16/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Το πλαίσιο που διέπει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

1. Γενικά περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του Ν.1892/1990 , όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 59 του Ν.4808/2021 , παρέχεται η δυνατότητα για την εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, σε εξάμηνη ή δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς, κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου προς τον εργοδότη και μετά από έγγραφη ατομική συμφωνία των μερών.

Η διαδικασία αυτή, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 59 του Ν.4808/2021 που τέθηκε σε ισχύ από 19/6/2021, είναι δυνατή μόνον στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 64597/3-9-2021).

Επισημαίνεται ότι εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών ( άρθρο. 59, Ν.4808/2021 , Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 64597/03-09-2021).

Η συμφωνία για διευθέτηση, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου είναι μια εκ των προτέρων συμφωνία, η οποία καλύπτει μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς 6 ή 12 μηνών, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, ακόμη και στην περίπτωση που συνάπτεται με ατομική σύμβαση, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου.

Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται 2 ώρες την ημέρα επιπλέον των 8 ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των 40 (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω μειώσεως των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών αναπαύσεως.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του Ν.1892/1990 , η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης και στα δύο εφαρμοζόμενα συστήματα (της εξάμηνης ή ετήσιας διευθέτησης), τόσο κατά την περίοδο της αυξημένης όσο και της μειωμένης απασχόλησης, είναι ίση με την αμοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο μικρότερο των σαράντα (40) ωρών, η καταβαλλόμενη κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης αμοιβή είναι ίση με την αμοιβή που προβλέπεται για το εβδομαδιαίο αυτό ωράριο.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας μισθωτός πενθήμερης απασχόλησης, που εργάζεται επί οκτάωρο ημερησίως, είναι δυνατόν στην περίπτωση θέσπισης ενός συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, για παράδειγμα να απασχολείται:

• δέκα (10) ώρες ημερησίως για τέσσερις (4) ημέρες στη διάρκεια μιας εβδομάδας και

• έξι (6) ώρες την ημέρα για τέσσερις (4) ημέρες, κάποια άλλη εβδομάδα.

Με τον τρόπο αυτό θα έχει εργασθεί σαράντα οκτώ (48) ώρες τη μια εβδομάδα και τριάντα δυο (32) τη δεύτερη, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος εβδομαδιαίας εργασίας να είναι σαράντα (40) ώρες, που αντιστοιχεί στο πλήρες εβδομαδιαίο του ωράριο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για τον λόγο ότι ο εργαζόμενος δεν υπέβαλε αίτημα για διευθέτηση του χρόνου εργασίας ( παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4808/2021).

Τέλος, ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί και κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση.

2. Διαδικαστικό πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας

2α. Απαιτείται η υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του εργαζόμενου στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Η αίτηση αυτή μπορεί να είναι σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να υπάρχει και να τηρείται στην επιχείρηση-εργοδότη.

2β. Πρέπει να συμπεριληφθεί ρητός όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας περί συμφωνίας του αιτούντος εργαζόμενου και εργοδότη για διευθέτηση και τροποποίηση της ατομικής σύμβασης στο μέρος που αφορά στη διάρκεια της ημερήσιας και της εβδομαδιαίας απασχόλησης, με κοινοποίηση στον εργαζόμενο του εφαρμοζόμενου συστήματος διευθέτησης που συμφωνήθηκε κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 156/1994.

2γ. Υφίσταται υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει Ε4 Συμπληρωματικό ωραρίου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ο οποίος θα συνοδεύεται από συνημμένο πρόγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται το εφαρμοζόμενο σύστημα διευθέτησης και στο οποίο θα προβλέπεται η σχετική περίοδος αναφοράς κατά την οποία θα έχει ισχύ το εν λόγω σύστημα διευθέτησης.

Τα ανωτέρω στοιχεία-έντυπα θα πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη στην επιχείρηση σύμφωνα με τις σχετικές, ανά περίπτωση, διατάξεις και να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους (Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 64597/3-9-2021).

3. Υπόδειγμα αίτησης εργαζόμενου για διευθέτηση

3α. Υπόδειγμα αίτησης εργαζόμενου για διευθέτηση σε εξάμηνη ή ετήσια βάση Σήμερα την ............ 2022, υποβάλλω αίτηση προκειμένου να συνάψω με την επιχείρηση ............ ατομική συμφωνία για την εφαρμογή συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του N. 1892/1990 όπως ισχύει. Ειδικότερα, με την αίτηση αυτή ζητώ, για τη χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) από ................................... έως ................................. να απασχολούμαι δυο (2) ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) ώρες εργασίας την εβδομάδα, θα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω μειώσεως των ωρών εργασίας, ζητώ να μου χορηγείται ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ημερών ανάπαυσης.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών (αφορά εξάμηνη διευθέτηση).

