11/01/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Ποια ειδική άδεια με αποδοχές δικαιούμαι λόγω νόσησης του παιδιού μου από Covid-19; Γιατί το κράτος καθυστερεί εδώ και 16 μήνες να καλύψει το 1/3 της αμοιβής;

Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Κατόπιν δεκάδων ερωτημάτων συναδέλφων για τα δικαιώματα των εργαζομένων λόγω νόσησης των τέκνων τους από covid, θα αναλύσουμε τις 3 ειδικές άδειες που δύναται να χρησιμοποιηθούν

1. Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 (Άρθρο 16 – Ν.4722/2020)

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για την ασθένεια των τέκνων για έως δεκατέσσερις (14) ημέρες* ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

*στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος, υπήρχε το διάστημα των 14ων ημερών ενώ σήμερα το διάστημα αυτό έχει μειωθεί κατ’ ελάχιστον στις 5 ημέρες

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:

  • κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη
  • και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό**, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

**ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τον εργαζόμενο και για το 1/3 και στη συνέχεια να αναμένει την κρατική αποζημίωση. Εδώ να τονίσουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν έχει αποδοθεί στους εργοδότες το 1/3 που αναλογεί στην κρατική αποζημίωση

Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Η προηγούμενη παράγραφος είναι σε κίτρινο φόντο διότι πολύ απλά εδώ και 15 μήνες δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο γνωστοποίησης αυτών των αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες.

2. Άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (Άρθρο 30 – Ν.4808/2021)

Έως δύο (2) φορές το χρόνο και από μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.
Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή βεβαίωση θεράποντος ιατρού.

3. Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού (Άρθρο 42 – Ν.4808/2021)

1. Οι εργαζόμενοι γονείς, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά» που έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:
α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γονική άδεια, Άδεια με αποδοχές, Κορωνοϊός, Ασθένεια παιδιού