20/08/21 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Ιούνιος και Β΄τρίμηνο 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με αυτήν την τομεακή δημοσίευση, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της σύγχρονης αλυσίδας εφοδιασμού των καταναλωτών, μέσω της μεταπώλησης υλικών αγαθών ή υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων με επιδίωξη το κέρδος.

Με τον τρόπο αυτόν, το λιανικό εμπόριο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία, η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών των τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που υφίστανται λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Επιπρόσθετα, μέσω της παρακολούθησης των μεγεθών του λιανικού εμπορίου προκύπτουν συμπεράσματα για την εξέλιξη της κατανάλωσης (σε μέγεθος, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και υποκατάσταση προϊόντων) της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας.

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί μέρος της σειράς των Δελτίων Τύπου που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ (σύνδεσμος ΔΤ) από τον Απρίλιο 2020, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Ιουνίου και Β’ τριμήνου 2021.

Αντίστοιχη δημοσίευση έχει προγραμματιστεί και πραγματοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση, καθ’ όλη την περίοδο που παρουσιάζει ενδιαφέρον η σε μεγάλη συχνότητα παρακολούθηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει (α) στοιχεία σε τριμηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2), (β) στοιχεία σε μηνιαίο επίπεδο για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων που κατατάσσονται στις τάξεις δραστηριότητας των κλάδων λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2) και γ) στοιχεία κύκλου εργασιών για τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις των 10 μεγαλύτερων, σε όρους κύκλου εργασιών 2018, τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της ταξινόμησης NACE Αναθ.2).

α. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου (Πίνακας 1)

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2020, όπου είχε διαμορφωθεί σε 10,99 δισ. ευρώ και αύξηση 23,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 10,91 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 108,5%.

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 107,7%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, μείωση 5,7%.

• Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 1,2%.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2021 και του αντίστοιχου τριμήνου 2020 περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών», που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2021 και του αντίστοιχου τριμήνου 2020, περιλαμβάνει τις άμεσες πωλήσεις ή τις πωλήσεις από πωλητές που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι (από πόρτα-σε-πόρτα, πλασιέ), τις πωλήσεις από αυτόματες μηχανές πώλησης, τις άμεσες πωλήσεις καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα κλπ) που παραδίδονται στο χώρο του πελάτη, τις δραστηριότητες δημοπρασιών που δεν διενεργούνται σε καταστήματα (λιανικές πωλήσεις, εκτός διαδικτύου) και το λιανικό εμπόριο (εκτός καταστημάτων) από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων τάξεων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2018, έχουν ως εξής:

Οικονομική δραστηριότητα

Πλήθος

Αριθμός απασχολούμενων

Επιχειρήσεων

Καταστημάτων

Επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών*

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

3.815

5.056

117

8.031

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

3.589

3.854

18

4.576

(*) Το πλήθος των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά στο έτος 2019, και προκύπτει από διοικητικά αρχεία.

β. Σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Πίνακας 2)

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2021 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,0% σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,5 δισ. ευρώ και αύξηση 10,2% σε σχέση με τον Μάιο του 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,7 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 90,8%.

• Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 85,9%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 18,7%.

• Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 14,2%.

Παρουσίαση δραστηριοτήτων με μεγαλύτερες μεταβολές

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα.

Η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα» που παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020, περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο βιβλίων όλων των ειδών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων των ανωτέρω τάξεων οικονομικής δραστηριότητας, με στοιχεία κύκλου εργασιών τον Ιούνιο 2021, σύμφωνα με το οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων 2018, έχουν ως εξής:

Οικονομική δραστηριότητα

Πλήθος

Αριθμός απασχολούμενων

Καταστημάτων

Επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών*

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

139

473

17

1.398

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

64

176

8

724

(*) Το πλήθος των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών αφορά στο έτος 2019, και προκύπτει από διοικητικά αρχεία.

γ. Πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις των 10 μεγαλύτερων τάξεων, με βάση τον κύκλο εργασιών 2018 (Πίνακες 3, 4)

Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:

- Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

- Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

- Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

- Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

- Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

- Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

- Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

- Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα και - Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 104,7%.

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 96,8%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

• Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 3,7%.

• Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, αύξηση 2,1%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 είναι:

• Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 56,9%.

• Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 53,6%.

Η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2021 σε σχέση με τον Ιούνιο 2020 είναι:

• Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 12,2%.

