28/06/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παράταση του συντελεστή 6% ΦΠΑ σε μέσα ατομικής προστασίας και μάσκες. Τι άλλο προβλέπει η τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται έως την 31η.12.2022:

- από τη λήξη της (31η. 12.2000), η προθεσμία σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση των οριζόμενων πιστοποιητικών,

- εκ νέου, από τη λήξη της (30η.6.2022), i) η αναστολή επιβολής φόρου δωρεάς, σε νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, ii) η υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της εισαγωγής αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και της παράδοσης αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημιουργό ή τους διαδόχους του,

- η υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των αναφερόμενων ειδών (φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης κ.λπ.) και αγαθών ατομικής υγιεινής και προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον COVID-19 (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι, αντισηπτικά διαλύματα κ.λπ.).

2. α. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2010 έως και την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όσοι υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς επιδότησης θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης συγκεκριμένου Έργου που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Καθορίζεται, με κ.υ.α., μεταξύ άλλων, το ποσό της προκαταβολής χρηματοδότησης, το οποίο δύναται να εκταμιευθεί προς τον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

3. Επαναπροσδιορίζονται:

· η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του αρ. 16 του ν. 4714/2020 για εξώδικη επίλυση εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών,

· η προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης και την έκδοση των σχετικών πρακτικών.

4. Τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Ααχεία (ν. 2961/2001) ως προς τη φορολόγηση κτήσης κερδών από τυχερά παίγνια και συγκεκριμένα:

· επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των κερδών από τυχερά παίγνια που υποβάλλονται σε φόρο,

· τίθενται οι ορισμοί του κέρδους για συγκεκριμένες κατηγορίες παιγνίων και της παικτικής συνεδρίας που διεξάγεται από αδειοδοτη μένους παρόχους,

· ορίζονται διακριτοί συντελεστές φορολογίας ανά κατηγορία τυχερού παιγνίου,

· προβλέπεται με κ.υ.α. η διάθεση ποσοστού των εσόδων από τις κατηγορίες των μνημονευόμενων στην υπό ψήφιση διάταξη φόρων για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων,

· προβλέπεται ρητά ότι, ειδικά για τα έσοδα από έπαθλα που λαμβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων (περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.2961/2001), η σχετική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα από την καταβολή του επάθλου,

· ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων για κληρώσεις, παίγνια, λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς που διενεργούνται από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής.

5. Παρατείνονται έως τις οριζόμενες ημερομηνίες οι προθεσμίες:

- αποστολής του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2021 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς το Ελεγκτικό Συνέδριο,

- αποστολής της σχετικής με την ορθότητα των ως άνω παραδοτέων Διαδήλωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο προς το Υπουργείο Οικονομικών και - εισαγωγής των ως άνω παραδοτέων από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία προηγείται της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

6. Επιτρέπεται για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου εκάστου έτους, η απόσπαση υπαλλήλων εντός της Αρχής, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Συντελεστές ΦΠΑ, Τροπολογία, Κορωνοϊός