09/12/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει βασικό πρόγραμμα πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία», το οποίο διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους στόχους της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σύμφωνα με τις αξίες της.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η ενίσχυση της ηγετικής ψηφιακής θέσης της ΕΕ μέσω της προώθησης συμπεριληπτικών και βιώσιμων ψηφιακών πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν να επιτύχουν έως το τέλος της δεκαετίας σε τέσσερις τομείς:

  • ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής εκπαίδευσης
  • ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές
  • ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
  • ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών
Σήμερα, μόνο το ήμισυ του ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και οι επιχειρήσεις μας πάσχουν από έλλειψη των αναγκαίων υποδομών. Το πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίσει ότι το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας θα μπορέσει να υιοθετήσει έναν καλά στοχευμένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι ενισχυμένες υποδομές είναι απαραίτητες για την ευημερία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας.

Ivan Bartos, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Τσεχίας αρμόδιος για την Ψηφιοποίηση και Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με το πρόγραμμα πολιτικής εισάγεται μια νέα μορφή διακυβέρνησης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα επιτύχει από κοινού τις φιλοδοξίες της. Η πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν στενά και να συγκεντρώσουν πόρους προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τις ψηφιακές δυνατότητες και τεχνολογίες που δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνα τους τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί ψηφιακός μετασχηματισμός που θα ενδυναμώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ.

Με την απόφαση αποσαφηνίζονται διάφοροι ορισμοί των γενικών στόχων του προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ασφάλειας, καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Για την επίτευξη αυτών των κοινών στόχων, τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν, αξιολογώντας την πρόοδο και λαμβάνοντας μέτρα όπου απαιτείται.

Η Επιτροπή θα καθορίσει πορείες σε επίπεδο ΕΕ για καθέναν από τους ψηφιακούς στόχους της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη. Τα δε κράτη μέλη θα χαράξουν εθνικές πορείες και θα καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη των στόχων αυτών έως την προβλεπόμενη επανεξέτασή τους το 2026. Η πρόοδος θα παρακολουθείται με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και θα αξιολογείται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας».

Στην απόφαση αναπτύσσεται επίσης η έννοια των πολυκρατικών έργων που προβλέπουν περαιτέρω συνεργασία και κοινές επενδύσεις ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των στόχων. Πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας που συγκεντρώνουν ενωσιακούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την επίτευξη προόδου που κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει από μόνο του.

Το πρόγραμμα πολιτικής θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, οι κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών, οι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, η πανευρωπαϊκή ανάπτυξη διαδρόμων 5G, οι συμπράξεις υψηλής τεχνολογίας για ψηφιακές δεξιότητες, οι ασφαλείς κβαντικές υποδομές και το δίκτυο κέντρων κυβερνοασφάλειας, η ψηφιακή δημόσια διοίκηση, οι εγκαταστάσεις δοκιμών και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας.

Η απόφαση προβλέπει επίσης έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προσεχείς ημέρες και θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του.

Ιστορικό

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» της 9ης Μαρτίου 2021 παρουσιάζεται το όραμα για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ έως το 2030. Η φιλοδοξία της ΕΕ είναι να κυριαρχήσει ψηφιακά σε έναν ανοικτό και διασυνδεδεμένο κόσμο και να εφαρμόσει ψηφιακές πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ένα ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με περισσότερη ευημερία και χωρίς αποκλεισμούς.

Στα συμπεράσματά του της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ανάκαμψη, την ευημερία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς και για την ευημερία των κοινωνιών μας. Χαρακτήρισε δε την ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή πυξίδα ως ένα βήμα προς τη χαρτογράφηση της ψηφιακής ανάπτυξης της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα στον τομέα της βιομηχανικής και της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτών των φιλοδοξιών και προκλήσεων, η Επιτροπή υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος ψηφιακής πολιτικής «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία».comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ψηφιακός μετασχηματισμός