11/03/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού – Όλα τα σημεία του προγράμματος που πρέπει να γνωρίζετε

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το πρόγραμμα «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» για την προμήθεια πρώτων υλών ή/και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία τους, με υποβολή αιτήσεων την περίοδο 16/3-15/4/2022.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Επιχειρήσεις που:

 • έχουν μέχρι την 31.12.2021 ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους παρακάτω:

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

56.30.10.01

Δραστηριότητες παροχής ποτών

Περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι αναγραφόμενοι στην δίπλα στήλη αναλυτικοί (4βαθμιοι)

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

56.30.10.09

56.30.10.10

56.30.10.11

56.30.10.12

56.30.10.13

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Περιλαμβάνονται όλοι οι

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

85.52.11

Υπηρεσίες σχολών χορού και

διδασκάλων χορού

Περιλαμβάνονται όλοι οι

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

93.13.10

Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

93.29.11.03

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.00

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.19.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.03

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

93.29.19.10

Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας <δωμάτια απόδρασης> (escape rooms)

Εξαιρουμένων των ΚΑΔ:

93.29.19.06

Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ)

93.29.19.07

Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου

93.29.19.08

Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής

93.29.19.09

Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής

 • έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021,
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 τουλάχιστον 50% σε σχέση με το 2019.
 • λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • δεν χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές την 31/12/2019,
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που έχουν λάβει (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 2.300.000 ευρώ.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

Χρηματοδοτούνται δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών ή/και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία τους

Γ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης

 • Ποσά επιχορήγησης: ίσο με το 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, (πεδίο 500 Ε3 έτους 2019 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών) με μέγιστο ποσό 400.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 100%,
 • Διάρκεια υλοποίησης: Η καταβληθείσα επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πρέπει να αναλωθεί από 1/1/2022 έως 30/9/2022

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2022
 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που έλαβε κατά την χρονική στιγμή υποβολής της
 • Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 31/11/2022.
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.
 • Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από 1/1/2022 έως 30/9/2022. Αυτό αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:
  - 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας

  - 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
  - 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
  - 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

 • των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των κωδικών που αναφέρονται παραπάνω..
 • Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τις 10/3/2022.
 • Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το διάστημα 1/1/2022 – 30/09/2022 η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 • Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος.
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση μείωσης κύκλου εργασιών άνω του 50% τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

www.epidotiseis.eu
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γυμναστήριο, Έκθεση, Διοργάνωση εκδηλώσεων, Επιχορήγηση, Σχολή χορού, ΕΠΑνΕΚ, τροφοδοσία, προγραμμα ΕΣΠΑ, Κορωνοϊός