09/12/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Η ψηφιακή κάρτα αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας

ΝΤΑΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ, Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Προϊσταμένη Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων
ΖΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Πολιτικός επιστήμονας, µε εξειδίκευση στα ΕRP, Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων

1. Εισαγωγή

Η ταχύτατη έµφαση που δόθηκε στην ατζέντα του ψηφιακού µετασχηµατισµού του δηµοσίου τοµέα και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ως αποτέλεσµα της πανδηµίας και της ανάγκης για αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, οδήγησε στη δηµιουργία ενός ψηφιακού άλµατος το οποίο θα αλλάξει σε ένα βαθµό τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Η πορεία των επιχειρήσεων σε νέα δεδοµένα και τεχνολογικές πλατφόρµες δεν απαιτεί απλά αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αλλά απαιτεί από τις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν ένα νέο οργανωσιακό µοντέλο και να συνδέσουν εσωτερικές διαδικασίες και ανθρώπους µε τεχνολογικά εργαλεία (Ε.Κ.Τ. 2020) [1] και η µέτρηση του χρόνου εργασίας που θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας, θα αλλάξει ριζικά το πεδίο των εργασιακών σχέσεων και θα οδηγήσει στη χάραξη πολιτικής και σε αποτελεσµατικότερους ελέγχους των επιχειρήσεων.

Ο Ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, προέβλεψε µε το άρθρο 74 παρ. 5 περ. β και γ ότι «όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστηµα µέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων τους µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, άµεσα συνδεδεµένο και διαλειτουργικό, σε πραγµατικό χρόνο, µε το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ».

Η µέτρηση του χρόνου εργασίας πραγµατοποιείται µε τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας (παρ. 2 του άρθρου του Ν.4808/2021 και παρ. 1. Μέρος Ά Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 49758/26-05-2022) και είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι υπήρχε πρόβλεψη και στο άρθρο 26 του Ν.3996/2011 περί θεσµοθέτησης της κάρτας εργασίας, όπου τελικώς δεν εκδόθηκε η αντίστοιχη Υπουργική απόφαση, µιας και το Εργάνη ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 2013. Απεικονίζουµε συνοπτικά στο παρακάτω σχήµα τα καίρια σηµεία του νοµοθετικού πλαισίου.

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστηµα µέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων τους άµεσα συνδεδεµένο και διαλειτουργικό, σε πραγµατικό χρόνο, µε το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.
Ο προγραµµατισµός της εργασίας και οι πληροφορίες για τις πραγµατικές ώρες έναρξης – λήξης της εργασίας θα εισάγονται ψηφιακά πλέον στο σύστηµα Εργάνη II.

Απογραφική διαδικασία
Με την ολοκλήρωση θα εµφανίζεται το προγραµµατισµένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόµενο, παράρτηµα ή επιχείρηση σε ψηφιακή µορφή ηµερολογίου στο Εργάνη.
Όσοι εργαζόµενοι εντάσσονται στην Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας µέσω της απογραφικής διαδικασίας, η παρακολούθηση του ωραρίου απασχόλησης στο Π.Σ. Εργάνη (αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου και άδειες) θα γίνεται εφεξής µε τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, καθώς και µε την υφιστάµενη διαδικασία στο Π.Σ. Εργάνη για την υποβολή Υπερωριών.

Με την Ψηφιακή Κάρτα θα καταγράφεται για πρώτη φορά ο πραγµατικός χρόνος εργασίας
Tα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα είναι άµεσα διαθέσιµα στους εργοδότες σε ψηφιακή µορφή ηµερολογίου (Ηµερολόγιο Πραγµατικής Απασχόλησης).
Το ψηφιακό ηµερολόγιο θα είναι άµεσα διαθέσιµο και στον εργαζόµενο µέσα από την εφαρµογή myErganimobileapp, καθώς και µέσα από το myErganiwebportal για την ενηµέρωση των εργαζόµενων (https://myErgani.gov.gr).