Πίνακας 1: Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων, ανά τάξη οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%) 2021/2020

Τριμηνιαία Μεταβολή (%) Β’ Τρίμηνο / Α’ Τρίμηνο

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Α' Τρίμηνο 2021

Β' Τρίμηνο 2021

Α'

Τρίμηνο

Β'

Τρίμηνο

2020

2021

4511

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

948.632

802.571

1.107.540

1.465.271

16,8

82,6

-15,4

32,3

4519

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

71.325

59.221

81.747

122.973

14,6

107,7

-17,0

50,4

4520

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

249.578

222.384

258.616

322.247

3,6

44,9

-10,9

24,6

4531

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

308.550

291.949

332.227

402.326

7,7

37,8

-5,4

21,1

4532

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

85.001

78.840

85.199

103.587

0,2

31,4

-7,2

21,6

4540

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

89.679

114.323

97.444

164.798

8,7

44,2

27,5

69,1

4711

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

3.497.172

3.720.218

3.453.175

3.800.117

-1,3

2,1

6,4

10,0

4719

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

477.853

470.208

413.342

519.413

-13,5

10,5

-1,6

25,7

4721

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

82.875

101.441

82.519

100.179

-0,4

-1,2

22,4

21,4

4722

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

231.635

250.093

221.870

267.554

-4,2

7,0

8,0

20,6

4723

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα

45.611

42.051

51.233

48.532

12,3

15,4

-7,8

-5,3

4724

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

119.110

105.081

103.234

124.480

-13,3

18,5

-11,8

20,6

4725

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

24.670

26.615

21.734

36.777

-11,9

38,2

7,9

69,2

4726

Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

42.027

43.343

43.187

48.073

2,8

10,9

3,1

11,3

4729

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

103.828

101.845

104.443

114.327

0,6

12,3

-1,9

9,5

4730

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

1.622.551

1.214.686

1.280.975

1.491.171

-21,1

22,8

-25,1

16,4

4741

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

149.079

150.316

193.761

212.972

30,0

41,7

0,8

9,9

4742

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

94.173

107.669

100.768

125.545

7,0

16,6

14,3

24,6

4743

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

10.553

10.808

12.387

15.272

17,4

41,3

2,4

23,3

4751

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα

68.675

70.811

66.348

88.604

-3,4

25,1

3,1

33,5

4752

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

220.909

263.451

221.286

368.971

0,2

40,1

19,3

66,7

4753

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

6.751

6.046

5.587

8.857

-17,2

46,5

-10,4

58,5

4754

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

247.855

264.281

235.580

307.399

-5,0

16,3

6,6

30,5

4759

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

133.765

135.382

120.321

199.631

-10,1

47,5

1,2

65,9

5

1: Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων, ανά τάξη οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών

Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2) (συνέχεια)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%) 2021/2020

Τριμηνιαία Μεταβολή (%) Β’ Τρίμηνο / Α’ Τρίμηνο

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Α' Τρίμηνο 2021

Β' Τρίμηνο 2021

Α'

Τρίμηνο

Β'

Τρίμηνο

2020

2021

4761

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

32.611

29.483

29.376

37.855

-9,9

28,4

-9,6

28,9

4762

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα

24.399

23.992

24.650

29.929

1,0

24,7

-1,7

21,4

4763

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

1.350

997

1.120

1.726

-17,0

73,1

-26,1

54,1

4764

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

99.942

118.100

104.410

165.605

4,5

40,2

18,2

58,6

4765

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

146.817

157.776

116.343

209.968

-20,8

33,1

7,5

80,5

4771

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

462.776

355.859

321.159

634.732

-30,6

78,4

-23,1

97,6

4772

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

75.211

74.661

50.277

112.468

-33,2

50,6

-0,7

123,7

4773

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

984.329

929.627

916.224

980.612

-6,9

5,5

-5,6

7,0

4774

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

23.113

22.292

24.728

30.165

7,0

35,3

-3,6

22,0

4775

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

162.629

111.197

95.791

165.636

-41,1

49,0

-31,6

72,9

4776

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

114.256

141.842

129.307

164.471

13,2

16,0

24,1

27,2

4777

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

48.219

35.229

37.044

73.439

-23,2

108,5

-26,9

98,2

4778

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

183.918

145.842

154.228

171.957

-16,1

17,9

-20,7

11,5

4779

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

1.961

1.513

1.310

2.755

-33,2

82,1

-22,8

110,3

4781

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

25.148

25.650

21.165

26.043

-15,8

1,5

2,0

23,0

4782

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

1.223

1.396

1.419

1.832

16,0

31,2

14,1

29,1

4789

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

7.575

8.045

6.171

9.074

-18,5

12,8

6,2

47,0

4791

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

102.838

121.681

147.264

200.716

43,2

65,0

18,3

36,3

4799

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

35.990

30.464

30.213

28.732

-16,1

-5,7

-15,4

-4,9

Γενικό Σύνολο

11.466.162

10.989.279

10.906.722

13.506.791

-4,9

22,9

-4,2

23,8

Σημειώσεις:

