19/11/21 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ο Αιρετικός

Η άτυπη χρηματική δωρεά του Μήτσου

Και είπε ο νομοθέτης: «1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών,γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτοάρθρο του Ν. 2961/2001 (Α΄266): α) η περ. α) της παρ. 1 επικαιροποιείται, β) προστίθενται στην παρ. 1 νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την αύξηση του αφορολόγητου ποσού για δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών και τον μη συνυπολογισμό αυτών στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως άνω παρ. διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.

Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά χρηματικών ποσών προς τα ως άνω πρόσωπα, η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και γονικές παροχές του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ των αυτών προσώπων.

2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών, πλην των προβλεπόμενων στην παρ. 1, υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία.».

Η ευκαιρία είναι μεγάλη, η Κυβέρνηση επί του θέματος γενναιόδωρη και πολλοί συν-Έλληνες έτοιμοι να «αρπάξουν» την φορολογική ευκαιρία με το που εμφανίστηκε ώστε να καλύψουν τεκμήρια για αγορές που ήθελαν να κάνουν και δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, ή έτσι, για τυχόν μελλοντικές αγορές σε καλύτερες εποχές. Χρέος λοιπόν της στήλης είναι να δώσουμε κάποιες οδηγίες προς «φορολογικά ναυτιλομένους»:

1. Φορολογικά δεν βιαζόμαστε ποτέ. Ότι φαίνεται εξαιρετική φορολογική ευκαιρία, κρύβει εξαιρετικά φορολογικά προβλήματα.

2. Διαβάζουμε λέξη – λέξη το κείμενο του νόμου, της Απόφασης ή της εγκυκλίου, χωρίς να λειτουργούμε επιλεκτικά στην προσοχή των λέξεων. Επί του προκειμένου, η πιο σοβαρή πρόταση του ισχύοντος μετά την τροποποίηση νόμου, ανάγεται στο «διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων».

3. Ρωτάμε τους ειδικούς που είναι ειδικοί και όχι επιστήμονες του πληκτρολογίου. Όσο πιο εύκολη λύση σας προσφέρουν, τόσο πιθανότερο είναι να είναι όχι απλώς λανθασμένη, αλλά να έχει τραγικές οικονομικές συνέπειες.

4. Τα περίπλοκα φορολογικά σχήματα θέλουν και επιδέξιους επαγγελματίες. Η «φοβερή» ανακάλυψη που διαδόθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής ενημέρωσης, ότι δηλαδή και δύο πρώτα ξαδέλφια, μέσω μιας αλυσίδας άτυπων χρηματικών δωρεών πυραμιδικού σχήματος μπορούν να καλύψουν δαπάνες και τεκμήρια, είναι ένα μέρος της αλήθειας. Το άλλο μέρος έγγυται στην απόδειξη.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, από τις αρχές του Οκτώβρη που ξεκίνησε το γιγαντιαίο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ επί άτυπων δωρεών της Α΄ κατηγορίας συγγενών, λειτούργησαν σενάρια όπως το ακόλουθο.

Ο Μπάμπης ο ξάδελφος είναι στη Γερμανία και με δυσκολία τα φέρνει βόλτα, επειδή αν ήταν να του έδιναν πολλά χρήματα θα προτιμούσαν να τα δώσουν σε Γερμανούς. Συνεπώς, ο Μπάμπης σκληρά εργαζόμενος σε parking αυτοκινήτων, νοικιάζει δωμάτιο με θέα μπουγάδα σε μια μουντή Γερμανική πόλη και τα φέρνει ίσα – ίσα, σκεπτόμενος φυσικά ότι μάλλον δεν ανήκει ακριβώς στην ομάδα του Brain Drain, ή μάλλον ανήκει, απλώς αλλιώς του είχαν διηγηθεί την ιστορία. Μάλιστα, σκέφτεται άμεσα να γυρίσει στην Ελλάδα, επειδή τρία χρόνια τώρα στο Γερμανικό parking, δεν κατάφερε να γίνει πλούσιος.