2. Φάσεις λειτουργίας ψηφιακής κάρτας

Οι κλάδοι της οικονοµίας δεν µπορούν άµεσα να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο εγχείρηµα καθότι κάθε κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του. Ήταν σηµαντική η σταδιακή εφαρµογή ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα και να γίνουν και οι απαιτούµενες διορθώσεις πριν επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα σε γενική εφαρµογή.

Α' φάση

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 49758/26-05-2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 2668/31-05-2022), µε την οποία η πρώτη φάση του νέου Πληροφοριακού Συστήµατος Εργάνη ΙΙ, ξεκίνησε από 01/06/2022 µε την απογραφή και αφορούσε τράπεζες και σούπερ – µάρκετ µε περισσότερους από 250 εργαζόµενους, συµπεριλαµβανοµένου του δανειζόµενου προσωπικού και από 01/07/2022 για την εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπου πλέον ολοκληρώθηκε. Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας χρησιµοποιούν 111.220 εργαζόµενοι στους δύο κλάδους, αριθµός που αντιστοιχεί στο 94,74% του συνόλου των υπόχρεων εργαζοµένων, οι οποίοι είναι 117.390 (121.313 απασχολούµενοι µείον 3.923, που κατέχουν θέσεις ευθύνης, οι οποίοι εξαιρούνται από τη Ψηφιακή Κάρτα) [2] .

Β' φάση

Εισερχόµαστε πλέον, στη δεύτερη φάση Εργάνη II για την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου της εργασίας και τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και στις άλλες επιχειρήσεις, µε την εκκίνηση της απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζοµένων µισθωτής εξαρτηµένης εργασίας, µε έναρξη από την 1η Νοεµβρίου µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2022. Σε αυτό το διάστηµα θα πραγµατοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας που εντάσσονται στη δεύτερη φάση εφαρµογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας) και για το σύνολο των εργαζοµένων τους, µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένου του δανειζόµενου προσωπικού. Αυτό που αναµένεται και βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ποιοι κλάδοι θα ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα µετά την 01/12/2022, µε αναφορά στο νόµο για βιοµηχανία, Δ.Ε.Κ.Ο., ασφαλιστικές και εταιρείες φύλαξης. Στην παρούσα φάση η υποβολή δεν θα αφορά την πρακτική άσκηση της οποίας η υποβολή θα συνεχίσει µε τους υφιστάµενους τρόπους.

Γ' φάση

Στην τρίτη φάση εφαρµογής θα ενταχθεί ο κλάδος του τουρισµού, µε την εστίαση και τα καταλύµατα. Επί του παρόντος δεν θα υπάρχει δυνατότητα να «χτυπά» κάποιος κάρτα σε εξ αποστάσεως εργασία. Ωστόσο ο στρατηγικός σχεδιασµός προβλέπει να µην εξαιρεθεί από την εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καµία επιχείρηση ανεξάρτητα από το µέγεθος, πλήθος εργαζοµένων και κλάδου δραστηριότητας, αλλά και οι εργαζόµενοι.

Σημείωση: Εξαιρούνται από την υποχρέωση Απογραφικής Διαδικασίας στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, οι φορείς του Δημοσίου και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου (Ν.4354/2015, όπως ισχύει), και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (αρ.58, Ν.4808/2021).

3. Οφέλη και περιορισµοί

Εάν ανατρέξουµε λίγα χρόνια πίσω όλοι θα ανακαλέσουµε στη µνήµη µας την ανασφάλεια που προκλήθηκε στην αγορά εργασίας για το πως θα εφαρµοσθεί και χρησιµοποιηθεί το Εργάνη, όταν ακόµη χειρόγραφα έντυπα και ατελείωτες ουρές υπήρχαν στις οικείες Υπηρεσίες (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ι.Κ.Α.), για την υποβολή εντύπων, µε χαµένες ανθρωποώρες, λάθη και γραφειοκρατία. Με την εµφάνιση του συστήµατος «Εργάνη», το οποίο δηµιουργήθηκε για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σηµαντική µείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και, τέλος, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλέον όλες οι επιχειρήσεις και οι χρήστες το θεωρούν ως ένα από τα πιο εύχρηστα εργαλεία, καθότι απλοποιήθηκαν κατά πολύ οι εργασίες τους. Πλέον, εισερχόµαστε λίγα χρόνια µετά στο Εργάνη ΙΙ και στην εισαγωγή της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και της διασύνδεσης µε την ψηφιακή κάρτα.

