07/10/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Και όμως είναι γεγονός. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα αναπλήρωσης του ελλείμματος ενέργειας λόγω της μη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο από την Ρωσία. Με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ρεύματος επειδή έχουμε διπλάσια ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη (σε αντίθεση πχ με τα ελληνικά κοιτάσματα λιγνίτη που έχουν χαμηλή θερμογόνο δύναμη). Για το 2022, οι ΑΠΕ, κάλυψαν το 37,5% της ζήτησης, το ορυκτό αέριο το 37,2% μειώνοντας για πρώτη φορά το μερίδιό του από το 2017, ο λιγνίτης το 11,3%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 8,6%, ενώ το μερίδιο των καθαρών εισαγωγών περιορίστηκε στο 5,4%.

Ως έμμεσο συμπέρασμα από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει πως το ευκολότερο αγαθό ως προς την ενέργεια (φυσικό αέριο), δεν είναι και η μόνη λύση, τα μονοπώλια, εκτός από την δυνατότητα διαμόρφωσης τιμής, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα διακοπής της παροχής, η εθνική ενεργειακή απεξάρτηση είναι δυνατή λόγω συγκριτικού πλεονεκτήματος της θέσης της χώρας και ο τρόπος προσέγγισης των καταναλωτών από τον φορέα εκμετάλλευσης στη χώρα του φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ), καθώς και των παρόχων, μόνο ενδεδειγμένος δεν ήταν. Ίσως είναι η στιγμή που οι πάροχοι θα πρέπει με σημαντικά επιχειρήματα να εξηγήσουν γιατί ανάγκασαν τους καταναλωτές φυσικού αερίου να αποξενωθούν και να αποξηλώσουν όλη την προγενέστερη υποδομή άλλων μορφών ενέργειας (π.χ. καυστήρες πετρελαίου), κάνοντας την Κυβερνητική «ενθάρρυνση» για επαναχρησιμοποίηση για εφέτος πετρελαίου αντί φυσικού αερίου, απλώς σύντομο ανέκδοτο.

Το πρόβλημα είναι πως δεν προωθήθηκαν εδώ και χρόνια λύσεις οι οποίες θα έφερναν μία σημαντικά μεγάλη αυτονομία τουλάχιστον των νοικοκυριών σε ενέργεια και μία εξαιρετικά μικρότερη ανάγκη για εισαγωγή ενέργειας από τη χώρα. Φυσικά μιλάμε για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, οι οποίοι αποδεδειγμένα εξοικονομούν περίπου το 20% της απαιτούμενης ενέργειας που καταναλώνει ένα νοικοκυριό, ή το 80% των αναγκών ενός νοικοκυριού σε ζεστό νερό και όχι μόνο. Στη Ρόδο για παράδειγμα, ένα νησί με τη μεγαλύτερη ετήσια ηλιοφάνεια στη Μεσόγειο, δεν θα έπρεπε να εκδίδονται οικοδομικές άδειες, αν η κατασκευές δεν προέβλεπαν οπωσδήποτε την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Δεδομένης της ουσιαστικά μικρής αξίας τους (800 – 1.000 ευρώ περίπου), σε σχέση με την ωφέλεια που παρέχουν, το κόστος αποσβένεται σε ελάχιστους μήνες. Η ενέργεια, είναι συνυφασμένη με την επιβίωσή μας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή μας.

Σαββατοκύριακο που πέρασε και «Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»: Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά την κύρωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

«Από 1/10/2022 υποχρεωτικά τα στοιχεία ΓΕΜΗ σε όλα τα έγγραφα των εταιρειών»: Με την ψήφιση του νόμου 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» θεσπίστηκαν ορισμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Μια από αυτές είναι η αναγραφή του αριθμού ΓΕΜΗ σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του. Εφόσον δεν εφαρμοστεί η παραπάνω προϋπόθεση, από 1η Οκτωβρίου επιβάλλεται πρόστιμο.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.4919/2022:

«3. Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

4. Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν.4919/2022:

«1. Για παραβάσεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία μεγέθους που ανήκει η οντότητα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

Ειδικότερα:..

γ) για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37, σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ, …».

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν.4919/2022:

«4. Η ισχύς της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 και των άρθρων 50 και 52 άρχεται από την 1η.10.2022.».

«Διευκρίνιση για την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών - Τι ισχύει για τις αποδείξεις λιανικής και τα τιμολόγια»: Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών, δημοσιεύθηκε το με Αριθ. Πρωτ. : 95207 - 05-10-2022 έγγραφο με το διευκρινίζονται τα εξής:

1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου».

