10/09/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Παροχή διευκρινίσεων και η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την επιβολή των προστίμων των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ)

Δημοσιεύτηκε η Ε. 2176/8.9.2021 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα την «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α΄170) ως προς τη συνέργεια». Από την εγκύκλιο διαταγή, σημειώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.».

2. Ως συνέργεια νοείται η οποιαδήποτε παροχή συνδρομής τρίτου προσώπου προς τον φορολογούμενο, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια τέλεσης παράβασης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) αλλά όχι μετά την τέλεση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, για τη θεμελίωση της συνέργειας στο πρόσωπο τρίτου απαιτείται η διάπραξη παράβασης εκ μέρους του ελεγχόμενου προσώπου.

3. Σε βάρος του συνεργού, επιβάλλεται πρόστιμο βάσει του άρθρου 54 παρ. 2 περ. ζ΄ ως ίσχυε έως και 31.07.2020 ή πρόστιμο του άρθρου 54ΣΤ παρ. 1α περ. αβ ΚΦΔ, όπως εφαρμόζεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από 01.08.2020 (αφορά παράδειγμα της εγκυκλίου διαταγής παράβασης της παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία ΦΗΜ).

4. Επιπλέον, σε βάρος του συνεργού, επιβάλλεται πρόστιμο ίσου ύψους με το πρόστιμο των άρθρων 58 ή/και 58Α ΚΦΔ που τυχόν επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις και κατά το μέρος που αποδεδειγμένα η διαφορά φόρου οφείλεται στην απομοίωση εσόδων που προκύπτει (στο συγκεκριμένο παράδειγμα της Α.Α.Δ.Ε.) από την παραποίηση ή επέμβαση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ.

5. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 60 ΚΦΔ είναι η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε βάρος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Εμφανέστατα, η εγκύκλιος επανέρχεται στην αρχική παρατήρηση, ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεργός χωρίς να θεμελιώνεται η φορολογικής διάπραξη παράβασης εκ μέρους του ελεγχόμενου προσώπου (φυσικού ή νομικού).comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΚΦΔ, Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, Πρόστιμο