Οφέλη:

1) Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες αναφορικά µε το ωράριο εργασίας, την υπερεργασία και τις υπερωρίες, τα διαλείµµατα, τα ρεπό και τις άδειες που υπάρχουν βάση νοµοθεσίας.

2) Με την Ψηφιακή Κάρτα κατοχυρώνεται το ωράριο και οι αµοιβές των εργαζοµένων, όπου η έναρξη και η λήξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόµατα στο σύστηµα.

3) Ενθαρρύνεται η υγιής επιχειρηµατικότητα για τις επιχειρήσεις, αφού το σύστηµα θα µπορεί να διαβάζει τις πραγµατικές ώρες απασχόλησης και θα υπάρχει διαφάνεια για τα στοιχεία απασχόλησης του κάθε κλάδου.

4) Η επιχείρηση µέσω των προγραµµάτων που θα επιλέξει θα εξάγει άµεσα και ορθά τη µισθοδοσία, χωρίς αποκλίσεις και µέσω µιας άρτιας λογιστικής παρακολούθησης θα µπορεί να υπολογίσει το µισθολογικό της κόστος.

5) Θα εξασφαλισθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήµατος και θα περιορισθεί το φαινόµενο της εισφοροδιαφυγής.

6) Μελλοντική κατάργηση υποβολών άλλων εντύπων, όπως για παράδειγµα των Α.Π.Δ.. Τα στοιχεία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διασταυρώνονται µε τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) που υποβάλλεται από την επιχείρηση. Αναµένεται η δυνατότητα για αυτοµατοποιηµένη προσυµπλήρωση της Α.Π.Δ. από το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ βάσει των στοιχείων που εισάγονται µε τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

7) Οι εργαζόµενοι θα µπορούν να αξιοποιούν τις καταγραφές της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, για να αποδεικνύουν την απασχόλησή τους και ενώπιον Δικαστηρίων. Παρακάτω θα αναφερθούµε στη διαδικασία της εργατικής διαφοράς ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας.

Περιορισµοί:

1) Η έλλειψη ενηµέρωσης κυρίως µικρών επιχειρήσεων και η ανασφάλεια εφαρµογής µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί αβεβαιότητα και ασάφεια στην εφαρµογή.

2) Η έκδοση εγχειριδίου δεν αρκεί. Ο οδηγός εφαρµογής ήταν ένα σηµαντικό βήµα αλλά απαιτείται περισσότερη ευαισθητοποίηση για τη µελλοντική εφαρµογή της ψηφιακής κάρτας.

3) Θα πρέπει να ελέγχονται οι αποκλίσεις καθότι ο εργαζόµενος έχει την υποχρέωση για τη σήµανση έναρξης και λήξης της εργασίας του και το µη χτύπηµα της κάρτας ή το χτύπηµα σε διαφορετικό από το δηλωθέντα χρόνο, θα οδηγεί σε κύρωση.

4) Η επιχείρηση έχει περιορισµένη απολογιστική εικόνα των κινήσεων που αποστέλλονται στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

5) Αδυναµία σύγκρισης δηλωθέντων ωραρίων και πραγµατικών ωραρίων καθώς και απουσία των αυτοµατοποιηµένων ειδοποιήσεων για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργαζοµένων.

6) Θα πρέπει άµεσα να επαναπροσδιοριστούν αρκετά έντυπα και διαδικασίες, µε σκοπό την απλούστευση διαδικασιών.

