της περ. ε' του άρθρου 4 του ν. 4520/2018)
- οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012),
- το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ' της υπό στοιχεία Γ1α/ οικ. 842/19.4.1988 YA
εφόσον καταβλήθηκαν εντός του 2022 και είχαν περίοδο αναφοράς μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 και του άρθρου 18 του ν. 4756/2020 (Α' 235), οπότε και άλλαξε η φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω καταβαλλόμενων ποσών.

Οι έκτακτες προσαυξήσεις ποσών που δόθηκαν με το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο του ν. 4917/2022 (Α' 67) και το άρθρο 4 του ν. 4997/2022 (Α' 219) (προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, ποσά προς ανασφάλιστους υπερήλικες, ποσά σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού) αποστέλλονται με τον αντίστοιχο κωδικό των ποσών που προσαυξάνουν.

Με τον κωδικό 40 αποστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία το οποίο από 1/1/2022 εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Με τον κωδικό 42
αποστέλλονται στο σύνολό τους τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' βοηθειών εφόσον πρόκειται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022

Με τον κωδικό 47 αποστέλλεται η πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών (άρθρο 170 του ν. 4759/2020, Α' 141 και άρθρο 105 του ν. 4941/2022, Α' 113),η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Με τον κωδικό 48 αποστέλλονται τα ποσά των επιδοτήσεων προς εργαζομένους στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώτο ένσημο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4941/2022.

Με τον κωδικό 59 αποστέλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2022 (άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4917/2022 και άρθρο 3 του ν. 4997/2022).

Με τον κωδικό 78 αποστέλλονται μεταξύ άλλων :
- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.
- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 48 του ν.4997/2022 εργαζομένων σε επιχειρήσεων των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022.Πίνακας κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογικού έτους 2022

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κωδικός Είδος αποδοχών
1 Τακτικές αποδοχές
2 Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
3 Λοιπά αποδοχών
4 Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ
5 Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
6 Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
7 Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
12 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
13 Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟ ΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
14 Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
15 Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
16 Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
17 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
19 Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
20 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
21 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
22 Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%-) 6 -(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
23 Κύρια σύνταξη
24 Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
25 Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
26 Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
29 Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
30 Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
31 Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
32 Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
33 Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
34 Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
35 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
36 Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
37 Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2022
38 Ποσά της παρ.1 του άρθρου 14 περ. στ' του ν. 4172/2013 (εφάπαξ)
39 Επίδομα παιδιού (άρθρου 214 του ν. 4512/2018)
40 Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
41 Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
42 Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
43 Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
44 Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
45 Εκλογική αποζημίωση (άρθρο 108 του Π.Δ.26/2012)
46 Επιδόματα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,ΓΕΝΕ
47 Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
48 Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
49 Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
50 Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
51 Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
52 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
53 Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
54 Αναδρομικά εξωίδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
55 Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
56 Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
57 Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
58 Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περίπτωση θ' παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 4172/2013)
59 Κοινωνικό Μέρισμα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων και μακροχρόνια ανέργων
60 Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ. 5 άρθρου 30 του ν.4144/2013)
61 Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
62 Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
63 Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
64 Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
65 Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
75 Ποσά της παρ.1 του άρθρο 14 περ.γ' του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής) και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
76 Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 του ν. 4756/2020)
77 Έκτακτη αποζημίωση της παρ.1 άρθρο 33 του ν. 4690/2020 και του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου)
78 Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών
79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου
80 Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283 του ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 του ν. 4386/2016)
81 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 123 του ν. 5003/2022)Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα


➤ Προσθήκη του έτους 2022 για τις σχετικές αμοιβές του κωδικού 15

Ο κωδικός 15 αφορά
ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 φορολογούνται στα έτη αυτά και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης, ήτοι στο φορολογικό έτος 2022. Οι εν λόγω αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2022 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2022.

Ο κωδικός 17 τροποποιήθηκε και πλέον αφορά αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή σε επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). Ο κωδικός χρησιμοποιείται για ποσά που καταβλήθηκαν το 2022 ανεξαρτήτως του χρόνου αναφοράς τους.

