20/10/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Αύγουστος 2021, ετήσια αύξηση 31,6%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2021, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 31,6% έναντι μείωσης 14,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019 (Πίνακας 1).

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2021, παρουσίασε μείωση 17,1% (Πίνακας 6).

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 – Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, παρουσίασε αύξηση 10,1%, έναντι μείωσης 9,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2021

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 31,6% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας (Πίνακας 1):

• Αύξηση κατά 31,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

• Αύξηση κατά 13,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 38,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς (Πίνακας 3).

• Αύξηση κατά 28,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς (Πίνακας 2).

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020 Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 28,2% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας (Πίνακας 2):

• Αύξηση κατά 28,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ποτοποιίας, παραγωγής βασικών μετάλλων.

• Μείωση κατά 14,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2021, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2020

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 38,1% τον μήνα Αύγουστο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας (Πίνακας 3):

• Αύξηση κατά 38,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων.

• Αύξηση κατά 32,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 50,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης (Πίνακας 5).

• Αύξηση κατά 15,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης (Πίνακας 4).

Πίνακας 1 Σύνολο Αγοράς

Κωδικός

Κ λ ά δ ο ς

Συντελεστές στάθμισης

Μεταβολή (%)

2021/2020

2020/2019

2021*

2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

115,26

87,57

102,75

31,6

-14,8

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

100,00

93,12

82,09

75,42

13,4

8,8

05-06-09

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

21,19

108,46

19,14

25,52

466,5

-25,0

07

Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων

17,56

95,49

187,59

108,95

-49,1

72,2

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

61,25

87,13

73,62

83,07

18,4

-11,4

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

100,00

115,56

87,64

103,13

31,8

-15,0

10

Βιομηχανία τροφίμων

23,39

111,42

97,62

105,95

14,1

-7,9

11

Ποτοποιία

3,57

174,20

128,23

154,00

35,8

-16,7

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

1,19

127,12

121,58

111,40

4,6

9,1

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

1,28

78,08

71,95

76,72

8,5

-6,2

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

1,80

76,37

59,76

86,09

27,8

-30,6

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

0,34

45,82

29,95

57,33

53,0

-47,8

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό

0,72

86,32

78,68

85,62

9,7

-8,1

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

2,44

104,48

94,40

104,03

10,7

-9,3

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

1,17

76,33

65,43

68,90

16,6

-5,0

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

28,73

128,83

75,30

113,91

71,1

-33,9

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

4,43

105,24

85,63

86,84

22,9

-1,4

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

3,67

108,90

90,95

95,50

19,7

-4,8

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

3,47

102,24

89,16

88,59

14,7

0,7

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

3,31

99,02

86,32

94,96

14,7

-9,1

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

7,19

127,93

98,49

96,30

29,9

2,3

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

4,51

96,54

78,65

82,41

22,8

-4,6

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

0,78

149,62

119,06

118,50

25,7

0,5

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

2,65

132,45

98,87

110,30

34,0

-10,4

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

1,56

86,77

83,39

77,94

4,1

7,0

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

0,23

107,84

82,29

59,78

31,1

37,7

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

0,52

52,44

43,80

36,05

19,7

21,5

31

Κατασκευή επίπλων

0,97

82,16

83,85

74,71

-2,0

12,2

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

0,66

89,05

77,86

84,42

14,4

-7,8

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

1,42

83,41

78,43

86,23

6,4

-9,0

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

28,57

128,90

74,90

113,27

72,1

-33,9

2

Ενδιάμεσα αγαθά

28,29

111,33

91,16

95,65

22,1

-4,7

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

7,00

91,46

77,74

76,36

17,6

1,8

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

1,86

93,64

87,30

81,35

7,3

7,3

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

34,28

113,16

97,19

106,40

16,4

-8,7

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 2 Εγχώρια Αγορά

Κωδικός

Κ λ ά δ ο ς

Συντελεστές στάθμισης

2021*

Αύγουστος

2020

2019

Μεταβολή (%)