4. Έλεγχος και κυρώσεις

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα αποτελέσει ένα εργαλείο ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να µπορεί να ελεγχθεί αποτελεσµατικά η τήρηση του ωραρίου των εργαζοµένων των επιχειρήσεων, όπου πριν από κάθε έλεγχο ο Επιθεωρητής θα έχει πλήρη εικόνα για τη φυσική παρουσία των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα χτυπήµατα της κάρτας. Σε αυτή τη φάση όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες έχουν ανασφάλεια για το τι µέλλει γενέσθαι γιατί ο έλεγχος πάντα δηµιουργεί ένα φόβο, ιδίως όταν επισύρονται και κυρώσεις για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Από την ανάγνωση του νόµου και των σχετικών διατάξεων άµεσα γίνεται αντιληπτό ότι οι εργοδότες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τα χρονικά όρια εργασίας τα οποία πλέον θα είναι άµεσα ορατά σε κάθε είδους έλεγχο και εφόσον υπάρχουν παραβάσεις, θα υφίστανται κυρώσεις, όπως παρατίθεντο παρακάτω.

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να εστιάσουµε όχι στο δέντρο αλλά στο δάσος και να δούµε µέσα από την τελική εικόνα και τα οφέλη για όλα τα µέρη τόσο για τους εργαζόµενους όσο και τους εργοδότες, αλλά και τους λογιστές των επιχειρήσεων που θα εφαρµόσουν την ψηφιακή οργάνωση και τη διασύνδεση µε την κάρτα εργασίας.

Και αυτό γιατί έχοντας τα κατάλληλα λογισµικά συστήµατα και εργαλεία η µισθοδοσία θα εξάγεται χωρίς αποκλίσεις και δεν θα τίθεται πλέον σε τόσο βαθµό σύγκρουση των µερών για το πόσο εργάσθηκε κάποιος ή εάν δεν πληρώθηκε υπερωρία ή εάν δεν εµφανίσθηκε στην εργασία του ή εάν λειτούργησε η επιχείρηση σε περίπτωση ανωτέρας βίας, εάν πήρε ή όχι άδεια ο εργαζόµενος κ.ο.κ.. Με αυτό τον τρόπο θα επιλυθούν πολλά καθηµερινά ζητήµατα που απασχολούσαν τους λογιστές, τους Διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναµικού και τις επιχειρήσεις. Η αυτοµατοποίηση της παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας θα εξασφαλίσει την οµαλή διεξαγωγή της καθηµερινής εργασίας, καθότι µέσω της παρακολούθησης του ωραρίου και των αδειών θα εντοπίζονται ευκολότερα τα σηµεία ευθύνης του κάθε εµπλεκόµενου µέρους. Εάν για παράδειγµα υπάρχει εργαζόµενος που µονίµως καθυστερεί ή λείπει αδικαιολόγητα ή εργοδότης που παραβιάζει συστηµατικά τα ωράρια, πλέον θα τεθούν τα διακριτικά όρια της κάθε πλευράς, µε πλήρη διαφάνεια.

Αναφορικά µε τις παραβάσεις εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 80016/31-08-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4629/01-09-2022): Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισµός ύψους προστίµων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νοµοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήµατος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόµενες παραβάσεις εργατικής νοµοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πέρα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι πολύ χρήσιµο να εντοπίσουν οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες και τα υπόλοιπα σηµεία-διατάξεις για τις οποίες οφείλουν να προσαρµοσθούν και συµµορφωθούν. Αναφορικά µε τις παραβάσεις για την ψηφιακή κάρτα, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικοί πίνακες:

ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράβαση υποχρέωσης του εργοδότη να διαθέτει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστηµα µέτρησης του χρόνου εργασίας, σε πραγµατικό χρόνο, ή να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστηµα που του διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, άµεσα συνδεδεµένο και διαλειτουργικό µε το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ, για το σύνολο των εργαζοµένων του µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση µε φυσική παρουσία, συµπεριλαµβανόµενου και του δανειζόµενου προσωπικού.

Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αµέσως, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειµενικής αδυναµίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, το οποίο εµποδίζει τη λειτουργία του συστήµατος µέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήµατος αυτού στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αµέσως, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αµέσως µόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειµενικής αδυναµίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εµποδίζει τη λειτουργία του συστήµατος µέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήµατος αυτού στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Παράλειψη υποχρέωσης εργοδότη να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ για το σύνολο των εργαζοµένων του, µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση µε φυσική παρουσία συµπεριλαµβανόµενου και του δανειζόµενου προσωπικού.