2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν. 4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν. 4042/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1950. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της ανωτέρω Οδηγίας.

3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

«ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών»: Μετά από δημοσίευση της ΑΑΔΕ, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα κώδικα διοικητικής διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά έγγραφα - Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων - Βεβαίωση γνήσιου υπογραφής) εδώ.

«myDATA: Νέα έκδοση timologio v.1.3.0 – Τι περιλαμβάνει»: Νέα έκδοση v.1.3.0 – τι περιλαμβάνει:

1. Επιπλέον Κατηγορίες εξαιρέσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων, Λοιπών Φόρων και Τελών (Α 1090/2022 - Τροποποίηση 1138/2020)

2. TaxFree Παραστατικό

3. Προσθήκη νέων και κατάργηση συνδυασμών χαρακτηρισμών σε συμφωνία με την έκδοση 1.0.6 του myDATA (σχετική η ανάρτηση του αρχείου: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-09/syndiasmoi_xaraktirismwn_v1.0.6.xlsx)

«Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση εφαρμογής και η υποβολή του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίζει ότι από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η δεύτερη φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την υποβολή του εντύπου Ε4 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ενώ ακολουθεί από 1ης Νοεμβρίου η απογραφική διαδικασία του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Συγκεκριμένα:

– Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε, κατά την πάγια διαδικασία, η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος πίνακας προσωπικού) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η προθεσμία υποβολής του Ε4 λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού. Εξαιρούνται οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους, κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και έχει ήδη ολοκληρωθεί η απογραφή.

«Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων για την ενίσχυση της ανάπτυξης»: Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

«Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου»: Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση Α.1128/2022 «Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης» στην οποία, αναφέρονται:

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Υπόχρεος καταβολής

Άρθρο 3 Αρμόδια αρχή

Άρθρο 4 Χρόνος και Τρόπος Καταβολής του Φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ

Άρθρο 5 Έλεγχος καταβολής ποσών ΦΠΑ στη χώρα μας ως κ-μ εγγραφής

Άρθρο 6 Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου από εγγεγραμμένους στη χώρα μας στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ

Άρθρο 7 Διαδικασία απόδοσης στα κράτη μέλη κατανάλωσης του ΦΠΑ που εισπράττεται στην Ελλάδα

Άρθρο 8 Διαδικασία είσπραξης από την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης των οφειλών των εγγεγραμμένων σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών

Άρθρο 9 Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην Ελλάδα ως κράτος κατανάλωσης από εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ, 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών

Άρθρο 10 Καταβολή φόρου ενιαίας δήλωσης με διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους

Άρθρο 11 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Άρθρο 12 Γενικές διατάξεις Διοικητικές παραβάσεις - Ενέργειες διοίκησης

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

«Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»: Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, η διαδικασία συζήτησης και η ψήφιση του νομοσχεδίου για την κύρωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μίας κορυφαίας μεταρρυθμιστικής δράσης της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών.

Η κωδικοποίηση και η απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί μία σπουδαία θεσμική παρέμβαση, που μάλιστα εντάχθηκε στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, τόνισε: «Η κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί μια κορυφαία μεταρρύθμιση που εντάσσεται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης».

Με τον νέο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων αντιμετωπίζονται προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση στοχεύει στα εξής:

1ον. Στον εκσυγχρονισμό και στην απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, όσον αφορά στο δίκαιο της είσπραξης δημοσίων εσόδων.

2ον. Στην προστασία και στην αξιόπιστη ενημέρωση των φορολογουμένων για το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ως αναγκαίο κριτήριο για τη βέλτιστη φορολογική τους συμμόρφωση.

3ον. Στην επιβολή και εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου και της χρηστής διοίκησης εν γένει.

4ον. Στην κυριαρχία και έμπρακτη αποτύπωση των πρακτικών καλής νομοθέτησης και σε θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι μέσω της κωδικοποίησης και απλούστευσης της φορολογικής νομοθεσίας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο ευρύτερος εκσυγχρονισμός και ψηφιακός μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης.

«Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας»: Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

«Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών: Εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/10/2022 έως 14/10/2022»: Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών ότι για λόγους πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από την Τετάρτη 12/10/2022 και ώρα 15:00 μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 15:00.