2021/2020 2020/2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

111,20

86,73

106,35

28,2

-18,4

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

100,00

51,09

59,48

52,27

-14,1

13,8

05-06-09

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

31,66

25,12

22,63

30,17

11,0

-25,0

07

Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων

12,83

78,25

91,87

86,12

-14,8

6,7

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

55,50

59,62

73,00

57,06

-18,3

28,0

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

100,00

111,89

87,05

106,97

28,5

-18,6

10

Βιομηχανία τροφίμων

28,50

109,86

95,22

106,89

15,4

-10,9

11

Ποτοποιία

4,86

179,26

130,60

158,83

37,3

-17,8

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

0,51

214,95

196,11

196,10

9,6

0,0

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

1,11

66,64

57,62

70,25

15,7

-18,0

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

1,77

77,86

58,60

84,02

32,9

-30,3

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

0,41

49,96

32,12

59,14

55,5

-45,7

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό

0,96

83,28

81,06

82,84

2,7

-2,1

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

3,12

103,63

91,27

102,22

13,5

-10,7

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

1,63

61,51

53,95

59,51

14,0

-9,4

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

24,90

119,06

70,43

130,09

69,0

-45,9

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

4,90

102,11

83,53

84,10

22,2

-0,7

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

3,85

110,85

77,07

73,76

43,8

4,5

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

3,31

100,76

91,80

87,00

9,8

5,5

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

3,31

91,64

87,43

89,18

4,8

-2,0

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

3,49

136,18

103,00

91,39

32,2

12,7

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

4,25

113,11

98,42

97,34

14,9

1,1

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

0,40

55,00

87,27

85,46

-37,0

2,1

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

2,24

125,60

115,44

119,17

8,8

-3,1

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

1,46

95,13

80,10

78,54

18,8

2,0

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

0,27

119,16

88,52

60,29

34,6

46,8

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

0,58

44,81

40,35

28,77

11,1

40,2

31

Κατασκευή επίπλων

1,35

79,15

78,13

70,23

1,3

11,3

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

0,88

88,89

77,21

86,47

15,1

-10,7

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

1,92

88,09

83,65

82,93

5,3

0,9

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

24,89

118,12

70,00

129,12

68,7

-45,8

2

Ενδιάμεσα αγαθά

25,73

107,27

92,47

94,26

16,0

-1,9

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

7,19

93,51

83,51

76,34

12,0

9,4

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

2,31

89,50

80,04

83,51

11,8

-4,2

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

39,88

113,86

94,44

106,67

20,6

-11,5

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 3 Εξωτερική Αγορά

Κωδικός

Κ λ ά δ ο ς

Συντελεστές στάθμισης

Μεταβολή (%)

2021/2020

2020/2019

2021*

2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

123,24

89,22

95,68

38,1

-6,7

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

100,00

147,97

111,61

105,63

32,6

5,7

05-06-09

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

7,53

565,97

0,00

0,00

-

-

07

Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων

23,74

107,66

255,13

125,05

-57,8

104,0

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

68,74

116,12

74,27

110,48

56,4

-32,8

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

100,00

122,81

88,83

95,50

38,3

-7,0

10

Βιομηχανία τροφίμων

13,27

118,04

107,86

101,99

9,4

5,8

11

Ποτοποιία

1,01

125,90

105,64

107,90

19,2

-2,1

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

2,53

91,71

91,53

77,25

0,2

18,5

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

1,61

93,77

91,62

85,60

2,3

7,0

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

1,86

73,57

61,95

90,01

18,8

-31,2

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

0,19

28,02

20,61

49,53

35,9

-58,4

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό

0,24

110,48

59,76

107,66

84,9

-44,5

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

1,11

109,18

111,82

114,07

-2,4

-2,0

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

0,26

260,86

208,50

185,75

25,1

12,2

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

36,32

142,11

81,91

91,91

73,5

-10,9

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

3,50

113,91

91,43

94,41

24,6

-3,2

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

3,30

104,41

123,00

145,73

-15,1

-15,6

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

3,79

104,80

84,59

91,33

23,9

-7,4

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

3,31

113,65

84,11

106,42

35,1

-21,0

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

14,54

124,00

96,35

98,63

28,7

-2,3

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

5,03

68,78

45,52

57,40

51,1

-20,7

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

1,52

198,86

135,61

135,69

46,6

-0,1

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

3,44

141,31

77,46

98,85

82,4

-21,6

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

1,76

73,04

88,81

76,96

-17,8

15,4

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

0,14

63,78

58,01

57,76

9,9

0,4

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

0,40

74,17

53,65

56,80

38,2

-5,5

31

Κατασκευή επίπλων

0,21

120,37

156,68

131,77

-23,2

18,9

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

0,22

90,30

82,87

68,49

9,0

21,0

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

0,43

42,33

32,55

115,16

30,0

-71,7

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

35,82

143,64

81,61

91,58

76,0

-10,9

2

Ενδιάμεσα αγαθά

33,33

117,49

89,17

97,77

31,8

-8,8

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

6,62

87,08

65,40

76,41

33,1

-14,4

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

0,98

112,89

121,10

71,30

-6,8

69,8

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

23,25

110,79

106,47

105,49

4,1

0,9

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση: Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 4 Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική Αγορά σε Χώρες Ευρωζώνης