Μη υποβολή δήλωσης των χορηγούµενων αδειών απογραφικά, εντός του πρώτου δεκαηµέρου του µήνα που ακολουθεί το µήνα χορήγησής τους (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ)

Μη υποβολή δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” απασχολούµενου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΘΙΓΟΜΕΝΟ - ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μη ενεργοποίηση ψηφιακής κάρτας εργασίας εργαζοµένου.

10.500 ευρώ

Σε περίπτωση που σε 3 ελέγχους, εντός (12) µηνών, διαπιστωθεί η ως άνω παράβαση επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για (15) ηµέρες (παρ.4 άρθρο 74 Ν.4808/2021).

Υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζόµενου που τελούν σε απόκλιση µε την πραγµατική έναρξη ή την πραγµατική λήξη της απασχόλησης.

3.000 ευρώ

Μη προβλεπόµενη µη υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργαζοµένου για την πραγµατική έναρξη ή την πραγµατική λήξη της απασχόλησης.

3.000 ευρώ

Εφαρµογή ευέλικτου ωραρίου σε εργαζόµενο για τον οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας αν και υπάρχει υποχρέωση.

4.000 ευρώ

Μη τήρηση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών των στοιχείων του συστήµατος µέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεµποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονοµικών απαιτήσεων εργαζοµένου σε εν γένει εργατική διαφορά.

4.000 ευρώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Μη υποβολή δήλωσης στοιχείων εργασιακής σχέσης στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ σε περίπτωση µεταβολών στοιχείων δήλωσης πριν την εφαρµογή της µεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµενο που αφορούν.

2.000 ευρώ

Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” µερικώς απασχολούµενου σε περίπτωση µεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν τη µεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµενο που αφορούν.

2.000 ευρώ

Μη υποβολής δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” πλήρως απασχολούµενου σε περίπτωση µεταβολής της Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας πριν τη µεταβολή και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµενο που αφορούν. (ΥΨΗΛΗ).

5. Εργατική Διαφορά και ψηφιακή κάρτα εργασίας

Με το άρθρο 122 του Ν. 4808/2021 - Επιτάχυνση επίλυσης διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 3Β του Ν. 3996/2011 και στο εδάφιο 8 ουσιαστικά γίνεται µια προσπάθεια σύνδεσης της ψηφιακής κάρτας, των στοιχείων που θα αντλούνται για τα χρονικά όρια εργασίας και της σύνδεσης για την πραγµατική αµοιβή του εργαζόµενου.

Με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας που θα µπορούν οι εργαζόµενοι να έχουν στην ευχέρεια τους, θα µπορούν µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα να µπορούν να αποδεικνύουν το ωράριο εργασίας τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθούν κατά πολύ φαινόµενα υποδηλωµένης απασχόλησης ή υπερωριακής απασχόλησης ή/και µη ληφθείσας αδείας κ.λπ. για την οποία δεν µπορούν εύκολα να αποδείξουν οι εργαζόµενοι. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα µπορούν να αξιοποιούν τα δεδοµένα, ώστε να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Συνεπώς, µε το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι «Όταν πρόκειται για οικονοµικές απαιτήσεις από την παροχή εργασίας ή από την αποζηµίωση απολύσεως ή την αποζηµίωση µη ληφθείσας αδείας, εφόσον η απασχόληση αυτή προκύπτει από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και οι οφειλές προκύπτουν από τις καταθέσεις που έχουν γίνει αποκλειστικώς στον τραπεζικό λογαριασµό του εργαζοµένου, σε σχέση µε τον εµφαινόµενο στο σύστηµα Εργάνη καταχωριµένο συµφωνηθέντα µισθό ή σε σχέση µε τις εκάστοτε ισχύουσες νόµιµες αποδοχές κατά περίπτωση, ή πάντως όταν οι οφειλές εξάγονται από άλλα έγγραφα, τότε το πόρισµα αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 623 Κ.Πολ.Δ. και µπορεί βάσει αυτού να εκδοθεί διαταγή πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή, ο Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων οφείλει να καταγράψει επακριβώς τα ποσά για κάθε χρονολογική περίοδο και για τον υπολογισµό των ποσών µπορεί να ζητήσει βεβαίωση, που προσκοµίζει ο επισπεύδων ακόµα και µετά τη συζήτηση και µέχρι την έκδοση του πορίσµατος, υπογεγραµµένη από λογιστή ή δικηγόρο, η οποία ενσωµατώνεται στο πόρισµα. Για την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωµής της παρούσας δεν απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη όχληση µε δικαστικό επιµελητή της παρ. 1 του άρθρου 636 Α του ΚΠολΔ».