- Στον πίνακα και στο γενικό σύνολο περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της τάξης «4531: Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων», δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις που ταξινομούνται στην τάξη αυτή έχουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο και προκειμένου να παρουσιάζονται όλες οι τάξεις του κλάδου 45 «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο? επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών».

- Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου, στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.

2: Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ανά τάξη οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και

47 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%) 2021/2020

Μηνιαία Μεταβολή Ιούνιος / Μάιος

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Μάιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος

Ιούνιος

2020

2021

4511

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

238.459

394.364

450.254

518.585

88,8

31,5

65,4

15,2

4519

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

17.224

20.113

34.977

37.388

103,1

85,9

16,8

6,9

4520

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

25.150

38.634

44.971

53.493

78,8

38,5

53,6

18,9

4531

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

79.043

92.299

94.288

109.708

19,3

18,9

16,8

16,4

4532

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

8.006

11.179

9.857

12.431

23,1

11,2

39,6

26,1

4540

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

28.603

33.713

37.230

38.377

30,2

13,8

17,9

3,1

4711

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

1.039.410

1.020.891

1.021.541

1.078.193

-1,7

5,6

-1,8

5,5

4719

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

42.568

49.085

44.839

46.441

5,3

-5,4

15,3

3,6

4721

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

7.232

6.536

7.230

8.026

0,0

22,8

-9,6

11,0

4722

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

18.125

18.074

20.277

19.488

11,9

7,8

-0,3

-3,9

4723

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα

2.107

2.407

2.397

2.597

13,8

7,9

14,2

8,3

4724

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

6.779

7.498

8.692

8.401

28,2

12,0

10,6

-3,3

4725

Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

2.379

3.294

3.648

4.311

53,3

30,9

38,5

18,2

4726

Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

1.451

1.512

1.859

1.977

28,1

30,8

4,2

6,3

4729

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

10.185

10.054

12.420

12.096

21,9

20,3

-1,3

-2,6

4730

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

144.346

168.872

193.965

220.564

34,4

30,6

17,0

13,7

4741

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

49.840

50.902

***

***

***

***

2,1

***

4742

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

21.766

32.645

21.849

36.504

0,4

11,8

50,0

67,1

4743

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

2.267

2.558

2.699

3.304

19,1

29,2

12,8

22,4

4751

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα

2.334

3.119

2.462

2.677

5,5

-14,2

33,6

8,7

4752

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

37.145

44.064

46.352

50.633

24,8

14,9

18,6

9,2

4753

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

705

1.122

945

1.133

34,0

1,0

59,1

19,9

4754

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

82.707

84.667

72.506

***

-12,3

***

2,4

***

4759

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

31.599

39.628

40.472

43.015

28,1

8,5

25,4

6,3

2: Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ανά τάξη οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και

47 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2) (συνέχεια)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%) 2021/2020

Μηνιαία Μεταβολή Ιούνιος / Μάιος

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Μάιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος

Ιούνιος

2020

2021

4761

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

4.622

5.896

3.979

4.792

-13,9

-18,7

27,6

20,4

4762

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα

1.144

1.312

1.416

1.532

23,8

16,8

14,7

8,2

4763

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

30

45

42

53

40,0

17,8

50,0

26,2

4764

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

32.672

28.400

39.064

34.588

19,6

21,8

-13,1

-11,5

4765

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

65.924

73.089

65.322

68.910

-0,9

-5,7

10,9

5,5

4771

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

92.121

123.340

153.772

154.927

66,9

25,6

33,9

0,8

4772

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

15.203

18.457

20.932

22.758

37,7

23,3

21,4

8,7

4773

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

29.706

28.384

34.450

32.706

16,0

15,2

-4,5

-5,1

4774

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

2.474

2.838

3.579

3.508

44,7

23,6

14,7

-2,0

4775

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

37.094

41.758

43.080

56.024

16,1

34,2

12,6

30,0

4776

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

11.622

10.543

12.745

12.679

9,7

20,3

-9,3

-0,5

4777

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

5.968

8.687

13.351

16.579

123,7

90,8

45,6

24,2

4778

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

11.801

11.143

10.945

13.339

-7,3

19,7

-5,6

21,9

4779

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

81

160

139

154

71,6

-3,8

97,5

10,8

4781

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

*

*

*

*

*

*

*

*

4782

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

*

*

*

*

*

*

*

*

4789

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

*

*

*

*

*

*

*

*

4791

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

32.079

28.766

34.296

33.462

6,9

16,3

-10,3

-2,4

4799

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

1.421

1.197

1.290

1.407

-9,2

17,5

-15,8

9,1

Γενικό Σύνολο

2.243.396

2.521.250

2.653.865

2.925.464

18,3

16,0

12,4

10,2

Σημειώσεις:

