02/12/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Έως τις 28.2.2023 το τέλος παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων του 2022 - Αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης

Με τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 -Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπονται και οι κάτωθι σχετικές ρυθμίσεις

1.Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής από τους υπόχρεους του τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης απόδοσής τους και ορίζεται η επιβαλλόμενη κύρωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής αυτών.


2 .Αναστέλλεται εκ νέου για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως 31.12.2022) η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1

Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 17 ν. 2130/1993 (Α'62), προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, να απλοποιηθεί ο τρόπος απόδοσής τους μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και να προβλεφθούν κυρώσεις στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών αυτών.


Άρθρο 3

Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές, δηλαδή, χερσαία σύνορα προς τρίτες χώρες, όπου λειτουργούν τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, καθώς προσφέρεται εργασία στους κατοίκους αυτών. Οι λόγοι της αναστολής είναι η αντιμετώπιση συνθηκών άνισου ανταγωνισμού με τις όμορες χώρες, όπου τα επίπεδα φορολογίας παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, η ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, και, μάλιστα, σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας (παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές) και η απώλεια δημοσίων εσόδων.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;


Άρθρο 1

Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπόχρεων σε απόδοση τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους ακαθαρίστων εσόδων, με απλοποίηση του τρόπου απόδοσης των τελών μέσω της υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά. Η διάταξη εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών προς δήμους.

Άρθρο 3

Λήξη ισχύος της υφιστάμενης διάταξης της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α' 58) την 31η.12.2022 και ανάγκη παράτασης της ισχύουσας απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Άρθρο 1
Πρόσωπα, φυσικά και νομικά και νομικές οντότητες, υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Άρθρο 3
Κατοίκους σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές, δηλαδή χερσαία σύνορα προς τρίτες χώρες.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων- Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993


Η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α'62) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190), προσαύξηση ίση με δύο τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβείτο εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»Άρθρο 3

Παράταση απαλλαγής από Ειδικό φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς - Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016

Το άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α' 241) τροποποιείται με την παράταση της αναστολής εφαρμογής της διάταξης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55

Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2023.»


Powered by Taxheaven.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υποβολή Δηλώσεων, Επιβολή Κυρώσεων, τέλος παρεπιδημούντων, Ακαθάριστα έσοδα