Ο νέος κωδικός 17 :

17.
Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19


Ο Κωδικός 17 των βεβαιώσεων του 2021 :

17.
Επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κίνδυνου διασποράς του COVID-19

Η κωδικοποίηση για τις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα Φ.Ε. 2022


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου(%) Είδος αμοιβών
1. 20 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 1 του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα και για αμοιβές δικηγόρων, πέραν της ελάχιστης, που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων
2. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 2 του ν. 4172/2013
3. 1 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση αα του ν. 4172/2013
4. 4 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση ββ' του ν. 4172/2013
5. 8 Άρθρο 64§2 υποπερίπτωση γγ' του ν. 4172/2013
6. 20 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

απαλλασσομένων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων (ενδεικτικά ελεγκτές ΑΕ, εισηγητές σεμιναρίων), συγγραφείς δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι (μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης)

7. 15 Προκαταβολή φόρου στις ελάχιστες αμοιβές των δικηγόρων από τους δικηγορικούς συλλόγους (άρθρο 69§5 περ. α του ν. 4172/2013)
8. 15 Παρακράτηση φόρου στο μέρισμα που καταβάλλεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. (άρθρο 69§5 περ. γ του ν.4172/2013)
9. 0 Ελάχιστες αμοιβές από συμβόλαια (π.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων) που αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης των οικείων δικηγορικών συλλόγων.
10. 0 Αμοιβή μικρότερη των 300€ της παραγράφου 8 και των 150 € της παραγράφου 2 του άρθρου 64 §8 ν. 4172/2013
11. 0 Ατομική εφάπαξ καταβολή σε δικαιούχους εργαζομένους στον Ο.Τ.Ε.
12. 0 Προμήθειες ασφαλιστικών εταιρειών
13. 0 Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων (υποβάλλεται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων)
14. 3 Άρθρο 64§1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα (υποβάλλεται αποκλειστικά από τον αρχικό ανάδοχο)
15.
Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2022 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά)
16. 20 Εισόδημα από συμμετοχή σε επιτροπές - συνεδριάσεις ΕΦΚΑ που βάσει της Φ10042/ΟΙΚ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται
17.
Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19
18.
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19, η αποζημίωση σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19, η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την σύμπραξη στη διαδικασία απονομής παροχών e-ΕΦΚΑ
19.
Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή λοιπών έκτακτων αναγκών και η αμοιβή ιδιωτών ιατρών που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία που δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά κριτήρια για την χορήγηση λοιπών παροχών


Επισημαίνεται επίσης σε ότι αφορά τους κωδικούς 18 και 19, αυτοί χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή καταβολών που διενεργήθηκαν εντός του 2022 και είχαν περίοδο αναφοράς το έτος αυτό.

Στις βεβαιώσεις μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτωνΟι κωδικοί 5 και 10 τροποποιήθηκαν λόγω της ψήφισης του νέου συνυποσχετικού με την Ναυτιλιακή κοινότητα.

Αναλυτικά :

Ο κωδικός 5 αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου ήτοι: μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες ή ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρίες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α' 226) καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ., συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 (Α' 226) από 1/1/2022, για τα οποία καταβάλλεται, μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες ως άνω διατάξεις (εισαχθέντα) ή απαλλάσσονται (μη εισαχθέντα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.


Με τον κωδικό 14 αποστέλλονται πλέον και τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου από τα νομικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων και των μετόχων αυτών για τις εν λόγω κεφαλαιοποιήσεις ή διανομές αφορολόγητων αποθεματικών.

14.
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους


Προσθήκη νέου κωδικού 18

18.
Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019

Με το νέο κωδικό 18 αποστέλλονται τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 5000/2022 (Α' 226). Τα μερίσματα αυτά φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 και μετά.Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2022


ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος
1. 5 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
2. 0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές αποφάσεις,) εκτός τόκων που αποστέλλονται βάσει της ΠΟΛ.1033/2014
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
5. 0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρείες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019 , όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
6. 0 Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου εκτός από τους τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου που αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014
7.
Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
8. 5 Μερίσματα(προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ.
9. 5 Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας
10.
Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 για τα οποία καταβάλλεται οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% και μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις ή απαλλάσσονται (εισαχθέντα ή μη αντίστοιχα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
11.
Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περίπτωσης β” της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. η σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους
14.
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους
15.
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013
18.
Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019
Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Έντυπο > Βεβαιώσεις Αποδοχών, φορολογικές δηλώσεις 2023