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

2021*

2019

2021/2020 2020/2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

105,53

91,69

91,73

15,1

0,0

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

267,30

56,97

117,37

369,2 -51,5

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

102,29

92,39

91,22

10,7 1,3

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

74,64

86,65

47,77

-13,9 81,4

2

Ενδιάμεσα αγαθά

119,53

90,71

104,57

31,8 -13,3

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

89,90

57,54

83,80

56,2 -31,3

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

145,81

121,26

117,23

20,2 3,4

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

111,95

100,31

108,00

11,6 -7,1

* Προσωρινά στοιχεία

Πίνακας 5. Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική Αγορά σε Χώρες εκτός Ευρωζώνης

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

2021*

2019

2021/2020 2020/2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

132,66

87,91

97,77

50,9

-10,1

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

69,64

147,47

97,92

-52,8 50,6

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

133,67

86,95

97,77

53,7 -11,1

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

163,52

80,16

104,20

104,0 -23,1

2

Ενδιάμεσα αγαθά

116,17

88,16

93,34

31,8 -5,6

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

86,12

68,07

73,90

26,5 -7,9

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

90,15

120,99

39,59

-25,5 205,6

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

109,66

112,48

103,05

-2,5 9,1

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 6 Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

Αύγουστος

2021*

Ιούλιος

2021**

Μεταβολή (%)

Αύγ. 2021/Ιούλ. 2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

115,26

139,03

-17,1

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

93,12

97,07

-4,1

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

115,56

139,60

-17,2

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

128,90

124,34

3,7

2

Ενδιάμεσα αγαθά

111,33

149,53

-25,6

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

91,46

138,45

-33,9

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

93,64

144,01

-35,0

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

113,16

142,44

-20,6

Πίνακας 7. Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εγχώρια Αγορά

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

Αύγουστος

Ιούλιος

Μεταβολή (%)

2021*

2021**

Αύγ. 2021/Ιούλ. 2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

111,20

128,49

-13,5

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

51,09

82,61

-38,2

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

111,89

129,02

-13,3

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

118,12

95,34

23,9

2

Ενδιάμεσα αγαθά

107,27

146,87

-27,0

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

93,51

142,52

-34,4

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

89,50

134,77

-33,6

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

113,86

134,43

-15,3

Πίνακας 8. Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική Αγορά

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

Αύγουστος

Ιούλιος

Μεταβολή (%)

2021*

2021**

Αύγ. 2021/Ιούλ. 2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

123,24

159,78

-22,9

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

147,97

115,95

27,6

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

122,81

160,55

-23,5

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

143,64

164,03

-12,4

2

Ενδιάμεσα αγαθά

117,49

153,59

-23,5

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

87,08

129,74

-32,9

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

112,89

187,05

-39,6

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

110,79

169,53

-34,6

* Προσωρινά στοιχεία ** Αναθεωρημένα στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 9 Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική Αγορά σε Χώρες Ευρωζώνης

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

Αύγουστος

Ιούλιος

Μεταβολή (%) Αύγ. 2021/Ιούλ.2021

2021*

2021**

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

105,53

164,17

-35,7

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

267,30

147,82

80,8

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

102,29

164,50

-37,8

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

74,64

129,16

-42,2

2

Ενδιάμεσα αγαθά

119,53

158,10

-24,4

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

89,90

162,75

-44,8

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

145,81

287,47

-49,3

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

111,95

191,51

-41,5

* Προσωρινά στοιχεία ** Αναθεωρημένα στοιχεία

Πίνακας 10. Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική Αγορά σε Χώρες εκτός Ευρωζώνης

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Τομείς και κύριες ομάδες

Αύγουστος

Ιούλιος

Μεταβολή (%)

2021*

2021**

Αύγ. 2021/Ιούλ. 2021

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

132,66

157,45

-15,7

ΤΟΜΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Β

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

69,64

95,04

-26,7

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

133,67

158,46

-15,6

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

163,52

174,08

-6,1

2

Ενδιάμεσα αγαθά

116,17

150,65

-22,9

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

86,12

118,55

-27,4

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

90,15

117,71

-23,4

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

109,66

148,15

-26,0

* Προσωρινά στοιχεία ** Αναθεωρημένα στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 11. Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (ετήσιες μεταβολές): Σύνολο Αγοράς

Έτος βάσης 2015=100,0

Έτος και μήνας

Γενικός Δείκτης (Σύνολο Αγοράς)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

2020:

8

87,57

-14,8

86,73

-18,4

89,22

-6,7

9

103,61

-10,3

100,95

-8,6

108,87

-13,2

10

98,38

-13,6

96,83

-13,0

101,44

-14,6

11

103,58

-2,2

99,60

-4,5

111,43

2,1

12

117,97

-3,3

115,81

-1,6

122,23

-6,3

2021*:

