18/05/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

Updated

Νομοθετικό πλαίσιο

Με το άρθρο 3 του Ν.2963/2001 δόθηκε η δυνατότητα στα ΚΤΕΛ να μετατραπούν από κοινοπραξίες σε ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) με τις εξής μορφές:

Α) Μορφή ΚΤΕΛ ΑΕ

Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης μορφής ΚΤΕΛ ΑΕ εισφέρουν στην ΑΕ την κυριότητα των λεωφορείων τους. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο της ΑΕ αποτελείται από την αξία των εισφερόμενων λεωφορείων και από τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού του ΚΤΕΛ αποτιμώμενα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 περί ΑΕ. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΑΕ κάθε μετόχου είναι σύμφωνη και αναλογική με την αξία των εισφερόμενων στοιχείων. Οι μετοχές κάθε μετόχου αντιπροσωπεύουν μερίδιο του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και είναι ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ χωρίς εμπράγματα δικαιώματα στα λεωφορεία καθ'όσον αυτά έχουν εισφερθεί κατά κυριότητα στην ΚΤΕΛ ΑΕ.

Β) Μορφή ΚΤΕΛ ΑΕ

Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης μορφής ΚΤΕΛ ΑΕ συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ, εκτός από το ενεργητικό του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ το οποίο αποτιμάται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 περί ΑΕ, και με χρήμα του οποίου η καταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο για τις ΑΕ διατηρώντας την κυριότητα των λεωφορείων τους που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ και τα οποία εκμισθώνουν στην ΚΤΕΛ ΑΕ. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες μέτοχοι εκμισθωτές υποχρεούνται έναντι προκαθορισμένης χιλιομετρικής αποζημίωσης να παραχωρούν το όχημα με τον οδηγό του σύμφωνα με το κύκλωμα εργασίας που καθορίζει η συμβαλλόμενη ΚΤΕΛ ΑΕ.

Η συμμετοχή κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της ΚΤΕΛ ΑΕ είναι ανάλογη με την συμμετοχή που είχαν στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.

Ασφάλιση μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

1) ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΤΕΛ ΑΕ (Α' ΜΟΡΦΗ ΚΤΕΛ ΑΕ)

Οι μέτοχοι ΚΤΕΛ ΑΕ που έχουν εισφέρει στην εταιρεία την κυριότητα του λεωφορείου ΔΧ ιδιοκτησίας τους, λαμβάνοντας ονομαστικές μετοχές αναλογικά και σύμφωνα με την αξία αυτού, ασφαλίζονται και εισφοροδοτούνται ως κάτωθι:

α) Εάν έχουν μόνο την ιδιότητα του μετόχου ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 .

β) Την ίδια ασφαλιστική αντιμετώπιση, δηλαδή ασφαλίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 έχουν, εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου, είναι παράλληλα και οδηγοί λεωφορείου στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ.

γ) Εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου είναι παράλληλα και οδηγοί λεωφορείου σε άλλη ΚΤΕΛ ΑΕ ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ και παράλληλα ως ΜΙΣΘΩΤΟΙ εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν.4387/2016

δ) Την ίδια ασφαλιστική αντιμετώπιση με την περίπτωση (γ), έχουν οι μέτοχοι όταν ασκούν παράλληλα οποιαδήποτε μισθωτή εργασία πλην του οδηγού, στην ίδια ή σε άλλη ΚΤΕΛ ΑΕ

2) ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΤΕΛ ΑΕ (Β' ΜΟΡΦΗ ΚΤΕΛ ΑΕ)

Οι μέτοχοι της περίπτωσης αυτής ασφαλίζονται και εισφοροδοτούνται ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχών ως κάτωθι:

α) Εάν έχουν μόνο την ιδιότητα του μετόχου ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

β) Εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου οδηγούν αυτοπρόσωπα λεωφορείο ιδιοκτησίας τους ή τρίτου της ίδιας ΚΤΕΛ ΑΕ ή ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου (δηλαδή λεωφορείου ΔΧ του οποίου η κυριότητα ανήκει στην ίδια ΚΤΕΛ ΑΕ) ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

γ) Εάν εκτός από την ιδιότητα του μετόχου-ιδιοκτήτη ΔΧ λεωφορείου, είναι παράλληλα και οδηγός ΔΧ λεωφορείου άλλου ΚΤΕΛ ΑΕ, ασφαλίζονται ως ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ και παράλληλα ως ΜΙΣΘΩΤΟΙ εφαρμόζοντας τις διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 του Ν.4387/2016

δ) Την ίδια ασφαλιστική αντιμετώπιση με την περίπτωση (γ) έχει ο μέτοχος που ασκεί παράλληλα οποιαδήποτε μισθωτή εργασία πλην του οδηγού στην ίδια ή σε άλλη ΚΤΕΛ ΑΕ ή εκτός ΚΤΕΛ. Δηλαδή εφαρμόζεται η παράλληλη ασφάλιση του άρθρου 36 του Ν.4387/2016.

Κριτήρια για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να ελέγχονται τα εξής κριτήρια για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ.

α) Η κατοχή ονομαστικών μετοχών επί του κεφαλαίου της ΚΤΕΛ ΑΕ ανεξαρτήτως ποσοστού.

β) Η οδήγηση ή μη λεωφορείου σε άλλη ΚΤΕΛ ΑΕ από αυτήν που κατέχει μετοχές.

γ) Η άσκηση παράλληλης δραστηριότητος ή απασχόλησης.

Ισχύς νέου ασφαλιστικού καθεστώτος

Έναρξη ισχύος του αναφερόμενου καθεστώτος ασφάλισης τη 01/01/2017comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΤΕΛ, Ασφαλιστική αντιμετώπιση, Μέτοχοι ΚΤΕΛ