Η Δράση υλοποιείται με πόρους του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

«Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού»: Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την 7 Οκτωβρίου άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού – προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2022 να υποβάλουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της καταβολής της 5ης δόσης.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που μας πέρασε, Φωτεινή Μακρή - Κατερίνα Κουσουνή, Λογίστριες Α’ Τάξης - Ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας και «Στο ΓΕΜΗ οι αγρότες των λαϊκών αγορών»: Όλες οι αλλαγές σύμφωνα με τον Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α' 71/07-04-2022). Κ.Υ.Α υπ’ αρ. 44070/28-04-2022 (Β’ 2226)

Το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. διαλειτουργεί με τη βάση δεδομένων των Κ.Α.Δ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και με την έναρξη δραστηριότητας ενός φυσικού προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, λαμβάνει αυτόματα αρ. ΓΕΜΗ και εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

1. Οι εταιρίες: Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του Ν. 4548/2018 , η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του Ν. 3190/1955, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του Ν. 4072/2012, η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του Ν. 4072/2012, η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του Ν. 4072/2012.

2. Οι Συνεταιρισμοί: ο Αστικός Συνεταιρισμός του Ν. 1667/1986, στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοιΝ.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του Ν. 4430/2016 , ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΝ.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999.

3. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει την έδρα του στην ημεδαπή, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή, ια) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην ημεδαπή.

4. Τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ), τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ),

5. Η κοινοπραξία του άρθρου 293 του Ν. 4072/2012,

6. οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και σκοπό το κέρδος που:

  • διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή
  • διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4673/2020.

Δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 27/1975 και τον α.Ν. 378/1968,

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον Ν. 959/1979 και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) που συστήνεται κατά τον Ν. 3182/2003,

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967.

Διαβάστε το άκρως επίκαιρο άρθρο στο σύνολό του, στον ανωτέρω σύνδεσμο της στήλης.

Κ. Αργύρης Καβουρίνος - Οικονομολόγος-Λογιστής και «Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Νομικού Προσώπου»: Δείτε το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του συγγραφέα, απόσπασμα από τη β΄ έκδοση βιβλίου του Αργύριου Καβουρίνου Περί Σωματείων και Συλλόγων ΝΠΙΔ ΜΚΧ.

EPSILON NET Group Achievements και «Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: ICT company of the year στα BITE Awards 2022»: Περισσότερες από δέκα διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας διάκρισης «ICT Company of the Year», απέσπασαν οι εταιρίες του Ομίλου EPSILON NET στα «BITE Awards 2022», ως επιβράβευση του υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και της δυναμικής επέκτασης του Ομίλου.

Για 11η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο αναγνώρισής του στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, αποσπώντας συνολικά 4 GOLD, 6 SILVER και 2 BRONZE βραβεία για την επιτυχή ανάπτυξη του Ομίλου, τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα συστήματα πληροφορικής που προσφέρει, καθώς και την επιτυχή υλοποίηση εξειδικευμένων και πολύπλοκων εταιρικών έργων πληροφορικής.

Εκτός της κορυφαίας διάκρισης του θεσμού, οι σημαντικότερες από τις βραβεύσεις που απονεμήθηκαν στον Όμιλο ήταν:

- Gold στην κατηγορία «Προμηθευτής Λογισμικού», για τη συνολική συμμετοχή του Ομίλου ως καταλύτης στην ψηφιακή αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων

- Gold στην κατηγορία «Σημαντικές Επενδύσεις και Εξαγορές» για την ολοκληρωμένη παροχή επιχειρησιακών λύσεων και τη συνεχή ανάπτυξη στον τομέα της Πληροφορικής, μέσω σημαντικών εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης

- Gold στην κατηγορία «ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» για την ολοκληρωμένη οικογένεια εφαρμογών TOTAL ACCOUNTING, που αποτελεί την κορυφαία επιλογή μετασχηματισμού των Λογιστικών Γραφείων

- Gold στην κατηγορία «Μεταποίηση / Βιομηχανία» για την εφαρμογή του PYLON ERP στην ΚΟΛΟΡΑ, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες του συγκεκριμένου τομέα

Τα βραβεία για τον Όμιλο EPSILON NET παρέλαβαν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και των θυγατρικών του, με εκπροσώπους των εταιριών ΚΟΛΟΡΑ, REVOIL, RAINBOW, ΓΑΛΛΗΣ, CORAL και SingularLogic, τους οποίους η διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί θερμά για την παρουσία τους, αλλά κυρίως για την εξαιρετική συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους.