Ο πρώτος ξάδελφός του Μήτσος, έχοντας κάποιες αποταμιεύσεις στην Ελλάδα, αγνώστου όμως προέλευσης, θέλει να προβεί σε αγορά μικρού ακινήτου 25 τ.μ. στο Κουκάκι, το οποίο θα το μετατρέψει σε κουκλάκι και θα το εκμεταλλευτεί μέσω της γνωστής πλατφόρμας Airbnb. Ο Μήτσος επαγγέλλεται «πολυμηχάνημα» (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μπογιατζής, γενικά μερεμετατζής) άνευ ουδεμίας σχέσεως με την Δ.Ο.Υ. Η σύνταξη του πατέρα του Μήτσου από τον ΟΓΑ ως μοναδικό εισόδημα, δεν παρέχει καμία δυνατότητα γονικής παροχής. Με βάση το νέο νόμο, ο Μπάμπης φαντάζει ως χρυσή ευκαιρία «αποκάλυψης» των αποθεματικών του Μήτσου. Ο Μπάμπης όντας φορολογικός κάτοικος Γερμανίας, μπορεί να εμφανίσει στην Ελλάδα ότι ποσό θέλει, χωρίς η Ελλάδα να μπορεί να τον ελέγξει φορολογικά. Βέβαια, αν ο Μπάμπης κάνει δωρεά χρημάτων στο Μήτσο απευθείας, ως αναγόμενοι στη Β΄ κατηγορία συγγενείας φορολογικά, θα επιβληθούν φόροι δωρεάς με συντελεστή 20%, που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο Μήτσος, σενάριο που δεν συζητιέται εξαρχής.

Συνεπώς, λειτουργώντας με βάση την αφαιρετική σκέψη και βασιζόμενοι στο ότι που θα βρούνε το Μπάμπη στη Γερμανία, δικαιολογία ίσου βάρους με την απάντηση σε ενδεχόμενο έλεγχο ότι τα είχα στο «στρώμα» από το φόβο οικονομικής κρίσης προχωρούν στον «φορολογικό σχεδιασμό». Ο Μπάμπης κάνει αφορολόγητη δωρεά στον πατέρα του στην Ελλάδα, ο πατέρας του στον δικό του πατέρα, επίσης συνταξιούχο του ΟΓΑ, ο παππούς του Μπάμπη συνεχίζει την αλυσίδα της «κυλιόμενης» δωρεάς στον πατέρα του Μήτσου και αυτός στον Μήτσο. Με μια μικρή λεπτομέρεια. Διακινήθηκαν έντυπα δωρεάς και όχι χρήματα.

Το τραγικό αποτέλεσμα: Ο πατέρας του Μπάμπη, επειδή δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό από τη Γερμανία θα κληθεί να πληρώσει 10% στα ουδέποτε ληφθέντα χρήματα από τον ξενιτεμένο του γιό, ο παππούς θα πάθει εγκεφαλικό πληρώνοντας και αυτός 10% της «δωρεάς» του «απλοχέρη» γιού του, ο πατέρας του Μήτσου θα πάρει σειρά για το επόμενο 10% φόρο και τελικά και ο ίδιος ο Μήτσος θα καταβάλει το ίδιο τίμημα, με τον ίδιο συντελεστή 10%. Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι το «δωρηθέν» ποσό ήταν 50.000 ευρώ, συναθροίζοντας συντελεστές δωρεών φθάνουμε στο 40% και το όλο εγχείρημα θα κοστίσει 20.000 ευρώ σε όλη την «ευρύτερη οικογένεια». Αν τώρα η φορολογική αρχή θελήσει να πάει πιο πέρα, επειδή εχθρός του κακού είναι το χειρότερο, θεωρεί ότι πράγματι υπήρξε η αλυσίδα των δωρεών και η φορολογία προήλθε από το γεγονός ότι η διακίνηση των ποσών δεν έγινε μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από την άλλη όμως, είναι καιρός να ελεγχθούν οι «Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι» αν μπορούσαν να καλύψουν τα ποσά των ενδο-οικογενειακών δωρεών, μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και ειδικά της μεθόδου ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων. Την τραγική ολοκλήρωση του φορολογικού δράματος, αποφεύγουμε να την περιγράψουμε.

Τραγικό συμπέρασμα. Μην ενθουσιάζεστε εύκολα με γενναίες φορολογικές «προσφορές», περιμένετε της εγκύκλιο διαταγή, αποφεύγετε τους όψιμα ειδικούς «αναλυτές» των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ρωτήστε επαγγελματία τον οποίο θα πληρώσετε για τις υπηρεσίες του, δεδομένου ότι το «τζάμπα» κοστίζει πάρα πολλά και γενικά, μην βιάζεστε, δεδομένου ότι αν δεν υφίστατο το Κυβερνητικό μέτρο, δεν θα είχατε κάνει τίποτε από όλα τα παραπάνω.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χρηματική δωρεά, Φόρος Δωρεάς, Άτυπη δωρεά χρημάτων, Φόρος γονικής παροχής