05/10/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Κατατέθηκε σχεδιο νομου με τίτλο 'Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων για την ενίσχυση της ανάπτυξης'

Κατατέθηκε σχεδιο νομου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων α) επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.) και β) ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του υπό ψήφιση Μέρους και τίθενται οι ορισμοί των εννοιών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. (άρθρα 1-3)

2.α. Καθορίζονται οι τύποι των Ε.Π. ανάλογα με τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων που δύνανται να εγκατασταθούν εντός αυτών.

β. Περιγράφονται:

- οι επιχειρηματικές παραγωγικές δραστηριότητες που ασκούνται εντός των Ε.Π.

- οι εγκαταστάσεις που επιτρέπονται στους κοινωφελείς χώρους των Ε.Π. για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.(άρθρα 4 και 5)

3. Προβλέπεται ότι η πρωτοβουλία ανάπτυξης Ε.Π. ανήκει σε Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π.), η οποία για την επίτευξη του σκοπού της, δύναται να εκμισθώνει, εκποιεί ή κατ' άλλο τρόπο παραχωρεί εκτάσεις κυριότητάς της ή επί των οποίων διαθέτει άλλα δικαιώματα. (άρθρο 6)

4.α. Υποβάλλεται, για την ίδρυση Ε.Π., από την ενδιαφερόμενη Ε.Α.Δ.Ε.Π., αίτηση στη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία συνοδεύεται από το Επιχειρηματικό Σχέδιο το οποίο αποτυπώνει τη σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Ε.Π. και τη συμβατότητα των χρήσεων γης με την προστασία του περιβάλλοντος και τη θέση ανάπτυξής του.

β. Οφείλει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. να έχει την πλήρη κυριότητα του συνόλου της αιτούμενης έκτασης όπου θα ιδρυθεί το Ε.Π., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 7 και 8)

5.α. Χωροθετούνται τα Ε.Π. σε εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ή περιοχή που προορίζεται για την υποδοχή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων.

β. Με κ.υ.α. εγκρίνεται η ανάπτυξη του Ε.Π., η οποία συνιστά και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Ε.Π. (άρθρα 9 και 10)

6.α. Καταρτίζεται από την Ε.Α.Δ.Ε.Π., για την πολεοδόμηση του Ε.Π., ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής.

β. Παρέχεται από την Ε.Α.Δ.Ε.Π. δωρεάν η χρήση των κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων του Ε.Π., για όσες υπηρεσίες προκύπτουν ως υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία. (άρθρα 11 και 12)

7. Προβλέπεται η συμμετοχή των ιδιοκτητών των ακινήτων, που βρίσκονται μέσα στα όρια του Ε.Π. και εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο, στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε γη και σε χρήμα. (άρθρο 13)

8. Εκδίδεται κ.υ.α., εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης ανάπτυξης του Ε.Π., ύστερα από αίτηση της Ε.Α.Δ.Ε.Π., στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των έργων που θα εκτελεστούν στις εξωτερικές υποδομές του Ε.Π., το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους καθώς και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης των έργων. (άρθρα 14 και 15)

9.α. Ολοκληρώνονται, μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής μεταξύ άλλων, τα έργα υποδομής των Ε.Π..

β. Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η μεταβολή των ορίων του Ε.Π..

γ. Δύναται να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη Ε.Π. με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. (άρθρα 16-18)

10. Ορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας:

- Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (Ε.Π.Μ.Μ.Μ.).

- Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.). Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις εκτάσεων, για την ίδρυση Ε.Π.Ε., θεωρούνται επιλέξιμες και δύνανται να επιχορηγούνται.

- Επιχειρηματικού Πάρκου σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές. (άρθρα 19-21)

11.α. Ορίζεται η Ε.Α.Δ.Ε.Π. αρμόδια για την άσκηση της διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Π.

β. Προβλέπεται η σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας, για τη διαχείριση και λειτουργία του Ε.Π.

γ. Εισάγεται η υποχρέωση σύνταξης Σύμβασης Εγκατάστασης μεταξύ της Ε.Α.Δ.Ε.Π. και των υπό εγκατάσταση, εντός του Ε.Π., επιχειρήσεων.

δ. Ρυθμίζεται η διαδικασία είσπραξης από τους φορείς διαχείρισης του Ε.Π. των ανταποδοτικών τελών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων κλπ.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης ενός Ε.Π. από την Ε.Α.Δ.Ε.Π. σε άλλον οικονομικό φορέα, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρα 22-27)

12. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τα χορηγούμενα κίνητρα προς τους επενδυτές, για την ίδρυση Ε.Π. καθώς και για την αδειοδότηση και εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός Ε.Π. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

- Απαλλάσσεται εφεξής από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως και κάθε σύμβαση σύστασης δικαιώματος επιφανείας, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και εισφοράς ακινήτων προς την Ε.Α.Δ.Ε.Π. για τον σκοπό της διασφάλισης έκτασης, από την Ε.Α.Δ.Ε.Π. ή από και προς επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί εντός του Ε.Π.