1

87,11

-12,3

80,79

-16,7

99,57

-4,3

2

101,29

-3,1

92,96

-5,6

117,71

1,1

3

120,84

18,2

107,17

10,3

147,78

31,8

4

122,01

52,9

111,33

48,9

143,06

59,5

5

119,78

37,6

106,22

24,6

146,51

61,8

6

136,43

22,4

127,83

15,3

153,38

36,0

7

139,03

25,1

128,49

18,8

159,78

36,7

8

115,26

31,6

111,20

28,2

123,24

38,1

* Προσωρινά στοιχεία

Πίνακας 12. Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (ετήσιες μεταβολές): Εξωτερική Αγορά

Έτος βάσης 2015=100,0

Έτος και μήνας

Γενικός Δείκτης (Σύνολο Εξωτερικής Αγοράς)

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

Δείκτης

Ετήσια μεταβολή (%)

2020:

8

89,22

-6,7

91,69

0,0

87,91

-10,1

9

108,87

-13,2

112,74

-6,7

106,81

-16,5

10

101,44

-14,6

106,35

-6,9

98,82

-18,5

11

111,43

2,1

113,15

-12,2

110,51

12,0

12

122,23

-6,3

108,01

-12,5

129,79

-3,3

2021*:

1

99,57

-4,3

108,29

-7,3

94,94

-2,3

2

117,71

1,1

129,23

4,3

111,58

-0,7

3

147,78

31,8

146,62

9,8

148,39

47,2

4

143,06

59,5

155,73

43,3

136,33

71,2

5

146,51

61,8

161,55

52,2

138,52

68,4

6

153,38

36,0

164,82

29,5

147,30

40,2

7

159,78

36,7

164,17

35,2

157,45

37,6

8

123,24

38,1

105,53

15,1

132,66

50,9

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.

Πίνακας 13. Μέσοι δείκτες και ποσοστιαίες μεταβολές δωδεκάμηνων περιόδων του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς

Έτος βάσης: 2015=100,0

Κωδικός

Κ λ ά δ ο ς

Μέσοι δείκτες δωδεκάμηνων περιόδων

Σεπτ. 2020- Αύγ. 2021*

Σεπτ. 2019- Αύγ. 2020

Σεπτ. 2018- Αύγ. 2019

2021/2020

2020/2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

113,78

103,36

114,76

10,1

-9,9

ΟΡΥΧΕΙΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ

102,31

100,28

107,09

2,0

-6,4

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη – Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

35,27

38,63

99,70

-8,7 -61,3

07

Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων

164,48

184,84

140,34

-11,0 31,7

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

107,68

97,36

100,12

10,6 -2,8

Γ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

113,93

103,41

114,86

10,2

-10,0

10

Βιομηχανία τροφίμων

108,20

102,60

103,01

5,5 -0,4

11

Ποτοποιία

112,59

99,48

115,71

13,2 -14,0

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

143,52

132,01

126,13

8,7 4,7

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

111,28

98,06

106,38

13,5 -7,8

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

72,01

76,46

94,55

-5,8 -19,1

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

61,51

69,42

87,23

-11,4 -20,4

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό

109,18

102,31

105,10

6,7 -2,7

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

113,80

113,41

113,32

0,3 0,1

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

92,60

91,00

96,16

1,8 -5,4

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

97,19

91,07

124,67

6,7 -27,0

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

129,22

117,82

115,36

9,7 2,1

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

180,67

155,17

136,20

16,4 13,9

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

121,83

108,00

104,99

12,8 2,9

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

115,44

101,86

110,79

13,3 -8,1

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

142,26

117,46

132,89

21,1 -11,6

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

113,11

96,19

101,00

17,6 -4,8

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

178,40

165,91

145,81

7,5 13,8

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

171,61

127,51

123,42

34,6 3,3

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

117,98

103,98

107,08

13,5 -2,9

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

114,15

113,16

101,68

0,9 11,3

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

74,26

59,92

69,17

23,9 -13,4

31

Κατασκευή επίπλων

114,19

105,16

113,86

8,6 -7,6

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

101,22

92,43

102,53

9,5 -9,8

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

103,03

96,78

93,89

6,5 3,1

ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

1

Ενέργεια

96,78 90,74 124,54

6,7 -27,1

2

Ενδιάμεσα αγαθά

128,19 110,69 115,65

15,8 -4,3

3

Κεφαλαιουχικά αγαθά

116,08 102,97 102,87

12,7 0,1

4

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

109,93 99,88 104,73

10,1 -4,6

5

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά

115,78 108,10 108,85

7,1 -0,7

* Προσωρινά στοιχεία

Σημείωση : Οι δείκτες δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, Κλάδος > Βιομηχανία