6. Συνοπτική παρουσίαση

Επιγραµµατικά, οι εργοδότες θα υποβάλλουν:

α. Δήλωση

Μεταβολής

Στοιχείων

Εργασιακής

Σχέσης

Περιλαµβάνονται:

(α) Συµβατικές εβδοµαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης.

(β) Σύστηµα Απασχόλησης (5ήµερη/6ήµερη εργασία).

(γ) Στοιχεία Διαλείµµατος.

(δ) Δυνατότητα Ευέλικτης Προσέλευσης έως 120 λεπτά από τη γενική έναρξη της εργασίας (µόνο για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και σε συνέχεια συµφωνίας εργοδότη – µισθωτού).

Σε κάθε νέα πρόσληψη διενεργούµενη από 01/06/2022 και εντεύθεν τα εν λόγω στοιχεία συµπληρώνονται στο έντυπο Ε3. Σε περιπτώσεις µεταβολής των στοιχείων της δήλωσης, τα στοιχεία υποβάλλονται πριν την εφαρµογή της µεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµενο που αφορούν.

β. Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

(α) Στοιχεία για εργαζοµένους µε Σταθερό Εβδοµαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης τα οποία υποβάλλονται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους, και τα οποία περιλαµβάνουν και τη δήλωση (για συγκεκριµένη ηµέρα) τηλεργασίας.

(β) Στοιχεία για εργαζοµένους µε Μεταβαλλόµενο/ Τροποποιούµενο ανά ηµέρα Ωράριο Απασχόλησης τα οποία υποβάλλονται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόµενους.

(γ) Στοιχεία Αδειών εργαζοµένων τα οποία δηλώνονται απογραφικά εντός του πρώτου δεκαηµέρου του µήνα που ακολουθεί το µήνα χορήγησής τους.

γ. Δήλωση πραγµατικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζοµένων

Στοιχεία Ψηφιακής κάρτας εργασίας

Οι εργοδότες κατά τον προγραµµατισµένο χρόνο ενεργοποιούν τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για όλους τους εργαζοµένους τους, συµπεριλαµβανοµένου του δανειζόµενου προσωπικού όπου γίνεται άµεση καταγραφή της πραγµατικής έναρξης και λήξης της απασχόλησης των εργαζοµένων τους.

Η κάρτα είναι προσωποποιηµένη και µοναδική για κάθε εργασιακή σχέση που συνδέει εργαζόµενο και εργοδότη.

Η δήλωση γεγονότος έναρξης-λήξης θα δύναται να υποβληθεί µε µέγιστο χρόνο καθυστέρησης 15 λεπτών.

Αν έχουν υποβληθεί περισσότερα από ένα γεγονότα έναρξης ή λήξης για συγκεκριµένη Ηµεροµηνία Αναφοράς (ηµέρα απασχόλησης), τότε κατά την επεξεργασία των δηλώσεων Κάρτας Εργασίας θεωρείται ως έγκυρο το περιεχόµενο της πιο πρόσφατης δήλωσης, µε βάση την Ηµεροµηνία και Ώρα Υποβολής.

α) Οι επιχειρήσεις που ήδη χρησιµοποιούν σύστηµα ωροµέτρησης έχουν τη δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης µε τον νέο µηχανισµό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη, µέσω προγραµµατιστικής διεπαφής – Web API για τον εργοδότη.

