27/08/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων και πτωχεύσεις επιχειρήσεων: Β’ τρίμηνο 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το παρόν Δελτίο Τύπου ανακοινώνει στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Β’ τρίμηνο 2021.

Οι στατιστικές δημογραφίας των επιχειρήσεων αποτελούν, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα στατιστικά πεδία και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των ασκούντων πολιτική, των θεσμικών χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς έχουν ευρεία χρησιμότητα μέσω των πληροφοριών που παρέχουν.

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων και των πτωχεύσεων, σε τριμηνιαία βάση, παρέχει επίκαιρες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπακόλουθα του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ειδικότερα στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19).

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει:

  • Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2), για το Α’ και Β’ τρίμηνο 2020 και 2021.
  • Τριμηνιαία στοιχεία για τις εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή (NUTS 1) / κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης, για το Β’ τρίμηνο 2021.
  • Διαγραμματική απεικόνιση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά εβδομάδα, για το Α’ και Β’ τρίμηνο των ετών 2020 και 2021.
  • Τριμηνιαία στοιχεία για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το Α’ και Β’ τρίμηνο των ετών 2020 και 2021.

Μεταβολή του πλήθους των νέων εγγραφών επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων) και των πτωχεύσεων (Πίνακας 1)

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 26.370, παρουσιάζοντας αύξηση 71,0% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 15.419 και μείωση 0,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.441.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Β’ τρίμηνο 2021 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2020, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (95,8%) και στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (87,5%), ενώ η αντίστοιχη μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (46,3%) και στον τομέα «Μεταποίηση» (48,1%).

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, τόσο το Β’ τρίμηνο 2021 όσο και το Β’ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 4.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων), Β’ τρίμηνο 2021 (Πίνακας 2)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»( [1] ), με 2.544 εγγραφές σε σύνολο 7.474.

Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 1.972 εγγραφές σε σύνολο 6.281.

Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.946 εγγραφές σε σύνολο 9.351.

Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 828 εγγραφές σε σύνολο 3.264.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, στους οποίους παρατηρείται το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (ενάρξεων λειτουργίας επιχειρήσεων), Β’ τρίμηνο 2021 (Πίνακας 3)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»(1), με 5.492 εγγραφές σε σύνολο 18.796.

Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 674 εγγραφές σε σύνολο 2.610.

Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 74 εγγραφές σε σύνολο 383.

Λοιπές Νομικές Μορφές: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 654 εγγραφές σε σύνολο 4.581.


Πίνακας 1: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ.2), Α’ και Β’ τρίμηνο 2020 και 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΣΜΕ)

ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2018

Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Β’ τρίμηνο 2021 /

Πλήθος επιχειρήσεων ΣΜΕ

2018 (%)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ετήσια μεταβολή (%) 2021/2020

