11/01/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ημέρες άδειας, αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας πρόσθετων ομάδων εργασίας του άρθρου 40 του Ν.1892/1990

1. Το πλαίσιο που διέπει τις πρόσθετες ομάδες εργασίας του άρθρου 40 του Ν.1892/1990

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 40 του Ν. 1892/1990 καθιερώθηκε ένα διαφορετικό του συνήθους είδος εργασίας που ονομάζεται «Πρόσθετες ομάδες εργασίας». Τα χαρακτηριστικά των πρόσθετων ομάδων εργασίας, ορίζονται αυστηρά στο εν λόγω νομοθέτημα και δημιουργούνται με πρωτοβουλία του εργοδότη, σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1892/1990, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολο τους ή κατά τμήματα, με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων (4) εναλλασσομένων ομάδων εργασίας, εφόσον συγκατατίθεται ο εργαζόμενος, που μετέχει σ΄ αυτές. Επομένως, η συμμετοχή εργαζομένου σε τέτοια ομάδα εργασίας και η κατά τα ανωτέρω απασχόληση του είναι προαιρετική, και εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση του ιδίου να παράσχει ή μη τη συγκατάθεση του προβλέποντας για το θέμα αυτό σε ατομική συμφωνία με τον εργοδότη.

Με την ανωτέρω διάταξη καθιερώθηκε για πρώτη φορά νομοθετικά «η τέταρτη βάρδια». Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα εν προκειμένω στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, να λειτουργούν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων (4) εναλλασσόμενων βαρδιών εργασίας με τη θεσμοθέτηση του οποίου (συστήματος), παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του χρόνου λειτουργίας των μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεων μέσω 4ης βάρδιας, με στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, που επιτυγχάνεται από την αύξηση του βαθμού απασχόλησης και την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι ως επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας νοούνται για παράδειγμα τα ξενοδοχεία και οι κλινικές, το προσωπικό των οποίων εναλλάσσεται σε κυλιόμενες βάρδιες, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία της επιχείρησης σε όλο τον χρόνο του επταημέρου σε εικοσιτετράωρη βάση, μπορούν να λειτουργούν νόμιμα και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας και να απασχολούν το προσωπικό τους εφαρμόζοντας τη 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση είτε υπό τη μορφή της πενθήμερης εργασίας (5 ημέρες x 8 ώρες ημερησίως) είτε της εξαήμερης εργασίας (6ημέρες x 6 ώρες & 40 λεπτά ημερησίως) εκτός εάν το πενθήμερο προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας που εφαρμόζεται με κανονιστική ισχύ οπότε δεν είναι νόμιμη η θέσπιση εξαημέρου στην περίπτωση αυτή.

Για τις επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας απαιτείται οργάνωση εργασίας με τέτοιον τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας με ορισμένο ρυθμό. Έτσι, οι εργαζόμενοι επιτελούν μία εργασία σε διαφορετικές ώρες, σε μία δεδομένη περίοδο αναφοράς ημερών ή εβδομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό η εργασία εναλλασσόμενων ομάδων εργασίας (βαρδιών), είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με αυτήν των εργαζομένων σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, η φύση και το αντικείμενο τους, επιβάλλει το απασχολούμενο προσωπικό να καλύπτει σταθερά την πλήρη λειτουργία τους και τις επτά (7) ημέρες της εβδομάδας σε είκοσι τετράωρη βάση ημερησίως.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι επιχείρησης μη συνεχούς λειτουργίας δεν συμφωνήσουν στη θέσπιση συστήματος λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσομένων ομάδων εργασίας, η επιχείρηση έχει την εναλλακτική δυνατότητα να λειτουργεί με το υφιστάμενο προσωπικό από Δευτέρα ως Παρασκευή με τρεις (3) βάρδιες εργασίας και για το Σάββατο και την Κυριακή, μπορεί να προσλάβει ιδιαίτερο επί πλέον προσωπικό (4η βάρδια). Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται κατ΄ εναλλαγή σε δύο (2) ομάδες εργασίας επί δώδεκα (12) ώρες την ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι να συγκατατίθενται οι εργαζόμενοι, που μετέχουν στις εναλλασσόμενες αυτές ομάδες εργασίας.

Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε εβδομαδιαία βάση, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση σαράντα (40) ωρών, εκτός αν εφαρμόζεται βραχύτερο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας.

Η περίπτωση αυτή εργασίας, αφού οριοθετείται ειδικά από το νόμο προκειμένου η επιχείρηση να λειτουργήσει και το Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε στη διαλείπουσα ούτε στην εκ περιτροπής, αφού ούτε σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα προσφέρεται, ούτε και υπάρχει απόλυτη ελευθερία των συμβαλλόμενων μερών (εργοδότη και εργαζόμενου) για καθορισμό ωρών εργασίας και ημερών απασχόλησης εντός της εβδομάδας ή πολύ περισσότερο εντός του μηνός.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα οι επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας, δεν έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν κατά Σάββατο και Κυριακή με εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες) που αποτελούνται από το ίδιο προσωπικό που απασχολείται σ΄ αυτές σε πενθήμερη βάση.

Για να είναι σύννομη η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, πάντα κατά το άρθρο 40 του Ν. 1892/1990, θα πρέπει να προσλάβουν ιδιαίτερο επιπλέον προσωπικό που θα απασχολείται μόνο κατά τις ημέρες του Σάββατου και της Κυριακής.

Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν κατά Σάββατο και Κυριακή με βάρδιες στις οποίες θα εργάζεται το ίδιο προσωπικό που απασχολείται σ΄ αυτές με πενθήμερη εργασία, αλλά θα πρέπει πει να προσλάβουν πρόσθετο προσωπικό.

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσεις που από τη φύση τους δεν είναι συνεχούς λειτουργίας, είναι δυνατόν να κάνουν χρήση της εν λόγω διάταξης και να λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και τις 7 ημέρες της εβδομάδας, απασχολώντας προς τούτο το προσωπικό τους:

• Με τρεις βάρδιες εργασίας από Δευτέρα ως Παρασκευή οκτάωρης ημερήσιας διάρκειας

• Με δυο βάρδιες εργασίας κατά το Σάββατο και την Κυριακή δωδεκάωρης ημερήσιας διάρκειας με πρόσληψη επί πλέον προσωπικού για να εργασθεί αυτές τις δυο (2) ημέρες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η οργάνωση εργασίας στις επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε οι εργαζόμενοι να διαδέχονται ο ένας τον άλλον στις ίδιες θέσεις εργασίας με οριοθετημένο πλαίσιο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε μία εργασία σε διαφορετικές ώρες σε εναλλασσόμενη βάση, σε μία δεδομένη περίοδο αναφοράς ημερών ή εβδομάδων.

Ειδικά για τις πρόσθετες ομάδες εργασίας, που προβλέπονται από το άρθρο 40 του Ν.1892/1990, όπως επισημάνθηκε, αυτές δημιουργούνται από πρόσθετο προσωπικό της επιχείρησης μη εκ της φύσεως συνεχούς λειτουργίας, προκειμένου να εργασθούν τις δυο συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας από δώδεκα (12) ώρες την ημέρα, αμειβόμενοι με πλήρεις αποδοχές. Η περίπτωση αυτή εργασίας, αφού οριοθετείται ειδικά από το νόμο, προκειμένου η επιχείρηση να λειτουργήσει και Σαββατοκύριακο, δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε στη διαλείπουσα εργασία, ούτε στην εκ περιτροπής, αφού ούτε σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα προσφέρεται, ούτε και υπάρχει απόλυτη ελευθερία των συμβαλλομένων για καθορισμό ωρών εργασίας και καθορισμό αποδοχών εντός της εβδομάδος ή πολύ περισσότερο εντός μηνός. Εν προκειμένω το πρόσθετο αυτό προσωπικό της επιχείρησης, απασχολείται σε σταθερή βάση τις ημέρες και ώρες που δεσμευτικά καθόρισε ο νόμος ο οποίος και δεσμευτικά καθόρισε επίσης ίσες αποδοχές και κοινωνική ασφάλιση με τους συναδέλφους του της ίδιας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Όσον αφορά το πλαίσιο χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας του Α.Ν. 539/1945 στο πρόσθετο αυτό προσωπικό, η επιβαλλόμενη και συνεπής νομική λύση είναι η χορήγηση άδειας και στους εργαζόμενους που απαρτίζουν τις πρόσθετες ομάδες εργασίας, να είναι ίση προς τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, σε αλλεπάλληλες και συναπτές ημέρες. Κατά τη γνώμη της Ολομέλειας Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το προσωπικό των πρόσθετων ομάδων εργασίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης μη συνεχούς εκ της φύσεως των λειτουργίας θα δικαιωθεί κανονικής αδείας, η διάρκεια της οποίας θα είναι σε συναπτές ημέρες και ίσης διάρκειας, με των άλλων συναδέλφων τους και θα καταλογίζεται στο ημερολογιακό έτος λήψης της. Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας θα ισούνται και αυτά με τις αντίστοιχές των συναδέλφων τους που απασχολούνται επί 40ώρο εβδομαδιαίως (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους 570/1991).

