17/03/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων: Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων

Με την με αρ.Πρωτ.1475/16-03-2022 απόφαση τροποποιείται η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (039ΚΕ), με Α.Π. 3224/747/Α3/01.06.2021, ως εξής:

1. Το σημείο 9 της με Α.Π. 3224/747/Α3/01.06.2021 Απόφασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται από:

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (έξι) 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

σε:

«Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (εφτά) 7 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».

2. Κατ’ αντιστοιχία, το κείμενο στην Ενότητα 8 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης διαμορφώνεται από:

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (έξι) 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης»

σε:

«Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (εφτά) 7 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Α.Π. 3224/747/Α3/01-06-2021 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση, Δικηγόρος > Δικηγόροι, ΕΠΑνΕΚ, Αυτοαπασχολούμενος