Τριμηνιαία μεταβολή (%) Β’ Τρίμηνο / Α’ Τρίμηνο

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

Πλήθος επιχειρήσεων

Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

Α' τρίμηνο 2020

Β' τρίμηνο 2020

Α' τρίμηνο 2021

Β' τρίμηνο 2021

Α' τρίμηνο

Β' τρίμηνο

2020

2021

Γενικό Σύνολο

1.419.855

300.785.219

1,9

23.033

15.419

26.441

26.370

14,8

71,0

-33,1

-0,3

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία(1) εκ των οποίων

549.362

7.979.918

1,0

3.240

2.826

5.495

5.599

69,6

98,1

-12,8

1,9

Αγρότες Ειδικού Σκοπού

375.254

1.124.935

1,2

2.508

2.420

3.607

4.551

43,8

88,1

-3,5

26,2

Β

Ορυχεία και Λατομεία

601

818.022

0,5

10

4

8

*

-20,0

*

-60,0

*

Γ

Μεταποίηση

56.971

60.079.613

1,3

925

509

791

754

-14,5

48,1

-45,0

-4,7

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

7.446

15.218.076

9,2

519

458

493

682

-5,0

48,9

-11,8

38,3

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1.940

1.589.009

2,5

35

30

40

49

14,3

63,3

-14,3

22,5

ΣΤ

Κατασκευές

58.771

10.501.404

3,1

1.573

1.131

2.199

1.851

39,8

63,7

-28,1

-15,8

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

227.461

119.120.916

1,7

3.793

2.345

3.815

3.865

0,6

64,8

-38,2

1,3

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

60.059

16.407.258

1,8

771

550

836

1.077

8,4

95,8

-28,7

28,8

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

106.819

12.861.226

2,4

2.339

1.718

1.626

2.514

-30,5

46,3

-26,5

54,6

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

16.372

10.780.423

5,9

690

512

1.115

960

61,6

87,5

-25,8

-13,9

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

16.856

16.714.150

2,3

391

238

379

387

-3,1

62,6

-39,1

2,1

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

9.153

1.808.453

10,2

658

287

1.613

938

145,1

226,8

-56,4

-41,8

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

134.286

9.338.828

2,7

3.647

2.296

4.195

3.642

15,0

58,6

-37,0

-13,2

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

20.284

6.913.180

4,3

887

479

720

868

-18,8

81,2

-46,0

20,6

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.033

435.792

3,4

52

31

28

*

-46,2

*

-40,4

*

Ο

Εκπαίδευση

20.901

1.094.627

2,2

452

293

472

451

4,4

53,9

-35,2

-4,4

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

58.066

4.082.316

1,8

1.161

696

1.243

1.036

7,1

48,9

-40,1

-16,7

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

21.138

3.744.983

2,7

550

280

476

571

-13,5

103,9

-49,1

20,0

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

38.736

1.282.250

2,2

1.081

557

643

833

-40,5

49,6

-48,5

29,5

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

13.600

14.775

1,9

259

179

254

255

-1,9

42,5

-30,9

0,4

* Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

(1) Σημείωση σελίδας 2


Πίνακας 2: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, Β’ τρίμηνο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γενικό Σύνολο

ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

Βόρεια Ελλάδα

Κεντρική Ελλάδα

Αττική

Νησιά

Αιγαίου - Κρήτη

Γενικό Σύνολο

26.370

7.474

6.281

9.351

3.264

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία(1) εκ των οποίων

5.599

2.544

1.972

255

828

Αγρότες Ειδικού Σκοπού

4.551

2.100

1.536

198

717

Β

Ορυχεία και Λατομεία

*

*

*

*

-

Γ

Μεταποίηση

754

174

179

319

82

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

682

211

211

219

41

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

49

17

6

*

*

ΣΤ

Κατασκευές

1.851

470

488

629

264

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή

Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

3.865

1.116

803

1.523

423

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.077

212

218

511

136

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.514

646

743

620

505

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

960

164

111

615

70

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

387

82

54

230

21

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

938

145

136

578

79

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

3.642

803

593

1.946

300

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

868

173

183

361

151

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

*

*

*

19

*

Ο

Εκπαίδευση

451

97

86

222

46

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

1.036

269

169

499

99

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

571

114

116

267

74

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

833

183

171

357

122

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

255

48

32

165

10

* Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται, για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν εγγραφές νέων επιχειρήσεων.

(1) Σημείωση σελίδας 2

Πίνακας 3: Πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) και ανά κατηγορία Νομικής Μορφής, Β’ τρίμηνο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γενικό Σύνολο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Κωδικός NACE

Αναθ. 2

Περιγραφή

Ατομικές Επιχειρήσεις

Προσωπικές

Επιχειρήσεις

(Ομόρρυθμες

Εταιρείες (ΟΕ),

Ετερόρρυθμες

Εταιρείες (ΕΕ))

Κεφαλαιουχικές

Επιχειρήσεις

(Εταιρείες

Περιορισμένης

Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμες

Εταιρείες (ΑΕ))

Λοιπές Νομικές

Μορφές

(Ιδιωτικές

Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες (ΙΚΕ),

Κοινοπραξίες κ.α.)

Γενικό Σύνολο

26.370

18.796

2.610

383

4.581

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία(1) εκ των οποίων

5.599

5.492

33

6

68

Αγρότες Ειδικού Σκοπού

4.551

4.551

-

-

-

Β

Ορυχεία και Λατομεία

*

*

*

*

-

Γ

Μεταποίηση

754

496

95

17

146

Δ

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος,

Φυσικού Αερίου, Ατμού και

Κλιματισμού

682

85

52

24

521

Ε

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων,

Διαχείριση Αποβλήτων και

Δραστηριότητες Εξυγίανσης

49

18

9

5

17

ΣΤ

Κατασκευές

1.851

1.165

254

36

396

Ζ

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών

3.865

2.476

674

61

654

Η

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.077

746

104

17

210

Θ

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.514

1.578

513

34

389

Ι

Ενημέρωση και Επικοινωνία

960

633

107

7

213

Κ

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

387

154

34

24

175

Λ

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

938

208

94

74

562

Μ

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

3.642

2.948

249

43

402

Ν

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

868

570

87

19

192

Ξ

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα,

Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

*

*

-

*

5

Ο

Εκπαίδευση

451

345

57

-

49

Π

Δραστηριότητες Σχετικές με την

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική

Μέριμνα

1.036

852

93

4

87

Ρ

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

571

384

62

6

119

Σ

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

833

573

*

*

170

Ω

Άγνωστη Δραστηριότητα

255

45

4

-

206

* Tα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται, για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των επιχειρήσεων.

«-» Δεν υπάρχουν εγγραφές νέων επιχειρήσεων.

(1) Σημείωση σελίδας 2


[1] Σημειώνεται ότι στα στοιχεία που καταγράφονται για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία περιλαμβάνονται οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς (ΦΠΑ), δηλαδή οι αγρότες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο αγροτών, έχοντας σωρευτικά λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και έχοντας πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ίδιας παραγωγής και παροχές αγροτικών υπηρεσιών κατώτερης των 15.000 ευρώ προς οποιοδήποτε πρόσωπο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Νέες Επιχειρήσεις, Πτώχευση επιχείρησης