2. Παράδειγμα υπολογισμού δικαιούμενων ημερών άδειας 1ου ημερολογιακού έτους απασχόλησης εμμίσθων

Βιομηχανική Επιχείρηση λειτουργεί με το υφιστάμενο προσωπικό από Δευτέρα ως Παρασκευή, με τρεις (3) βάρδιες εργασίας και για το Σάββατο και την Κυριακή, έχει προσλάβει ως ιδιαίτερο επί πλέον προσωπικό (4η και 5η βάρδια) από 1/4/2021 τους εργαζόμενους Παπαγεωργίου και Νικολαΐδη που απασχολούνται επί δώδεκα (12) ώρες ημερησίως και είκοσι τέσσερις (24) εβδομαδιαίως ο καθένας. Οι επί πενθήμερο 40ωροι εργαζόμενοι που απασχολούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Η συνολική μηνιαία αμοιβή που οφείλεται στους εργαζόμενους αυτούς, για εργασία 24 ωρών συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες, είναι ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση 40 ωρών, ήτοι μηνιαίο μισθό ύψους 1.200,00 ευρώ και Ωρομίσθιο 7,20 ευρώ. Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται, καθώς και πως υπολογίζονται οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας του πρώτου ημερολογιακού έτους 2022, αν ληφθεί ως δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι μισθωτοί που αμείβονται με μηναίο μισθό εργάζονται καθ΄ όλο το ανωτέρω διάστημα χωρίς απουσίες.

Όσον αφορά τις ημέρες άδειας που δικαιούνται οι ανωτέρω εργαζόμενοι, καθώς και στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας τους κατά το πρώτο ημερολογιακό έτους 2022, αναφέρονται τα εξής:

2.1. Προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών

Ημέρες άδειας = (20/12) x μήνες απασχόλησης x (2/5) = 0,66667 x μήνες απασχόλησης

Εν προκειμένω εργάσθηκαν 9 μήνες (1/4 -έως 31/12)

Ημέρες άδειας = 9 μήνες x 0,6667 = 6 ημέρες

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 20 x (1,2/25) x (9 μήνες/12) = 864,00 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας: 144,00 x 6 ημέρες = 864,00 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του ωρομισθίου με βάση το 12ωρο: 7,20 x (40/24) =12,00 ευρώ οπότε για μια ημέρα άδειας που αντιστοιχεί σε ημερήσια εργασία διάρκειας 12 ωρών, οι αποδοχές αδείας των εν λόγω ημερομισθίων ανέρχονται σε 12 x 12,00 =144,00 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

ή με άλλο τρόπο

Στους 9 μήνες απασχόλησης έχουμε 37,5 εβδομάδες (9 μήνες x 4,1666 = 37,5 εβδομάδες)]

Δηλαδή 37,5 x 2 ημέρες = 75 εργάσιμες ημέρες 12ωρου Αποδοχές αδείας = 75 x 144,00 x 0,08 ** = 864,00 ευρώ

