23/11/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές: Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο παραγραφής δικαιωμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα, που έχουν τεθεί στον E-ΕΦΚΑ, σχετικά με το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 141 του N. 3655/2008, εκδόθηκε το Αριθμ. Πρωτ. 552130/23-11-2022 γενικό έγγραφο με το οποίο διευκρινίζονται τα εξής:

Με τις 15/2010 & 48/2010 Εγκύκλιες οδηγίες και το με α.π. Α23/269/21/29.08.2011 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά για την

εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών.

Με το με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α., που εκδόθηκε κατόπιν των (γ’) σχετικών εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποσαφηνίστηκε ότι, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, ως διάστημα απασχόλησης για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 141 του N . 3655/2008, περί καταβολής μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, θεωρείται και ο χρόνος λήψης άδειας για οποιαδήποτε αιτία με αποδοχές (κανονική άδεια, ισόχρονη άδεια προς το μειωμένο ωράριο εργασίας για τη φροντίδα του παιδιού, ειδική άδεια του άρθρου 142 του ν.3655/2008 για την προστασία της μητρότητας κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 40 του N.1846/51 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του N.825/78 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του N.1902/90 , οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές παραγράφονται μετά πενταετία. Η πενταετής παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννάται η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 251 Α.Κ.).

Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής εκ μέρους των εργοδοτών των συγκεκριμένων οδηγιών, (περί καταβολής μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης για μητέρες - μισθωτές ασφαλισμένες, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί τον μήνα του τοκετού ή κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία), οι ενδιαφερόμενες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (της άδειας με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία), ως αχρεωστήτως καταβληθεισών.

Δεδομένου ότι, οι σχετικές οδηγίες/διευκρινήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρασχέθηκαν με το α.π. Φ.10043/48305/1241/26.06.2018 έγγραφό του, η επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, επεκτείνεται, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων προς τη Δημόσια Διοίκηση, για περίοδο πέντε (5) ετών από την έκδοσή του (δηλ. για μισθολογικές περιόδους του έτους 2013 και μετέπειτα).

Αιτήσεις για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποκλειστικά για το συγκεκριμένο λόγο - άδεια με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία - δύναται να ενταχθούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα παραγραφής (μισθολογικών περιόδων του έτους 2013 και μετέπειτα), εάν υποβληθούν εντός πέντε (5) ετών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι μέχρι 02.10.2026.

Δείτε το με Αρ.Πρωτ. 552130/23-11-2022 έγγραφο στην Online τράπεζα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
εισφορές λόγω μητρότητας, μητρότητα, Μειωμένες εισφορές