β) Για τις επιχειρήσεις που η άµεση διασύνδεση δεν είναι εφικτή προτείνεται από το Υπουργείο:

i) η εφαρµογή για φορητές συσκευές Ergani CardScanner, µε την οποία θα γίνεται ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας των υπαλλήλων (σε µορφή QR Code) κατά την προσέλευση / αποχώρηση από την εργασία και αυτόµατη υποβολή της πληροφορίας στο Π.Σ. Εργάνη.

Η Κάρτα Εργασίας (QR Code) κάθε εργαζόµενου θα είναι διαθέσιµη µέσα από την αντίστοιχη εφαρµογή myErgani mobileapp ή

ii) µέσω φόρµας και µέσω XML αρχείων στο Π.Σ. Εργάνη.

δ. Δήλωση υπερωριακής απασχόλησης

Παραµένει σε ισχύ η προδήλωση υπερωριακής απασχόλησης µέσω του εντύπου Ε8 «Αναγγελία Νόµιµης

Υπερωριακής Απασχόλησης».

7. Επισηµάνσεις

Οι επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο ανταγωνίζονται για την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηµατικού πλεονεκτήµατος µέσω της αναζήτησης και υιοθέτησης καινοτοµικών τεχνολογιών, ψηφιοποίησης και είναι οξύµωρο να τίθενται προβληµατισµοί για το πώς θα ανταποκριθούµε σε ένα τέτοιο σύστηµα όταν πλέον νέα επιχειρηµατικά µοντέλα αναδύονται µε σκοπό την αντιµετώπιση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Ωστόσο είναι λογικό να αναφέρουµε ότι σε κάθε υιοθέτηση νέων δεδοµένων υπάρχει µια συµπεριφορική προσέγγιση αντίστασης γιατί δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η χρησιµότητα ή η ευκολία χρήσης και πως µπορεί να βελτιωθεί η καθηµερινή εργασία.

Η ψηφιακή κάρτα θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας των επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρµοσθούν, έχοντας υπόψιν ότι η εφαρµογή της θα αποδώσει περισσότερα µακροπρόθεσµα οφέλη στις εργασιακές σχέσεις και ενδεχοµένως και στη δέσµευση του προσωπικού όταν η επιχείρηση είναι σύννοµη και διαφανής.

Θα πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό από όλους ότι η εργασία µέσω της ψηφιακής οργάνωσης του πραγµατικού χρόνου απασχόλησης και της διασύνδεσης µε την ψηφιακή κάρτα είναι το πρώτο βήµα στον χώρο των επιχειρήσεων για την απλοποίηση διαδικασιών, εντύπων και ταχύτατης ανταπόκρισης και επικοινωνίας σε έναν κόσµο που συνεχώς εξελίσσεται. Η χρυσή τοµή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζοµένων έρχεται πλέον στους εργασιακούς χώρους µε τη χρήση της ψηφιακής κάρτας και όταν εφαρµοσθεί πλήρως σε όλους τους κλάδους και επαγγέλµατα µε συνέπεια, τότε η ανάγκη µετασχηµατισµού σε όλα τα επίπεδα γίνεται όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο της κας Πανωραίας Ντάτη και του κου Σωτηρίου Ζάρρα που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7. Το πλήρες άρθρο αναφέρεται επιπλέον στις νέες διαδικασίες που έχουν ενσωματωθεί στο Π.Σ. Εργάνη με παραδείγματα εφαρμογής, καθώς και την αποτύπωση του ημερολογίου και τι ισχύει για τη μη υποβολή.


[1] Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου, 2020. Ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός των ελληνικών επιχειρήσεων 2016-2018, Αθήνα: 2020, https://metrics.ekt.gr/publications/412

[2] https://ypergasias.gov.gr/psifiaki-karta-ergasias-xekina-i-apografi-gia-to-synolo-ton-ergazomenon/comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πρόστιμο, Ψηφιακή κάρτα εργασίας, Απογραφική διαδικασία