ή για κάθε 25 ημέρες εργασίας το 1/12 των ημερών αδείας

Για τις 225* Χ

X = (1/12) x (225/25) = 0,75 x 24 ημέρες = 18 ήμερες εξαημέρου = 15 ημέρες 5νθημέρου = 15 x 2/5 = 6 ημέρες 12ωρης εργασίας

225* = 37,5 εβδομάδες x 6 ημέρες = 225 ημέρες 0,08 ** = (1/12) x (1/25) x 24 ημέρες = 0,08

2.2. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 12 ετών

Ημέρες άδειας = (25/12) x μήνες απασχόλησης x (2/5) = 0,833333 x μήνες απασχόλησης

Εν προκειμένω εργάσθηκαν 9 μήνες (1/4 -έως 31/12) Ημέρες άδειας = 9 μήνες x 0,83333 = 7,5 ημέρες

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 25 x (1,2/25) x (9 μήνες/12) 1.080,00 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας: 144,00 x 7,5 ημέρες = 1.080,00 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του ωρομισθίου με βάση το 12ωρο: 7,20 x 40/24=12,00 ευρώ οπότε για μια ημέρα άδειας που αντιστοιχεί σε ημερήσια εργασία διάρκειας 12 ωρών, οι αποδοχές αδείας των εν λόγω ημερομισθίων ανέρχονται σε 12 x 12,00 =144,00 ευρώ.

Ή με άλλο τρόπο

Στους 9 μήνες απασχόλησης έχουμε 37,5 εβδομάδες (9 μήνες x 4,1666 = 37,5 εβδομάδες)]

Δηλαδή 37,5 x 2 ημέρες = 75 εργάσιμες ημέρες 12ωρου Αποδοχές αδείας = 75 x 144,00 x 0,10 *** = 1.080,00 ευρώ

Ή για κάθε 25 ημέρες εργασίας το 1/12 των ημερών αδείας

Για τις 225* Χ

X = (1/12) x (225/25) = 0,75 x 30 ημέρες =

22,5 ήμερες εξαημέρου = 18,75 ημέρες 5νθημέρου = 18,75 x 0,4 = 7,5 12ωρα 225* = 37,5 εβδομάδες x 6 ημέρες = 225 ημέρες

0,10 *** = (1/12) x (1/25) x 25 x 1,2 ημέρες = 0,10.

2.3. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 25 ετών

Ημέρες άδειας = (26/12) x μήνες απασχόλησης x (2/5) = 0,8666667 x μήνες απασχόλησης.

Εν προκειμένω οι εν λόγω μισθωτοί εργάσθηκαν 9 μήνες (1/4 -έως 31/12)

Ημέρες άδειας = 9 μήνες x 0,8666667 = 7,8 ημέρες που στρογγυλοποιούνται σε οκτώ (8) ημέρες άδειας.

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 26 x (1,2/25) x (9 μήνες/12) = 1.123,20 ευρώ ή Αποδοχές αδείας: 144,00 x 7,8 ημέρες 1.123,20 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ,

ή με άλλο τρόπο

Στους 9 μήνες απασχόλησης έχουμε 37,5 εβδομάδες (9 μήνες x 4,1666 = 37,5 εβδομάδες)]

Δηλαδή 37,5 x 2 ημέρες = 75 εργάσιμες ημέρες 12ωρου Αποδοχές αδείας = 75 x 144,00 x 0,104**** = 1.123,20 ευρώ,

ή για κάθε 25 ημέρες εργασίας το 1/12 των ημερών αδείας

Για τις 225* Χ

X = (1/12) x (225/25) = 0,75 x 26 ημέρες x 1,2 = 23,4 ήμερες εξαημέρου = 19,5 ημέρες 5νθημέρου = 19, 5 x 0,4 = 7,8 12ωρα = 7,8 x 144,00 = 1.123,20 ευρώ.

225* = 37,5 εβδομάδες x 6 ημέρες = 225 ημέρες

0,104**** = (1/12) x (1/25) x 26 x 1,2 ημέρες = 0,104.