Ειδικότερα, μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες από τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης θα κατανέμονται και θα προσαυξάνουν τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης της περιόδου του ημερολογιακού έτους από ....................... έως η οποία δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα δύο (32) εβδομάδες (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) και για το υπόλοιπο διάστημα του ίδιου ημερολογιακού έτους από .......... έως ................ (περίοδος μειωμένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος θα απασχολείται λιγότερες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριό του ή θα λαμβάνει περισσότερες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση των ημερών της ετήσιας άδειας του ή συνδυασμό μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης ή ημερών αδείας (αφορά ετήσια διευθέτηση).

............... 2022

Ο/ Η Αιτών/ουσα εργαζόμενος/η

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

3β. Υπόδειγμα αίτησης εργαζόμενου για εφαρμογή συστήματος 4ήμερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και δέκα (10) ωρών ημερησίως

Σήμερα την ............ 2022, υποβάλλω αίτηση προκειμένου να συνάψω με την επιχείρηση ............ ατομική συμφωνία για την εφαρμογή συστήματος οργάνωσης του χρόνου εργασίας το οποίο αποτελεί πλήρη απασχόληση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διευθέτησης του χρόνου εργασίας του άρθρου 41 του N. 1892/1990 και του άρθρου 55 παρ.2 του Ν.4808/2021 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις υιοθέτησής της, αιτούμαι την εφαρμογή συστήματος 4ήμερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και δέκα (10) ωρών ημερησίως από ....................... έως ........................

............... 2022

Ο/ Η Αιτών/ουσα εργαζόμενος/η

Ονοματεπώνυμο Υπογραφή

4. Εξάμηνη διευθέτηση του χρόνου εργασίας

4α. Το πλαίσιο της εξάμηνης διευθέτησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.1 του Ν.1892/1990 , σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο έως σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο η δυνατότητα απασχόλησης του εργαζομένου επιπλέον των οκτώ (8) ωρών και μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως (έως δέκα ώρες την ημέρα) η οποία λογίζεται ως περίοδος αυξημένης απασχόλησης. Επιπρόσθετα, για μία άλλη χρονική περίοδο που λογίζεται ως περίοδος μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να απασχολείται λιγότερες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριό του ή να λαμβάνει περισσότερες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ή μπορεί να εφαρμόζεται συνδυασμός μειωμένης απασχόλησης και χορήγησης περισσότερων ημερών ανάπαυσης.

Η περίοδος αναφοράς, δηλαδή το σύνολο των χρονικών διαστημάτων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών (περίοδος αναφοράς).

Κατά τη διευθέτηση σε εξάμηνη βάση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαμήνου παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας καθώς και των νόμιμων υπερωριών που τυχόν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μειωμένης απασχόλησης.

4β.Παράδειγμα διευθέτησης σε εξάμηνη βάση

Το πλαίσιο της συμφωνηθείσας διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση, του εργαζόμενου Δημητριάδη Γεωργίου, που απασχολείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και επί οκτάωρο ημερησίως, έχει ως εξής: Η περίοδος αυξημένης απασχόλησης ορίζεται από Δευτέρα 6/6/2022 έως Τρίτη 6/9/2022 ως ακολούθως:

Απασχόληση για την ανωτέρω περίοδο διάρκειας πενήντα τεσσάρων (54) εργασίμων ημερών x 2 ώρες επιπλέον την ημέρα (2 ώρες επιπλέον εργασία από Δευτέρα έως Πέμπτη) = 108 ώρες αυξημένης απασχόλησης. Επειδή η επιχείρηση παραμένει κλειστή τη Δευτέρα 13 Ιουνίου (του Αγίου Πνεύματος) και τη Δευτέρα 15 Αυγούστου, οι ώρες αυξημένης απασχόλησης του εν λόγω μισθωτού περιορίζονται σε εκατόν τέσσερις (104).

Η περίοδος μειωμένης απασχόλησης ορίζεται από Δευτέρα 3/10/2022 έως Πέμπτη 17/11/2022 ως ακολούθως: Απασχόληση για την ανωτέρω περίοδο διάρκειας είκοσι οκτώ (28) εργασίμων ημερών x 2 ώρες λιγότερες την ημέρα (6ώρη εργασία από Δευτέρα έως Πέμπτη) = 56 ώρες μειωμένης απασχόλησης. Επίσης συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διευθέτησης να λάβει έξι (6) επιπλέον ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ημέρες της Παρασκευής 30 Σεπτεμβρίου, 7,14 και 21 Οκτωβρίου 2022 και 4 και 11 Νοεμβρίου 2022.

4γ.Ρητός όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας περί συμφωνίας του αιτούντος εργαζόμενου και εργοδότη για διευθέτηση

Όπως προαναφέρθηκε για να λάβει χώρα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητός όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας περί συμφωνίας του αιτούντος εργαζόμενου και εργοδότη για διευθέτηση και τροποποίηση της ατομικής σύμβασης στο μέρος που αφορά στη διάρκεια της ημερήσιας και της εβδομαδιαίας απασχόλησης, με κοινοποίηση στον εργαζόμενο του εφαρμοζόμενου συστήματος διευθέτησης που συμφωνήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 156/1994.