- Αποτελεί παραγωγική δαπάνη και εντάσσεται στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, το ποσό της εισφοράς σε χρήμα, με το οποίο συμμετέχει έκαστος ιδιοκτήτης, πλην της Ε.Α.Δ.Ε.Π., στις δαπάνες για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής. (άρθρα 28-30)

13. Εισάγεται υποχρέωση αξιοποίησης, εκ μέρους των ιδιοκτητών, των επιχειρηματικών οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται εντός Ε.Π., εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Τα μη αξιοποιημένα επιχειρηματικά οικόπεδα με τα συστατικά τους, μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας, δύνανταινα απαλλοτριώνονται αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της Ε.Α.Δ.Ε.Π. (άρθρo31)

14. Επικαιροποιούνται ρυθμίσεις σχετικά με:

- την άσκηση εποπτείας, για την ανάπτυξη και λειτουργία των Ε.Π.,

- τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ειδικότερα:

i)καταργείται το μέτρο της επιστροφής των επιχορηγήσεων που έλαβε η Ε.Α.Δ.Ε.Π. σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτη από το Ε.Π. και

ii)τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δώδεκα (12) μηνών, όποιος με πρόθεση χρησιμοποιεί την έκταση και τις υποδομές Ε.Π χωρίς την άδεια της Ε.Α.Δ.Ε.Π. (άρθρα 32 και 33)

15. Δημιουργούνται:

- Ηλεκτρονικό Μητρώο Αδρανών Βιομηχανικών Κτιρίων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο οποίο καταγράφονται οι αναφερόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις,

- Διαδικτυακά οργανωμένα πεδία διαλόγου για την περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη ανά Περιφέρεια. (άρθρο 34)

16.α. Ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για την εκπόνηση, εφαρμογή και επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Ε.Π. στην ελληνική Επικράτεια.

β. Καθορίζεται ο σκοπός του Επιχειρησιακού Σχεδίου. (άρθρο 35)

17. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφανείας εντός Ε.Π. Συγκεκριμένα, εισάγονται διατάξεις σχετικά με τον τρόπο σύστασης και τη μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας επί εδάφους γηπέδων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) καθώς και σε τμήμα οικοπέδου εντός Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. (άρθρα 36 - 38)

18.α. Ορίζεται το περιεχόμενο του δικαιώματος επιφανείας, το οποίο ενδεικτικά περιλαμβάνει την ανέγερση, συντήρηση και χρησιμοποίηση του κτίσματος, τη χρήση του εδάφους επί του οποίου έχει συσταθεί η επιφάνεια και την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης του επιφανειούχου.

β. Ρυθμίζεται το ζήτημα της μεταβίβασης του δικαιώματος επιφανείας εν ζωή ή αιτία θανάτου και προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία που ακολουθείται για τη μεταβίβαση.

γ. Ορίζονται οι λόγοι λήξης ή απόσβεσης του δικαιώματος επιφανείας, καθώς και οι σχετικές συνέπειες για τις ενοχικές συμβάσεις. (άρθρα 39 - 42)

19.α. Εισάγονται διατάξεις για την προστασία του επιφανειούχου, σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματός του.

β. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη φορολογική μεταχείριση του δικαιώματος επιφανείας και της δυνατότητας τιτλοποίησης αυτού: εξομοιώνεται με το δικαίωμα της επικαρπίας και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3986/2011, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται η έκπτωση για την επιχείρηση του κόστους κτήσης του δικαιώματος επιφανείας από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί το δικαίωμα επιφανείας και η έκπτωση και επιστροφή του Φ.Π.Α. σε περίπτωση ανέγερσης κτισμάτων από τον επιφανειούχο. (άρθρα 43 και 44)

20.α. Παρατίθενται οι εξουσιοδοτικές, οι μεταβατικές (προβλέπεται μεταξύ άλλων η απαλλαγή από αναλογικά τέλη ή τέλη υπέρ τρίτων της επανακαταχώρισης των συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας επί των Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., που έχουν συνταχθεί πριν την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου) και οι καταργούμενες διατάξεις.

β. Δύναται να παραχωρούνται κατά χρήση έναντι τιμήματος ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία υπάγονται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012,εφόσον εμπίπτουν εντός εγκεκριμένων Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. Ορίζεται η χρονική διάρκεια της παραχώρησης και η δυνατότητα παράτασης αυτής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υπεκμίσθωσης των ανωτέρω ακινήτων από τον φορέα διαχείρισής τους. (άρθρα 45-48)

ΜΕΡΟΣ B ΄

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4139/2013 με τις οποίες αναμορφώνεται το καθεστώς παραγωγής, διάθεσης και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%και προβλέπεται η καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συν πεντακόσια (500) ευρώ ανά μορφή και περιεκτικότητα με δυνατότητα αναπροσαρμογής του, για τη χορήγηση της οριζόμενης άδειας παραγωγής. (άρθρα 49-54)

2. Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι), η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και εγχώριους φορείς για την ενίσχυση των προγραμμάτων αυτών. (άρθρο 55)

3. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (αρθρ.30 ν.4679/2020) και προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Ορίζεται ως όργανο έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο τουΟ.Β.Ι.αντί του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β. Καταβάλλεται αποζημίωση και στους γραμματείς της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. (άρθρα 56, 57 και 59)

4. Συνεχίζονται από τον Ο.Β.Ι. εκκρεμείς δίκες, που αφορούν στα εμπορικά σήματα και έχουν ως διάδικο μέρος το Ελληνικό Δημόσιο. (άρθρο 58)

5. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4310/2014 που αφορούν στον τομέα της ατομικής ενέργειας και ακτινοπροστασίας καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). Ειδικότερα:

α. Αφαιρείται από το αντικείμενο της Ε.Ε.Α.Ε., η πυρηνική ενέργεια.

β. Υπάγονται εφεξής, κατά βάση, στην αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αντί του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων), τα οριζόμενα αναφορικά με τον τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.

γ. Προβλέπεται, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Α.Ε., η δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού της υπερωριακά κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.

δ. Ορίζεται ότι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ε.Α.Ε., είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

ε. Καταργείται η δυνατότητα επιβολής πρόσθετων τελών, για την κάλυψη αναγκών της Ε.Ε.Α.Ε., σε περίπτωση ανεπάρκειας των υφιστάμενων πόρων της.

στ. Επανακαθορίζονται:

- οι κυρώσεις στους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής των υπό ψήφιση διατάξεων, φορείς και επιχειρήσεις,

- η διαδικασία χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας για την άσκηση των αναφερομένων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. (άρθρα 60-68)

6. Καθορίζονται γιατο 2023 και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι αμειβόμενες ώρες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. (άρθρο 69)

7. Επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο περί κωλυμάτων (άρθρο 71 ν.4497/2017), για την εκλογή μελών οργάνων Διοίκησης των επιμελητηρίων. (άρθρο 70)

8. Δύνανται μεταξύ άλλων να χρηματοδοτούνται, από πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και η δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», κ.λπ. (άρθρα 71 και 72)

9. Εντάσσονται στους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.4310/2014 το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 73)

10. Εντάσσεται το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) στους δικαιούχους χρηματοδότησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). (άρθρο 74)

11. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού μηχανημάτων έργου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας, λήψη αντίστοιχης άδειας, τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας κ.λ.π. (άρθρο 75)

12. Παρατείνεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, η δυνατότητα υποβολής αίτησης μετατροπής της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που έχουν την καλλιέργειά εντός της Περιφέρειας Αττικής, σε άδεια επαγγελματία πωλητή. (άρθρο 76)

13. Επανέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Αφάντου του Δήμου Ρόδου, που είχε αποκτήσει ο Ε.Ο.Τ. δυνάμει των ειδικά οριζόμενων διατάξεων και το οποίο είχε περιέλθει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.). (άρθρο 77)

14.α. Αναστέλλονται από την 19η.10.2015 και μέχρι την πάροδο εννέα (9) ετών από την έναρξη της εκκαθάρισης του «Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), αντί μέχρι την πάροδο επτά (7) ετών, όπως ισχύει, οι πάσης φύσεως πράξεις ή μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές του Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. για οποιαδήποτε αιτία και για πάσης φύσεως περιουσιακό στοιχείο αυτής.

β. Αποσαφηνίζεται ότι ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη ευθύνη για χρέη του Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., αλλά ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. (άρθρο 78)

15. Επανακαθορίζεται η διαδικασία ανάθεσης από τον εκτελεστή διαθήκης, ανοικοδόμησης ή ανακατασκευής ακινήτου, κατά την εκκαθάριση περιουσίας που έχει καταληφθεί για την εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών. (άρθρο 79)

16. Επεκτείνεται η οριζόμενη αρμοδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4706/2020 του Υπ. Οικονομικών και σε περιπτώσεις σύμπραξής του στην έκδοση της υπ. απόφασης της παρ. 2α του αρ. 61 του ν.4876/2021. (αφορά τον προσδιορισμό των κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας που εμπίπτουν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά και οι οποίοι μπορούν να παραχωρηθούν στους όμορους δήμους). (άρθρο 80)

17.α. Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών ή αντιπροσώπων, στη Γενική Συνέλευση των επαγγελματικών τους οργανώσεων, μέσω διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

β. Καταργείται το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο, για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των μελών των επαγγελματικών οργανώσεων. (άρθρα 81 και 82)

18.α. Παρέχεται η δυνατότητα στα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων”, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, να χρησιμοποιούν από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023 αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και να συμμετέχουν στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

β. Προβλέπεται ότι η απώλεια μίας εκ των οριζόμενων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε αθλητική διοργάνωση δεν επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 22725/1999, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (άρθρα 83 και 84)comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κατατεθέν νομοσχέδιο, Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρηματικά πάρκα