13/10/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δημοσιεύτηκε το με Αριθ. Πρ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021/12.10.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ, με θέμα: «Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής : α) Του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 β) Του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ε. Επιτροπής υπ’ αρ. 2021/776 της 11ης Μαΐου 2021 για τον καθορισμό υποδειγμάτων για ορισμένα έντυπα καθώς και τεχνικών κανόνων για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση

γ) Της Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/ 14-6-2021 (ΦΕΚ: 2963 Β΄/6-7-2021).

Σημειώνουμε ότι θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης γνωστοποίησης για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα. – Στην έννοια των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων περιλαμβάνονται ρευστά διαθέσιμα που διακινούνται με ταχυδρομικά δέματα, ασυνόδευτες αποσκευές και εμπορευματοκιβώτια. Η διαδικασία ελέγχου της διακίνησης ασυνόδευτων (χωρίς κομιστή) ρευστών διαθεσίμων είναι όμως διαφορετική από την ήδη γνωστή διαδικασία ελέγχου των συνοδευομένων ρευστών διαθεσίμων. Συγκεκριμένα, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής να ζητήσει κατά περίπτωση την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων από τον αποστολέα, τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους εντός προθεσμίας κατ’ ανώτατο όριο (30) τριάντα ημερών. Μέχρι να υποβληθεί η δήλωση γνωστοποίησης, δηλαδή κατά τη διάρκεια των (30) τριάντα ημερών, τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να δεσμευτούν. Η δέσμευση αυτή είναι διαφορετική από την προσωρινή δέσμευση που μπορεί να επιβληθεί μετά την παρέλευση των (30) τριάντα ημερών και τη μη υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ή την μη ορθή υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης. - Άρθρο 4 του Καν. 2018/1672 και Άρθρο 2 της Απόφασης Διοικητή Α. 1138/14-6-2021.

Δείτε το σύνολο του με Αριθ. Πρ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1089323 ΕΞ 2021/12.10.2021 εγγράφου της ΑΑΔΕ, εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τρίτες Χώρες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρευστά διαθέσιμα