11/10/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΑΑΔΕ: Νέο έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναρτήθηκε το Έντυπο Α200 - Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

Χρήσιμες οδηγίες πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

Πώς υποβάλλω την Αίτηση

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλλετε την αίτησή σας ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία.

Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet η υποβολή γίνεται έντυπα. Αφού κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και αφού την εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε σαρωμένη μέσω e-mail ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Προθεσμίες

1 Σύμβαση: Προθεσμία 5 ημερών από την υπογραφή της (αφορά και την περίπτωση σύστασης/αύξησης κεφαλαίου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία).

2 Εγγραφή στα Βιβλία (Δάνειο χωρίς Σύμβαση): Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από την εγγραφή.

3 Εγγραφή στα Βιβλία (Λοιπές περιπτώσεις): Προθεσμία 5 ημερών από την εγγραφή.

4 Εγγραφές Τρεχούμενου Δοσοληπτικού Λογαριασμού: Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από προθεσμία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΠΟΛ 1035/2017).

5 Τιμολόγιο: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου. Ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών για το τελευταίο τρίμηνο του έτους η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.

6 Απόδειξη Δαπάνης/Τίτλος κτήσης (Αμοιβές τρίτων χωρίς παρακράτηση φόρου): 50 μέρες μετά την λήξη του τριμήνου, ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών, για το τελευταίο τρίμηνο η δήλωση μέχρι 20 Μαρτίου.

7 Απόδειξη Είσπραξης: Προθεσμία 5 ημερών.

8 Απόδειξη Είσπραξης για συνδρομές μελών: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου.

9 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης: 2 μήνες από απόφαση ΓΣ.

Εξαιρέσεις

1 Εξαιρούνται από το παρόν τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται σύμφωνα με την Α.1125 /2020 (υποβάλλονται μαζί με τους παρακρατούμενους φόρους).

Συντελεστές (ενδεικτικά)

1 3,6% (αστική σχέση), σύμφωνα με: παρ.1 α΄, δ΄ του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ, παρ. 6 του άρθρου 15ε του ΚΝΤΧ, παρ.3,4 του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ.

2 2,4% (εμπορική σχέση), σύμφωνα με: παρ. 1 α΄, παρ. 11, παρ. 16α΄, παρ. 19, του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, ν.187/1943.

3 1,2% σύμφωνα με την παρ. 5γ΄ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ., ν.δ.

60/1946.

4 1,8% σύμφωνα με Α.Ν 2914/1941 άρθρο 1 παρ.1, Ν.Δ. 1033/1942 άρθρο 4 παρ.1, ΒΔ 19/23.2.1949.

5 2‰ σύμφωνα με το άρθρο 17 ΚΝΤΧ.

Στους παραπάνω συντελεστές συμπεριλαβάνεται και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλη χαρτοσήμου, Έντυπο, Έντυπο > Α200