Στον πίνακα και στο γενικό σύνολο περιλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της τάξης «4531: Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων», δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις που ταξινομούνται στην τάξη αυτή έχουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο και προκειμένου να παρουσιάζονται όλες οι τάξεις του κλάδου 45 «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο? επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών».

(*) Τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους στατιστικής εμπιστευτικότητας αναφορικά με την προστασία της ταυτότητας των ερευνώμενων επιχειρήσεων.

(***) Στα στοιχεία περιλαμβάνονται μη τυπικές συναλλαγές, ως εκ τούτου δε δημοσιεύονται γιατί δεν είναι συγκρίσιμα.

3: Τριμηνιαίος κύκλος εργασιών για τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στις 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της Στατιστικής

Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%)

Τριμηνιαία Μεταβολή (%) Β’ Τρίμηνο / Α’ Τρίμηνο

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Α' Τρίμηνο 2020

Β' Τρίμηνο 2020

Α' Τρίμηνο 2021

Β' Τρίμηνο 2021

Α'

Τρίμηνο

Β'

Τρίμηνο

2020

2021

4511

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

317.995

254.786

363.457

462.693

14,3

81,6

-19,9

27,3

4520

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

53.310

43.880

64.799

89.833

21,6

104,7

-17,7

38,6

4531

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

51.141

42.491

54.824

65.176

7,2

53,4

-16,9

18,9

4711

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

2.269.863

2.387.312

2.226.781

2.438.453

-1,9

2,1

5,2

9,5

4719

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

88.904

77.590

52.102

96.072

-41,4

23,8

-12,7

84,4

4730

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

393.267

281.691

300.854

419.881

-23,5

49,1

-28,4

39,6

4752

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

35.581

44.093

26.604

61.996

-25,2

40,6

23,9

133,0

4754

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

157.824

160.009

124.667**

166.851**

-21,0**

4,3**

1,4

33,8

4771

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

124.958

86.505

68.639

170.210

-45,1

96,8

-30,8

148,0

4773

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

15.853

16.707

16.026

17.321

1,1

3,7

5,4

8,1

(**) Τριμηνιαία στοιχεία υπάρχουν για λιγότερες από τις πέντε (5) μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Πίνακας 4: Μηνιαίος κύκλος εργασιών για τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στις 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της Στατιστικής

Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή (%) 2021/2020

Μηνιαία Μεταβολή Ιούνιος / Μάιος

Κωδικός NACE Αναθ.2

Περιγραφή

Μάιος 2020

Ιούνιος 2020

Μάιος 2021

Ιούνιος 2021

Μάιος

Ιούνιος

2020

2021

4511

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

82.394

124.186

148.930

168.967

80,8

36,1

50,7

13,5

4520

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

13.973

22.904

28.850

35.183

106,5

53,6

63,9

22,0

4531

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

16.654

18.436**

19.961

26.497

19,9

43,7**

10,7**

32,7

4711

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

768.808

750.733

754.324

784.387

-1,9

4,5

-2,4

4,0

4719

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

32.799

38.797

33.145

34.078

1,1

-12,2

18,3

2,8

4730

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

97.613

119.279

138.440

158.266

41,8

32,7

22,2

14,3

4752

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

17.737

21.641

21.392

24.219

20,6

11,9

22,0

13,2

4754

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

62.240

63.321

50.690**

55.759**

-18,6**

-11,9**

1,7

10,0

4771

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

34.518

47.271

62.404

74.184

80,8

56,9

36,9

18,9

4773

Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

4.299**

3.963**

4.302**

4.186**

0,1

5,6

-7,8

-2,7

(**) Μηνιαία στοιχεία υπάρχουν για λιγότερες από τις πέντε (5) μεγαλύτερες επιχειρήσειςcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΣΤΑΤ, Κύκλος εργασιών, Κλάδος > Λιανικό εμπόριο