Η Βασιλική Αναγνώστου, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, μετά την παραλαβή του κορυφαίου βραβείου ICT Company of the Year, δήλωσε: «Το 2022 είναι η 2η συνεχής χρονιά που απονέμεται στον Όμιλο μας η κορυφαία διάκριση του καταξιωμένου θεσμού των BITE AWARDS. Ta 1.200 στελέχη του Ομίλου EPSILON NET νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το σύνολο των βραβεύσεων της σημερινής εκδήλωσης. Οι διακρίσεις μας αποτελούν απόδειξη του υψηλού επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρουμε στους 125.000 πελάτες, που καθημερινά μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών «all in one» λύσεων και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Θα ήθελα, εκ μέρους της διοίκησης του Ομίλου, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ τα στελέχη μας σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου για την καθημερινή τους προσπάθεια και τη συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου της καινοτομίας και της επιχειρησιακής αριστείας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί το έργο μας, με όραμα, πάθος και χαμόγελο».

Τέλος για μία ακόμα εργασιακή Εβδομάδα, για όσους φυσικά η εργασιακή εβδομάδα ταυτίζεται με το πενθήμερο Δευτέρας – Παρασκευής και από τα θέματα που θα συζητηθούν την Εβδομάδα που έρχεται, η πολιτική επιτοκίων των Ελληνικών τραπεζών σε σχέση με τον υφιστάμενο πληθωρισμό 12,1% και την διάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για έκδοση ψηφιακού Ευρώ. Έτσι, στο μηδέν βρίσκονται τα επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα, παρά την άνοδο των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την αύξηση του Euribor σε θετικά πλέον επίπεδα. Βασική αιτία, η υπερβάλλουσα ρευστότητα που προέρχεται κυρίως από τις καταθέσεις. Η πτώση των επιτοκίων καταθέσεων προς τα νοικοκυριά αφορούσαν νέα υπόλοιπα καταθέσεων άνω των 5,5 δισ. ευρώ. Συγκρίνοντας την πορεία των επιτοκίων καταθέσεων στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ε.Ε. διαπιστώνεται ότι τα επιτόκια στους λογαριασμούς όψεως (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) παραμένουν αμετάβλητα, όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων αυξάνονται και κινούνται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από τα ελληνικά.

Γιατί υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση; Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες κυμαίνεται ελάχιστα πάνω από το 50%, όταν στην Ε.Ε. το ίδιο ποσοστό είναι πάνω από το 100%. Οι ξένες τράπεζες είναι πιο εξαρτημένες από τον δανεισμό από την αγορά, ενώ οι ελληνικές χρησιμοποιούν τη φθηνή ρευστότητα των καταθέσεων, χορηγώντας δάνεια με εξαιρετική φειδώ. Η συνολική υπερβάλλουσα ρευστότητα του συστήματος στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 200 δισ. ευρώ.

Άποψή μας είναι πως το κυρίως προϊόν που αναμένει κάποιος καταθέτης από μία τράπεζα, δηλαδή ο τόκος, δεν υφίσταται σήμερα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, λόγω μηδενικών επιτοκίων. Με τους υφιστάμενους ρυθμούς πληθωρισμού, είναι σίγουρο ότι οι καταθέτες έχουν αρχίσει να ζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που η αγορά ακινήτων, εκτός από το κόστος οικοδομής, συνεχίζει να αυξάνεται ως κόστος απόκτησης ακινήτου, ακόμα και για τα παλιά ακίνητα. Από την άλλη μεριά, η εκφρασμένη θέληση της ΕΚΤ να προβεί στη διαδικασία τήρησης λογαριασμών στην Κεντρική Τράπεζα σε ψηφιακό ευρώ, αν και τα αρχικά δηλωθέντα όρια (3.000 ευρώ ανά λογαριασμό καταθέσεων) είναι μικρά, μάλλον θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα στο Ελληνικό τραπεζικό τοπίο, των μηδενικών επιτοκίων και της «μνήμης» των capital controls.

Στην Εβδομάδα που έρχεται, σε έναν κόσμο σε ρευστότητα, που ακροβατεί ανάμεσα σε πανδημία, πολεμικές συρράξεις, πολεμικές ιαχές από δύσκολους γείτονες, υψηλού πληθωρισμού, σοβαρών προβλημάτων με την ενέργεια και το κόστος της, θα φέρει σίγουρα νέες καταιγιστικέ εξελίξεις. Ένα λοιπόν ακόμα όμορφο και καιρικά αποδεκτό για Οκτώβρη μήνα Σαββατοκύριακο, χρειάζεται σε όλους ώστε να μπορέσουν, όσο μπορούν, να ξεφύγουν από τα συνεχώς αθροιζόμενα προβλήματα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα