04/04/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Τροποποίηση της πρόσκλησης, νέοι ΚΑΔ

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση της με Α.Π. 1293/10.03.2022 Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (046ΚΕ) (ΑΔΑ: 9ΠΙΞ46ΜΤΛΡ-ΒΝΟ). Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται ως προς τα παρακάτω:

1. Στο Κεφάλαιο 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης - «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», το σημείο 3.δ. τροποποιείται ως εξής:

από

«δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ».

σε

«δ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αποτελούν αναγνωρισμένες και εποπτευόμενες από το Κράτος σχολές χορού οι οποίες δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ. Το χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να προκύπτει από την Άδεια/Βεβαίωση Ίδρυσης και Λειτουργίας τους ή άλλο νόμιμο και ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας έγγραφο».

2. Στο ίδιο Κεφάλαιο το σημείο

«7. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες.»

αντικαθίσταται με:

«7. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι εξωχώριες εταιρείες. Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ)».

3. Στον πίνακα του Κεφ. 6 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ: 10.85/ Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών, 56.10.11.06/ Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική ταβέρνα, 90.02.12.00/ Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 90.02.12.01/Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων, 93.21/ Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων και 93.29.11.06/ Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.

Επίσης διευκρινίζεται ότι ο ΚΑΔ 93.13.10.03 / Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή, ως μη επιλέξιμος στην παρούσα δράση προστίθεται στη τελευταία παράγραφο της ενότητας 6.1 υπό την ένδειξη «Εξαιρουμένων των ΚΑΔ».

4. Στο Κεφ. 13.2- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, Ενότητα 2. Επαλήθευση, το σημείο α) διαμορφώνεται από:

«α) ότι η επιχείρηση προέβη στην αγορά πρώτων υλών ή/και υπηρεσιών δαπανώντας τη χορηγηθείσα επιχορήγηση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363, 364 και 365 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 - 30/09/2022. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου 1/1/2022 - 30/09/2022 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθείσας επιχορήγησης.
Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.»

Σε

«α) ότι η επιχείρηση προέβη στην αγορά πρώτων υλών ή/και υπηρεσιών δαπανώντας τη χορηγηθείσα επιχορήγηση. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι η καταβληθείσα επιχορήγηση είναι μικρότερη ή ίση του 70% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς 361, 363, 364 και 365 των υποβαλλόμενων Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 - 30/09/2022. Το αίτημα συνοδεύεται από τα φορολογικά έντυπα υποβολής ΦΠΑ της περιόδου 1/1/2022 - 30/09/2022 που επιβεβαιώνουν την ανάλωση της χορηγηθείσας επιχορήγησης. Για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.
Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης. Σε αντίθετη περίπτωση το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και αναζητείται εντόκως από το λήπτη της ενίσχυσης.»

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο υπ. αριθμ. 2) δικαιολογητικό προστίθεται η πρόταση:

«Εφόσον πρόκειται για αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή Χορού, η μη υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ πρέπει να συνάγεται από την Άδεια/Βεβαίωση 'Ίδρυσης και Λειτουργίας της ή άλλο νόμιμο και ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας έγγραφο».

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, προστίθεται παράγραφος στο δικαιολογητικό 1 ως εξής:

«Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με Α.Π. 1293/10.03.2022 Απόφαση.

Δείτε την Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση - Αρ.Αποφ.1779/4-4-2022comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γυμναστήριο, Διοργάνωση εκδηλώσεων, Επιχορήγηση, Σχολή χορού, ΕΠΑνΕΚ, Κορωνοϊός