Η έγγραφη αυτή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας, είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί ως συμπληρωματικός (προσθετικός) όρος της αρχικώς συναφθείσας ατομικής σύμβασης εργασίας του αιτούντος τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εργαζόμενου, όπως για παράδειγμα ο κάτωθι προτεινόμενος όρος:

«Στην από 00/00/20... υπογραφείσα ατομική σύμβαση εργασίας τ... μισθωτού .............................. προστίθεται ως προϊόν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών το παρακάτω εδάφιο: «Κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου περί εφαρμογής συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 41, του Ν.1892/1990 όπως ισχύει, συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη............................ και του εργαζόμενου................................... να εφαρμοσθεί κατά το ημερολογιακό έτος ................ σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση (ή σε ετήσια βάση). Η περίοδος αυξημένης απασχόλησης ορίζεται από .................... έως ........................ ως ακολούθως.............................

Η περίοδος μειωμένης απασχόλησης ορίζεται από .................... έως ........................... ως ακολούθως.......................................... Σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνηθέν σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη ή ετήσια βάση ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα διευθέτησης, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαμήνου ή του έτους ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα διευθέτησης παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας καθώς και των νόμιμων υπερωριών που τυχόν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μειωμένης απασχόλησης.

Πόλη....................................................................... ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..................................................................................

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
(Υπογραφή)

5. Ετήσια διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.1892/1990 , σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, προβλέπεται ότι μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες από τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης μπορούν να κατανεμηθούν και να προσαυξήσουν τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης μιας περιόδου του ημερολογιακού έτους η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα δύο (32) εβδομάδες (περίοδος αυξημένης απασχόλησης). Ακολούθως, για το υπόλοιπο διάστημα του ίδιου ημερολογιακού έτους (περίοδος μειωμένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος θα πρέπει να απασχολείται λιγότερες ώρες από το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριό του ή να λαμβάνει περισσότερες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση των ημερών της ετήσιας άδειας του ή συνδυασμό μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης ή ημερών αδείας.

Κατά τη διευθέτηση σε ετήσια βάση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο ενός ημερολογιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νομίμων υπερωριών που τυχόν θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή αν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου. Σε περίπτωση που συνυπολογιστούν οι τυχόν πραγματοποιηθείσες ώρες υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας, ο ανωτέρω μέσος όρος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εβδομαδιαίως.

Παράδειγμα διευθέτησης σε ετήσια βάση

Το πλαίσιο της συμφωνηθείσας διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση, του εργαζόμενου Δημητριάδη Γεωργίου, που απασχολείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και επί οκτάωρο ημερησίως, έχει ως εξής: Η περίοδος αυξημένης απασχόλησης ορίζεται από Δευτέρα 2/1/2023 έως Πέμπτη 10/8/2023 ως ακολούθως: Απασχόληση για την ανωτέρω περίοδο διάρκειας τριάντα δυο (32) εβδομάδων x 2 ώρες επιπλέον την ημέρα (2 ώρες επιπλέον εργασία από Δευτέρα έως Πέμπτη) = 32 εβδομάδες x 8 ώρες = 256 ώρες αυξημένης απασχόλησης. Επειδή η επιχείρηση παραμένει κλειστή την Καθαρά Δευτέρα 27/2/2023, τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4/2023, τη Δευτέρα 1/5/2023 (Πρωτομαγιά) και τη Δευτέρα 5/6/2023 (του Αγίου Πνεύματος), οι ώρες αυξημένης απασχόλησης του εν λόγω μισθωτού περιορίζονται σε διακόσιες είκοσι τέσσερις (256-32= 224).

Η περίοδος μειωμένης απασχόλησης ορίζεται από Δευτέρα 11/9/2023 έως Πέμπτη 21/12/2023 ως ακολούθως: Απασχόληση για την ανωτέρω περίοδο διάρκειας εξήντα (60) εργασίμων ημερών x 2 ώρες λιγότερες την ημέρα (6ώρη εργασία από Δευτέρα έως Πέμπτη) = 120 ώρες μειωμένης απασχόλησης ή με άλλο τρόπο για περίοδο 15 εβδομάδων (από Δευτέρα 11/9/2023 έως Πέμπτη 21/12/2023) x 8 ώρες λιγότερης εργασίας = 120 ώρες. Επίσης συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διευθέτησης, να λάβει δέκα τρεις (13) επιπλέον ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) κατά τις ημέρες της Παρασκευής:

• 8, 15, 22 και 29 Σεπτεμβρίου 2023,

• 6, 13, 20 και 27 Οκτωβρίου 2023 και

• 1, 8, 15, 22 και 29 Δεκεμβρίου 2023.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2022 του περιοδικού Epsilon7. Το πλήρες άρθρο αναφέρεται στο σύστημα 4ήμερου δεκάωρου, στη Διευθέτηση του χρόνου εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων, την Υπέρβαση του συμφωνηθέντος μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου (άρθρο 41 Ν. 1892/1990) καθώς και τη Λύση σύμβασης πριν από τη λήψη του χρονικού αντισταθμίσματος.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διευθέτηση χρόνου εργασίας, Χρόνος εργασίας