3. Παράδειγμα υπολογισμού δικαιούμενων ημερών άδειας 2ου ημερολογιακού έτους απασχόλησης εμμίσθων με ενεργό σχέση εργασίας έως την 31/12

3.1. Προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών

Οι εν λόγω εργαζόμενοι για το 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης με ενεργό σχέση εργασίας τους έως την 31/12, δικαιούνται 8,4 ημέρες άδεια: 21 x (2/5) = 8,4 ημέρες που στρογγυλοποιούνται σε 8 ημέρες.

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 21 x 1,2/25 = 1.209,60 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας = 144,00 x 8,4 = 1.209,60 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

3.2. Προϋπηρεσία άνω των 12 ετών ή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη

Οι εν λόγω εργαζόμενοι για το 2ο ημερολογιακό έτος απασχόλησης με ενεργό σχέση εργασίας τους έως την 31/12/ δικαιούνται 10 ημέρες άδεια: 25 x (2/5) = 10 ημέρες. Αποδοχές αδείας = 1.200,00 x 25 x 1,2/25 = 1440,00 ή

Αποδοχές αδείας = 144,00 ευρώ x 10 ημέρες (5 Σαββατοκύριακα) = 1. 440,00 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

3.3. Προϋπηρεσία άνω των 25 ετών ανεξαρτήτως εργοδότη

Οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται 26 x (2/5) = 10,4 ημέρες άδεια, δηλαδή, ημέρες άδειας 10 συν 4,8 ώρες από την ενδέκατη ημέρα, που στρογγυλοποιούνται σε 10.

Αποδοχές αδείας = 1.200,00 x 26 x 1,2/25 = 1.497,60 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας = 144,00 ευρώ x 10,4 ημέρες (5 Σαββατοκύριακα) = 1.497,60 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

4. Παράδειγμα υπολογισμού δικαιούμενων ημερών άδειας 3ου και πέραν του 3ου ημερολογιακών ετών απασχόλησης εμμίσθων

4.1. Προϋπηρεσία μικρότερη των 12 ετών

Οι εν λόγω εργαζόμενοι δικαιούνται 8,8 ημέρες άδεια: 22 x (2/5) = 8,8 ημέρες που στρογγυλοποιούνται σε εννέα (9) ημέρες άδειας.

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 22 x 1,2/25 = 1.267,20 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας: 144,00 x 8,8 = 1.267,20 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

4.2. Προϋπηρεσία άνω των 12 ετών ή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη

Οι εν λόγω εργαζόμενοι για το 3ο και τα πέραν του 3ου ημερολογιακά έτη απασχόλησης, δικαιούνται 10 ημέρες άδεια: 25 x (2/5) = 10 ημέρες.

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 25 x 1,2/25 = 1.440,00.

Αποδοχές αδείας: 144,00 ευρώ x 10 ημέρες (5 Σαββατοκύριακα) = 1. 440,00 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

4.3. Προϋπηρεσία άνω των 25 ετών ανεξαρτήτως εργοδότη

Δικαιούται 26 x (2/5) = 10,4 ημέρες άδεια.

Δηλαδή, ημέρες άδειας 10 συν 4,8 ώρες από την ενδέκατη ημέρα που στρογγυλοποιούνται σε 10 ημέρες άδειας.

Αποδοχές αδείας: 1.200,00 x 26 x 1,2/25 = 1.497,60 ευρώ ή

Αποδοχές αδείας: 144,00 ευρώ x 10,4 ημέρες (5 Σαββατοκύριακα) = 1.497,60 ευρώ.

Επίδομα άδειας ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού, ήτοι 600,00 ευρώ.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο «Ημέρες άδειας, αποδοχές άδειας και επίδομα αδείας πρόσθετων ομάδων εργασίας του άρθρου 40 του Ν.1892/1990» του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο αναπτύσσονται αντίστοιχα παραδείγματα υπολογισμού δικαιούμενων ημερών άδειας ημερομισθίων, ανάλογα με το έτος απασχόλησης και την προϋπηρεσία τους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επίδομα Αδείας, Αποδοχές αδείας, πρόσθετες ομάδες εργασίας, ημέρες αδείας